Gmina Miejska Bolesławiec WYKONANIE BUDŻETU ZA 2012 ROK WYKONANIE BUDŻETU ZA 2012 ROK Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok opracowano w układzie danych zawartych w.

Report
Gmina Miejska Bolesławiec
WYKONANIE BUDŻETU
ZA 2012 ROK
WYKONANIE BUDŻETU ZA 2012 ROK
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok
opracowano w układzie danych zawartych
w uchwale budżetowej Nr VII/136/11 z dnia
21 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu miasta na
2012 r. ze zmianami, z uwzględnieniem układu
wykonawczego budżetu, odpowiednich zapisów
księgowych oraz sprawozdań budżetowych
WYKONANIE BUDŻETU ZA 2012 ROK
U C H WA LO N Y P R Z E Z R A D Ę M I E J S K Ą B U D Ż E T N A 2 01 2 R O K
Z A M Y K A Ł S I Ę N A S T Ę P U J Ą C Y M I W I E L KO Ś C I A M I
Po stronie dochodów
127.196.562 zł
Po stronie wydatków
124.084.198 zł
Uchwaloną nadwyżkę w wysokości 3.112.364 zł
zaplanowano przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych
zobowiązań.
Zaplanowano również przychody i rozchody budżetu.
Przychody - 17.994.798 zł
Rozchody - 9.126.340 zł
WYKONANIE BUDŻETU ZA 2012 ROK
P RZ YC H ODY I ROZ C H ODY BUDŻ E T U
Przychody:
17.994.798 zł
- spłaty udzielonych pożyczek 5.136.940 zł
- wolne środy
2.357.858 zł
- obligacje
10.500.000 zł
Rozchody:
- wykup obligacji
- spłaty pożyczek
- spłaty kredytów
- udzielone pożyczki
9.126.340 zł
2.800.000 zł
1.622.730 zł
2.406.550 zł
2.297.060 zł
WYKONANIE BUDŻETU ZA 2012 ROK
W okresie roku 2012 budżet uległ zmianom wynikającym ze zmian
subwencji ogólnej, decyzji Wojewody Dolnośląskiego, uchwał Rady
Miasta oraz zarządzeń Prezydenta Miasta w zakresie kompetencji
wynikających z art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych.
Po wprowadzeniu tych zmian
Dochody budżetu zmniejszono o kwotę
Wydatki budżetu zwiększono o kwotę
2.119.032 zł
10.061.790 zł
WYKONANIE BUDŻETU ZA 2012 ROK
:
Lp.
T R E Ś Ć budżetu
Zbiorcze
wykonanie
A
A1
A2
B
B1
B2
C
Plan
uchwałyrok
za wg2012
Plan
Po zmianach
przedstawia
się
Wykonanie
%
31.12.2012
Realizacji
następująco
:
Dochody
z tego:
dochody bieżące
dochody majątkowe
127.196.562
125.077.530
119.561.928
95,6
103.457.689
23.738.873
106.910.335
18.167.195
105.937.309
13.624.619
99,1
75,0
Wydatki
z tego:
wydatki bieżące
wydatki majątkowe
124.084.198
134.145.988
126.036.503
94,0
98.047.719
26.036.479
103.831.179
30.34.809
98.900.682
27.135.821
95,3
89,5
+3.122.364
-9.068.458
-6.474.575
Wynik +/(A-B)
D
D1
Finansowanie (D1-D2)
Przychody budżet
wolne środki
spłaty pożyczek
obligacje
3.112.364
6.013.970
677.030
5.336.940
9.068.458
18.194.798
2.357.858
5.336.940
10.500.000
7.169.386
17.994.798
2.357.858
5.136.940
10.500.000
D2
Rozchody budżetu
9.126.334
9.126.340
10.825.412
E
Stan środków na 01.01.2011r.
2.357.858
2.357.858
2.357.858
F
Stan środków na koniec
okresu sprawozdawczego
2.393.883
WYKONANIE BUDŻETU ZA 2012 ROK
Na podstawie tych danych należy stwierdzić, iż w 2012 roku zaplanowano
deficyt budżetowy na poziomie 9.068.458 zł,
a wykonano w kwocie 6.474.575 zł
Na dzień 01.01.2012 r. zadłużenie gminy stanowiło kwotę 58.363.368 zł.
W
okresie
sprawozdawczym
wyemitowano
obligacje
o
wartości
10.500.000 zł , dokonano spłat kolejnych rat kredytów i pożyczek w kwocie
4.029.280 zł oraz wykupiono obligacje w kwocie 2.800.000 zł.
Zadłużenie na koniec roku 2012 to 62.034.088 zł, co w stosunku do
wykonanych dochodów stanowi 51,9%, a po uwzględnieniu wyłączeń
(pożyczka na realizację ISPA) – 44,8%.
WYKONANIE BUDŻETU ZA 2012 ROK
Na podstawie ar t. 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych utworzono:
-rezerwę ogólną w wysokości 512.900 zł, którą wykorzystano w kwocie
307.621 zł
-rezer wy celowe w wysokości 1 .480.700 zł,
-na wypłatę odpraw pracowniczych oraz podwyżki wynagrodzeń dla
nauczycieli związane z ich awansem 900.000 zł, zrealizowano kwotę
783.752 zł,
-na realizację zadań z zakresu zarządzania kr yzysowego 280.700 zł, nie
wystąpiła potrzeba wydatkowania zaplanowanych środków,
-na zapewnienie udziału własnego w programach pomocowych oraz na
inwestycje i zakupy inwestycyjne 300.000 zł, wykorzystano w 100%
WYKONANIE BUDŻETU ZA 2012 ROK
I DOCHODY
Realizacja dochodów budżetowych za 2012 r.
wyniosła 119.561.928 zł, co stanowi 96 % w stosunku
do zaplanowanych wielkości w kwocie
125.077.530 zł.
z tego:
dochody bieżące – 99%
dochody majątkowe – 75%
WYKONANIE BUDŻETU ZA 2012 ROK
R E A L I Z AC JA P L A N U D O C H O D Ó W M I A S TA B O L E S Ł AW I E C
Dochody ogółem – 119.561.926 zł
13,624,619
105,937,309
dochody bieżące 85%
dochody majątkowe 15%
WYKONANIE BUDŻETU ZA 2012 ROK
R E A L I Z AC J A P L A N U D O C H O D Ó W M I A S TA B O L E S Ł AW I E C Z A 2 01 2 R .
WG ŹRÓDEŁ
WYKONANIE BUDŻETU ZA 2012 ROK
DOCHODY NA 2013 ROK
R E A L I Z AC JA P L A N U D O C H O D Ó W M I A S TA B O L E S Ł AW I E C
Pozostałe dochody;
2 165 391
Środki ze źródeł
pozabudżetowych;
12 892
Dotacje na zadania
inwestycyjne, 3,121,337
Dochody z majątku gminy;
8 324 999
Dochody z podatków i opłat,
27,313,905
Subwencja ogólna z budżetu
państwa, 21,512,558
Udział w podatkach
stanowiących dochód budzetu
państwa, 24,934,497
Dotacje na zadania bieżące;
15 844 254
Pozostałe dochody, 4,155,421
Środki ze źródeł
pozabudżetowych, 221,265

Dochody bieżące
Dochody z majątku gminy;
11 955 409
 Dochody majątkowe
WYKONANIE BUDŻETU ZA 2012 ROK
R E A L I Z AC JA P L A N U D O C H O D Ó W M I A S TA B O L E S Ł AW I E C
Wykonanie dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej za 2012 rok
55,000,000
50,000,000
45,000,000
40,000,000
35,000,000
30,000,000
Plan
25,000,000
Wykonanie
20,000,000
15,000,000
10,000,000
5,000,000
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1. Gospodarka mieszkaniowa 2. Administracja publiczna 3. Dochody od osób fizycznych
od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 4. Różne rozliczenia
5.Oświata i wychowanie 6. Pomoc społeczna i ochrona zdrowia 7. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
8.Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 9.Kultura fizyczna i sport 10. Pozostałe dochody
WYKONANIE BUDŻETU ZA 2012 ROK
II WYDATKI
Plan wydatków 134.145.988 zł w 2012 r. zrealizowano w wysokości 126.036.503 zł,
tego :
zadania własne
zadania zlecone
119.930.950 zł
9.105.553 zł
Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków w okresie rozliczeniowym przypada na :
wydatki bieżące
w tym :
przekazane dotacje
wydatki majątkowe
98.900.682 zł
tj. 95,3 % planu (103.831.179 zł)
8.530.636 zł
27.135.821 zł
tj. 92,8 % planu (9.197.028 zł)
tj. 89,5 % planu (30.314.809 zł)
WYKONANIE BUDŻETU ZA 2012 ROK
R E A L I Z AC JA P L A N U W Y DAT K Ó W WG D Z I A Ł Ó W
36,000,000
32,000,000
28,000,000
24,000,000
20,000,000
16,000,000
Plan
12,000,000
Wykonanie
8,000,000
4,000,000
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1. Transport i łączność 2. Gospodarka mieszkaniowa 3. Administracja publiczna 4. Obsługa długu publicznego
5. Edukacja publiczna, w tym szkolnictwo wyższe 6.Pomoc społeczna i ochrona zdrowia 7. Gospodarka komunalna
i ochrona środowiska 8. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 9. Kultura fizyczna i sport
10. Pozostałe wydatki
WYKONANIE BUDŻETU ZA 2012 ROK
R E A L I Z AC J A W Y DAT K Ó W M A J Ą T KO W YC H M I A S TA B O L E S Ł AW I E C
6,703,330 zł
2,324,504 zł
74,603 zł
1,535,329 zł
2,142,562 zł
150,892 zł
438,000 zł
11,012,666 zł
2,467,017 zł
286,918 zł
Transport i lączność 5,7%
Gospodarka mieszkaniowa 40,6%
Administracja publiczna 1,1%
Oświata i wychowanie 9,1%
Ochrona zdrowia 1,6%
Pomoc społeczna 0,6%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 7,9%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 24,7%
Kultura fizyczna i sport 8,6%
Pozostałe wydatki 0,3%
WYKONANIE BUDŻETU ZA 2012 ROK
WYNIK OPERACYJNY
Za rok 2012 został osiągnięty dodatni wynik operacyjny –
nadwyżka operacyjna:
Dochody bieżące – 105.937.309 zł
Wydatki bieżące – 98.900.682 zł
Różnica
–
7.036.627 zł
Został zatem spełniony wymóg z art. 242 ust. 2 ustawy
o finansach publicznych.
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

similar documents