این پاورپوینت راهنمای انتخاب یک آزمون مناسب آماری است . ترجمه : محمدرضا میرزاده David Normando توجه : هدف اصلی این ارائه کمک به محققان و.

Report
‫این پاورپوینت راهنمای انتخاب یک آزمون مناسب آماری است‪.‬‬
‫ترجمه‪ :‬محمدرضا میرزاده‬
‫‪David Normando‬‬
‫توجه‪ :‬هدف اصلی این ارائه کمک به محققان و دانش آموزان در انتخاب‬
‫آزمون آماری مناسب در مطالعاتی است که به بررس ی یک متغیر (تک‬
‫متغیری) می پردازد‪ .‬برخی از تحلیل های چند متغیری نیز در آن گنجانده شده‬
‫است‪.‬‬
‫لطفا به صفحه بعدی بروید‪.‬‬
‫اگر هرگونه پیشنهاد یا انتقادی دارید با نویسنده یا مترجم به آدرس زیر مکاتبه نمایید‪.‬‬
‫نوشته شده توسط‪e-mail: [email protected] :‬‬
‫ترجمه شده توسط‪e-mail: [email protected] :‬‬
‫چه کاری می خواهید انجام دهید؟‬
‫برای دریافت پاسخ‪ ،‬روی کلیدها کلیک کنید‪.‬‬
‫ترجمه‪ :‬محمدرضا میرزاده‬
‫‪David Normando‬‬
‫می خواهم بررس ی کنم آیا توزیع داده های من نرمال است؟‬
‫می خواهم نمونه ها را با یکدیگر مقایسه کنم‪.‬‬
‫(به دنبال تفاوت بین نمونه ها هستم‪).‬‬
‫می خواهم وجود همبستگی بین متغیرها را بررس ی و از تحلیل رگرسیون بین‬
‫متغیرها استفاده نمایم‪.‬‬
‫می خواهم به بررس ی تکرارپذیری داده ها بپردازم‪.‬‬
‫(تجزیه و تحلیل خطای تصادفی و سیستماتیک)‬
‫می خواهم برای داده ها نمودار مناسب انتخاب کنم‪.‬‬
‫آزمون نرمال بودن برای تحلیل داده ها‬
‫در هنگامی که داده ها پیوسته و تعداد داده ها کمتر از ‪ 30‬است‪ ،‬توزیع نرمال است‬
‫ترجمه‪ :‬محمدرضا میرزاده‬
‫‪David Normando‬‬
‫می توانید آزمون را با توجه به اندازه نمونه انتخاب کنید‪.‬‬
‫اگر ‪ ، n≥10‬از روش دی اگوستینو‬
‫اگر ‪ ، n≥20‬از روش دی اگوستینو‪ -‬پیرسن‬
‫برای هر مقدار ‪ ، n‬از روش ‪Lilliefors or Shapiro-Wilk,‬‬
‫بازگشت به شروع‬
‫مقایسه گروه ها (نمونه ها)‬
‫ترجمه‪ :‬محمدرضا میرزاده‬
‫‪David Normando‬‬
‫داده هایی که دارید از چه نوعی اند؟‬
‫(روی گزینه درست کلیک کنید)‬
‫مانند‪ :‬ارتفاع‪ ،‬طول‪ ،‬وزن‬
‫برای )‪ (n>30‬توزیع نرمال است‪.‬‬
‫عددی و پیوسته‬
‫پارامتری‬
‫(میانگین)‬
‫چگونه نرمال بودن بررس ی می شود؟‬
‫مانند‪ =1 :‬کم‪ =2 ،‬متوسط‪ =3 ،‬زیاد‬
‫ترتیبی‬
‫مثل‪ :‬فراوانی‪ :‬بله‪/‬خیر‪ ،‬نژاد‪ ،‬جنسیت‬
‫اسمی‬
‫بازگشت به شروع‬
‫ناپارامتری‬
‫داده های مقوله ای‬
‫داده های عددی (پارامتری)‬
‫غیر نرمال‬
‫اگر توزیع داده ها نرمال نیست‪ ،‬به سراغ ”غیر نرمال“ بروید‪.‬‬
‫ترجمه‪ :‬محمدرضا میرزاده‬
‫‪David Normando‬‬
‫چه تعداد گروه (یا نمونه) در اختیار دارید؟‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪>2‬‬
‫داده های عددی (پارامتری)‬
‫غیر نرمال‬
‫اگر توزیع داده ها نرمال نیست‪ ،‬به سراغ ”غیر نرمال“ بروید‪.‬‬
‫ترجمه‪ :‬محمدرضا میرزاده‬
‫‪David Normando‬‬
‫آیا نمونه های شما زوج شده یا به هم وابسته اند؟‬
‫خیر‬
‫بلی‬
‫توجه داشته باشید‪:‬‬
‫نمونه های وابسته مانند‬
‫قبل ‪ X‬بعد‬
‫سمت چپ ‪ X‬سمت راست‬
‫داده های عددی (پارامتری)‬
‫غیر نرمال‬
‫اگر توزیع داده ها نرمال نیست‪ ،‬به سراغ ”غیر نرمال“ بروید‪.‬‬
‫ترجمه‪ :‬محمدرضا میرزاده‬
‫‪David Normando‬‬
‫پاسخ‪ :‬آزمون یک نمونه ای ‪t‬‬
‫بازگشت به شروع‬
‫داده های عددی (پارامتری)‬
‫غیر نرمال‬
‫‪David Normando‬‬
‫اگر توزیع داده ها نرمال نیست‪ ،‬به سراغ ”غیر نرمال“ بروید‪.‬‬
‫ترجمه‪ :‬محمدرضا میرزاده‬
‫پاسخ‪ :‬آزمون دو نمونه ای مستقل ‪ t‬یا آنالیز واریانس‬
‫بازگشت به شروع‬
‫داده های عددی (پارامتری)‬
‫اگر توزیع داده ها نرمال نیست‪ ،‬به سراغ ”غیر نرمال“ بروید‪.‬‬
‫غیر نرمال‬
‫‪David Normando‬‬
‫پاسخ‪ :‬آزمون ‪ t‬زوجی یا‬
‫آنالیز واریانس با اندازه های تکراری‬
‫بازگشت به شروع‬
‫ترجمه‪ :‬محمدرضا میرزاده‬
‫داده های عددی (پارامتری)‬
‫غیر نرمال‬
‫‪David Normando‬‬
‫اگر توزیع داده ها نرمال نیست‪ ،‬به سراغ ”غیر نرمال“ بروید‪.‬‬
‫ترجمه‪ :‬محمدرضا میرزاده‬
‫پاسخ‪ :‬آنالیز واریانس (‪)ANOVA‬‬
‫یا ‪( MANOVA‬آنالیز واریانس چند متغیری) در صورتی که بیشتر از یک متغیر‬
‫وابسته دارید‪.‬‬
‫بازگشت به شروع‬
‫داده های ترتیبی‬
‫(ناپارامتری)‬
‫ترجمه‪ :‬محمدرضا میرزاده‬
‫‪David Normando‬‬
‫چه تعداد گروه (یا نمونه) در اختیار دارید؟‬
‫‪2‬‬
‫‪>2‬‬
‫داده های ترتیبی و گروهبندی شده‬
‫(ناپارامتری)‬
‫ترجمه‪ :‬محمدرضا میرزاده‬
‫‪David Normando‬‬
‫آیا نمونه های شما زوج شده یا به هم وابسته اند؟‬
‫خیر‬
‫بلی‬
‫توجه داشته باشید‪:‬‬
‫نمونه های وابسته مانند‬
‫قبل ‪ X‬بعد‬
‫سمت چپ ‪ X‬سمت راست‬
‫داده های ترتیبی و گروهبندی شده‬
‫(ناپارامتری)‬
‫ترجمه‪ :‬محمدرضا میرزاده‬
‫‪David Normando‬‬
‫آیا نمونه های شما زوج شده یا به هم وابسته اند؟‬
‫خیر‬
‫بلی‬
‫توجه کنید‪:‬‬
‫نمونه های وابسته مانند‬
‫قبل ‪ X‬بعد‬
‫سمت چپ ‪ X‬سمت راست‬
‫داده های ترتیبی و گروهبندی شده‬
‫(ناپارامتری)‬
‫ترجمه‪ :‬محمدرضا میرزاده‬
‫‪David Normando‬‬
‫پاسخ‪ :‬آزمون من ویتنی‬
‫بازگشت به شروع‬
‫داده های ترتیبی و گروهبندی شده‬
‫(ناپارامتری)‬
‫‪David Normando‬‬
‫ترجمه‪ :‬محمدرضا میرزاده‬
‫پاسخ‪ :‬آزمون ویلکاکسن (آزمون رتبه ای عالمت)‬
‫یا آزمون عالمت‬
‫بازگشت به شروع‬
‫داده های ترتیبی و گروهبندی شده‬
‫(ناپارامتری)‬
‫ترجمه‪ :‬محمدرضا میرزاده‬
‫‪David Normando‬‬
‫پاسخ‪ :‬آزمون کروسکال والیس‬
‫بازگشت به شروع‬
‫داده های ترتیبی و گروهبندی شده‬
‫(ناپارامتری)‬
‫ترجمه‪ :‬محمدرضا میرزاده‬
‫‪David Normando‬‬
‫پاسخ‪ :‬آزمون فریدمن‬
‫بازگشت به شروع‬
‫داده های ترتیبی و گروهبندی شده‬
‫(ناپارامتری)‬
‫ترجمه‪ :‬محمدرضا میرزاده‬
‫‪David Normando‬‬
‫چه تعداد گروه (نمونه) در اختیار دارید؟‬
‫‪2‬‬
‫‪>2‬‬
‫داده های ترتیبی و گروهبندی شده‬
‫(ناپارامتری)‬
‫ترجمه‪ :‬محمدرضا میرزاده‬
‫‪David Normando‬‬
‫آیا نمونه های شما زوج شده یا به هم وابسته اند؟‬
‫خیر‬
‫بلی‬
‫توجه کنید‪:‬‬
‫نمونه های وابسته مانند‬
‫قبل ‪ X‬بعد‬
‫سمت چپ ‪ X‬سمت راست‬
‫داده های ترتیبی و گروهبندی شده‬
‫(ناپارامتری)‬
‫ترجمه‪ :‬محمدرضا میرزاده‬
‫‪David Normando‬‬
‫آیا مقادیر مورد انتظار کمتر از ‪ 5‬است؟‬
‫خیر‬
‫بلی‬
‫مطمئن هستید؟‬
‫در جدول توافقی بعض ی از خانه ها مقادیر مورد انتظار کمتر از ‪ 5‬دارند؟‬
‫داده های ترتیبی و گروهبندی شده‬
‫(ناپارامتری)‬
‫ترجمه‪ :‬محمدرضا میرزاده‬
‫‪David Normando‬‬
‫آیا نمونه های شما زوج شده یا به هم وابسته اند؟‬
‫خیر‬
‫بلی‬
‫توجه کنید‪:‬‬
‫نمونه های وابسته مانند‬
‫قبل ‪ X‬بعد‬
‫سمت چپ ‪ X‬سمت راست‬
‫داده های ترتیبی و گروهبندی شده‬
‫(ناپارامتری)‬
‫‪David Normando‬‬
‫پاسخ‪ :‬آزمون کی دو )‪(x²‬‬
‫یا آزمون دوجمله ای‪ ،‬اگر دو نمونه در اختیار دارید‬
‫و از نسبت (‪ )%‬استفاده می کنید‪.‬‬
‫بازگشت به شروع‬
‫ترجمه‪ :‬محمدرضا میرزاده‬
‫داده های ترتیبی و گروهبندی شده‬
‫(ناپارامتری)‬
‫ترجمه‪ :‬محمدرضا میرزاده‬
‫‪David Normando‬‬
‫پاسخ‪ :‬آزمون کوکران‬
‫(فراوانی مطلق یا فراوانی نسبی ‪)% :‬‬
‫بازگشت به شروع‬
‫داده های ترتیبی و گروهبندی شده‬
‫(ناپارامتری)‬
‫ترجمه‪ :‬محمدرضا میرزاده‬
‫‪David Normando‬‬
‫پاسخ‪ :‬آزمون مک نمار‬
‫بازگشت به شروع‬
‫داده های ترتیبی و گروهبندی شده‬
‫(ناپارامتری)‬
‫ترجمه‪ :‬محمدرضا میرزاده‬
‫‪David Normando‬‬
‫پاسخ‪ :‬آزمون دقیق فیشر‬
‫بازگشت به شروع‬
‫تحلیل همبستگی یا رگرسیون‬
‫ترجمه‪ :‬محمدرضا میرزاده‬
‫‪David Normando‬‬
‫چه نوع داده هایی در اختیار دارید؟‬
‫)روی گزینه درست کلیک کنید‪(.‬‬
‫مانند‪ :‬ارتفاع‪ ،‬طول‪ ،‬وزن‬
‫برای )‪ (n>30‬توزیع نرمال است‪.‬‬
‫عددی‬
‫چگونه نرمال بودن بررس ی می شود؟‬
‫مانند‪ =1 :‬کم‪ =2 ،‬متوسط‪ =3 ،‬زیاد‬
‫ترتیبی‬
‫مثل‪ :‬فراوانی‪ :‬بله‪/‬خیر‬
‫نژاد‪،‬جنسیت‬
‫اسمی‬
‫پارامتری‬
‫(میانگین)‬
‫ناپارامتری‬
‫داده های مقوله ای‬
‫داده های عددی (پارامتری)‬
‫اگر توزیع داده ها نرمال نیست‪ ،‬بروید سراغ ”غیر نرمال“‬
‫غیر نرمال‬
‫ترجمه‪ :‬محمدرضا میرزاده‬
‫‪David Normando‬‬
‫چند متغیر مورد استفاده است؟‬
‫‪2‬‬
‫‪>2‬‬
‫تحلیل همبستگی یا رگرسیون برای داده های پیوسته‬
‫غیر نرمال‬
‫اگر توزیع داده ها نرمال نیست بروید سراغ غیرنرمال‬
‫ترجمه‪ :‬محمدرضا میرزاده‬
‫‪David Normando‬‬
‫پاسخ‪ :‬همبستگی پیرسن‬
‫رگرسیون خطی ساده‬
‫بازگشت به شروع‬
‫تحلیل همبستگی یا رگرسیون برای داده های پیوسته‬
‫اگر توزیع داده ها نرمال نیست بروید سراغ غیرنرمال‬
‫غیر نرمال‬
‫‪David Normando‬‬
‫پاسخ‪ :‬همبستگی پیرسن یا‬
‫همبستگی کانونی‬
‫رگرسیون خطی چندگانه‬
‫توجه‪ :‬برای آزمون همبستگی متغیرهای مورد بررس ی‪ ،‬توزیع آنها باید نرمال باشد‪.‬‬
‫برای رگرسیون خطی متغیر وابسته باید توزیع نرمال داشته باشد‪.‬‬
‫چگونگی بررس ی نرمال بودن؟‬
‫بازگشت به شروع‬
‫ترجمه‪ :‬محمدرضا میرزاده‬
‫آزمون همبستگی برای داده های ترتیبی‬
‫(ناپارامتری)‬
‫‪David Normando‬‬
‫پاسخ‪ :‬آزمون همبستگی اسپیرمن یا کندال‬
‫بازگشت به شروع‬
‫ترجمه‪ :‬محمدرضا میرزاده‬
‫تحلیل همبستگی یا رگرسیون برای داده های اسمی‬
‫)ناپارامتری)‬
‫ترجمه‪ :‬محمدرضا میرزاده‬
‫‪David Normando‬‬
‫چه تعداد متغیر در اختیار دارید؟‬
‫‪2‬‬
‫‪>2‬‬
‫آزمون همبستگی برای داده های اسمی‬
‫)ناپارامتری(‬
‫ترجمه‪ :‬محمدرضا میرزاده‬
‫‪David Normando‬‬
‫پاسخ‪ :‬ضریب توافقی ‪C‬‬
‫رگرسیون لجستیک ساده‬
‫بازگشت به شروع‬
‫آزمون همبستگی برای داده های اسمی‬
‫(ناپارامتری)‬
‫ترجمه‪ :‬محمدرضا میرزاده‬
‫‪David Normando‬‬
‫پاسخ‪ :‬ضریب توافقی ‪C‬‬
‫رگرسیون لجستیک چندگانه‬
‫بازگشت به شروع‬
‫تکرار پذیری‬
‫)خطای سیستماتیک(‬
‫ترجمه‪ :‬محمدرضا میرزاده‬
‫‪David Normando‬‬
‫چه نوع داده هایی در اختیار دارید؟‬
‫)روی گزینه مناسب کلیک کنید‪(.‬‬
‫مانند‪ :‬ارتفاع‪ ،‬طول‪ ،‬وزن‬
‫برای )‪ (n>30‬توزیع نرمال است‪.‬‬
‫عددی‬
‫پارامتری‬
‫(میانگین)‬
‫چگونه نرمال بودن بررس ی می شود؟‬
‫مانند‪ =1 :‬کم‪ =2 ،‬متوسط‪ =3 ،‬زیاد‬
‫ترتیبی‬
‫مثل‪ :‬فراوانی‪ :‬بله‪/‬خیر‬
‫نژاد‪،‬جنسیت‬
‫اسمی‬
‫ناپارامتری‬
‫داده های مقوله ای‬
‫تکرار پذیری‬
‫غیر نرمال‬
‫)خطای سیستماتیک برای داده های عددی(‬
‫ترجمه‪ :‬محمدرضا میرزاده‬
‫‪David Normando‬‬
‫پاسخ‪ :‬آزمون پارامتری برای داده های وابسته‬
‫بیشتر از دو نمونه‬
‫دو نمونه‬
‫توجه‪ :‬همبستگی درونی را می توان در مواقعی که می خواهیم‬
‫ارتباط بین دو متغیر یا بیشتر را بررس ی کنیم‪ ،‬استفاده کرد‪.‬‬
‫برای خطای تصادفی ممکن است شما از‬
‫)‪TEM (technical error measurement‬‬
‫(اندازه گیری خطای فنی) استفاده کنید‪.‬‬
‫‪ =D‬تفاوت بین اندازه های تکراری‬
‫‪ =n‬تعداد نمونه‬
‫بازگشت به شروع‬
‫تکرار پذیری‬
‫(خطای سیستماتیک برای داده های ترتیبی)‬
‫ترجمه‪ :‬محمدرضا میرزاده‬
‫‪David Normando‬‬
‫پاسخ‪ :‬کاپای وزن داده شده‬
‫تبصره‪ :‬در مورد یک متغیر ترتیبی‪ ،‬آزمون های غیر پارامتریک برای داده های زوج شده یا‬
‫وابسته نیز می تواند مورد استفاده قرار گیرد‪.‬‬
‫بیشتر از دو نمونه‬
‫بازگشت به شروع‬
‫دو نمونه‬
‫تکرار پذیری‬
‫(خطای سیستماتیک برای داده های اسمی(‬
‫ترجمه‪ :‬محمدرضا میرزاده‬
‫‪David Normando‬‬
‫پاسخ‪ :‬کاپا‬
‫بازگشت به شروع‬
‫انتخاب نمودار‬
‫ترجمه‪ :‬محمدرضا میرزاده‬
‫‪David Normando‬‬
‫چه نوع داده هایی در اختیار دارید؟‬
‫)روی گزینه مناسب کلیک کنید‪(.‬‬
‫مانند‪ :‬ارتفاع‪ ،‬طول‪ ،‬وزن‬
‫برای )‪ (n>30‬توزیع نرمال است‪.‬‬
‫عددی‬
‫چگونه نرمال بودن بررس ی می شود؟‬
‫مانند‪ =1 :‬کم‪ =2 ،‬متوسط‪ =3 ،‬زیاد‬
‫ترتیبی‬
‫مثل‪ :‬فراوانی‪ :‬بله‪/‬خیر‬
‫نژاد یا جنسیت‬
‫اسمی‬
‫بازگشت به شروع‬
‫پارامتری‬
‫(میانگین)‬
‫ناپارامتری‬
‫داده های مقوله ای‬
‫انتخاب نمودار‬
‫ترجمه‪ :‬محمدرضا میرزاده‬
‫‪David Normando‬‬
‫مقایسه نمونه های مستقل‬
‫مقایسه نمونه های وابسته (زوجی)‬
‫نمایش رابطه بین داده ها یا رگرسیون‬
‫توجه کنید‪:‬‬
‫نمونه های وابسته مانند‬
‫قبل ‪ X‬بعد‬
‫سمت چپ ‪ X‬سمت راست‬
‫نمودار جعبه ای – مقایسه گروه ها‬
‫داده های پیوسته یا ترتیبی (مثل امتیاز)‬
‫‪David Normando‬‬
‫ترجمه‪ :‬محمدرضا میرزاده‬
‫این نمودار برای توصیف شاخص های مرکزی (مثل میانگین در داده های پیوسته یا میانه در داده های ترتیبی) و توصیف اندازه های پراکندگی (مانند انحراف معیار در داده‬
‫های پارامتریک و دامنه تغییرات در داده های ترتیبی) و نمایش فرین ها (مقادیر ماگزیمم و مینیمم) مناسب است‪.‬‬
‫داده دور افتاده‪ :‬یک مشاهده‬
‫که فاصله عددی آن از‬
‫بقیه داده ها بیشتر است‪.‬‬
‫عقب‬
‫نمودار خطی برای توصیف داده های پیوسته‬
‫‪David Normando‬‬
‫ترجمه‪ :‬محمدرضا میرزاده‬
‫این نمودار شاخص های مرکزی (مانند میانگین برای داده های پیوسته و میانه در داده های ترتیبی) را توصیف می کند‪.‬‬
‫عقب‬
‫نموداری برای نمایش آزمون همبستگی و تحلیل رگرسیون‬
‫‪David Normando‬‬
‫عقب‬
‫ترجمه‪ :‬محمدرضا میرزاده‬
‫نمودار ستونی برای نمایش‬
‫داده های اسمی (فراوانی)‬
‫‪David Normando‬‬
‫عقب‬
‫ترجمه‪ :‬محمدرضا میرزاده‬

similar documents