Съединения на медта Меден оксид CuO  Той е черно кристално вещество, практически неразтворимо във вода.

Report
Съединения на медта
Меден оксид CuO

Той е черно кристално вещество, практически неразтворимо във вода. От въглерода и от
водорода медния оксид се редуцира до мед.

CuO + H2→ Cu + H2O

Медният оксид взаимодейства с киселини. Той има основен характер.

CuO + H2SO4→ CuSO4 + H2O
 Употребява се при производството на цветни
стъкла. При загряване над 800°С се разлага, при
което се получава червеният димеден оксид Cu2O.
 4CuO → 2Cu2O + O2
 Разтворимостта на CuO в амоняк се дължи на
образуването на комплекс:

CuO + 4NH3 + H2O → [ Cu(NH3 )4 ](OH)2
Меден дихидроксид Cu(OH)2

Получава се от меден сулфат и натриева основа:

CuSO4 + 2NaOH → Cu(OH)2↓ + Na2SO4

Той е бледосиня пихтиеста утайка, която се разтваря в киселини.

Cu(OH)2 + H2SO4 → CuSO4 + 2H2O

Медният дихидроксид взаимодейства и с концентрирани алкални
основи, но по-трудно, отколкото с киселините.

Cu(OH)2 + 2KOH → K2[Cu(OH)4] хидроксомед (II)
Cu(OH)2

Получените комплекси са стабилни само в
концентрирани алкални разтвори поради слабо
изразените киселинни свойства на Cu(OH)2.
Следователно медният дихидроксид притежава
амфотерен характер с по-силно изразени основни
свойства.

Медният дихидроксид е нетрайно съединение. При
загряване той се разлага, като образува черен меден
оксид.
 Cu(OH)2 → CuO + H2O
 Медният дихидроксид се разтваря в амоняк, при
което се получава разтвор с яркосин цвят (Швайцеров
реактив). Използва се за доказване на някои
органични вещества и при преработка на целулоза.
Меден сулфат (CuSO4.5H2O)
В практиката медния сулфат се нарича син камък. Това е твърдо кристално
вещество със син цвят, който се дължи на хидратираните медни йони. Много
добре се разтваря във вода. В резултат на хидролизата водният разтвор на
CuSO4 има киселинен характер (сол на слаба основа и сина киселина).
Взаимодейства с основи при което се получава меден дихидроксид

CuSO4 + 2NaOH → Cu(OH)2↓ + Na2SO4
Реакцията се използва за откриване на Cu.
Синият камък се употребява в селското стопанство. Под формата на
бордолезов разтвор (разтвор с масова част на CuSO4 1%, смесен с варно
мляко до неутрална реакция) се използва срещу маните и другите плесенни и
гъбични заболяванияпо лозите и зеленчуците.
Меден сулфат

Значението на медния сулфат за националното стопанство налага той да бъде получаван
в промишлени количества. Това става, като на медни отпадъци се действа със сярна
киселина при вдухване на загрят с водна пара въздух.


Безводният меден сулфат е бяло кристално вещество и се употребява за откриване на
вода в спирт, авиационен бензин и други органични течности. Водните му разтвори са
синьо оцветении имат кисе характер, дължащ се на хидролиза.
Познати са всички халогениди на Cu (II). Устойчивостта им намалява от F → I, дори CuI2
се разлага още при стайна температура до CuI: 2CuSO4 + 4 KI → 2CuI + I2 + 2K2SO4


Познати са и по-низши кристалохидрати на CuSO4, които се получават при
последователно дехидратиране:
 90°C 100°C 250°C 650°C
CuSO4.5H2O → CuSO4.3H2O → CuSO4.H2O →CuSO4→Cu + SO2 + O2
Димеден оксид Cu2O

Той е червено, неразтворимо във вода вещество.
В природата се среща като червена медна руда –
куприт. Cu2O се получава при загряване на меден
оксид до 899 °С. Димедният оксид се използва
като пигмент в бои за боядисване на кораби.
Поради отровното му действие морски животни
не се полепват по дъната им. Cu2O е найтрайното и приложимо съединение на
едновалентната мед.

Всички медни съединения са отровни. Като
противоотрова се използва прясно мляко или
яйчен белтък.
Допълнения
 В много страни по света има промишлени инсталации за промишлено
получаване на мед. Бактерии, които се хранят със серни съединения на медта,
окисляват неразтворимите във вода медни сулфиди и ги превръщат в
разтворими съединения, от чиито разтворимедта се извлича много лесно.
 Слабите органични киселини, които се съдържат в храната, в присъствие на
атмосферния кислород реагират с медта и образуват отровни съединения. Ето
защо медните съдове се калайдисват.
 Медта катализира химичните процеси в клетките на живия организъм. При
нарушаване обмяната на медта, в организма настъпва израждане на черния
дроб и нарушаване на някои мозъчни центрове (Уилсънова болест).
 Преди много години лозарите от френския град Бордо напръскали лозята с
разтвор на син камък и гасена вар Ca(OH)2, за да запазят гроздето от крадци.
Случило се нещо неочаквано – лозите се спасили от заболяването „мана”.
„Разтворът на Бордо” – бордолезовият разтвор станал известен на цяла
Франция и на целия свят.
Допълнения
От всички живи организми най-много мед се съдържа в кръвта на мекотелите
(охлюви, миди, октоподи и др.)
Думата „бронз” произлиза от името на италианското пристанище Бриндизи, което
се славело с изделията от бронз. Под понятието бронзи вече се разбират сплави на
медта с различни метали.
Cu(OH)2.CuCO3, наречен патина или благородна ръжда. Благодарение на нея
много стари медни предмети са запазени и до днес.
МЕДТА Е СЛАБОАКТИВЕН МЕТАЛ.
В химичните съединения се явява с първа валентност (купросъединения) и втора
валентност(куприсъединения).
Край
Изготвил: Ивелина Иванова 11а клас
Учебна 2008/2009 година

similar documents