Raport z przeprowadzonej ewaluacji w Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II w Adamowie „SZKOŁA WSPOMAGA ROZWÓJ UCZNIÓW Z UWZGLĘDNIENIEM ICH INDYWIDUALNEJ SYTUACJI” Celem ewaluacji było: Zebranie informacji.

Report
Raport z przeprowadzonej ewaluacji w
Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II
w Adamowie
„SZKOŁA WSPOMAGA ROZWÓJ UCZNIÓW Z
UWZGLĘDNIENIEM ICH INDYWIDUALNEJ
SYTUACJI”
Celem ewaluacji było:
Zebranie informacji na temat działań szkoły służących:
- wyrównywaniu szans edukacyjnych
- wspomaganiu rozwoju uczniów w zależności od ich indywidualnej sytuacji
- dostosowywaniu oferty zajęć do potrzeb uczniów
- motywowanie uczniów do samorozwoju
Odbiorcy: Dyrekcja, nauczyciele, rodzice
Przedmiot ewaluacji: „Szkoła wspomaga rozwój uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji”
Przyjęte wskaźniki:
- W szkole rozpoznaje się możliwości psychofizyczne i potrzeby rozwojowe, sposoby uczenia się oraz
sytuację społeczną każdego ucznia.
- Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia,, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne
organizowane dla uczniów wymagających szczególnego wsparcia w rozwoju lub pomocy psychologicznopedagogicznej oraz zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych są odpowiednie do
rozpoznanych potrzeb każdego ucznia.
- Szkoła współpracuje z poradniami psychologiczno pedagogicznymi i innymi podmiotami świadczącymi
poradnictwo i pomoc uczniom, zgodnie z ich potrzebami i sytuacją społeczną.
- W szkole są realizowane działania antydyskryminacyjne obejmujące całą społeczność szkoły.
- W szkole są prowadzone działania uwzględniające indywidualizację procesu edukacji w odniesieniu do
każdego ucznia.
- W opinii rodziców i uczniów wsparcie otrzymywane w szkole odpowiada ich potrzebom.
Pytania kluczowe:
1. Czy w szkole rozpoznaje się możliwości psychofizyczne i potrzeby rozwojowe, sposoby uczenia się
oraz sytuację społeczną każdego ucznia.
2. Czy zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne
organizowane dla uczniów wymagających szczególnego wsparcia w rozwoju lub pomocy
psychologiczno-pedagogicznej oraz zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych są
odpowiednie do rozpoznanych potrzeb każdego ucznia.
3. Czy szkoła współpracuje z poradniami psychologiczno pedagogicznymi i innymi podmiotami
świadczącymi poradnictwo i pomoc uczniom, zgodnie z ich potrzebami i sytuacją społeczną.
4. Czy w szkole są realizowane działania antydyskryminacyjne obejmujące całą społeczność szkoły.
5. Czy w szkole są prowadzone działania uwzględniające indywidualizację procesu edukacji
w odniesieniu do każdego ucznia.
6. Czy w opinii rodziców i uczniów wsparcie otrzymywane w szkole odpowiada ich potrzebom.
Metody badawcze:
- Ankiety skierowane do nauczycieli.
- Ankiety skierowane do losowo wybranych uczniów.
- Ankiety skierowane do losowo wybranych rodziców.
- Wywiad z Dyrektorem szkoły.
- Analiza dokumentacji szkolnej.
Pytania skierowane do rodziców
Badaniem objętych zostało 60 rodziców uczniów ze wszystkich klas
naszej szkoły.
Ponieważ w niektórych pytaniach rodzice mieli możliwość zaznaczenie
więcej niż jedna odpowiedź suma odpowiedzi nie zawsze jest równa
liczbie osób ankietowanych.
Wyniki ankiety ujęte są w formie liczbowej a także w formie
wykresów obrazujących rozkład odpowiedzi.
1. Czy szkoła podejmuje starania, żeby uczeń miał poczucie sukcesu
w nauce na miarę swoich możliwości?
a.
tak
b.
raczej tak
c.
nie
d.
raczej nie
35
30
25
20
15
10
5
0
1
2
3
4
32
22
1
5
2.
Jeżeli tak, to jakie?
a. zajęcia dodatkowe
44
b. koła zainteresowań
29
c. zajęcia przygotowujące do konkursów
16
d. zajęcia wyrównawcze
32
e. motywowanie do nauki
22
f. indywidualne podejście do ucznia
g. pomoc wychowawcy, nauczycieli, pedagoga szkolnego
h. inne (jakie?)
16
30
brak
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
1
2
3
4
5
6
7
8
3. Czy według Państwa, wasze dziecko traktowane jest w szkole
w sposób indywidualny?
a.
b.
tak
raczej tak
21
17
c.
d.
nie
raczej nie
11
8
25
20
15
10
5
0
1
2
3
4
4. Czy otrzymywana pomoc w wystarczającym stopniu zaspokaja
potrzeby Państwa dziecka?
a. tak
b. nie
c. nie wiem
40
35
30
25
20
15
10
5
0
1
2
3
38
7
11
5. W czym w szkole, Państwa dziecko osiągnęłoby sukces gdyby otrzymało
odpowiednią pomoc?
a. w nauce
30
b. w sporcie
32
c. w działalności społecznej
9
d. w niczym nie osiągnęłoby sukcesu
3
e. w innej formie
brak
35
30
25
20
15
10
5
0
1
2
3
4
5
Ankieta skierowana do uczniów
W trakcie prac skierowana została ankieta do uczniów gimnazjum.
Badaniem objętych zostało, podobnie jak rodziców, w sumie 60 uczniów
z klas pierwszych, drugich i trzecich.
Ankieta zawierała 11 pytań zawierających odpowiedzi do wyboru. Część
pytań zawierała możliwość wielokrotnego wyboru odpowiedzi, na część
z nich należało odpowiedzieć jednoznacznie: tak lub nie.
W niektórych pytaniach uczniowie mogli dodatkowo podać swoje własne
przemyślenia. Niestety bardzo niewielu skorzystało z tej możliwości.
1.
Czy w szkole prowadzone są pozalekcyjne zajęcia wyrównawcze?
a.
Tak
56
b.
Nie
0
60
50
40
30
20
10
0
1
2
2.
Czy uczestniczysz w zajęciach dydaktyczno – wyrównawczych?
a.
Tak
b.
Nie
30
25
20
15
10
5
0
1
2
27
20
3.
Jeżeli uczestniczysz w zajęciach wyrównawczych, to z jakiego
powodu?
a.
W celu lepszego przygotowania się do egzaminu gimnazjalnego
b. Dokładniejszego przyswojenia wiedzy i umiejętności
c. Żeby lepiej zrozumieć niektóre partie materiału
15
12
17
d.
Pragnę poszerzyć swoją wiedzę
10
e.
Ze względu na osiąganie „słabych” wyników w nauce
9
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
1
2
3
4
5
4. Jak często uczestniczysz w zajęciach wyrównawczych?
a.
Dwa razy w tygodniu
6
b.
Raz w tygodniu
9
c.
Czasami
12
d.
W zależności od potrzeb
15
16
14
12
10
8
6
4
2
0
1
2
3
4
5. Czy Twoim zdaniem ilość zajęć wyrównawczych, dodatkowej pomocy
w szkole jest wystarczająca?
a.
Tak
b.
Nie
50
40
30
20
10
0
1
2
42
2
6.
Jeżeli nie, to jakiej pomocy oczekujesz?
Więcej zajęć pozalekcyjnych z języka rosyjskiego
1
1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
7.
Czy Twój udział w dodatkowych zajęciach edukacyjnych skutkuje lepszymi
wynikami w nauce?
·
a. Tak
32
b. Nie
14
·
35
30
25
20
15
10
5
0
1
2
8) Czy według Ciebie zdarzają się w szkole sytuacje dyskryminowania uczniów?
a. Tak
14
b. Nie
32
35
30
25
20
15
10
5
0
1
2
Jeżeli tak to z jakiego powodu:
a. Ze względu na status społeczny
b.
Ze względów religijnych
c.
Ze względu na narodowość
9)
d.
10
0
3
Inne
brak
12
10
8
6
4
2
0
1
2
3
4
10) Czy w szkole prowadzone są działania mające na celu eliminowanie
zjawisk dotyczących możliwości dyskryminacji wśród uczniów?
a.
Tak
36
b.
Nie
12
40
35
30
25
20
15
10
5
0
1
2
11)
Jeżeli tak to jakie są to działania?
a.
Rozmowy z nauczycielami
22
b.
Pogadanki z pedagogiem szkolnym
25
Rozmowy z wychowawcą
rozmowy z policją
24
1
c.
Inne:
30
25
20
15
10
5
0
1
2
3
4
Ankieta skierowana do nauczycieli
W trakcie prowadzonych badań ankietą zostali objęci wszyscy
nauczyciele naszego gimnazjum – tj. 15 osób. Przeprowadzony został
także wywiad z Panią mgr Beatą Łapot – dyrektor Publicznego
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Adamowie.
Pytań skierowanych do nauczycieli było 7. Podobnie jak w pozostałych
ankietach była możliwość dopisanie własnych odpowiedzi, sugestii,
spostrzeżeń w ramach badanego obszaru.
Wyniki badań ankietowych przedstawione są w poniższej prezentacji.
1)
Czy diagnozują Państwo możliwości edukacyjne swoich uczniów?
a. tak
15
b. nie
0
16
14
12
10
8
6
4
2
0
1
2
3
4
5
2) Jeżeli tak, to w jaki sposób dokonują Państwo diagnozy możliwości
edukacyjnych swoich uczniów?
a. Obserwacja uczniów
15
b. Rozmowa z rodzicami
13
c. Rozmowa z pedagogiem
14
d. Analiza opinii PPP
14
e. Indywidualne rozmowy z uczniem
15
f. Bieżące ocenianie
g. Analiza sprawdzianów/egzaminów, testów, innych
sprawdzianów
15
12
16
14
12
10
8
6
4
2
0
1
2
3
4
5
6
7
3) Jakie działania Państwo podejmują w celu wyrównania szans edukacyjnych
swoich uczniów?
a. Zajęcia wyrównawcze
12
b. Różnicowanie metod pracy
13
c. Koła zainteresowań
10
d . Zajęcia przygotowujące do konkursów
11
e. Zajęcia indywidualne z uczniem
13
f. Wyjazdy edukacyjne
8
g. Udział w przedstawieniach, imprezach, akcjach charytatywnych
12
14
12
10
8
6
4
2
0
1
2
3
4
5
6
7
4) Czy uczniowie chętnie korzystają z zaproponowanej oferty zajęć
dydaktycznych?
a Tak
6
b. Raczej tak
9
c. Raczej nie
0
d. Nie
0
10
8
6
4
2
0
1
2
3
4
5) Czy według Pani zdarzają się w szkole sytuacje
dyskryminowania uczniów?
a. Tak
b. Nie
3
12
Jeżeli tak to z jakiego powodu:
a. Ze względu na status społeczny
b. Ze względów religijnych
c. Ze względu na narodowość
0
0
0
d. Inne: styl bycia
1
14
12
10
8
6
4
2
0
1
2
6) Czy w szkole prowadzone są działania mające na celu eliminowanie zjawisk
dotyczących możliwości dyskryminacji wśród uczniów?
Tak
Nie
15
0
16
14
12
10
8
6
4
2
0
1
2
7) Jeżeli tak to jakie są to działania?
a. Rozmowy z nauczycielami
b. Pogadanki z pedagogiem szkolnym
c. Rozmowy z wychowawcą
Inne: integrowanie uczniów, działanie zespołu wychowawczego, prelekcje
z policją
16
14
12
10
8
6
4
2
0
1
2
3
15
15
15
Wywiad z dyrektorem PG im. Jana Pawła II w Adamowie – mgr Beatą Łapot
1. Czy w kierowanej przez Panią placówce diagnozuje się możliwości edukacyjne swoich uczniów?
Tak
2. Jeżeli tak, to w jaki sposób dokonuje się diagnozy możliwości edukacyjnych uczniów?
Obserwacja uczniów
Rozmowa z rodzicami
Rozmowa z pedagogiem
Analiza opinii PPP
Indywidualne rozmowy z uczniem
Bieżące ocenianie
Analiza sprawdzianów/egzaminów, testów, innych sprawdzianów
Inne (jakie); karty pracy ucznia
3. Jakie działania podejmują nauczyciele w celu wyrównania szans edukacyjnych swoich uczniów?
Zajęcia wyrównawcze
Różnicowanie metod pracy
Koła zainteresowań
Zajęcia przygotowujące do konkursów
Zajęcia indywidualne z uczniem
Wyjazdy edukacyjne
Udział w przedstawieniach, imprezach, akcjach charytatywnych
Motywowanie uczniów przez nagradzanie ich osiągnięć
Eksponowanie osiąganych przez uczniów sukcesów
4. Czy Pani zdaniem uczniowie chętnie korzystają z zaproponowanej oferty zajęć dydaktycznych?
Raczej tak
5. Czy wg Pani uczniowie odnoszą sukcesy edukacyjne na miarę swoich możliwości?
Tak
6. Jeżeli tak, to jakiego rodzaju są to sukcesy?
Konkursy przedmiotowe
Zawody sportowe
Recytatorskie
Plastyczne
Inne: wokalne, muzyczne, literackie
7. Czy według Pani zdarzają się w szkole sytuacje dyskryminowania uczniów?
Tak
8. Jeżeli tak to z jakiego powodu:
Ze względu na status społeczny, ekonomiczny
Oraz : ze względu na oryginalną osobowość ucznia, specyficzny sposób bycia
9. Czy w szkole prowadzone są działania mające na celu eliminowanie zjawisk dotyczących możliwości
dyskryminacji wśród uczniów?
Tak
10. Jeżeli tak to jakie są to działania?
Rozmowy z nauczycielami
Pogadanki z pedagogiem szkolnym
Rozmowy z wychowawcą
Prelekcje funkcjonariuszy policji
Inne: rozmowy z dyrektorem, pedagogizacja uczniów i rodziców; Program Wychowawczy
Profilaktyczny Szkoły
i
REZULTATY EWALUACJI WEWNETRZNEJ I WNIOSKI DO DALSZEJ
PRACY
sporządzone na podstawie analizy ankiet skierowanych do
uczniów, rodziców, nauczycieli, dokumentacji szkolnej oraz
wywiadu z Panią Dyrektor
ODPOWIEDZI NA PYTANIA KLUCZOWE
1. Szkoła podejmuje szereg działań ograniczających wpływ niekorzystnych
uwarunkowań. Są to przede wszystkim:
- zajęcia dodatkowe (wyrównujące szanse, rozwijające zainteresowania, projekty, działania
charytatywne, wolontariat);
- wycieczki;
- konkursy;
- motywowanie uczniów poprzez nagrody, wyróżnienia na forum klasy i szkoły, działania
skupiające się na zachęcaniu do udziału w konkursach, olimpiadach, dodatkowe konsultacje z
nauczycielami oraz eksponowanie osiągniętych przez uczniów sukcesów (zamieszczanie
informacji na stronie internetowej szkoły oraz na tablicach informacyjnych);
- pomoc materialna (dożywianie, dofinansowanie zakupu podręczników);
- pomoc psychologiczno – pedagogiczna;
- współpraca z Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie;
- współpraca z rodzicami i ich pedagogizacja oraz angażowanie w życie szkoły;
- realizacja programów profilaktycznych istniejących w szkole;
Szkoła podejmuje szereg działań zwiększających szanse edukacyjne:
- w odniesieniu do uczniów wymagających wsparcia, poprzez organizowanie zajęć
wyrównawczych, służących zmniejszaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu
kształcenia oraz indywidualne rozmowy z uczniami. W przypadku uczniów z orzeczeniami
prowadzi się terapię pedagogiczną – wychowankowie uczęszczają na zajęcia zgodnie
z zaleceniami zawartych w opiniach i orzeczeniach z PPP w Białobrzegach
- budowanie postawy sprzyjającej nauce i rozwojowi indywidualnemu
- Szkoła realizuje ją poprzez właściwy dobór metod i form pracy z uczniami, różnicowanie
zadań i ich poziomu trudności, stosowanie opracowanych zasad pracy i oceniania uczniów
dyslektycznych, proponowanie prac i zajęć dodatkowych, uwzględnianie zaleceń PPP;
- nauczyciele systematycznie diagnozują możliwości edukacyjne swoich uczniów, między
innymi poprzez obserwację, bieżące ocenianie oraz konsultacje z pedagogiem szkolnym
i rodzicami;
WNIOSKI
- należy w miarę możliwości zwiększyć intensywność pomocy niektórym uczniom, mającym
trudności w nauce;
- ukierunkować działania na indywidualne podejście do ucznia;
- wzmocnić współpracę szkoły z rodzicami, bardziej angażować ich w życie szkoły:
- częściej i dokładniej informować rodziców o podejmowanych przez szkołę działaniach;
REKOMENDACJE
- wzmocnić motywację uczniów, do pełnego wykorzystania swoich możliwości;
- pracować nad komunikacją pomiędzy szkołą a rodzicami;
- w celu większego uatrakcyjnienia i podnoszenia jakości pracy szkoły urozmaicić i
indywidualizować pracę z uczniem poprzez stosowanie większej ilości metod aktywizujących,
dostosowanych do potrzeb każdego ucznia;
- na bieżąco prowadzić działania mające na celu eliminowanie zjawisk mogących prowadzić do
alienowania uczniów w grupie rówieśniczej ze względu na status społeczny, sposób bycia,
narodowość:
- utrzymać dobry poziom działań służących wyrównywaniu szans edukacyjnych;
nadal dbać o dalszą dobrą współpracę z instytucjami zewnętrznymi i środowiskiem lokalnym.
Wykonawcy ewaluacji:
mgr Teresa Miernik, mgr Krzysztof Miernik

similar documents