BAB 2 Keikhlasan dalam beribadah

Report
SK
KD
INDIKATOR
Peta Konsep
HOME
Q.S. AL AN’AM 162-163
Q.S. AL BAYYINAH 5
KEIKHLASAN DALAM BERIBADAH
Evaluasi
STANDAR KOMPETENSI
MEMAHAMI AYAT-AYAT AL QUR’AN
TENTANG
KEIKHLASAN DALAM BERIBADAH
BACK
KOMPETENSI DASAR
 Membaca QS Al An’am 162-163 dan Al
Bayyinah 5
 Menyebutkan arti Q. S Al-An’am 162-163 dan
Al-Bayyinah 5
 Menampilkan perilaku ikhlas dalam beribadah
seperti terkandung dalam Q. S Al-An’am 162163 dan Al-Bayyinah 5
BACK
INDIKATOR
Mampu membaca Q.S. Al An’am 162-163 dengan
baik dan benar
Mampu mengidentifikasi tajwid QS Al An’am 162-163
Mampu mengartikan per-kata QS Al An’am 162-163
Mampu mengartikan per-ayat QS Al An’am 162-163
Mampu menterjemahkan QS Al An’am 162-163
Mampu mengidentifikasi perilaku ikhlas dalam
beribadah sesuai dengan QS Al An’am 162-163
Mampu mempraktikkan perilaku ikhlas dalam
beribadah sesuai dengan QS Al An’am 162-163
Mampu menerapkan perilaku ikhlas dalam beribadah
sesuai dengan QS Al An’am 162-163
BACK
PETA KONSEP
AL QUR’AN SURAT AL AN’AM : 162-163
dan
SURAT AL BAYYINAH : 5
MEMBACA
TAJWID
ISI KANDUNGAN
BACK
MUFRADAT
AL AN’AM AYAT 162-163
PEMBELAJARAN TAJWID
Ghunnah
Mad Thobi’i
‫ان‬
‫صالتى‬
‫هلل‬
Lafdhul Jalalah Tarqiq
Ro’ Tarqiq
‫امرت‬
Mad Jaiz Munfashil ‫وما امروا‬
Al Syamsiyyah
‫الد ين‬
Mad Wajib Muttashil
‫حنفا ء‬
MUFRADAT
Lurus ‫ء‬
‫حنفا‬
Ibadahku ‫ونسكى‬
dan yang demikian itu ‫ وذ لك‬dan hidupku ‫ومحيا ي‬
Agama yang lurus ‫ دين القيمة‬dan matiku ‫ومما تي‬
Seluruh alam ‫العالمين‬
Tiada sekutu baginya ‫ال شريك له‬
yang diperintahkan kepadaku ‫امرت‬
orang – orang Islam ‫المسلمين‬
Padahal mereka tidak disuruh ‫وما امروا‬
‫مخلصين‬
Kecuali supaya menyembah Allah ‫اال ليعبد وا اهلل‬
Dengan ikhlas
ISI KANDUNGAN
QS AL AN’AM : 162 - 163
 Perintah untuk penyerahan diri dengan penuh
kerendahan serta kepasrahan dalam upaya
mendapatkan keridaan Allah atau mengabdi kepadaNya tanpa pamrih
 Menyadari dan bersumpah tidak menyekutukan
Allah dan menjadi orang yang pertama serta
mengutamakan Islam sebagai tatanan kehidupannya
demi mencapai tujuan hidup yakni melaksanakan
perintah-perintah Allah.
 Senantiasa melaksanakan perintah-perintah Allah
sepanjang hidup dan menjalankan perintah Allah.
BACK
AL BAYYINAH AYAT 5
PEMBELAJARAN TAJWID Q.S. AL BAYYINAH : 5
Lafal
Hukum
Bacaan
Mad jaiz
munfasil
Cara membaca
Alasan
Wama umiruuuu
Mad bertemu
dibaca panjang 2 – 5 hamzah di lain
harakat
lafal
Liya’budullooha
dibaca panjang 2
harakat
Lam jalalah
sebelumnya ada
harakat
dhommah
Mad wajib
muttasil
Hunafaa’a
dibaca panjang 5
harakat
Mad bertemu
dengan hamzah
dalam satu lafal
Mad badal
Assalaata
Panjang 2 harakat
Karena
dibaca
alif
Tafkhim
( berdegum )
wau
sebagai
ARTI MUFRODAT Q.S. AL BAYYINAH 5
Allah
supaya
mereka
menyembah
kecuali
salat
dan mereka
mendirikan
Ikhlas /
lurus
ketaatan/
agama
kepadaNya
agama
dan
demikian
itu
zakat
memurnikan
dan mereka
menunaikan
betul / lurus
mereka
Dan tidak
diperintah
Perintah kepada manusia supaya menyembah Allah
baik dalam keadaan berdiri, duduk, dan berbaring.
 Menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan
kepada-Nya yakni dengan menjauhkan diri dari sifatsifat kemusyrikan
 Sifat musyrik antara lain dapat berupa :
1. Percaya akan adanya Allah, tetapi tidak mau
melaksanakan segala perintah-Nya
2. Memutuskan perkara tidak sesuai dengan ketentuan
hukum Allah, pada hal ia mengetahui dan meyakini
kebenaran hukum Allah

BACK
EVALUASI
 Jenis tagihan :
Tes lisan
1. Bacalah Al-Qur’an surat Al-An’am 162-163, dengan
2.

1.
2.
3.
baik dan benar
Bacalah Al-Qur’an surat Al-Bayyinah: 5, dengan baik
dan benar
Tes tulis :
Sebutkan hukum tajwid surat Al-An’am 162-163
Sebutkan hukum tajwid surat Al-Bayyinah: 5
Terjemahkan surat Al-An’am 162-163 & Al-Bayyinah 5
BACK

similar documents