Rodzice jako sprzymierzeńcy w działaniach profilaktycznych szkoły - przykłady dobrych praktyk. Rozpoczęcie nauki w nowej szkole, to nie tylko nowy etap w życiu młodego człowieka. Jest.

Report
Rodzice jako sprzymierzeńcy
w działaniach profilaktycznych
szkoły
- przykłady dobrych praktyk.
Rozpoczęcie nauki w nowej szkole, to nie
tylko nowy etap w życiu młodego człowieka.
Jest to również nowy etap w życiu rodziców.
Oddając dziecko do szkoły rodzice, bardzo
często, odczuwają lęk przed nową sytuacją.
Często ich uczucia są bardzo podobne do
odczuć ich dzieci: nadzieja i niepewność,
radość i lęk.
Priorytetem powinno być dobre wprowadzenie
rodzica i dziecka do szkoły, dzięki czemu ma
szansę powstać silna więź między rodzicem
i szkołą, a przez to między szkołą a uczniem.
Współpraca między rodzicami a szkołą
zawsze przynosi korzyści obu stronom.
Korzyści dla rodzica:
Rodzic – wolontariusz wspomagający
działania wychowawcze i profilaktyczne
szkoły – ma okazję poznać pracę szkoły na
tyle, by jej cele stały się mu bliskie i mógł
brać czynny udział w ich realizacji.
Korzyści dla rodzica:
• Na co dzień rodzic ze swoim dzieckiem jest
w kontakcie indywidualnym, w szkole ma
okazję obserwować je w grupie
rówieśniczej, czyli oprócz „domowej”
poznaje „szkolną twarz” dziecka.
• Może zaobserwować na ile jego
wyobrażenia o dziecku pokrywają się z tym
co widzą nauczyciele oraz w jakim stopniu
udało się przekazać mu „rodzinny” system
wartości i postaw oraz na ile został
on uwewnętrzniony.
Korzyści dla rodzica:
• Rodzic ma możliwość zapoznać się
z warsztatem pracy nauczyciela,
wychowawcy, pedagoga.
• Uświadomić sobie z jakimi
problemami mierzą się na co dzień
uczniowie i nauczyciele we
wzajemnej pracy.
• Tak pozyskana wiedza może być
wskazówką do własnej pracy
wychowawczej i profilaktycznej.
Korzyści dla rodzica:
• Rodzic współpracujący ze szkołą może być
„łącznikiem” między nauczycielami a resztą
rodziców – jest dla nich bardziej wiarygodny.
• Objaśnia „szkolną rzeczywistość” i przybliża
problemy szkolne pozostałym rodzicom.
Korzyści dla szkoły:
• Pomoc rodziców np. prawników, w tworzeniu
statutu i innych dokumentów szkoły.
• Spotkania dla uczniów przybliżające przepisy
prawa – postępowanie w sprawach nieletnich
(czyny zabronione) oraz prawo rodzinne.
• Pogadanki na temat bezpieczeństwa –
rodzice pracujący w policji.
• Umożliwienie udziału gimnazjalistów
w rozprawach sądowych i przybliżenie
całokształtu pracy sądu.
Korzyści dla szkoły:
• Pomoc dla uczniów i nauczycieli ze strony
rodziców pracujących w poradniach
psychologiczno-pedagogicznych
(prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych,
pomoc w analizowaniu opinii i organizowaniu
wsparcia).
Korzyści dla szkoły:
• Zajęcia o dojrzewaniu psychoseksualnym
prowadzone przez seksuologa dla dziewcząt
i chłopców w grupach.
• Spotkania z ginekologiem dla dziewcząt.
• Organizacja wolontariatu na terenie Zespołu
Szkół Specjalnych w Łodzi.
Dziękuję za uwagę.
Bogusław Olejniczak
Publiczne Gimnazjum nr 1
im. Króla Bolesława Chrobrego
w Łodzi

similar documents