BUKTI KEBENARAN AL

Report
BUKTI KESUCIAN
AL-QUR’AN
Oleh:
BAMBANG IRAWAN
TANTANGAN UNTUK MEMBUAT AL-QUR’AN
ٍ ‫َوإِنْ ُك ْن ُت ْم فِي َر ْي‬
‫ب ِم َّما َن َّز ْل َنا َع َل ٰى َع ْب ِد َنا َفأْ ُتوا‬
ُ ‫ور ٍة مِنْ ِم ْثلِ ِه َوادْ ُعوا‬
ْ‫َّللا إِن‬
ِ َّ ‫ُون‬
َ َ‫ش َهد‬
َ ‫س‬
ُ ‫ِب‬
ِ ‫اء ُك ْم مِنْ د‬
. َ‫صا ِدقِين‬
َ ‫ُك ْن ُت ْم‬
Dan jika kamu (tetap) dalam keraguan tentang Al
Quran yang Kami wahyukan kepada hamba Kami
(Muhammad), buatlah satu surat (saja) yang
semisal Al Quran itu dan ajaklah penolongpenolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang
yang benar.
(Surat Al Baqarah Ayat 23).
ِ ‫اج َت َم َع‬
‫س َوا ْل ِجن َع َل ٰى أَنْ َيأْ ُتوا ِب ِم ْث ِل ٰ َه َذا‬
ُ ‫ت ْاْلِ ْن‬
ْ ‫قُلْ َلئ ِِن‬
ُ
ْ
‫ٍ ََ ِهيرا‬
‫ر‬
‫ق‬
‫ل‬
‫ا‬
ٍ ‫ُ ُه ْم لِ َب ْع‬
ُ ‫آن ََل َيأْ ُتونَ ِب ِم ْثلِ ِه َو َل ْو َكانَ َب ْع‬
ْ
ِ
Katakanlah, "Sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul
untuk membuat yang serupa dengan Alquran ini) dalam hal
kefasihan dan ketinggian paramasasteranya (niscaya mereka
tidak akan dapat membuat yang serupa dengan dia sekali
pun sebagian mereka menjadi pembantu bagi sebagian yang
lain.
Q.S. Al-Isra’: 88
PENULISAN AL-QUR’AN
Al-Qur’an ditulis oleh
pelaku sejarah
• Atas usul Umar, Khalifah
Abu Bakar membuat tim
pengumpulan dan
verifikasi Al-Qur’an yang
dipimpin oleh Zaid bin
Tsabit.
• Tim pimpinan Zaid bin
Tsabit bekerja selama satu
tahun
Pola Verifikasi Al-Qur’an
Dalam pengumpulan dan verifikasi al-Qur’an
dilakukan dengan dua syarat:
• Semua hafalan sahabat harus ada tulisannya
• Tulisan al-Qur’an tersebut atas perintah
Rasulullah dan telah diverifikasi oleh
Rasulullah secara langsung.
BAHASA AL-QUR’AN
Bahasa Al-Qur’an menggunakan bahasa asli
ketika turun yaitu bahasa Arab.
STRUKTUR PENULISAN
Kosa kata yang sinonim disebutkan dalam
jumlah yang sama
Al-harz
Al-dhallun
Al-Qur’an
Al-aql
Al-jahr
Al-usb
14
17
70
49
16
27
Az-Zira’ah
Al-mawta
Al-wahyu
An-nur
Al-alamiyah
Al-dhurur
Kosa kata yang berlawanan disebutkan dalam
jumlah yang sama
Al-Hayah
Al-naff
Al-bard
As-shalihat
Al-iman
Al-shayf
145
50
4
167
17
1
Al-maut
Al-madharah
Al-har
Al-sayyiat
Al-kufr
Al-syita’
RAHASIA BASMALAH
 Kata “ismi” disebutkan di
dalam al-Qur’an 19 kali.
 Kata “Allah” disebutkan di
dalam al-Qur’an 2698 kali.
2698:19=124
 Kata “Ar-Rahman”
disebutkan di dalam alQur’an 57 kali. 57:19=3
 Kata “Ar-Rahim”
disebutkan di dalam alQur’an 114 kali. 114:19=6
FAWATIHUSSUWAR
• Huruf ya dan sin di dalam Surat Yasin berjumlah 285.
285:19=15
• Huruf Tha’ dan ha’’ di dalam Surat Thaha berjumlah
342. 342:19=18
• Huruf kha’ dan mim di dalam Surat Khaamiim
berjumlah 2166. 2166:19=114
• Huruf nun di dalam Surat Al-Qalam berjumlah 133.
133:19=7
• Huruf kaf, ha’, ya’, ‘ayn, shad di dalam Surat Maryam
berjumlah 798. 798:19=42
• Huruf qaf di dalam Surat Qaaf berjumlah 57. 57:19=3
HITUNGAN HARI
(AL-YAUM)
• Kata “Al-yaum” dalam bentuk
mufrad disebutkan di dalam
al-Qur’an 365 kali. Sama
dengan jumlah hari dalam
setahun.
• Kata “Al-yaum” dalam bentuk
tasniyah dan jama’
disebutkan di dalam alQur’an 30 hari. Sama dengan
jumlah hari dalam satu
bulan.
• Kata “sahr” disebutkan di
dalam al-Qur’an sebanyak 12
kali. Sama dengan jumlah
bulan dalam setahun
KANDUNGAN ISI
Semua kandungan isi di dalam al-Qur’an
dapat diverifikasi dan dibuktikan
kebenarannya.
‫اج ُك َّل َها ِم َّما‬
َ ‫س ْب َحنَ ا َّلذِئ َخ َل َق ْا ََل ْز َو‬
ُ
ُ ‫ُت ْن ِب‬
‫رٍ َومِنْ اَ ْنفُسِ ِه ْم َو ِم َّما ََل‬
ُ ‫ت ْا َ َْل‬
َ‫َي ْع َل ُم ْون‬
Artinya:
Q.S. Yasin: 36
Maha Suci Zat yang telah menciptakan
pasangan-pasangan semuanya, baik
dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi
dan dari diri mereka maupun dari apaapa yang tidak mereka ketahui
‫والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم‬
Q.S. Yasin: 38
Artinya:
Dan matahari beredar pada garis edarnya. Itulah
ketetapan Yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui
Q.S. Yunus: 92
‫َفا ْل َي ْو َم ُن َن ِّجي َك ِب َب َد ِن َك لِ َت ُكونَ لِ َمنْ َخ ْل َف َك‬
‫اس َعنْ آ َيا ِت َنا‬
ِ ‫آ َية ۚ َوإِنَّ َكثِيرا ِمنَ ال َّن‬
. َ‫َل َغافِلُون‬
Artinya:
Maka pada hari ini Kami selamatkan
badanmu supaya kamu dapat menjadi
pelajaran bagi orang-orang yang datang
sesudahmu dan sesungguhnya kebanyakan
dari manusia lengah dari tanda-tanda
kekuasaan Kami.
Q.S. Al-Baqarah: 228
ْ
ُ ‫وال ُم َطلَّ َق‬
‫ح ُّل‬
ِ ‫ات َي َت َربَّصْ َن ِبأ َ ْنفُ ِس ِهنَّ َثالَ َث َة قُرُوء َوالَ َي‬
َ ‫لَهُنَّ أَن َي ْك ُتم َْن َم‬
َّ‫اخلَ َق هللا ُ فِي أَرْ َحا ِم ِهنَّ إِن ُكن‬
‫هلل َو ْال َي ْو ِم ْاألَ ِخ ِر َو ُبعُولَ ُتهُنَّ أَ َح ُّق ِب َر ِّدهِنَّ فِي‬
ِ ‫ي ُْؤمِنَّ ِبا‬
َّ‫ك إِنْ أَ َرا ُدوا إِصْ الَحً ا َولَهُنَّ ِم ْث ُل الَّ ِذي َعلَي ِْهن‬
َ ِ‫َذل‬
‫ال َعلَي ِْهنَّ َد َر َج ٌة َوهللاُ َع ِزي ٌز‬
ِ ‫ِب ْال َمعْ ر‬
ِ ‫ُوف َولِلرِّ َج‬
‫َح ِكي ٌم‬
Artinya:
“Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri
(menunggu) tiga kali quru’. Tidak boleh mereka
menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam
rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan Hari
Akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam
masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki
ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang
dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf. Akan
tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan lebih
daripada istrinya. Dan Allah Mahaperkasa lagi
Mahabijaksana.” (QS. Al-Baqarah: 228).
Q.S. Luqman: 14
‫سانَ ِب َوالِ َد ْي ِه َح َم َل ْت ُه أ ُم ُه‬
َ ‫ص ْي َنااْلِ ْن‬
َّ ‫َو َو‬
‫صالُ ُه فِي َعا َم ْي ِن‬
َ ِ‫َوهْ نا َع َلي َوهْ ٍن َوف‬
ْ ‫أَ ِن ا‬
‫ش ُك ْرلِي َول َِوالِ َد ْي َك إِ َل َّي ال َمصِ ْير‬
Artinya:
Dan Kami perintahkan kepada manusia
(berbuat baik) kepada dua orang ibubapaknya; ibunya telah mengandungnya
dalam keadaan lemah yang bertambahtambah, dan menyapihnya dalam dua
tahun.Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada
dua orang ibu bapakmu, hanya kepadaKulah kembalimu.
Q.S. Al-Ambiya’:30
ِ ‫س َم َاوا‬
‫ٍ َكا َن َتا‬
َ ‫ت َو ْاْلَ ْر‬
َّ ‫أَ َو َل ْم َي َر ا َّل ِذينَ َك َف ُروا أَنَّ ال‬
َ َّ ‫اء ُكل‬
ۖ ‫ش ْي ٍء َح ٍّي‬
ِ ‫َر ْتقا َف َف َت ْق َنا ُه َما ۖ َو َج َع ْل َنا ِمنَ ا ْل َم‬
َ‫أَ َف ََل ُي ْؤ ِم ُنون‬
Artinya:
Dan apakah orang-orang yang kafir tidak
mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu
keduanya dahulu adalah suatu yang padu,
kemudian Kami pisahkan antara keduanya. Dan
dari air Kami jadikan segala sesuatu yang hidup.
Maka mengapakah mereka tiada juga beriman?
Air adalah komponen utama setiap bentuk kehidupan. 5090% berat makhluk hidup terdiri dari air. 80% dari
protoplasma (material dasar sel) adalah air.
Q.S. Al-Mu’minun: 14
‫س ْو َنا‬
َ ‫ُ َغ َة عِ ََاما َف َك‬
ْ ‫ُ َغة َف َخ َل ْق َنا ا ْل ُم‬
ْ ‫ُث َّم َخ َل ْق َنا الن ْط َف َة َع َل َقة َف َخ َل ْق َنا ا ْل َع َل َق َة ُم‬
َّ ‫ار َك‬
َ ‫شأْ َنا ُه َخ ْلقا‬
َ ‫ا ْل ِع ََا َم َل ْحما ُث َّم أَ ْن‬
َ‫سنُ ا ْل َخالِقِين‬
َ ‫آخ َر ۚ َف َت َب‬
َ ‫َّللاُ أَ ْح‬
" Kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal
darah itu Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami
jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan
daging. Kemudian Kami jadikan dia makhluk yang (berbentuk) lain.
Maka Maha sucilah Allah, Pencipta Yang Paling Baik."
AL-QUR’AN SEMPURNA DAN TIDAK
KONTRADIKTIF
ْ ‫َو َتم‬
‫ص ْد ًقا َو َع ْد ًال َال ُم َب ِّد َل لِ َكلِ َما ِت ِه‬
ِ ‫ِّك‬
َ ‫َّت َكلِ َم ُة َرب‬
‫َوه َُو ال َّس ِمي ُع ْال َعلِي ُم‬
Kalimat-kalimat Alquran yang berisi kebenaran dan keadilan telah
sempurna. Tidak ada perubahan pada kalimat-kalimatnya. Dan Dia
Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
(Q.S. Al-An’am: 115)
AL-QUR’AN DIHAFAL
DI SEPANJANG SEJARAH
 Sepanjang sejarah al-Qur’an dihafal oleh manusia.
 Hafalan mereka sama
 Hampir semua orang muslim hafal al-Qur’an, meski
hanya beberapa ayat atau surat
Allahu A’lam

similar documents