Institut za šumarstvo ICP Forests National focal center Beograd Kneza Višeslava 3 Praćenje stanja šuma u Republici Srbiji Koordinate mreže 16x16 km i 4x4 km GPS Rad na terenu Digitalizovani grafički objekti Prikupljanje podataka Releaciona baza podataka Izveštaji Geografski.

Report
Institut za
šumarstvo
ICP Forests
National focal
center
Beograd
Kneza Višeslava 3
Praćenje
stanja šuma u
Republici
Srbiji
Koordinate mreže
16x16 km i 4x4 km
GPS
Rad na terenu
Digitalizovani grafički objekti
Prikupljanje podataka
Releaciona baza podataka
Izveštaji
Geografski informacioni sistem
(GIS)
Terenski rad
• Pronalaženje tačke pomoći GPS-a
• Postavljanje tačke
– Postavljanje metalne šipke
– Izdvajanje i obeležavanje stabala
• Fotografisanje
• Procena stanja kruna
–
–
–
–
Defolijacija
Obezbojenje
Kombinovana ocena oštećenja
Evidentiranje ostalih oštećenja (gljive, insekti, požari...)
• Uzimanje uzoraka za pedološke i folijarne analize
2
1
6
3
N
5
Šema
bioindikacijske
tačke
4
1
6
6
1
2
2
W
E
5
3
5
4
25 m
4
1
2
6
3
5
S
4
3
Opšti podaci
Broj tačaka mreže 16x16 km: 103
Broj tačaka mreže 4x4 km:
27
3032 stabla
363 stabla četinara
4 vrste
2669 stabala lišćara
28 vrste
Zastupljenost vrsta drveća
Querus petraea
Q. frainetto
Pinus nigra
Ostali lišćari
Abies
alba
Quercus
cerris
Pinus
silvestris
Četinari
Carpinus
betulus
Picea abies
Fagus moesiaca
Terenski manual
Šema relacija
Forma za unos i pregled
podataka vezanih za tačku
Forma za unos i pregled
podataka vezanih za stablo
Osnovna tabela sa kodovima
Tabela (upit) sa konkretnim
alfanumeričkim vrednostima
Upit za izveštaj u pisanoj formi
A1: Četinari do 59 godine; defolijacija
Formular A1
C o n v e n t io n o n L o n g - R a n g e T r a n s b o u n d a r y A i r P o l l u t io n
I n t e r n a t io n a l C o - o p e r a t i v e P r o g r a m m e o n A s s e s s m e n t a n d M o n it o r i n g o f A ir P o l l u t io n E f f e c t s o n F o r e s t s a n d
E u r o p e a n U n io n S c h e m e o n t h e P r o t e c t io n o f F o r e s t s a g a i n s t A t mo s p h e r i c P o l l u t io n
Annua l repo rt o n he a lt h st at us o f ma in t ree spe c ie s o n t he ba sis o f de fo liat io n:
Country (region):
Serbia
total area of country (1000 ha):
8836
total forest area (1000 ha):
2360
Institution (National Focal Centre):
Institute of Forestry, Belgrade
Survey period:
day/month
- day/month/year
(from - to)
06.07
spec ie s:
area o f spe c ie s:
no . o f sa mp le t rees:
defoliation
percentage of
class
needle loss
0 not
0 - 10%
defoliated
1 slightly
>10 - 25%
defoliated
2 moderately
>25 - 60%
defoliated
3 severely
>60% - <100%
defoliated
total
SURVEY 2004
total coniferous area (1000 ha): 179
total broadleaved area (1000 ha): 2181
CONIFERS
fo r m
A1
14.10.04
Cla ssific at io n
4 dead
forest area surveyed (1000 ha):
1868
Perce nt age o f t rees de fo liat ed
t rees up to 59 ye ars o ld
t rees 60 ye ars a nd o lder
2
3
4
5
6
7(1-6)
8
9
10
11
12
13
others
total
others
129
134
100
118
129
134
1
118
2
23
56
%
%
%
50.0
52.2
50.0
81
%
%
%
69
144
45
%
%
%
%
62.5
59.3
56.5
61.1
15.5
34.8
35.7
35.8
33.3
25.7
20.0
13.0
1.8
4.9
10.2
13.2
57.8
24
%
14(8-13)
15(7+14)
total
grand
total
282
%
%
363
%
%
47.5
50.2
45.8
28.4
30.0
54.2
23.0
19.0
1.1
0.8
6.7
100%
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
Return to: PCC of ICP Forests, Bundesforschungsanstalt für Forst- und Holzwirtschaft, Leuschnerstr. 91, D-21031 Hamburg, Federal Republic of Germany, e-mail: [email protected]
100.0
Tabela izveštaja u elektronskoj formi
Podaci vezani za tačke
Tabela izveštaja u elektronskoj formi
Podaci vezani za stabla
Četinari - defolijacija
Do 59 godina starosti
Preko 60 godina starosti
100%
100%
90%
90%
80%
80%
70%
70%
60%
60%
50%
50%
40%
40%
30%
30%
20%
20%
10%
10%
0%
0%
1
2003
2
2004
1
2003
Jaka defolijacija
Umerena defolijacija
Slaba defolijacija
Nema defolijacije
2
2004
Četinari - obezbojenje
Do 59 godina starosti
Preko 60 godina starosti
100%
100%
90%
90%
80%
80%
70%
70%
60%
60%
50%
50%
40%
40%
30%
30%
20%
20%
10%
10%
0%
0%
1
2003
2
2004
1
2003
Jaka dekolorizacija
Umerena dekolorizacija
Slaba dekolorizacija
Nema dekolorizacije
2
2004
Lišćari defolijacija
Do 59 godina starosti
Preko 60 godina starosti
100%
100%
80%
80%
60%
60%
40%
40%
20%
20%
0%
0%
1
2003
1
2003
2
2004
Jaka defolijacija
Umerena defolijacija
Slaba defolijacija
Nema defolijacije
2
2004
Lišćari obezbojenje
Do 59 godina starosti
Preko 60 godina starosti
100%
100%
80%
80%
60%
60%
40%
40%
20%
20%
0%
0%
1
2003
2
2004
1
2003
Jaka dekolorizacija
Umerena dekolorizacija
Slaba dekolorizacija
Nema dekolorizacije
2
2004
Formiranje GIS-a
Grafički objekti
Granice
Urbana područja
Glavne reke
Značajniji putevi
Tačke
Arc View 3.3
Relaciona baza podataka
Osnovne teme
Tema Tačke
Dodatne tačke mreže 4x4 km
Tema Defolijacija
Tema Tipovi zemljišta
Tabela vezana za izabrani
grafički objekat
Grafički objekat vezan
za izabrani zapis u tabeli
Query builder
Detalj preklopljen
sa satelitskim snimkom

similar documents