תקנות הרוקחים (תנאי ייצור נאותים לתכשירים)

Report
‫יום עיון לרוקחים אחראיים ‪QP‬‬
‫אצווה ראשונה‬
‫‪5.5.2013‬‬
‫‪1‬‬
‫• מטרות יום העיון‪:‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫להבהיר את נהלי הגשת הבקשות לאצווה ראשונה‬
‫להדגיש את הבעיות השכיחות בהגשת בקשות לאצווה ראשונה‪ ,‬אשר יוצרות‬
‫עיכוב באישור הבקשות‬
‫לשים דגשים על הגשה נכונה של הבקשות לאצווה ראשונה‬
‫לבדוק מהם העדכונים הנדרשים בנוהל ‪43‬‬
‫להציג שינויים אפשריים בנוהל ‪9‬‬
‫‪2‬‬
‫הסדרה‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫תקנות הרוקחים (תנאי ייצור נאותים לתכשירים)‬
‫תקנות הרוקחים (תכשירים)‬
‫נוהל ‪9‬‬
‫נוהל ‪43‬‬
‫חוזר הגשת הודעה מרוכזת‬
‫‪3‬‬
‫תקנות הרוקחים (תנאי ייצור נאותים לתכשירים)‪ ,‬התשס"ט‪2008-‬‬
‫" (ב) תפקידיו העיקריים של הרוקח האחראי הם כמפורט להלן‪:‬‬
‫(‪ )1‬להבטיח שכל אצווה של תכשיר רפואי המשוחררת לשיווק‪ ,‬תיוצר ותיבדק לפי התנאים בפקודה ובתקנות‬
‫התכשירים ובהתאם לתנאי הרישום של התכשיר הרפואי;‬
‫(‪ )2‬לאשר את מסמכי שחרור האצוות‪ ,‬לרכז את כל האישורים בנפרד ולשמור אותם תחת אחריותו; מקבץ האישורים‬
‫האמור יהיה מעודכן בכל עת ויישמר חמש שנים לפחות; הרוקח האחראי יעמיד את קובץ האישורים האמור לעיונו של‬
‫המנהל בכל עת;‬
‫(‪ )3‬רוקח אחראי‪ ,‬בעסק שניתן לו אישור‪ ,‬ישחרר כל אצווה של תכשיר רפואי המיובא לישראל‪ ,‬רק לאחר שבוצעה‬
‫לאצווה בדיקת מעבדה הכוללת בדיקה איכותית מלאה‪ ,‬בדיקה כמותית שתכלול לפחות בדיקה של החומר הפעיל‬
‫ובדיקות נוספות הנדרשות להבטחת איכות התכשיר בהתאם לתנאי הרישום; ‪"...‬‬
‫‪4‬‬
‫תקנות הרוקחים (תכשירים)‪ ,‬התשמ"ו‪1986-‬‬
‫‪ .14‬היתר שיווק של אצווה ראשונה‬
‫[תיקון התש"ע (מס' ‪])2‬‬
‫לא ישווק אדם תכשיר רשום המשווק לראשונה בישראל אלא מתוך אצווה אשר קיבל לגביה היתר שיווק מאת‬
‫המנהל; המנהל ייתן את היתר השיווק לאחר שביצע בדיקה כי האצווה תואמת את תעודת הרישום והדרישות‬
‫הקבועות בתיק הרישום ולאחר שחומרי האריזה‪ ,‬סימון האריזה‪ ,‬ונוסח העלון לרופא והעלון לצרכן אושרו‪.‬‬
‫‪ .15‬הודעה על שחרור אצווה‬
‫[תיקון התש"ע (מס' ‪])2‬‬
‫(א) לא ישווק אדם תכשיר אלא אם כן הוא מתוך אצווה אשר לגביה הודיע הרוקח האחראי בעסק בעל אישור‪,‬‬
‫למנהל‪ ,‬כי נתן אישורו לשחרור האצווה בהתאם להוראות תקנה ‪(17‬ב) לתקנות תנאי ייצור נאותים‪.‬‬
‫(ב) יחד עם ההודעה כאמור יגיש הרוקח האחראי‪ ,‬לפי דרישת המנהל‪ ,‬מסמכים‪ ,‬נתונים או דוגמאות מתוך‬
‫האצווה‪ ,‬חומרי ייחוס הנדרשים לביצוע בדיקות מעבדה או כל מידע אחר הנוגע לשיווק בטוח של התכשיר‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫צוות בקרה רוקחית‬
‫מגר' עליזה זיידנבאום‬
‫מגר' ענת קליין סופר‬
‫ד"ר דניז אינבינדר‬
‫הגב רחלי כיטכס‬
‫דרכי תקשורת‪:‬‬
‫פקס ממוכן‪:‬‬
‫באמצעות מייל או טלפון‬
‫‪02-6474863‬‬
‫‪6‬‬
‫קיט מלא בהגשת בקשה לאצווה ראשונה‬
‫‪.1‬‬
‫טופס בקשה לאצווה ראשונה של תכשיר (נוהל ‪ ,9‬נספח)‬
‫בהגשת הטופס יש לפרט על גבי הטופס או במכתב נלווה את השינויים המדויקים שבוצעו בגרפיקה החדשה לעומת הגרפיקה הקודמת‬
‫‪.2‬‬
‫גרפיקות‪:‬‬
‫פריסת אריזה חיצונית ופנימית על דף בגודל ‪( A4‬במקרה שמדובר באריזה שעוברת התאמה מקומית‪ ,‬יש להגיש פריסת אריזה הכוללת את מדבקות‬
‫ההתאמה ולציין במדויק את מיקום הדבקתן)‬
‫פריסת אריזה חיצונית ופנימית בקובץ ‪ PDF‬על גבי תקליטור (הנחיות לשם הקובץ‪ :‬שם קובץ חייב להיות קטן מ ‪ 10‬תווים ואינו יכול להכיל את התווים‬
‫הבאים‪) % ~ } | { / ? > < : * & % # :‬‬
‫צילום אריזה פנימית וחיצונית (במידה ולא מוגשת דוגמת תכשיר‪ ,‬יש לוודא כי בצילום מופיע מספר האצווה)‬
‫‪.3‬‬
‫תעודת רישום עדכנית (כולל תכתובת אם קיימת‪ ,‬במידה ויש שינויים הנמצאים בתהליך אישור מול מחלקת רישום או המכון)‬
‫‪.4‬‬
‫תעודת איכות עדכנית (כולל נספחים והתכתבויות אם קיימות)‬
‫‪.5‬‬
‫ישן מול חדש – יש לצרף פריסת אריזה ישנה (האחרונה שהוגשה לאגף) ולציין עליה את השינויים שנעשו‬
‫‪.6‬‬
‫עלון לרופא ועלון לצרכן (אם נדרש)‬
‫‪.7‬‬
‫אסמכתאות‬
‫עבור כל מידע שמופיע על האריזה ואינו מופיע בתעודת של התכשיר (כגון הוספת ‪ /‬הורדת כמות מרכיבים בלתי פעילים‪ ,‬לוגו של ארגונים שונים‪,‬‬
‫העדר ‪ /‬הימצאות גלוטן או גלוקוז‪ ,‬חומרים משמרים‪ ,‬מסרים פרסומיים (כגון התוויה ‪ /‬חלקי התוויה‪ ,‬אריזת חסכון)‬
‫לא יתקבלו השלמות‪ ,‬קיט שאיננו מלא לא יטופל‪.‬‬
‫בעתיד הקרוב ייקבעו ימים ושעות קבועות להגשת הבקשות‬
‫‪7‬‬
‫נוסח חדש‬
)05/2013
‫נוסח ישן‬
(
)11/2012

OTC 
GSL 
)
(

OTC 
GSL 
(
'
)
'
'
:
,
:
,

.1,2,5,6

.1,2,6,7
:
:
4-
.
13 
.
/
.
/
/
.
14 
.
.
"
"-
1
/
4
/
4-
16 
.
5
:
.
,
6
16 
,
.
":
.)OTC(
4- "
(
)
.
.
.
,
3
/
,
/
.
,
,
/
:
8
9
.
10 
19 
.
11 
...............................................
7
-
8
.
":
20 
.
21 
.)OTC(
22 
5
6
.
18 
. GSL –
4
,
/
.)OTC(
.
8
2
17 
/
7
.
.
15 
"-
. "
-
17 
/
,
"
.
14 
.
1
.
13 
.
,
.
12 
.
3
.
...............................................
:
2
/
15 
:
.
12 
.
(
'
)
9
4- "
(
10 
.
11 
‫נוסח חדש‬
)11/2012
‫נוסח ישן‬
(
)11/2012

OTC 
GSL 
)
(
(
'

OTC 
GSL 
'
:
"
:
:
,
)
(
(
.
'
)1
:
)2
)
,
(
)
)
(
.
(
/
,
,
,
/
)
:
.
(
(
(
,
,
,
,
.
)4
)5
–
)
,
:
)
.
(
)pdf(
:
:
,
)2
. EX006- EX004
(
-
9
)3
)BPR(
:EX 001
,
) " +
)2
. EX006- EX004
-
(
.
:EX 001
.2
)1
.2
)1
.
(
+
)8
.
) " +
)1
)2
)3
)4
)5
.
.
)pdf (
.
.1
,
.)
.
)6
)7
/
"
:
)3
(
)
(
'
.1
A4
,
)
)3
)BPR(
.
:
.
:
.1
.2
.
,
.
.3
"
.
.4
.5
.6
.7
.
.
.
.
/
)
,
( :
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
..................:
......................:
10
................................. QP
......................:
..........................:
[email protected]: "
‫מילוי תקין של טופס הבקשה‬
‫‪" (1‬תעודת הזהות של הבקשה – יש לוודא שכל הפרטים נכונים ומלאים בכותרת‬
‫שמהווה את תעודת הזהות של התכשיר וכן לוודא שכל הפרטים נכונים ומלאים‬
‫בשלושת העמודים‪.‬‬
‫כגון מספר רישום‪ ,‬מספר אצווה‪ ,‬תאריך ייצור ותפוגה‬
‫‪ )2‬סימון סיבת הפניה – יש להקפיד על סימון בצורה נכונה וברורה‪ ,‬למלא את כל‬
‫הסיבות שבגינן הוגשה הבקשה שתהיה התאמה בין החומר שצריך להיבדק לבין‬
‫סיבת הפניה המסומנת‪.‬‬
‫יש לפרט במדויק את כל השינויים שנעשו בחומרי האריזה בסעיף "הערות"‬
‫ולסמן במדויק מהם הסעיפים הרלוונטיים בטופס הבקשה‬
‫‪11‬‬
‫‪- 7.4.2013‬‬
‫‪:‬‬
‫( ‪-‬‬
‫‪2012‬‬
‫‪- 6‬‬
‫–‬
‫‪9‬‬
‫סימוכין חוזר מיום ‪15047313 14.3.2013‬‬
‫‪,‬‬
‫‪,‬‬
‫( ‪)QP‬‬
‫‪7.4.2013‬‬
‫‪.9‬‬
‫‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪,‬‬
‫‪,‬‬
‫‪.‬‬
‫‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫" ‪4-‬‬
‫‪":‬‬
‫( )‬
‫"‬
‫"‬
‫( ‪)OTC‬‬
‫החלפת המלל בתנאי‬
‫האחסון בהתאם לתעודת‬
‫האיכות העדכנית‬
‫"‬
‫"‬
‫‪/‬‬
‫‪,‬‬
‫‪4‬‬‫" ‪"-‬‬
‫"‬
‫‪,‬‬
‫‪25‬‬
‫"‬
‫‪.‬‬
‫‪12‬‬
‫( ‪-‬‬
‫‪...........................:‬‬
‫‪.......................................:‬‬
‫‪.........................................:‬‬
‫(‬
‫)‬
‫‪":‬‬
‫(‬
‫‪)9‬‬
‫" ‪4-‬‬
‫( ‪)OTC‬‬
‫)‬
‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪/‬‬
‫‪,‬‬
‫‪4‬‬‫" ‪"-‬‬
‫"‬
‫‪25‬‬
‫"‬
‫החלפת המלל בתנאי‬
‫האחסון בהתאם לתעודת‬
‫האיכות העדכנית‬
‫‪:‬‬
‫(‬
‫** " ‪:‬‬
‫)‬
‫( ‪)pdf‬‬
‫‪13‬‬
:
: QP
,
,
.
.1
.
.2
.
.3
.
.4
.
,
,
.5
.....................................................................................................................................................................:
................................................................................................................................................................................
........................................:
............................................... QP
...........................:
...................................................:
....................:
[email protected]: "
**********************************************************************************************************************************
.................... ...................... :
............................... :
:
**************************************************************************************************************************************
14
‫הגשה מקדמית‬
‫הגשת בקשות לאישור מקדמי יתקבלו במדור לבקרה רוקחית עבור שינויים מהותיים‬
‫שנעשו באריזות התכשירים‪.‬‬
‫נבקש לא לשלוח בקשות לאישורים מקדמיים עבור שינויים מנורים‪ ,‬בקשות אלו לא‬
‫יבדקו ולא יאושרו‪.‬‬
‫לכל בקשה יש לצרף מכתב מלווה המפרט במדויק את תוכן הבקשה‪.‬‬
‫‪15‬‬
‫אישורי חריגה מיוחדים‬
‫במידה שניתן אישור שיווק חריג בתנאים מיוחדים ‪ /‬מסוימים ע"י מדור לבקרה רוקחית‪.‬‬
‫כאשר מבקשים בקשה חדשה יש להמציא את כל ההתכתבות כולל האישור וההגבלות‬
‫שניתנו בעבר‪ ,‬יש לציין זאת מראש עם הגשת הבקשה‪.‬‬
‫‪16‬‬
‫תיעוד‬
‫חובה על החברה לשמור את האישורים הניתנים ע"י המדור לבקרה רוקחית‪ .‬גם אם‬
‫מתחלף בעל הרישום של התכשיר‪ ,‬חובה על בעל הרישום החדש לקבל לידיו את כל‬
‫המסמכים ‪ /‬אישורים של התכשיר‪.‬‬
‫הודעה על תחילת שיווק‬
‫יש להקפיד על משלוח באופן סדיר ושוטף למדור לבקרה רוקחית ולמחלקה לניהול‬
‫סיכונים ומידע תרופתי הודעה על התחלת שיווק של תכשיר חדש ‪ /‬תכשיר שבו חל שינוי‬
‫בפורמולציה‪.‬‬
‫הודעה על פרסום בספרות מקצועית‬
‫יש להקפיד להעביר למדור לבקרה רוקחית אישור על פרסום מידע חדש (נוהל ‪ ,9‬סעיף‬
‫‪ )3.2‬בעיתונות מקצועית‪.‬‬
‫‪17‬‬
‫ליקויים נפוצים‪:‬‬
‫•‬
‫חוסר התאמה בין המידע על האריזה לבין תעודת הרישום של התכשיר (שם יצרן ‪ /‬בעל‬
‫הרישום‪ ,‬כתובת יצרן ‪ /‬בעל הרישום‪ ,‬שם החומר הפעיל‪ ,‬שם התכשיר‪ ,‬תוויות זהירות)‬
‫•‬
‫חוסר התאמה המידע בתעודת האיכות לבין תנאי האחסון וחיי המדף המופיעים על‬
‫האריזה (כאשר קיימת אי התאמה בין תעודת הרישום לבין תעודת האיכות‪ ,‬הנוסח הקובע הינו‬
‫הנוסח המופיע בתעודת האיכות)‬
‫•‬
‫תרגום לא נכון של שם התכשיר לשפות נוספות‬
‫•‬
‫מידע חסר על האריזה הפנימית‪ :‬שם החומר הפעיל‪ ,‬אופן המתן‪ ,‬תנאי אחסון (כולל חיי מדף לאחר‬
‫פתיחה)‪ ,‬שם היצרן‬
‫•‬
‫מיקום לא נכון של מידע על גבי האריזה (שם תכשיר בשפות נוספות‪ ,‬יש לעיין בעלון לצרכן בשפות‬
‫נוספות‪ ,‬תנאי אחסון‪ ,‬תוויות זהירות)‬
‫•‬
‫מידע בלתי קריא‬
‫‪18‬‬
‫דרישות המכון לאצווה ראשונה‬
‫אצווה ראשונה מקומית של תכשיר חדש נדגמת במפעל‬
‫סוג הבקשה‬
‫מסמכים‬
‫תכשיר חדש‬
‫תכשיר כימי‬
‫מחלקת ‪ :GMP‬דוגמת תכשיר‪ ,‬פרוטוקול ולידציה עם רציונל למספר אצוות ולידציה‪ ,‬דו"ח ולידציה‪ ,‬תעודת אנליזה‪ ,‬דפי‬
‫אצווה)‪.(batch record‬‬
‫מעבדה כימית‪ :‬דוגמאות וסטנדרטים בהתאם לנוהל ‪. EX-001‬‬
‫הצהרת ‪QP‬‬
‫יש לשלוח את המסמכים במעטפה שעליה כתוב אצווה ראשונה‪ ,‬בנפרד מהודעות‪.‬‬
‫מעבדה ביולוגית‪ :‬דוגמת תכשיר‪,‬תעודת אנליזה א(אין להגיש ולידציה היות ומוגש כחלק מתיק הרישום)‬
‫תכשיר ביולוגי‬
‫עבור פלסמה וחיסונים‪ :‬יש להתייחס לאצווה ראשונה כאל שחרור רשמי‪ .‬פרוטוקול אצווה מלא‪ ,.‬בהתאם לפרוטוקול ה‪-‬‬
‫‪,OMCL‬ולנהלים ‪EX-004 ,EX-006‬‬
‫כללי‪ :‬יש להקפיד על תנאי משלוח‪.‬‬
‫כאשר חומר ייחוס מגיע מחו"ל ב‪ -80°C-‬יש לציין עבור איזה תכשיר משמש חומר הייחוס ולהודיע טלפונית על הצפי להגעה‪.‬‬
‫כאשר התכשיר צריך להיות בקירור והוא נשלח בתוך קלקר עם קרח – אין להכניס את הטפסים לקרח‪.‬‬
‫שינוי אתר ייצור‬
‫מחלקת ‪GMP‬תכשיר כימי ‪ -‬דוגמת תכשיר‪ ,‬פרוטוקול ולידציה עם רציונל למספר אצוות ולידציה‪ ,‬דו"ח ולידציה‪ ,‬תעודת אנליזה‪,‬‬
‫דפי אצווה ‪ .‬הצהרת ‪QP‬‬
‫מעבדה ביולוגית‪-‬בדומה לתכשיר חדש‪.‬הצהרת ‪QP‬‬
‫שינוי אתר אריזה‬
‫צילום אריזה שניונית דפי אצווה‪ ,‬תעודת אנליזה ‪ ,‬הצהרת ‪QP‬‬
‫‪19‬‬
‫תוכנית עתידית‪:‬‬
‫• הגשה אלקטרונית של הבקשה‬
‫• שינוי תהליך אישור אצווה ראשונה‬
‫‪20‬‬
21
‫שאלות‪:‬‬
‫ הוספת חיי מדף – האם אפשר ע"י הודעה מרוכזת?‬‫‪ -‬החלפת מלל ‪ /‬סדר משפטים על אריזות חו"ל‬
‫‪-‬‬
‫חלוקת סמכויות בין הרוקח הממונה לאחראי‬
‫‪-‬‬
‫מעורבות רוקח מחוזי בתהליך אצווה ראשונה‬
‫‪-‬‬
‫זמן יישום שינויים באריזות‬
‫‪22‬‬
23

similar documents