PP - Úvod

Report
Úvod
• Základní úrovně:
•
•
•
hardwarová (procesory, jádra)
programová (procesy, vlákna)
algoritmická (uf... )
• Motivace:
•
•
zvýšení výkonu
redundance
•
jiné cíle, ale podobné nástroje a problémy
• Moorův zákon:
•
„... Počet tranzistorů/komponent, které lze levně
integrovat se zdvojnásobí každý rok...“
•
•
•
•
•
•
12 měsíců (1965)
18 měsíců (≈ 1985)
24 měsíců (≈2005)
?
Jedná se spíš o strategii Intelu než o zákon
Dodržuje se zvyšováním počtu jader
• nejsou integrované na jednom polovodiči
Zdvojnásobení každých:
12 měsíců
24 měsíců
•
•
•
•
Posledních 10
let se drží okolo
3Ghz
Růst se
neočekává
Rychlost
elektronů je
konečná
Tranzistory mají
konečnou
velikost
• průměr 1m
• délka 1200km
• kapacita
•
160 000 000
litrů/den
• zpoždění
(latency)
•
12 dní
• propustnost?
• odezva?
• Paralelní systém – systém, ve kterém může
probíhat několik procesů/činností současně
• Rozlišovací úroveň
•
instrukce, iterace, procedura, vlákno, proces,
úloha
• Proces × Vlákno
•
•
vlákno – instance kódu + dat a stav zásobníku +
registrů
proces – kolekce vláken, společný kód + data
• Procesor × Jádro
•
jádro (core) – čip + paměť + řadič vykonávající
jedno vlákno
procesor – kolekce jader
multithreaded-core
multiprocesor = multicore
•
•
•
• Abstrakce
•
MProcesory se sdílenou pamětí
•
•
symetrické × nesymetrické
MProcesory s distribuovanou pamětí
• Flynnova klasifikace systému
•
•
•
•
staré (1966), hrubé, ale používané
Single Instruction, Single Data stream (SISD)
Single Instruction, Multiple Data streams (SIMD)
Multiple Instruction, Single Data stream (MISD)
•
•
•
Multiple Single Instruction stream, Multiple Data stream
(MSIMD) – několik propojených SIMD
Same Program, Multiple Data stream (SPMD) – každý
procesor provádí stejný program, využívají se běžné CPU
Multiple Instruction, Multiple Data streams
(MIMD)
•
•
•
•
•
data jsou zpracovávána výhradně sériově
instrukce jsou prováděny sériově
stačí jeden CPU
řídicí jednotky
klasický von
Neumannův
počítač
•
•
•
•
•
jedna data jsou předávána více instrukcím
více CPU, každý zpracovává data v jiné fázi
„výrobní linka“
umělá kategorie
není to pipelining
• Jedná instrukce se provádí na více datech
• Více CPU provádí stejnou instrukci s jinými daty
• Typické GPU
•
•
maticové procesory
array/matrix procesor
for (int i = 0; i <= n; i++) {
X[i] = Y[i] + Z[i];
}
•
•
•
•
Různá CPU mohou provádět různé operace
Různá CPU pracují s jinými daty
Moderní počítače
Distribuované systémy
•
•
HW virtualizace
Grid
• multi-core mikroprocesory
•
•
•
zrychlování sekvenčních programů
rozsáhlé univerzální instrukční soubory
více jader:
•
•
hypertherading s dvěma a více vlákny
pipeline
• many-core mikroprocesory
•
•
•
zvyšování propustnosti (throughput)
stovky jader, stovky vláken
zaměřeno na floating-point operace
• Asociativní procesory
•
•
maticový procesor s HW propojovací sítí
adresace dat podle obsahu (ekvivalence, klíč,
interval)
• Počítače řízené daty
•
•
•
• ...
instrukce nemají vedlejší efekty
výstupem je vždy hodnota
průmyslový HW
• Komunikace – výměna dat mezi paralelně
probíhajícími procesy
• Synchronizace – zaručení definované
posloupnosti operací, logika procesů
• Režie (overhead) paralelismu
•
•
•
čas spotřebovaný na komunikaci
čas spotřebovaný na synchronizaci a výměnu dat
ostatní režie (knihovny, spuštění, zastavení)
• Škálovatelnost (scalability)
•
míra růstu výkonosti s růstem paralelismu
•
•
•
•
•
 −  = 1
 – podíl programu, který nelze paralelizovat
 – podíl programu, který lze paralelizovat
t – celková doba výpočtu
p – počet procesorů
•  =


⋅ +⋅

• Dva pohledy
=
1

1− +

Zrychlení

 =  −  ⋅  − 1
• Nízko úrovňové (fine grained)
•
•
•
pipelining, multithreading, a podobné vychytávky
pomáhá při běžných operacích
neřešíme
• Vyšší úroveň
•
použití více jader / procesorů
•
•
paralelizace algoritmu
•
•
pod 60%  nezajímavé
zvyšujeme 
využití speciálního HW (GPU)
• synchronizace
• přístup ke sdílené paměti
•
•
•
•
•
•
•
různé modely
distribuce dat
distribuce instrukcí (práce)
komunikace
minimalizovat režii
použít vhodný HW
měření
• Zápočet nebo zkouška?
• Projekt
•
•
dvojice
paralelizace nějaké úlohy
•
•
téma je volné
vyhodnocení
•
•
tzn. zpracování stejné úlohy paralelně a sériově
distribuovaný výpočet nebo GPU
• jednoduchý test

similar documents