120061_20101001192902015j05onu4he6

Report
‫نلسون ماندال‪:‬‬
‫هر روز صبح در افريقا آهويي از خواب بيدار مي شود كه مي‬
‫داند بايد از شير تندتر بدود تا خورده نشود و شيري كه مي‬
‫داند بايد از آهو تندتر بدود تا گرسنه نماند‬
‫مهم نيست كه شير باش ي يا آهو ‪...‬‬
‫مهم اينست كه با طلوع آفتاب با تمام توان شروع به‬
‫دويدن كني‪..‬‬
‫‪#‬‬
#
‫‪ Cpelx‬یک بسته ی نرم افزاری شامل مجموعه ای از برنامه های مدل سازی‬
‫ریاض ی است‪.‬این برنامه ابتداعا توسط ‪ Robert E. Bixby‬توسعه یافت‪ .‬در سال‬
‫‪ 1997‬شرکت ‪ Cplex‬توسط شرکت ‪ iLog‬خریداری شد‪.‬‬
‫‪ Cplex‬در حقیقت یک موتور حالل است که قابلیت اتصال به اکثر محیط های‬
‫برنامه نویس ی و بهینه سازی مدل های ریاض ی را دارا می باشد‪ .‬هر چند شرکت ‪ILOG‬‬
‫یک محیط ساده برای ویرایش و توسعه ی مدل ها در برنامه قرار داده است ولی اکثر‬
‫کاربران حرفه ای ترجیح می دهند تا از قابلیت های اتصال آن بهره بگیرند‪.‬‬
‫‪#‬‬
‫یکی از توانایی های مهم این سیستم ‪،‬امکان کار به دو صورت ‪ Site‬و‬
‫‪ Stand Alone‬می باشد که به کار گیری نوع اول آن باعث افزایش کارایی بسته‬
‫در محیط های صنعتی و آکادمیک می شود‪.‬‬
‫از مهم ترین مشخصات ‪ CPLEX‬سرعت باالی حل مدل های با متغیر و‬
‫محدودیت زیاد می باشد‪ .‬این قابلیت به حدی است که این برنامه را از سایر برنامه‬
‫های مشابه تولید شده در شرکت های دیگر متمایز می سازد‪.‬‬
‫‪#‬‬
‫شرکت ‪ ILOG‬جزء اولین شرکت هایی بود که برنامهی ‪ Solver‬خود را‬
‫برای پردازنده های ‪ 64‬بیتی ارایه کرد‪.‬‬
‫موضوع اخیر این برنامه را بیشتر به یک ‪ Solver‬صنعتی تبدیل کرده تا یک‬
‫‪ Solver‬آکادمیک و تحقیقاتی‪ .‬به همین علت قیمت ‪ License‬این نرم افزار‬
‫بسیار باالست‪.‬‬
‫نکته ی قابل توجه دیگر این است که شرکت ‪ ILOG‬هیچ نسخه ی ‪Trial‬‬
‫یا ‪ Student Version‬از این نرم افزار را ارایه نمی کند‪ .‬که این باعث می شود‬
‫تا بسیاری از افراد در ایران نتوانند آن را آزمایش کنند‪.‬‬
‫‪#‬‬
‫مجموعه های مثل ‪ GAMS‬و ‪ Lingo/Lindo‬عمدتا محیط توسعه به‬
‫حساب می آیند و از مجموعه ای از ‪solver‬ها در درون خود بهره می گیرند‪.‬‬
‫برای روشن شدن این مطلب توضیح می دهم که به عنوان مثال ممکن است‬
‫یک مدل ریاض ی را در برنامه ی ‪ GAMS‬بنویسیم و سپس توسط ‪ cplex‬آن را‬
‫حل کنیم‪.‬‬
‫‪#‬‬
‫شود‪.‬‬
‫برای بررس ی و مقایسه این نرم افزار ها از تکنیک های متفاوتی استفاده می‬
‫اما چیزی که در همه ی آنها مشترک است‪ .‬بهره گیری از یکسری مدل با شرایط‬
‫مناسب است‪.‬این مدل ها باید به نحوی باشند که بتوان آنها را در همه ی حالل های‬
‫مورد مطالعه پیاده کرد‪.‬‬
‫یکی از معیار ها جهت مقایسه ی سرعت عملکرد برنامه تحلیل تکنیک حل‬
‫مدل به روش ‪ Complete Search‬است‪ .‬در تکنیک ‪Complete‬‬
‫‪ Search‬تمامی نقاط در منطقهی موجه در تابع هدف بررس ی می شوند‪.‬‬
‫‪#‬‬
‫در حالت بعدی برنامه ها در حل مدل به روش های پیوسته‬
‫مقایسه می شوند‪ .‬در مدل های پیوسته لزومی به بررس ی تمام نقاط‬
‫منطقه موجه نیست‪ .‬تنها نقاط خاص ی بررس ی می شوند‪.‬برای تعیین این‬
‫نقاط ‪ ،‬تکنیک های ریاض ی وجود دارد‪ .‬مثل انشعاب و تحدید و‬
‫سیمپلکس‪.‬‬
‫‪#‬‬
‫‪ ILOG CPLEX‬همچنین می تواند چند چیز اضافی ‪ LP‬را حل کند ‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫مسائل جریان شبکه ای‪ ،‬یک مورد خاص از ‪ LP‬است که ‪ CPLEX‬می تواند با‬
‫استفاده از ساختار مساله‪ ،‬آن را به سرعت حل کند‪.‬‬
‫مسائل برنامه ریزی درجه دو (‪ ، )QP‬که در آن تابع هدف ‪ LP‬گسترش یافته است که‬
‫شامل عبارات درجه دو است‪.‬‬
‫مسائل برنامه ریزی با محدودیت درجه دو (‪ ، )QCP‬که شامل عبارات درجه دو در میان‬
‫محدودیت هاست‪ .‬در حقیقت ‪ CPLEX‬می تواند مسائل ‪( SOCP‬برنامه ریزی درجه‬
‫دو) را حل کند‪.‬‬
‫مسئله های برنامه ریزی انتگرالی کامل (‪ ،)MIP‬جائیکه هر یا همه متغیرهای ‪ QP ،LP‬یا‬
‫‪ QPC‬محدود می شود تا مقدار بگیرند‪.‬‬
‫‪#‬‬
‫‪ ILOG CPLEX‬چه چيزی نیست‬
‫‪ ILOG CPLEX‬یک زبان مدلسازی نیست‪ ،‬یک محیط کامال توسعه یافته هم نیست‪ .‬شما‬
‫می توانید با کمک آن مدل ها را کامل و حل کنید‪ .‬اما یکی از ویژگی های آن فراهم نبودن امکان‬
‫پیشنهاد برای یک سیستم مدل شده در محیط کامال توسعه یافته است‪ .‬اگر شما به بعض ی از سیستم‬
‫ها بنگرید‪ ILOG OPL , ILOG ODM ،‬را مالحظه می کنید‪.‬‬
‫مکان توسعه یافته ‪ ILOG OPL‬یک سیستم قدرتمند و سریع برای توسعه و استقرار برنامه‬
‫های بهینه سازی است‪ .‬مکان توسعه یافته ‪ ILOG OPL‬شامل‪:‬‬
‫‪‬زبان برنامه ریزی بهینه (‪ )OPL‬برای بهینه سازی مدل های توسعه یافته‪.‬‬
‫‪‬یک محیط کامال توسعه یافته (‪ )IDE‬برای اجرا و آزمایش مدل های بهینه‬
‫‪‬ابزار یک فرمان خطی (‪ )OPLRUN‬برای اجرای مدل از خط فرمان‪.‬‬
‫‪#‬‬
‫آموزش‬
‫تغیيرات و معرفی‬
‫نمونه ها‬
‫‪#‬‬
‫مروری بر مشخصه ها‬
#
#
‫ميز کار‬
‫‪#‬‬
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

similar documents