EKZACERBIMI I SPOK Përgaditi Dr Nisret Hajrullahu-pulmolog Spitali Rajonal Gjilan Ekzacerbimi i SPOK • Definicioni,evaluimi dhe trajtimi • Oksigjenoterapia te pacientët e hospitalizuar • Ventilimi ndihmës.

Report
EKZACERBIMI I SPOK
Përgaditi
Dr Nisret Hajrullahu-pulmolog
Spitali Rajonal Gjilan
Ekzacerbimi i SPOK
• Definicioni,evaluimi dhe trajtimi
• Oksigjenoterapia te pacientët e hospitalizuar
• Ventilimi ndihmës
I.Definicioni,evaluimi dhe trajtimi (1)
• Definicioni i ekzacerbimit të SPOK nënkupton një
ndryshim akut I gjendjes se paciantit në dispne,kollë
dhe/ose këlbzë për shum ditë e që nevoitet për të
ndryshuar mjekimin.
• Shkaqet e ekzacerbimit mund të jenë infektiv dhe jo
infektiv.
• Terapia medikamentoze përfshin
bronkodilatatorët,kortikosterodet,antibiotikët dhe
oksigjenoterapinë suplementare.
Definicioni,evaluimi dhe trajtimi (2)
Indikacionet për hosopitalizim për pacientët me ekzacerbim të
SPOK;
* Përgjegja joadekuate në menagjimin jashtëspiatlor të simptomeve.
* Rritja e theksuar e dispnesë.
* Pamundësia për tu ushqyer dhe për te fjetur për shkak të
simptomeve
* Hipoksemia e keqësuar
* Përkeqësimi I hiperkapnisë
* Ndryshimet e statusit mental
* Paaftësia e pacientit për vetkujdesje.
* Diagnoza jo e sigurt
* Kujdesi shtëpiak joadekuat
Definicioni,evaluimi,trajtimi (3)
•
Klasifikimi operacional i gjendjes është siq vijon;ambulantor(niveli I) nevoja për hospitalizim (niveli II) dhe
Insuficienca akute respiratore(Niveli III)
Niveli I
Niveli II
Niveli III
+
+
+++
+++
Mesatare/rëndë
+++
+++
E rëndë
Nuk prezenton
Stabiie
++
Stabile/jostable
+++
Jo
++
+++
Po
Jo
Jo
Jo
Po
Po
Po
Po
Po
Po
Po
Po
Nëse është e
aplikueshme
Nëse është e
aplikueme
Nëse është e
aplikueshme
Jo
Jo
Po
Po
Po
Po
Historiku klinik
konditat ko-morbide
Historiku I ekzacerbimeve të shpeshta
Shkalla e SPOK
E lehtë/mesatare
Ekzaminimi fizikal
Evaluimi hemodinamik
Përdorimi I muskulatures ndihmëse
respratore,tahipnea
Perzistimi I simptomeve pas terapisë iniciale
Stabile
Procedurat diagnostike
Saturumi me oksigjen
gasrat në gjakun arterial
Radiografia e toraksit
Analizat e gajkut
Koncentrimi ne serum I medikamenteve
Strisho dhe kulturë e gëlbazës
Elektrokardiograma
+: vështir të jet prezent; ++: ka mundësi të jetë prezent; +++: shum e mundur të
jetë prezent
Definicioni,evaluimi,trajtimi (4)
•
Niveli I: Trajtimi jashtëspitalor
Edukimi i pacientit
Të kontrollohet teknika e inhalimit
Të shqyrtohet mundësia e përdorimi të volumatikëve
Bronkodilatatorët
β2-agonist me veprim të shkurtër dhe/ose ipratropium me dozë të caktuar përmes volumatikut
ose nebilizator sipas nevojes
Të shtohet bronkodilator me veprim të zgjatur nëse pacienti nuk I ka përdorur gjer më tani
Kortikosterodet (doza aktuale mund të ndryshohet)
Prednisone 30–40 mg per os gjatë 10 ditëve
Të shqyrtohet mundësia e përdorimit të korticosteroidëve inhalator
Antibiotikët
Mund të inicohen te pacientëtë me gëlbazë të ndryshuar
Zgjidhja mund të bazohet në modelin e rezistences bakeriale lokale
Amoxicillin/ampicillin, cephalosporine
Doxycycline
Macrolide
Nëse dështon në mjekimin inicial me antibiotik mund të miret në konsiderim:
Amoxicillin/Klavulanat
Fluoroquinolonet respiratore
Definicioni,evaluimi dhe trajtimi
•
(5)
Niveli II: Trajtimi i rasteve të hospitalizuara
Bronkodilatoret
β2-agonist me vevprim të shkurtë (albuterol, salbutamol) dhe/ose
Ipratropium MDI me volumatik sipas nevojes
Oksigjenoterapi suplementare (nëse saturimi <90% )
Kortikosteroidet
Nëse pacienti e toleron, prednisone 30–40 mg per os me kohëzgjatje 10 ditë
Nëse pacienti nuk e toleron perdorimin oral, dosa ekuivalente i.v.
Të shqyrtohet mundësia e përdorimit të kortikosterodëve inhalator (MDI ose nebulizator)
Antibiotikët (bazuar ne modelin e rezistences bakeriale lokale)
Mund të inicohet fillimi i mjekimit tek pacientët me ndryshime në pamje dhe sasinë e këlbazës
Amoxicillin/ac.klavulonik
Fluoroquinolonet respiratore (gatifloxacin, levofloxacin, moxifloxacin)
Nëse dyshohet në Pseudomonas spp. Dhe/ose Enterobactereaces spp. , të miret në konsiderim
terapia e kombinuar.
Definicioni,evaluimi dhe trajtimi
(6)
Niveli III: trajtimi i pacientëve në kujdesin intenziv
Oksigjenoterapi suplementare
Përkrhja Ventilatore
Bronchodilatorët
β2-agonist me veprim të shkurtë (albuterol, salbutamol) dhe ipratropium MDI përmes volumatikut, dy
shkrepje qdo 2–4 h
Nëse pacienti është në ventilator, të miret në konsiderim MDI administrimi, të shqyrtohet mundësia e
aplikimit β-agonistët me veprim të zgjatur
Kortikosteroidët
Nëse pacienti e toleron, prednisone 30–40 mg per os me kohëzgjatje 10 ditë
Nëse pacienti nuk e toleron perdorimin oral, dosa ekuivalente i.v.
Të shqyrtohet mundësia e përdorimit të kortikosterodëve inhalator (MDI ose nebulizator
Antibiotikët (bazuar ne modelin e rezistences bakeriale lokale)
Mund të inicohet fillimi i mjekimit tek pacientët me ndryshime në pamje dhe sasinë e këlbazës
Amoxicillin/ac.klavulonik
Fluoroquinolonet respiratore (gatifloxacin, levofloxacin, moxifloxacin)
Nëse dyshohet në Pseudomonas spp. Dhe/ose Enterobactereaces spp. , të miret në konsiderim
terapia e kombinuar.
Ekzacerbimi i SPOK
• Definimi,evaluimi dhe trajtimi
• Oksigjenoterapia te pacientët e
hospitalizuar
• Ventilimi i ndihmuar
Oksigjenoterapia te pacientët e hospitalizuar
(1)
• Qëllimi është të prevenohet hipoksia e indeve duke e
mbajtur saturimin arterial(SaO2) >90%
• Duhet monitoruar analizat gazore siq janë presioni
parcial I oksigjenit në gjakun arterial(PaO2),presioni
parcial I dioksidit të karbonit në gjakun arterial(PaCO2) si
dhe pH
• Saturimin e gjakut arterial të matur me puls
oxymetri(SpO2) duhet mmonitoruar për përcjelljen dhe
përshtatjen e oksigjenoterapisë.
• Prevenimi I hipoksisë së indeve eleminon retencionin e
CO2.
• Nëse ndodh retenca e CO2 të monitorohet për acidemi.
•
Nëse zhvillohet acidemia të miret në konsiderim
ventilimi mekanik.
Oksigjenoterapia te pacientët e hospitalizuar
Algoritmi i korektimit të
hipoksemisë te pacientët
me akutizim të SPOK.
ABG-gasrat në gjakun
arterial
PaO2-presioni arterial i
oksigjenit
SaO2-Saturimi me oksigjen i
gjakut arterial.
PaCO2-presioni arterial i
dioksidit të karbonit
NPPV-ventilimi me presion
pozitiv joinvaziv
(1)
Ekzacerbimi ISPOK
• Definimi,evaluimi dhe trajtimi
• Oksigjenoterapia te pacientët e hospitalizuar
• Ventilimi ndihmës.
Ventilimi ndihmës (1)
• Ventilimi me presion pozitiv joinvaziv(NPPV) duhet
ofruar pacientëve me ekzacerbim pas terapisë
medikamentoze optimale dhe oksigjenoterapisë,në rast
të acidozës respiratore(pH<7.36) dhe/ose vështirësive
në frymëmarje excesive të cilat perzistojnë.Të gjith
pacientët të cilët kosniderohen për NPPV duhet të kenë
të kryera analizat gazore në gjakun arterial.
• Nëse pH<7.30 ,NPPV duhet të realizohet në Shërbimin
e Kujdesit intenziv dhe /ose njësit me kujdes të shtuar .
• Nëse pH<7.25 NPPV duhet të realizohet në njësin e
Kujdesit intenziv dhe intubimi të jetë I mundshëm.
• Kombinimi Presionit pozitiv kontinual I rrugëve të
frymëmarjes(CPAP)(p.sh 4-8cmH2O) dhe Ventilimi
ndihmës me presion(PSV)(p.sh 10-15cmH2O)
paraqesin modelin më efektiv se sa NPPV.
Ventilimi ndihmës
(2)
Në orët e para NPPV kërkon asitenc të nivelit të ventilmit mekanik konvencional
•
Pacientë duhet menjëherë të vendosen Njësin e Kujdesit intenziv dhe të intubohen.
•
Kriteret që duhet vlerësuar për mosrealizimin e ventilimit ndihmës janë :

arresti respirator

instabiliteti kardiovaskular

statusi mental i zvogëluar

somnelenca

paaftësia për bashkëpunim

Sekreti viskoz dhe i shtuar si rrezik i lartë për aspirim

intervenimete afërta faciale dhe gastroezofagjeale,traumat kraniofaciale dhe/ose
abnormalitete nazofaringeale.

-Djegëjet

-Obeziteti ekstrem
Ventilimi ndihmës
(3)
Grafikoni përcjellës për
Ventilim me presion
pozitiv joinvaziv(NPPV)
në ekzacerbimin e
SPOK i komplikuar me
insuficienc akute
respiratore.
MV-ventilimi mekanik

similar documents