ETIKA MORAL DAN AKHLAK ETIKA AJARAN

Report
ETIKA MORAL DAN AKHLAK
ETIKA
MORAL
AKHLAK
AJARAN TENTANG BAIK DAN BURUK BERDASARKAN
 AKAL
 TRADISI LOKAL
 UNIVERSAL (ALQURAN
DAN AS SUNNAH)
MISI UTAMA RASULULLAH SAW DIUTUS DI DUNIA ADALAH MENYEMPURNAKAN AKHLAK
MULIA (AKHLAKULKARIMAH)
Q.S.AL QALAM :4  “ DAN SESUNGGUHNYA ENGKAU (MUHAMMAD) ADALAH WUJUD AKH
LAK YG MULIA PADA DIRI MANUSIA “
Q.S.AL AHZAB : 21  “SESUNGGUHNYA TELAH ADA PADA DIRI RASULULLAH (YAITU) SURI
TAULADAN YG BAIK , BAGI ORANG YG MENGHARAP (RAHMAT) ALLAH
DAN DATANGNYA HARI AKHIR (KIYAMAT) DAN DIA BANYAK MENYEBUT
ASMA ALLAH (BERDZIKIR) “
BAIK BURUK MENURUT AKAL  MU’TAZILAH
BAIK BURUK MENURUT WAHYU (AL QURAN DAN AS SUNNAH)  AHLUSSUNNAH
BAIK BURUK MENURUT AL QURAN, ASSUNNAH,IJTIHAD (IJMAK & QIYAS)  AHLUSSUNNAH
WAL JAMA’AH
KAJIAN AKHLAK ARTI BAIK &BURUK, KEWAJIBAN MANUSIA THD SESAMA, TUJUAN PERBUAT
AN MANUSIA, JALAN YG HARUS DITEMPUH DLM MENCAPAI TUJUAN,DLL.
IBNU MASKAWAIHI : AKHLAK  KEADAAN JIWA YANG MENDORONG SESEORANG UNTUK
MELAKUKA PERBUATAN BAIK /BURUK TANPA MELALUI PERTIMBANGAN
PIKIRAN LEBIH DULU.
AL GHAZALI : SIFAT YANG TERTANAM DALAM JIWA YANG MENIMBULKAN PERBUATAN-PERBU
ATAN DG MUDAH DAN SPONTAN UTK MELAKUKAN SESUATU TANPA PERLU
PERTIMBANGAN BERPIKIR LEBIH DAHULU.
SUBSTANSI AKHLAK : SIFAT/KONDISI HATI BAIK DAN BURUK TAMPAK DLM PERILAKU .
AKHLAK  MULIA  KARIIMAH (HATI & PERILAKUNYA BAIK, INDAH)
 HINA/ANIAYA  MAZHMUMAH (HATI & PERILAKUNYA JAHAT,KOTOR)
IBNU ARABI :  BAIK BURUK MANUSIA TERGANTUNG FAKTOR PENGENDALIAN DIRINYA.
 DALAM DIRI MANUSIA ADA TIGA NAFSU : SYAHWANIYAH, GHADLABIYAH, DAN
NATHIQAH.
SYAHWANIYAH  NAFSU BINATANG (SYAHWAT JASMANIYAH) HEDONISME
GHADLABIYAH  NAFSU MERUSAK, MENGUASAI(DENGKI,PEMARAH)  VANDALISME
NATHIQAH  NAFSU KEAGUNGAN (TAHU TERIMA KASIH, BANYAK BERSYUKUR)  ASKETISME
NATHIQAH BERAKAL & BERHATINURANI, MAMPU MENGENDALIKAN DIRI  KARIIMAH.
HUBUNGAN TASAWWUF DENGAN AKHLAK
TASAWWUF METODE DALAM PROSES PENDEKATAN DIRI KEPADA ALLAH SWT DAN TAHAPAN
PENYUCIAN HATI (TASHFIYATULQOLBI)
 HATI YANG BERSIH DAN SUCI TIDAK HANYA MENYEBABKAN DEKATNYA KEPADA
ALLAH, BAHKAN BERPOTENSI UNTUK  MA’RIFATULLAH /MELIHAT ALLAH
INTI TASAWWUF  TUHAN YANG MAHA SUCI TIDAK DAPAT DIDEKATI KECUALI OLEH HATI
YANG SUCI.
MENRUT AHLI SUFI , ZUN AL MISHRI, ADA TIGA MACAM PENGETAHUAN TENTANGNTUHAN :
1. PENGETAHUAN AWAM TUHAN YANG ESA  DENGAN MENGUCAPKAN SYAHADAT
2. PENGETAHUAN ULAMA  TUHAN YANG ESA  MENURUT LOGIKA AKAL.
3. PENGETAHUAN KAUM SUFI  TUHAN YANG ESA  MENURUT HATI SANUBARI.
CARA MENYUCIKAN DIRI DENGAN TASAWWUF 1. IJTINAB AL MANHIYYAT (MENJAUHI LA
RANGAN TUHAN) 2.ADA AL WAJIBAT (MELAKSANAKAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN TUHAN)
3.ADA ANAAFILAAT (MELAKUKAN HAL-HAL YANG DISUNAHKAN) DAN 4.AR RIYADLAH (YAKNI
LATIHAN SPIRITUAL SEBAGAIMANA DIAJARKAN OLEH RASULULLAH SAW.)
HATI  ORANG KAFIR  MATI
 ORANG BERIMAN  HIDUP
MANA YANG HRS DIJAGA ?
 ORANG MUNAFIK  KADANG HIDUP KADANG MATI
BAGAIMANA RUANG LINGKUP BERAKHLAK ?
A. AKHLAK  DIRI SENDIRI  TAUBAT (KEMBALI KPD ALLAH)
 MUROQOBAH ( MERASA DIDEKATI ALLAH)
MUHASABAH (SELALU INTROSPEKSI DIRI)
MUJAHADAH (UPAYA TERUS MENDEKATI ALLAH)
B.AKHLAK  KPD ALLOH  BACA AL QURAN
 BERDZIKIR
C.AKHLAK  RASUL ALLAH  MENCINTAI
 MENELADANI
D.AKHLAK  MAKHLUK/SESAMA MANUSIA : THD ORANG TUA
 THD KELUARGA
 SAUDARA
 TETANGGA
 SESAMA MUSLIM
 NON MUSLIM
HEWAN/BINATANG
 LINGKUNGAN
 BAGAIMANA INDIKATOR ORANG BERAKHLAK ?
ORANG BERAKHLAK  BERPERILAKU ATAS DASAR IMAN
TANDA-TANDA IMAN MENURUT AL GHAZALI BERDASARKAN AL QURAN & AS SUNNAH :
1. KHUSYU’ DALAM SHALAT
2. MENGHINDARI HAL-HAL YANG TIDAK BERGUNA
3. SELALU KEMBALI KEPADA ALLAH
4. JIKA DISEBUT ASMA ALLOH HATINYA BERGETAR
5. TIDAK SOMBONG / RENDAH HATI (TAWADLU’)
6. ARIF/BIJAKSANA/SANTUN TERHADAP SESAMA
7. CINTA SESAMA SEPERTI MENCINTAI DIRINYA SENDIRI
8. MENGHORMATI TAMU
9. MENGHORMATI TETANGGA
10.BERBICARA YANG BAIK DAN BERMANFAAT
11.TIAK BERBUAT ANIAYA /MENYAKITI ORANG LAIN (UCAPAN/PERBUATAN)
12.PUNYA RASA MALU
13.JUJUR
14.PENYABAR/TENANG/CALM
15.PANDAI BERTERIMA KASIH
16.RIDHA DG KETENTUAN ALLOH
17. BERHATI-HATI DLM BERUCAP DAN BERTINDAK
18.WIBAWA/DISUKAI TEMAN MAUPUN LAWAN
19.TIDAK PENDENDAM / TDK DENGKI /TDK PELIT
20.TIDAK SUKA MENGADU DOMBA
21. CINTA DAN BENCI KARENA ALLLOH
APA PERBEDAAN MUKMIN DAN MUNAFIK DALAM BERAMAL ?
MUKMIN  SERIUS DALAM SHALAT
MUNAFIK  SERIUS DALAM MAKAN
 SIBUK BERFIKIR CARI HIK
 SIBUK BERANGAN-ANGAN
MAH & SOLUSI
 AMAN BERSAMA ALLAH
 AMAN DG SELAIN ALLAH
 KORBANKAN HARTA DEMI AGAMA
 KORBANKAN AGAMA DEMI HARTA
 BANYAK MENANGIS
 BANYAK TERTAWA/SENDAGURAU
 SUKA KONTEMPLASI/MENYEPI
 SUKA DIKERAMAIAN
 MENJAGA DARI KERUSAKAN
 MENUAI CARI KEUNTUNGAN
 AMAR MA’RUF NAHI MUNKAR
 AMAR MA’RUF NAHI MUNKAR
DEMI KEBAIKAN BERSAMA
DEMI KEKUASAAN
MANUSIA YANG BERAKHLAK  MENJAGA KESEIMBANGAN ANTARA HAK & KEWAJIBAN DALAM
DLM HUB. DG. ALLAH & SESAMA MAKHLUK/ALAM SEMESTA
CARA MENCAPAI AKHLAK YANG BAIK MENURUT AL GHAZALI :
1.MEMELIHARA,MENUMBUHKAN WATAK FITRAH YANG BAIK
2.SUNGGUH-SUNGGUH MENJAUHI/MENAHAN DIRI DARI PERBUATAN DOSA (MA’SIYAT)
3.RIYADLAH MELATIH DIRI UNTUK BANYAK BERDZIKIR
TEKS AYAT - AYAT LAHIRIYAH AL QURAN MELAHIRKAN  ILMU FIQIH
KANDUNGAN AYAT-AYAT BATINIYAH AL QURAN MELAHIRKAN  ILMU TASAWWUF

similar documents