Програмата "Учене през целия живот" – възможност за реализация на идеи и споделяне на добри европейски практики в българските библиотеки из опита на РНБ "П.

Report
Програмата "Учене през целия живот" –
възможност за реализация на идеи и
споделяне на добри европейски практики в
българските библиотеки
из опита на
РНБ "П. Р. Славейков"
Велико Търново
Национална библиотечна седмица 11 – 15 май 2015
Програма „Учене през целия живот“
• Първи програмен период със срок на
действие от януари 2007 г. до 31 декември
2013 г.
• Основна цел: да подкрепя взаимодействието,
сътрудничеството и мобилността в
образователните и обучителните системи в
рамките на общността с цел да ги направи
конкурентни на световно равнище
Програма „Учене през целия живот“
• Четири секторни програми „Коменски” – за
училищно образование, „Еразъм” – за
висше образование, „Леонардо да Винчи”
– за професионално образование и обучение
и „Грюндвиг” – обучение за възрастни
Ключова роля на обществените библиотеки в
Програма „Учене през целия живот“
• Да подпомагат човешкото развитие в
основните сфери на дейност – образование,
информация и култура
• Активно да съдействат на индивидуалните
образователни потребности на гражданите
• Да популяризират различни възможности за
обучение
• Да сътрудничат на училищата във
възпитанието и обогатяването на опита при
децата
Секторна програма „Грюндвиг“
• Подходящо включване на обществените
библиотеки в Програмата УЦЖ
• Тя предлага възможности за участие в
европейски образователни проекти чрез
индивидуална и групова мобилност
Секторни програми „Грюндвиг“, „Еразъм +“
и РНБ “П. Р. Славейков“
• Участие в четири проекта през годините 2004 2015 г.
• Първият проект: “ReadMe – Метод за
развитие на читателя: Виртуален
литературен салон” по програма Грюндвиг 2:
Партньорство за познание
• Основна цел: Да изработи модел на реални и
виртуални читателски групи
Организиране на различни културни събития с цел
насърчаване изучаването и рекламирането на
културата и литературата на страните-партньори
Срещи на читателски групи по места, за обсъждане
на прочетените книги и конферентна връзка с
автора
Mission for the reader “development”
развиване на култура за четене
The best book in the
world is quite simply the
one you like best and the
one you could find
something for yourself
in and we are here to
assist you in finding it!
Мисия „Развиване на култура за
четене“
Най-добрата книга в света
е просто тази, която Ви
харесва най-много и тази, в
която можете да намерите
нещо за себе си, а ние сме
тук, за да ви помогнем да
го преоткриете!
Rachel van Riel
author of The Reader-friendly Library
Service
Рейчъл ван Риел
Резултати от проекта:
• Изгради се едно ново международно
виртуално обучение и онлайн
сътрудничество за библиотечния колектив и
потребителите
• Увеличи се интересът към живота и
културата на участващите страни (България,
Великобритания и Финландия), използвайки
уеб страницата на проекта
Втори проект 2008 – 2010
• „Евростори ХХ век” (Eurostory 20th
century): 20-ти век в историята и културата на
участващите страни
• Направен е анализ на общото и различното в
страните-участнички България, Германия,
Гърция и Испания
Eurostory
Eurostory
Eurostory 20th century
Основна задача:
• Да се предложат възможности за изучаване
на Европейското измерение на историята и
културата чрез проекта, който насърчава
европейското интердисциплинарно
сътрудничество, като мозайка на
исторически и културни гледни точки
Резултати от проекта
• Създадени са обучителни продукти, свързани
с продължаващото образование по история и
чуждоезиково обучение.
Трети проект 2012 – 2014 г.
• "Lady Cafe – мотивиране на дейности за
жени на възраст над 45 години". Партньорство
с библиотеки, неформални училища, местна
власт и неправителствени организации от
седем европейски страни (България, Словения,
Испания, Ирландия, Латвия, Италия и
Турция)
• Дейностите са съсредоточени върху различни
области: ИКТ, литература, психология
(изграждане на самочувствие и позитивен
образ за себе си посредством театрални
техники)
• Разработката на уеб страница на проекта и
поддръжката й се извършва от отдел
"Информационни технологии" на РНБ "П. Р.
Славейков“
http://ladycafeproject.eu/
Резултати от проекта
• Новите учебни материали и
описанието на методологията
са публикувани в наръчник за
добри практики
http://ladycafeproject.eu/images/handbook-ladycafe-project.pdf
Резултати от проекта
• Проектът улесни европейското
сътрудничество, насочено към
насърчаване на жените на възраст 45 + да
бъдат активни в публичната сфера
• Проектът бе включен в приоритетите на
Европейската комисия за 2012 г., както и в
следните ключови компетентности на
Европейската референтна рамка: развитие на
социални и граждански компетентности;
дигитални умения и способност "Да се
научим да учим".
Четвърти проект 2015 и 2016 г.
• Проектът LinkINjob: търсене на работа с
помощта на библиотекарите по Програма
Еразъм+: предоставяне на информация и
обучение на библиотечни специалисти и
безработни
• В партньорство с други 6 обществени и
университетски библиотеки от Австрия,
Ирландия, Литва, Румъния, Словения и
Финландия. Координатор на проекта е
Столичната библиотека в Любляна (Mestna
knjiznica Ljubljana), Словения
Ljubljana City Library-Словения – създаден офис в библиотеката на Службите
по заетостта, чрез който се събира, актуализира и предоставя информация за пазарите
на труда в Словения, Европейския съюз и други страни
• LinkINjob: търсене на работа с помощта
на библиотекарите - проект, който
подкрепя стратегията Европа 2020,
укрепването на знанията и иновациите
като движеща сила за бъдещ растеж
• Този проект е пряко насочен към една от
основните цели на Стратегията
„Образование и обучение 2020”
• Безработните са изправени пред много
проблеми, когато търсят работа, например
липсата на информационна
грамотност и умения за откриване на
собствени лични силни и слаби страни
и интереси. Съвременните обществени
библиотеки са местни центрове за
образование, култура, информация и в
същото време работят като точки за
социални срещи
Втора работна среща по проект LinkINjob,
Април 2015, Линц, Австрия
Втора работна среща по проект LinkINjob,
Април 2015, Линц, Австрия
Втора работна среща по проект LinkINjob,
Април 2015, Линц, Австрия
След провеждане на обучение на
участниците в края на м. април в
гр. Линц,
• Безработните ще бъдат информирани за
възможностите за учене през целия живот.
Чрез неформално образование и обучение да се даде
възможност на гражданите да се възползват
от качествено образование, знания, умения и
компетенции, необходими при трудова
заетост, социално приобщаване, активно
гражданство и лична реализация
http://linkinjob.eu/
Образователни инициативи на
РНБ „П. Р. Славейков“ по програма
„Учене през целия живот“
• Библиотеката се превърна в център за различни форми
на реализация на младите хора с увреждания
• Сътрудничество с Дома за стари хора с ментални
увреждания "Св Йоан Търновски" – с. Пчелище,
община Велико Търново
Обучение на лица със зрителни увреждания
от дома на брайлово писмо
• Валери Николов и неговите ученици участваха активно в
едни от най-масовите инициативи на РНБ "П. Р. Славейков ",
посветена на 23-ти април Международен ден на книгата
• На 27 април те преписват на брайлово писмо части от
любими книги. По този начин те станаха част от идеята
"Велико Търново скрипториум". Това интересно събитие е
описано в подробности в местни и национални медии
“eScouts – Кръг за учене между
поколенията в служба на общността”
• Проектът е реализиран през 2011 г. с участието
на доброволци в учебната база на РНБ „П. Р.
Славейков“
• Основна цел: обмен на умения и компетентности
между различните възрастови групи, натрупване
на опит в междуличностното и междувъзрастово
общуване
Приноси от реализирането на поредицата
от проекти
• Интегриране на библиотеката в европейската
мрежа от библиотеки и организации,
работещи в областта на неформалното
образование
• Приложи нови библиотечни услуги и повиши
професионалните и езиковите умения на
библиотечните специалисти
• Запозна своите международни партньори с
богатото културно-историческо наследство на
региона и страната
• Доказателство за постигнатите
от нас резултати е връчената
престижна награда на
библиотеката за цялостен
принос към изпълнение на
Програма „Учене през целия
живот” за периода 2007 - 2013 г.
от Министерство на
образованието и науката и
Центъра за развитие на
човешките ресурси
Библиoтeкaта е yдocтoeна c нaгpaдaтa
„Вeликo Tъpнoвo“ зa 2015 г. за:
• превръщането й във водещ
културно-образователен
институт, за внедряването
на нови информационни
технологии и изграждането
на дигитален център.
Библиoтeкaта е yдocтoeна c нaгpaдaтa
„Вeликo Tъpнoвo“ зa 2015 г. за:
• цялостно
и
качествено
изпълнение на проекти по
програма „Учене през целия
живот“
и
принос
в
интегрирането
към
европейската
мрежа
на
библиотеки и организации,
работещи в областта на
неформалното образование
Благодаря за вниманието!

similar documents