Punkt Kontaktowy Polskich Regionów na Ukrainie Lwowskie Centrum Informacji Naukowej Technicznej i Ekonomicznej LWOW, UKRAINE Ivan Kulchytskyy, vice-director Gospodarka Ukrainy – Informacie ogolne Ukraina jest największym – po.

Report
Punkt Kontaktowy Polskich
Regionów na Ukrainie
Lwowskie Centrum Informacji
Naukowej Technicznej i
Ekonomicznej
LWOW, UKRAINE
Ivan Kulchytskyy, vice-director
Gospodarka Ukrainy – Informacie ogolne
Ukraina jest największym – po Rosji – krajem europejskim (603,7 tys. km2), o prawie
47-milionowej liczbie ludności (wielki rynek konsumpcyjny). W latach 2000-2004
Ukraina była w fazie wysokiego wzrostu gospodarczego. W roku 2002 PKB wzrósł o
4,6%, w 2003 r. – o 9,4%, a w 2004 r. – PKB wzrósł o 12,1%. W 2005 r. tempo
wzrostu znacznie osłabło i wyniósł on tylko 2,6%.
Ukraińską gospodarkę charakteryzuje:
wzrost produkcji przemysłowej o 12,5% w 2004 r. i 3,1% w 2005,

wysoka dynamika importu, który w 2004 r. wzrósł o 28,1%, a w 2005 o 24,6%,

wysoka dynamika popytu wewnętrznego: wzrost dochodów ludności w 2004 r. o
16,8%, a w 2005 r. o 38,1%, w tym płac w 2004 r. o 23,8%. W 2005 r. średnia płaca
wzrosła nominalnie o 36,2%, a realnie o 19,2%,

tania siła robocza (średnia płaca ok. 160 USD oficjalnie),

kurs hrywny: od 2000 r. utrzymywał się stabilnie na poziomie 5,30-5,40 UAH/USD, a
w 2005 r. hrywna została zrewalwowana do 5,05
Lata 2004 i 2005 charakteryzowały się wysoką inflacją – ceny artykułów
konsumpcyjnych wzrosły odpowiednio o 12,3% i 10,3%, a przemysłowych o 24,1% i

9,5%.
2
Gospodarka Ukrainy – Informacie ogolne
Ukraina stara się o członkostwo w WTO i liczy, że może to nastąpić w 2006 r.
Przyczyniłoby się to do większej stabilizacji prawa gospodarczego Ukrainy i poprawiło
warunki dostępu do rynku.
Słabości gospodarki ukraińskiej:
brak zdecydowanego kursu na reformy rynkowe,

brak stabilności i przejrzystości ustawodawstwa, w tym dotyczącego prawa
własności,

wysokie oprocentowanie kredytów komercyjnych,

niesprzyjający klimat inwestycyjny, o czym świadczy niski nadal poziom inwestycji
zagranicznych,

bardzo trudna sytuacja w rolnictwie: brak stabilności produkcji rolnej, moratorium na
obrót ziemią rolną, niedostateczne i przestarzałe wyposażenie rolnictwa.
Nowe władze ukraińskie, świadome są słabości gospodarki ukraińskiej i stwarzają
nadzieje na zmiany tej sytuacji. Wypowiedziały one wojnę korupcji, przemytowi,
zdecydowanie chcą poprawić warunki działania biznesu, równe traktowanie i uczciwą
konkurencję. Jednym z pierwszych kroków była obniżka ceł importowych artykułów
przemysłowych, a następnie częściowo rolnych

3
Gospodarka Ukrainy – Informacie ogolne





Gospodarka ukraińska opiera się głównie na przemyśle metalurgicznym (ok. 23%
produkcji przemysłowej), spożywczym (18%), maszynowym (ok. 12%) i
wydobywczym (ok. 11%). Wpływy z eksportu surowców i niskoprzetworzonych
wyrobów metalowych dostarczają ok. 70% wpływów do budżetu. Aktualna
koniunktura światowa nie sprzyja ukraińskiemu eksportowi, a przez to produkcji
krajowej.
Główni partnerzy handlowi Ukrainy w eksporcie: Rosja, Turcja, Włochy, Niemcy; w
imporcie – Rosja, Turkmenistan, Niemcy. Polska zajmuje 6 miejsce (ok. 3,3%) w
eksporcie ukraińskim i 5 miejsce (ok. 4,1%) w imporcie. (dane za 1 kv.2006r.)
Inwestycje zagraniczne na Ukrainie są dotychczas niewielkie i wynoszą ok. 13,5 mld
USD. Struktura branżowa inwestycji zagranicznych na Ukrainie: 59,8% - przemysł
spożywczy, metalurgiczny, chemiczny i petrochemiczny, 15,0% - handel, 8,9% finanse, 7,9% transport.
Oczekiwana poprawa klimatu inwestycyjnego może przyczynić się do wzrostu
inwestycji zagranicznych, w tym polskich.
Gospodarka ukraińska ma wielki potencjał, ale też wymaga wielkich inwestycji i
przemian rynkowych.
4
Gospodarka Ukrainy: zmiany i tendencji
Pomimo obniżenia tempów wzrostu PKB z 12,1% w roku 2004 do 2,6 % w roku 2005 ,
2005 rok charakteryzuje się pozytywnymi tendencijami ekonomicznymy.
Zachowywanie tych zaznaczonych tendencij według roku potocznego, doprowadzi do
dalszego wzrostu gospodarki Ukrainy:




Zmniejszyły się tempy infliacji. Na początku roku 2005 - 14%, na końcu roku 10,3%.
Przyspieszyły się tempy przyciągania kapitału zagranicznego do Ukrainy. Rok 2005
został rekordnym ze względu na objętość bezpośrednich inwestycji zagranicznych
(7,3 miliard dolarów USA, з tego – 4,8 mlrd USD – sprzedaz SA “Kryworiżstal”).
Zostały zafiksowane bezposrednie inwestycji do strefy bankowej.
Ukrainskie banki zwięksyły kredytowanie gospodarki. Tylko za rok 2005 ich portfel
kredytowy wyrosnął na 61,9% do 143 miliardów grywen. Pozytywnym również są
tendencje do zwiększenia cząstki długotrwałych kredytów do 61,8% , gdy rok temu
ona liczyła tylko 54,2%.
Wyrosneli realne dochody obywatelów. Dochody gospodarek domowych wzrosły na
20,1% . Jednocześnie pensji wzrosły w wymiarze realnym na 11,7%, pomoc socjalna
– na 41,5%.
Bum spożywczy, który sprowadził do znacznego wzrostu handlu, sfery usług
5
Gospodarka Ukrainy: zmiany i tendencji
Prognoza ekonomicznana lata 2006-2008.



Rządowe prognozy na rok 2006: PKB – wzrost ok. 2,5-3,5%, produkcji
przemysłowej ok. 4,5%, inflacja 10-11%.
Z zeszlego roku import przewyższa eksport.
Import zwiększa się szybciej aniż eksport. Taka sytuacja zostanie dalej.
Zgodnie z wynikiem roku balans handlu towarami i ulsługami będzie
negatywnym.
Niski tempy wzrostu eksportu sprzyczyniające skończeniem okresu wysokich
cen na produkt podstawowy ukraińskiego eksportu – metały.
Import wzrasta szybko ze względu na duży popyt obywatelów na
zagraniczną produkcję niespożywczą.
Jednocześnie w urzędzie praktycznie brakuje instrumentów, które mogą mu
pomóc zmienić sytuację w handlu zewnętsznym za krótki okres.
Rozszerzenie rynku wewnętsznego okresli rozwój gospodarski Ukrainy przez
lata 2006-2008. W tym okresie cząstka popytu wewnętsznego w dynamice
wzrostu przewyższy cząstkę, popytu zewnętsznego.
6
Gospodarka Ukrainy: zmiany i tendencji
Czynniki wzrostu popytu wewnętsznego :



Wysoka skłonność do spożywania. Zgodnie z badaniem gospodarek domovych ,
zrobionym przez ICPS, większość ukrainców myśli, ze teraz w ogóle czas sprzyjający
dla dużych zakupów domowych.
Mniej ryzyko dla rozwoju dziedzin zorientowanych na rynek spożywczy. Podwyżczenie
ceny na gaz będzie miało minimalny wpływ na te gałędzi: sektorze, krórych
produkcja jest orientowana na rynek wewnętszny, dalej będą intensywnie rowijać się
ze względu na wzrost dochodu ludnosci i nie do konca rozwinietą ofertę towarów i
usług spożywczych. Te dziedziny nie mieli ulg w zeszłym roku i powinni były aktywnie
konkurować z producentami zagranicznymi.
Zwiększenie cen na energo-resursy. Do roku 2006 niska wartość energo-resursów
dała mozliwość przedsiębiorstwam metalurgii i przemysłu chemichnego z eksportową
orientacją wyprodukować konkurentną produkcję na starych przemysłowych
potężnościach. Żeby zostawić zdatność do konkurentności przy warunku wzrostu cen
na energo-resursy takie przedsiębiorstwa będą musili zaprowadzić wielką
rekonstukcję co zmniejszy tempo wzrostu tych dziedzin.
7
Wymiana handlowa Polska-Ukraina
Obroty towarami w handlu Polski z Ukrainą w 2004r. (wg. danych z polskiej
statystyki) przekroczyły 3 mld.USD i wyniosły 3061,9 mln.USD.
Polski eksport wyniósł 2023,4 mln.USD i był wyższy o 30,1%, a import 1038,5 mln.USD i wzrósł o
41,2%. Dodatnie saldo wynosi więc 980 mln.USD. W 2005 r. wyeksportowano na Ukrainę
polskie towary za kwotę 2 584 mln USD, a wzrost wyniósł 27,7%.
Statystyka ukraińska podaje, że eksport z Ukrainy do Polski w 2004r. wyniósł
979,908 mln.USD a import towarów z Polski do Ukrainy wyniósł 968,679
mln.USD.
Struktura towarowa polskiego eksportu na Ukrainę w 2005 r:






maszyny, urządzenia i sprzęt elektryczny – 17,9%,
pojazdy i urządzenia współdziałające– 13,1%,
metale nieszlachetne i wyroby z nich – 13,1%,
tworzywa sztuczne i kauczuk – 11,9%,
produkty przemysłu chemicznego – 9%,
artykuły rolno-spożywcze – 7,2%.
Importowane z Ukrainy towary to głównie surowce i półfabrykaty zaopatrzeniowe dla
polskiego przemysłu, takie jak:




produkty mineralne – 33,8%;
metale nieszlachetne i wyroby z nich – 33,6%;
produkty przemysłu chemicznego – 13,9 %.
Artykuły rolno-spożywcze stanowią 6,4%.
8
Wymiana handlowa Polska-Ukraina
Export Pl -> UA
3000,0
2500,0
2000,0
Dane PL
mln USD 1500,0
Dane UA
1000,0
500,0
0,0
2004
2005
Informacja z polskiej i ukraińskiej statystyki
9
Wymiana handlowa Polska-Ukraina
Export-Import PL-UA
3000,0
2500,0
2000,0
mln USD 1500,0
Export
1000,0
Import
500,0
0,0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
Rok
Według danych z polskiej statystyki
10
Wymiana handlowa Polska-Ukraina
Export-Import PL-UA
500
400
mln USD
300
Export
200
Import
100
0
01-03, 2005
01-03, 2006
Wedlug danych z ukraińskiej statystyki
11
Wymiana handlowa Polska-Ukraina






Główne pozycje w polskim eksporcie: samochody osobowe i ich części, papier i
wyroby z celulozy, meble, leki, materiały do budownictwa, kosmetyki, piece, kuchnie,
silniki.
W imporcie ukraińskich towarów – rudy i koncentraty żelaza, wyroby walcowane,
nawozy mineralne, drewno, energia elektryczna, makuchy i kazeina.
Członkostwo Polski w UE nie zmieniło pozytywnych tendencji w handlu z Ukrainą –
ani w dynamice, ani w strukturze towarowej.
Perspektywicznym kierunkiem w stosunkach gospodarczych Polski z Ukrainą jest
współpraca inwestycyjna. Na razie – przy tendencji wzrostu – polskie inwestycje na
Ukrainie wynoszą ponad 200 mln USD. Daje to Polsce 11 miejsce wśród inwestorów
zagranicznych na Ukrainie (udział – ok. 2,5%). Polskie kapitały ulokowane są w
przemyśle – 58%, w sektorze bankowo-finansowym – 23,2% oraz handlu i usługach
– 10,8%.
Główne obszary inwestycji polskich: Kijów, Użhorod, obwody lwowski, wołyński,
kijowski i charkowski.
Ukraińskie inwestycje w Polsce około dwukrotnie przewyższyły wartość polskich
inwestycji w Ukrainie, a to za sprawą dwóch transakcji dokonanych w 2005 – kupna
Huty Częstochowa przez Industrialny Związek Donbasu i przejęcia Fabryki
Samochodów Osobowych w Warszawie przez Avto ZAZ Zaporoże.
12
Poszukiwanie partnera z Ukrainy
Pasywny sposob dzialan:



Oczekiwanie u siebie;
Targi, wystawy,prezentacii w Polsce
Inny sposoby promocii i raklamy w Polsce.
Actywny sposob rozpowszechnienia informacii na Ukraine:




Wpis informacii o firmi w bazy danych i katalogi, jaki przeznaczone dla
rozpowszechnienia na Ukrainie,
Strona Internet w jezyku RU lub UA
Reklama w ukrainskich czasopismach, specializowanych magazynach,
Przygotowanie specialnych promocyjnych materialow i rozpowszechnienie po
ofisach potencialnych partnerow.
Actywny sposob dzialan:

Uczestnictwo w targach, wystawach, prezentaciach w Ukrainie


Sposoby smniejszenia nakladow na taki przedsięwziencia – wyjazdy grupowe, zlecenie
pracy ekspertam, rozpowshechnienie multymedialnych CD.
Przygotowanie specialnego planu wejscia na ryntk Ukrainy
13
Sprawdzenie partnera z Ukrainy
Zgodnie z art. 89 k.c. osoba prawna podlega rejestracji panstwowej i wpisywana jest
do jednolitego Państwowego Rejestru Przedsiębiorstw i Organizacji. Rejestr jest
prowadzony przez urzędy statystyczne i za ich pośrednictwem jest dostępny dla
każdego.Zaświadczenie o wpisie do Państwowego Rejestru Przedsiębiorstw i
Instytucji Ukrainy, w formie zatwierdzonej przez Państwowy Komitet Statystyczny w
rozporządzeniu z 30 grudnia 1999 roku, można uzyskac w lokalnym (obwodowym)
urzędzie statystycznym.
Zaświadczenie zawiera następujące informacje:

nazwę podmiotu,

numer identyfikacyjny,

formę organizacyjną ,

adres,

określenie organu zarządzającego (kierownik, dyrektor),

formę własności,

przedmiot działalności.
O wydanie zaświadczenia może występic każda osoba, w tym rownież podmiot
zagraniczny lub jego pełnomocnik. Opłata wynosi około 20 USD
14
Sprawdzenie partnera z Ukrainy
DANE ADRESOWE I REJESTRACYJNE

Nazwa (pełna i skrócona)

Administracyjna forma prawna

Dane adresowe: adres prawny, adres faktyczny, numery telefonu i faksu
 Dane rejestracyjne: miejsce i data rejestracji, numer rejestracyjny,
zarejestrowany kod działań

Kapitał statutowy

Założyciele

Sfery działalności

Obsługujące banki i rachunki bankowe

Kierownictwo

Firmy stowarzyszone i biura terenowe

Udział w innych organizacjach

Działania ekonomiczne za granicą.
15
Sprawdzenie partnera z Ukrainy
BIEŻĄCA SYTUACJA FINANSOWA






Dzięki dostępnym zestawieniom bilansowym firmy, sprawozdaniom z działalności, innym
raportom i zestawieniom finansowym za kilka okresów, można dokonać analizy sytuacji
finansowej i zdolności kredytowej firmy:
Wskaźniki rocznej wielkości produkcji, sprzedaży i zysków.
Struktura środków trwałych i kapitału obrotowego.
Zobowiązania krótko- i długoterminowe.
Dynamika kredytowa i zadłużenie debetowe.
Analiza porównawcza wskaźników finansowych i ekonomicznych na kilka okresów.
OGÓLNE INFORMACJE I REPUTACJA FIRMY








Znajdujące się tutaj informacje pomogą wyrobić sobie ogólną opinię o interesującej nas firmie
i podjąć decyzję dotyczącą praktycznych względów nawiązania z nią współpracy:
Ogólne informacje i rozwój firmy.
Reputacja handlowa.
Reputacja i kwalifikacje zawodowe kierownictwa.
Uczestniczenie w postępowaniach prawnych i sprawach arbitrażowych.
Skandaliczne wydarzenia związane z firmą.
Powiązania z elementem kryminalnym.
Dostępność nieruchomości.
16
Negocjacie z partneramy z Ukrainy
Zlożenie OFERTY
Kontakty osobiscie
Pomoc
Pomoc
Pomoc
Pomoc
Pomoc
Pomoc
17
Contact information:
57 V. Tchornovil ave. 79058 Lviv,
Ukraine
tel.: (+38 0322) 52-32-00
fax: (+38 0322) 52 33 42
e-mail: [email protected]
18

similar documents