Sản xuất sạch hơn (Cleaner Production - CP) Bản chất của vấn đề Tư duy cũ Tập trung vào xử lý chất thải.

Report
Sản xuất sạch hơn
(Cleaner Production - CP)
Bản chất của vấn đề
Tư duy cũ
Tập trung vào xử lý chất thải sau
khi đã được sinh ra
Xem quá trình sản xuất như là
một cái hộp đen, chỉ biết đầu
vào, đầu ra; không quan tâm
hoặc không kiểm soát q/trình
bên trong hộp đen
Mối quan tâm chính
của nhà sản xuất
Vào
HỘP ĐEN
Ra
SP phụ
Phát sinh chất thải:
Lẽ đương nhiên (!)
Bản chất của vấn đề
Mối quan tâm của nhà
sản xuất
Triết lý của
Sản xuất sạch hơn
SP
Tập trung vào ngăn ngừa
hoặc giảm thiểu phát thải
bằng cách xem xét các
nguyên nhân phát thải bên
trong hộp đen đó và tìm cách
để loại bỏ/hạn chế chúng
Vào
SP phụ
?
Chất thải và
phát thải
Bản chất: Xem xét các nguyên
nhân phát sinh ra chất thải
Sản xuất sạch hơn là gì ?
Việc áp dụng một cách liên tục chiến lược phòng ngừa
tổng hợp về mặt môi trường đối với các quá trình sản
xuất, các sản phẩm và các dịch vụ nhằm nâng cao hiệu
quả sinh thái và giảm thiểu các nguy cơ/rủi ro đối với
con người và môi trường (UNDP)
Những yếu tố cơ bản của CP
Liên tục
Phòng ngừa
Tổng hợp
Quá trình
CHIẾN LƯỢC
Sản phẩm
Dịch vụ
Con người
Giảm rủi ro
Môi trường
Mục tiêu của sản xuất sạch hơn
•Đối với quá trình sản xuất:
•Bảo toàn nguyên liệu và năng lượng, loại bỏ nguyên
liệu/hóa chất độc hại và giảm bớt khối lượng / độc tính
của các chất thải tại nguồn
•Đối với sản phẩm:
•Giảm tác động tiêu cực trong suốt vòng đời của một sản
phẩm, từ lúc thiết kế đến tận lúc thải bỏ
•Đối với các dịch vụ:
•Lồng ghép các lợi ích môi trường vào trong việc thiết kế
và cung cấp các dịch vụ
Tại sao phải Sản xuất sạch hơn ?
Cần nhận thức:
1. Phát sinh chất thải là hệ quả việc sử dụng
không hiệu quả nguồn tài nguyên, là
nguyên nhân gây ra ô nhiễm, suy thoái môi
trường
2. Phát triển bền vững đòi hỏi quan tâm sâu
sắc đến bảo vệ môi trường và sử dụng hợp
lý, có hiệu quả các nguồn tài nguyên
LƯU Ý:
Thực hiện sản xuất sạch hơn
không dễ giải quyết tất cả các vấn
đề môi trường, nhưng cho phép
1. Giảm nhu cầu lắp đặt và vận
hành hệ thống xử lý chất thải
2. Giảm lượng chất thải nguy
hại cần phải xử lý
CP giúp công ty cạnh tranh tốt trên thị trường
Nâng cao năng
suất
Nâng cao tính cạnh tranh và
chỗ đứng trên thị trường
CP
Thực hiện
chiến lược CP
Giảm chi phí sản xuất, giảm
chất thải ra môi trường
Nâng cao chất lượng sản
phẩm, tăng hiệu suất trên 1
đơn vị sản phẩm
Khuyến khích
đổi mới
Tăng lợi nhuận
cho Công ty
Các lợi ích cơ bản của CP
CP cho phép cải thiện được:
Hiệu suất quá trình
Chất lượng sản phẩm
CP cho phép giảm rủi ro cho:
Công nhân
Cộng đồng xung quanh
Người tiêu dùng sản phẩm
Các thế hệ tương lai
CP cho phép giảm chi phí cho:
Sản xuất
Xử lý chất thải ở cuối đường ống
Làm sạch môi trường
Chăm sóc sức khỏe
Các lợi ích về kinh tế của CP
1. Tăng hiệu suất sản xuất thông qua việc sử dụng nguyên vật
liệu và năng lượng có hiệu quả hơn;
2. Giảm bớt các chi phí cho việc quản lý chất thải (có thể loại bỏ
một số giấy phép về môi trường, giảm chi phí cho việc kiểm
kê, giám sát và lập báo cáo môi trường hàng năm…);
3. Giảm thiểu các chi phí cho việc xử lý chất thải cuối đường ống
(do lượng chất thải được giảm thiểu, các dòng chất thải được
tách riêng…);
4. Giảm các chi phí đơn vị về nguyên vật liệu và năng lượng do
sử dụng có hiệu quả hơn;
5. Chất lượng sản phẩm được cải thiện;
Những kỹ thuật phòng ngừa chung
Sản xuất sạch hơn
GIẢM THIỂU
TẠI NGUỒN
Thay đổi quá
trình
Quản lý nội
vi tốt hơn
Kiểm soát quá
trình tốt hơn
THAY ĐỔI
SẢN PHẨM
TÁI
SINH
Tuần hoàn
tại chỗ
Cải tiến
thiết bị
Sản phẩm
phụ có ích
Thay đổi
công nghệ
Thay đổi NVL
đầu vào
Bài tập trên lớp
A. Mỗi người tự suy nghĩ và viết ra một vài ví dụ sản xuất
sạch hơn ở nơi mình công tác về:
1. Cải tiến nội vi
2. Kiểm soát quá trình tốt hơn
3. Cải tiến thiết bị
4. Thay đổi công nghệ
5. Thay đổi nguyên vật liệu đầu vào
6. Tái sinh, tái sử dụng
7. Thay đổi sản phẩm
B. Thảo luận nhóm và lên trình bày
Những suy nghĩ sai lệch về CP
1. Chỉ tốt đối với những Công ty lớn
2. Đòi hỏi vốn lớn
3. Yêu cầu công nghệ hiện đại
4. Yêu cầu chuyên môn hóa cao
5. Phải tự động hóa
6. Hành động đồng thời
7. Tiềm năng hạn chế
Một vài số liệu thống kê quan trọng
1. Trên 50% chất thải có thể tránh được bằng các biện
pháp quản lý nội vi đơn giản và những thay đổi nhỏ
trong quá trình sản xuất!
2. Trên 65% những trở ngại đối với sản xuất sạch hơn
liên quan đến thái độ và động cơ của con người!
TÓM LẠI
Sản xuất sạch hơn là:
1. Một công cụ quản lý có hiệu quả
2. Một công cụ kinh tế có hiệu quả
3. Một công cụ bảo vệ môi trường có hiệu quả
4. Một công cụ để nâng cao chất lượng sản phẩm
Hoàn toàn có lợi cho đôi bên:
Doanh nghiệp
&
Môi trường

similar documents