SRP 2013 - KHS Skrivemetro

Report
SRP 2014
Introduktion til SRP
 Formalia omkring opgaven
 Selve opgaven
Formalia – hvad er SRP’en?
 Studieretningsprojektet er en tværfaglig rapport,
hvor I skal vise, at I kan behandle en faglig
problemstilling selvstændigt og dybdegående med
anvendelse af to fag.
 Fag: Der skal indgå et af de studieretningsfag, du har
på A-niveau, samt et fag på mindst B-niveau i
besvarelsen af projektet.
Hvad skal jeg skrive om?
 Først og fremmest: et spændende emne
 Herefter: problemstillinger
 Herefter: valg af fag
 NB: eksempler på biblioteket
Formalia - vejledning
 Når I har valgt fag udpeger skolen to vejledere (en for
hvert fag) – Skolen forsøger at fordele vejlederne sådan, at
du kender mindst den ene af dine vejledere
 Skolen har afsat en dag til vejledning, hvor DU SKAL mødes
med dine vejledere, så I kan drøfte problemstillingen
og/eller området. Husk at du skal forberede mødet med et
skriftligt oplæg
 Du skal søge informationer/data og låne bøger på
biblioteket, således at du er klar til at skrive SRP
Formalia - vejledning
 Vejlederne udarbejder problemformuleringen under
hensyntagen til de drøftelser, de har haft med dig
under vejledningen. Problemformuleringen er ukendt
men ikke overraskende (afhængigt af jeres
forberedelse til vejledningen!!!!)
 Du får problemformuleringen udleveret mandag den
4. december i klassen
Formalia – bedømmelseskriterier
 demonstrere evne til faglig fordybelse og til at sætte sig
ind i nye faglige områder
 demonstrere evne til at udvælge, anvende og
kombinere forskellige faglige tilgange og me-toder og
dermed forstærke den faglige fordybelse
 beherske relevante faglige mål i de indgående fag
Formalia – bedømmelseskriterier
 udvælge, bearbejde og strukturere relevant materiale
 demonstrere evne til faglig formidling
 besvare en stillet opgave fyldestgørende, herunder at
der er overensstemmelse mellem opgaveformuleringen
og opgavebesvarelsen
 beherske fremstillingsformen i en faglig opgave
Formalia - bedømmelse
 Nogle opgavebesvarelser indeholder mange bilag.
Bilagene er i sig selv ikke genstand for særskilt vurdering,
men vurderes alene i forhold til, hvordan de er anvendt,
inddraget og behandlet i opgave-besvarelsen.
 Engelsk abstract
 Bedømmelsen af SRP skal ske senest seks uger efter
censors modtagelse af besvarelserne.
Bedømmelse –
litteraturlisten og noter/kilder
 Q&¤%Q#/¤Q#(¤QP)(#¤/=Q#(¤/=?=/)/()/(/()/()////#”#¤”#¤
##¤#####!§§§§§§§§§§§§1½!!!!..........IØ-bogen eller
samtidshistoriekompendiet
 NB: kilder og fodnoter vs. Litteraturliste – se i
skrivevejledningen, hvordan I skal gøre.
Formalia – sygdom og snyd
 Sygdom: Meddel skolen så hurtigt som overhovedet
muligt, hvis du bliver alvorligt syg – så afgør skolen
om du kan få udsat din afleveringsfrist. Skolen vil
kræve lægeerklæring
 Snyd: Hvis du bliver opdaget, afvises din SRP. Du skal
lave en ny SRP i den kommende SRP-periode (læs
næste år)
Selve opgaven - eksempler
 IØ og kulturforståelse
 Er Kina ved at gennemgå en overgang fra stormagt til
supermagt?
 Gør kort rede for Kinas økonomiske situation
 Analyser Kinas position som økonomisk og kulturel magt i
verden. Kom herunder særligt ind på betydelige kulturelle
forskelle i de værdier, der er fremherskende i den vestlige
verden og i Kina
 Diskuter endeligt, hvorvidt Kina kan og ønsker at overtage
USA’s position som verden mest magtfulde nation.
Selve opgaven - eksempler
 IØ og matematik
 Er Kina på vej til at være et I-land?
 Indledningsvis ønske en redegørelse for Kinas udviklingsniveau, samt
hvilke økonomiske forventninger der er til Kina. I den forbindelse
forventes inddragelse af Ginikoefficienten.
 Efterfølgende ønskes udarbejdet prognoser for to at dig valgte
økonomiske parametre ved hjælp af regression.
 Der ønskes endvidere en diskussion af hvilke økonomiske politikker
Kina kan tage i anvendelse for at sikre en fortsat udvikling.
 Afsluttende ønskes en vurdering af, i hvilket omfang
regressionsanalyse kan anvendes som værktøj til at opstille en
prognose for Kinas udvikling mod at være et I-land.
Selve opgaven - eksempler
 Afsætning og VØ
 Ud fra en virksomhedsbeskrivelse og en kortfattet
regnskabsanalyse af Royal Unibrew A/S, bedes du
analysere, hvilke udfordringer der findes for produktet
FAXE KONDI og hvilke løsningsmuligheder der er.
 På baggrund af løsningsforslagenes fordele og ulemper
bedes du vurdere, hvilket løsningsforslag der er
optimalt, herunder en vurdering af de økonomisk
konsekvenser.
Selve opgaven - eksempler
 Afsætning og dansk
 Beskriv virksomheden DSB og målgruppen på baggrund af
segmenteringskriterierne. Gør rede for centrale virkemidler i
reklameanalyse, argumentationsanalyse samt retorisk analyse.
 Lav en analyse af handlingsparametrene med særlig vægt på
promotion, hvori du udarbejder en dybdegående analyse af en
selvvalgt reklame.
 Vurder, hvordan ovenstående reklame placerer sig i kontekst
med andre reklamer fra samme virksomhed.
 Vurder, hvilke virkemidler virksomheden fremadrettet bør
inddrage i deres reklamekampagner og diskuter, hvordan de kan
ramme deres målgruppe fremover.
Selve opgaven - eksempel
 IØ og spansk
 Hvilke konsekvenser har den spanske krise for de unge
og det spanske samfund?
 Udarbejd en kort makroøkonomisk analyse over Spaniens
økonomi fra 2007 og frem
 Analyser med udgangspunkt i udvalgte eksempler, hvordan
krisen påvirker de unge spaniere. Inddrag relevante
nøgletal for spaniernes levevilkår.
 Diskuter hvilke konsekvenser krisen har for de unge og for
de spanske samfund.
Materiale i Skrivemetroen
 Tidsplan
 Skrivevejledning
 SRP-Portfolio

similar documents