สัมมนา CMU Press 8-7-57

Report
CMU:
การบริหารงานจัดการ
งานวิจัย และสง่ เสริมการ
ตีพม
ิ พ์บทความ
UNIVERSITY OF EXCELLENCE
Where Nature Nurtures Beautiful Intelligence
ี งใหม่
มหาวิทยาล ัยเชย
Chiang Mai University
1
1.
2.
3.
4.
Top 3
Scopus
1,000
%
10
Socially-engaged research)
10
5.
1
2
Socially-engaged research management)
3
4
(World Class)
-
NRPM)
-
-
-
CMUMIS)
-
1.
2.
9.
Licensing(TLOUBI)
-STeP
-
8.
-
7.
-
-
3.
Seeding
%
-
4.
5.
6.
co-funding,
-
HIVs, MatSci
-
CMUMIS, e-Document)
-
Mentor
Talent Mobility
partial
1. มีผลงานวิจ ัยอยูใ่ นอ ันด ับ Top 3 ของประเทศ
QS Ranking
ี
ระด ับภูมภ
ิ าคเอเชย
181
146
134
98
92
40
42
48
38
48
110
107
91
145
171 171
161 161 161
142
คศ. 2014
คศ. 2013
คศ. 2012
43
ผลการจ ัดอ ันด ับมหาวิทยาล ัย QS Asian Rankings 2009-2014 รายต ัวชวี้ ัด
ม.เ
ใ ม่
.ศ.
ACADE EMPLO FACUL
MIC
YER
TY
REPUT REPUT STUDE
NT
OVERA ATION ATION
( ่ เ
( ด ่ น
LL ( ่ เ
น) ใน ด
ร ์
QS ( ะ นน
RANK ร ม)
้ ้
่
น) นกศึ ก
100
)
ะ นน 30%
10%
2014
2013
2012
.ศ.
2014
2013
2012
.ศ.
2014
2013
92
98
91
40
42
38
48
48
52.4
49.4
47.8
72.7
70.6
70.6
67.4
67
64.8
65.4
61.8
80.9
82.1
86.5
96.7
98
52.3
44.2
39.3
62.1
50.5
47.1
87.7
80.1
20%
48.1
40.5
17.7
95.9
92.6
29.1
46.6
50.3
CITATI
ONS
PER
PAPER
( ด ่ น
ก ร
้
่
น
)
15%
80.2
72.3
7
ม.ม ด
94.3
92.6
18.4
OUTBO
INTER INTER PAPER
NATIO NATIO S PER INBOU UND
NAL
NAL FACUL ND EXCHA
FACUL STUDE TY EXCHA NGE
TY
NTS ( ด ่ น NGE (นกศึ ก
่
( ด ่ น ( ด ่ น
น ( ด ่ น
กไป
ร ์ นกศึ ก
นกศึ ก
่
) ่
)
ร )์
กเป ่ เป็ น
่
น เ่ ้ นกศึ ก
2.5% 2.5%
่
15% ศึ กม ) กเป
น)
13.2
19.2
72
5.7
7.4
20.3
17.9
19.2
44
31.6
31.2
93.5
24
19.8
23.8
9.6
8.7
กร ฯ์
72.5
67.9
33.4
33.3
2.5% 2.5%
4.7
18
18.5
2.4
6.5
6.3
20.5
22.7
94.3
8
12.8
9.5
13.3
10
8
27.1
26.8
18.3
24.8
10.6
23.8
Papers ใน Scopus
as of June 2013 & as of June 2014
926
888
851
782
576
533
495
409
Jun-14
381
371
350
MU
CU
CMU
Jun-13
PSU
KKU
360
KU
Papers ใน ISI
as of June 2013 & as of June 2014
591
521
505
500
Jun-13
304
220
Jun-14
252
210
240
185
MU
CU
CMU
PSU
207
190
KKU
KU
สกว. ประกาศการประเมิน คุ ณ ภาพผลงานวิจ ย
ั เช ิง
วิ ช า ก า ร ด้ า น วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ แ ล ะ เ ท ค โ น โ ล ยี ข อ ง
ึ ษาในประเทศไทย ประจาปี 2555
สถาบ ันอุดมศก
ระด ับ 5 (ดีเยีย
่ ม) จานวน 4 สาขาวิชา
1. กลุม
่ Material Technology/Material and Mining
์ ละว ัสดุศาสตร์
ิ สแ
Engineering ได ้แก่ ภาควิชาฟิ สก
คณะวิทยาศาสตร์
2. กลุม
่ พยาบาลศาสตร์ ได ้แก่ คณะพยาบาลศาสตร์
3. กลุม
่ สูตศ
ิ าสตร์-นรีเวชวิทยา ได ้แก่ ภาควิชาสูตศ
ิ าสตร์นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์
4. กลุม
่ Mathematics and Statistics ได ้แก่ ภาควิชา
คณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
้ 10% ทุกปี
2. มีผลงานวิจ ัยในฐาน Scopus ไม่ตา่ กว่า 1,000 เรือ
่ งต่อปี และเพิม
่ ขึน
จานวนผลงานในฐาน Scopus
ี งใหม่
ม.เชย
ม.ขอนแก่น
937
776
707
509
2010
550
ม.เกษตรศาสตร์
ม.สงขลาฯ
1039
931
847
626
2011
791 779
655
2012
891
888 813
693
2013
กราฟแสดงผลงานตีพม
ิ พ์ในฐาน Scopus ปี 2013
(ข้อมูล ณ พ.ค. 57)
2000
1800
1600
CU
1400
MU
CMU
1200
1039
PSU
1000
777
800
KU
716
600
KKU
531
448
381
400
313
252
200
131
161
191
0
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Dec
กราฟแสดงผลงานตีพม
ิ พ์ในฐาน ISI ปี 2013
้ ปี ละไม่ตา
3.การสร้างรายได้จากงานวิจ ัยเพิม
่ ขึน
่ กว่าร้อยละ 10
1079.9
1006.3
งบภายใน
1021.6
1009.3
งบภายนอก
ปี 57 ข้ อมูล ณ สิน้ ไตรมาส 2
(ระยะเวลา:50% / งบ:54% ของปี 56)
583
ปี 58 จากเงินรายได้ 200 ล้ าน
จากเงินที่จะเข้ ากองทุน 72.5 ล้ าน
255.5
272.5
145.4
86.2
2553
71.4
2554
52.8
2555
2556
2557
2558
(Forcast)
60.00
สรุปยอดเงินสมทบเข ้ากองทุนฯวิจัย
2555-2556 (ล ้านบาท)
52.85
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
-
12.55
8.07
8.58
10.46
0.11
ปี 2555
ปี 2556
ิ ทางปัญญา (IP) 2556-2557
จานวนทร ัพย์สน
30
26
25
20
22
19
ปี งปม. 2556
15
ปี งปม. 2557
10
7
5
4
3
1
0
7
0
1
0
1
0
00
1
1
0
00
การสน ับสนุนด้านการวิจ ัยและนว ัตกรรม
้
• จ ัดงบวิจ ัยจากเงินรายได้ เพิม
่ ขึน
้ 32%)
– ปี งบประมาณ 56 เป็นเงิน 165.3 ล้านบาท (เพิม
่ ขึน
– ปี งบประมาณ 57 เป็นเงิน 309.4 ล้านบาท (รวมเงินรายได้
้ 221%)
จากคณะ) (เพิม
่ ขึน
• ตงอุ
ั้ ทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STeP)
• ตงศู
ั้ นย์ขา้ วล้านนา
• ตงศู
ั้ นย์นว ัตกรรมอาหารและบรรจุภ ัณท์ (FIN)
• ผลงานตีพม
ิ พ์บนฐาน Scopus 2013 จานวน 1,039 เรือ
่ ง
• Ranking Web of Universities อ ันด ับ 1 (Jan 2014)
• World QS Ranking ย ังคงอ ันด ับ 3 ของประเทศ
การสน ับสนุนงานวิจ ัย ปี 2557
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
สน ับสนุนทุนน ักวิจ ัยรุน
่ ใหม่
ทุนน ักวิจ ัยรุน
่ กลาง
ทุนกลุม
่ ม.วิจ ัยแห่งชาติ (งบ สกอ./งบ มช.)
ทุนกลุม
่ ศูนย์ความเป็นเลิศ (งบแผ่นดิน/งบ มช.)
ทุน ป.เอก-50 ปี มช. (2556-2557)
ทุนผลิตผลงานโดยน ักวิจ ัยเกษียณ
ทุนผลิตผลงานโดย Post-Doc
ทุนผลิตผลงานโดยอาจารย์/น ักวิจ ัยต่างชาติ
ทุนวิจ ัยสถาบ ันเพือ
่ พ ัฒนาการบริหารจ ัดการงานวิจ ัย
สน ับสนุนการแปลผลงานวิจ ัย ไทยเป็นอ ังกฤษ
107 ทุน
88 ทุน
6 กลุม
่
17 กลุม
่
50 ทุน
19 ทุน
8 ทุน
10 ทุน
28 ทุน
ประมาณ 200 บทความ
การสน ับสนุนงานวิจ ัย ปี 2557 (ต่อ)
•
•
•
•
ยกระด ับมาตรฐานการวิจ ัยในคนตามมาตรฐานสากล
(คณะพยาบาล/เทคนิคการแพทย์)
สน ับสนุนงบผลิตผลงานเพิม
่ เติมใน 6 คล ัสเตอร์คณะวิทย์
152 เรือ
่ ง (21 ล้านบาท )
่ คปก. น ักวิจ ัยรุน
matching fund ก ับ สกว. เชน
่ ใหม่
7.5 ล้านบาท
ั ันธ์งานวิจ ัย Re-Form
จ ัดทาวารสารประชาสมพ
รายเดือน
•
จ ัดทา International Research Collaboration Opportunities
•
•
•
•
สน ับสนุนการตีพม
ิ พ์ผลงานทางวิชาการฯ (page charge)
สน ับสนุนการตีพม
ิ พ์ผลงานทางวิชาการในระด ับนานาชาติ (12,000 บาท)
่ มแซมและจ ัดหาครุภ ัณฑ์วจ
สน ับสนุนงบซอ
ิ ัยทีจ
่ าเป็น
ิ ธิภาพยิง่ ขึน
้
ปร ับระบบบริหารงานศูนย์บริหารงานวิจ ัย เพือ
่ ให้มป
ี ระสท
- งานบริหารและพ ัฒนาคุณภาพงานวิจ ัยเพือ
่ การแข่งข ันระด ับสากล
ิ ทางปัญญาและสท
ิ ธิประโยชน์ (TLO)
- งานทร ัพย์สน
- งานสาน ักพิมพ์ วารสาร และทุนต่างประเทศ
- งานแผน โครงการพิเศษและบริการชุมชน
- งานธุรการ
และการกาก ับดูแล CoE, NRU, คลินก
ิ เทคโนโลยี
รายงานความก้าวหน้าเดือน มิ.ย.57
ี งใหม่
โครงการวิจัยจากงบประมาณเงินรายได ้ของ ม.เชย
120
107
จำนวน (คน)
100
82
122%
88
80
60
51
52
51
53
40
น ฒนก
รนใ
ม่
่
48
น ฒน
นก
รนก
่
23
20
0
0
0
0
0
0
0
0
2549
2550
2551
2552
2553
2555
2556
2557
ปี พ.ศ.
หมำยเหตุ : 1. ปี 2553 ทุนนักวิจยั รุ่นใหม่ ได้มีกำรปรับลดงบประมำณเพื่อนำไปใช้ในกำรสมทบทุนกับ สกว.
2. มีกำรปรับระยะเวลำกำรให้ ทน
ุ จำกปี งบประมำณเป็ นปี ปฏิทิน เพื่อให้สอดคล้องกับกำรจัดทำสัญญ
3. ปี 2556 มหำวิทยำลัยมีนโยบำยในกำรผลักดันกำรผลิตงำนวิจย
ั และกำรตีพิมพ์ผลงำนจึงได้รบั กำ
จำนวน (โครงกำร)
จานวนโครงการวิจ ัยจากแหล่งทุนภายนอก
506
472
372
270
301
170
436
395
441 386
360
377
552
431
430
440
340
358
554
331
ม.เ
ใ ม่
ม.
น รน ร ์
2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557
หมำยเหตุ : 1. ปี 2557 ข้อมูล ณ วันที่ 20 เมษำยน 2557 มีจำนวน 126 โครง
2.
มช. นับจำนวนที่เริ่มดำเนินกำรในปี พ.ศ.นัน้ ๆ ไม่นับรวมโครงกำร
จานวนผลงานตีพม
ิ พ์
1200
942
1000
854
800
จำนวน (เรื่อง)
743
645
600
561
494
400
585
1023
916
1039
911
822
790
672
750
503
633
526
459
494
410
266
ใ ม่
575
520
421
ม.เ
ม.
น รน ร ์
ม. น กน
่
371
200
258
0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
หมำยเหตุ : จำนวน papers ณ วันที่ 20 พฤษภำคม 2557 บนฐำนข้อม
บทความวิจ ัยทีไ่ ด้ร ับการอ้างอิง (Citations) ใน Refereed Journal
จากฐาน Scopus
(หน่วย : จานวนครง)
ั้
(
-
(NRU)
1.
2556)
6
50
1.
( )
3,167,816.50
2.
3.
10,000,000
1,428,915
4.
5.
6.
1,407,798
1,691,351
3,976,688.50
/
21,726,569
2.
(CoE)
( )
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
500,000
500,000
1,500,000
500,000
1,000,000
8,000,000
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
3.
4.
5.
6.
7.
Co-sharing
(Page charge)
8,880,000
.
น
1,410,000
6,456,000
2,000,000
(ATPAC)
1,500,000
รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจาปี 2557 หมวดเงินอุดหนุน
ทว่ ั ไป งบประมาณ 181,555,000 บาท ศูนย์บริหารงานวิจ ัย
โครงการ
งบประมาณ
เบิกจ่ายแล้ว
เตรียม
เบิกจ่าย
คงเหลือ
โครงการค่าสมนาคุณผูท
้ รงคุณวุฒ ิ
และคณะกรรมการพิจารณาประเมิน
และจ ัดลาด ับความสาค ัญ
ี งใหม่
โครงการวิจ ัยมหาวิทยาล ัยเชย
(จ่าย Reviewers งบแผ่นดิน 2558)
55,000
55,000
0
โครงการพ ัฒนาและสน ับสนุนการวิจ ัย
โครงการจ ัดทาสาน ักพิมพ์
ี งใหม่
มหาวิทยาล ัยเชย
1,000,000
969,958
30,042
โครงการResearch Expo เพือ
่ เฉลิม
ฉลอง 50 ปี มช.
่ เสริมการจดทะเบียน
โครงการสง
ิ ทางปัญญา
ทร ัพย์สน
โครงการจ ัดทา Chiang Mai
University Journal
ั
โครงการอบรมสมมนาน
ักวิจ ัยและ
ผูบ
้ ริหารงานวิจ ัย
โครงการสน ับสนุนการผลิตผลงานใน
กลุม
่ ม.วิจ ัย(NRU)
โครงการสน ับสนุนการผลิตผลงานใน
กลุม
่ /ศูนย์ความเป็นเลิศ
0
500,000
2,000,000
485,409
14,591
1,397,625
300,000
300,000
1,000,000
1,000,000
500,000
0
500,000
15,995,000 12,247,921
3,747,079
0
10,000,000
1,350,000
0
8,650,000
โครงการ
งบประมาณ
เบิกจ่ายแล้ว
เตรียม
เบิกจ่าย
โครงการสน ับสนุนการตีพม
ิ พ์ผลงาน
ทางวิชาการในระด ับนานาชาติ
(12,000 บาท)
โครงการทุนวิจ ัยป.เอก - 50 ปี มช.
14,295,000
โครงการพ ัฒนาการเขียนผลงานวิจ ัย
ภาษาไทยเป็นภาษาอ ังกฤษ
2,500,000
่ เสริมการตีพม
โครงการสง
ิ พ์บทความ
ผลงานทางวิชาการ (Page charge)
6,000,000
861,039
5,138,961
ี ไทยใน
โครงการความร่วมมือน ักวิชาชพ
สหร ัฐและแคนาดา
3,000,000
319,000
2,681,000
โครงการผลิตผลงานวิชาการระด ับ
นานาชาติโดยผูเ้ กษียณอายุ
8,621,549
คงเหลือ
10,760,000
5,673,451
10,760,000
0
2,500,000
33,600,000 10,868,000 22,628,000
โครงการผลิตผลงานวิชาการระด ับ
16,200,000
นานาชาติโดยอาจารย์/น ักวิจ ัยต่างชาติ
9,438,593
โครงการสร้างผลงานวิจ ัยร่วมก ับ
Journal Editor ชาวต่างประเทศ
3,000,000
32,256
โครงการจ ัดตงบริ
ั้
ษ ัทร่วมทุนเพือ
่
ยกระด ับการเป็นมหาวิทยาล ัยระด ับโลก
5,000,000
374,500
โครงการผลิตผลงานทางวิชาการโดย
TA ชาวต่างประเทศ(ระด ับ
ึ ษา)
บ ัณฑิตศก
5,400,000
104,000
6,761,407
2,967,744
1,200,000
3,425,500
3,552,000
1,848,000
โครงการ
งบประมาณ
เบิกจ่ายแล้ว
เตรียม
เบิกจ่าย
คงเหลือ
โครงการแลกเปลีย
่ นเรียนรูน
้ ักวิจ ัยใน
ด้านวิชาการ วิจ ัย บริการวิชาการ
1,000,000
1,000,000
โครงการร่วมมือก ับภาคธุรกิจเพือ
่
ผลิตผลงานในเชงิ อุตสาหกรรม
2,000,000
2,000,000
โครงการทุนวิจ ัยสถาบ ันเพือ
่
พ ัฒนาการบริหารจ ัดการงานวิจ ัย
ึ ษาระด ับ
โครงการทุนน ักศก
ึ ษาเพือ
บ ัณฑิตศก
่ ไปแลกเปลีย
่ นเรียนรู ้
ี น
ในระด ับอาเซย
โครงการยกระด ับมาตรฐานความ
ปลอดภ ัยในห้องปฏิบ ัติการ
โครงการยกระด ับมาตรฐานการวิจ ัยใน
คนตามมาตรฐานสากล
1,250,000
โครงการเพิม
่ การอ้างอิงเพือ
่ ยกระด ับ
การเป็นมหาวิทยาล ัยระด ับโลก
1,250,000
5,000,000
0
5,000,000
2,000,000
98,160
2,000,000
507,060
1,492,940
3,000,000
80,000
2,920,000
22,700,000
12,573806
10,126,194
ั
โครงการประชุมสมมนาเช
งิ วิชาการ
ระด ับชาติและนานาชาติ
3,000,000
199,359
2,800,641
่ เสริมการวิจ ัย
งบสารองสน ับสนุนสง
เร่งด่วนจาเป็น
8,500,000
1,676,533
่ มแซมและจ ัดหาครุภ ัณฑ์
โครงการซอ
วิจ ัยทีจ
่ าเป็น
รวม
1,300,000
601,840
2,400,000
4,423,467
181,555,000 58,619,550 57,340,263
63,692,812
งบประมาณสน ับสนุนการวิจ ัยจากเงินทีจ
่ ะนาเข้ากองทุนวิจ ัย
ประเภททุน
ระยะเ
วลา(
ปี ) จานวน
ทุน
2556
มูลค่าทุน
โดยรวม
งบกองทุนร่วม งบจากคณะ จานวน มูลค่าทุนโดยรวม งบกองทุนร่วม
ทุน ปี 2556
ทุน
ทุน ปี 2557
5
10
2. สมทบทุนส่งเสริมน ักวิจ ัยรุน
่ ใหม่
2
21
3. สมทบทุนน ักวิจ ัยรุน
่ ใหม่
2
-
4. สมทบทุนพ ัฒนาน ักวิจ ัย (เมธีวจ
ิ ัย)
3
3
้ ฐานต่อการ
5. ทุนองค์ความรูใ้ หม่ทเี่ ป็นพืน
พ ัฒนา
6. สมทบวุฒเิ มธีวจ
ิ ัย สกว.
3
-
3
-
้ ฐานเชิงยุทธศาสตร์
7. สมทบโครงวิจ ัยพืน
3
-
8. สมทบศาสตราจารย์ดเี ด่น
3
-
9. สมทบทุนวิจ ัยความร่วมมือไทย-เยอรมนี
2
2
10. ทุนพ ัฒนาน ักวิจ ัยรุน
่ กลาง (มช.)
1
88
16,042,350
16,042,350
11. ทุนพ ัฒนากลุม
่ วิจ ัย (มช.)
1
20
10,000,000
10,000,000
12. ทุนพ ัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศ (มช.)
3
6
15,000,000
15,000,000
13.ทุนน ักวิจ ัยรุน
่ ใหม่ (มช.) รอบที่ 1
1
82
107
13,411,030
13,411,030
-
14. ทุนวิจ ัยยุทธศาสตร์ (มช.)
1
1
5
5,000,000
5,000,000
-
15. ทุน กลุม
่ Rating 5
3
4
24,000,000
16. ทุน พวอ.(เพือ
่ อุตสาหกรรม)
ระด ับ ป.โท
1
20
400,000
400,000
-
1
10
600,000
600,000
-
รวม มช.สน ับสนุน (กองทุน+คณะ)
รวมเงินสน ับสนุนจากกองทุน
10,080,000
-
-
-
700,000
1,076,000
3,360,000
800,000
3,600,000
7,856,500
1,076,000
-
20
-
21
-
-
800,000
-
-
2,152,000
-
-
3
6,000,000
500,000
-
13,792,500
4,161,000
800,001
-
15,668,500
10,080,000
7,200,000
-
700,000
2,152,000
6
-
7,856,500
43,040,000
งบจากคณะ
1.สมทบทุน คปก.
ระด ับ ป.เอก
21,520,000
2557(ประมาณการ)
800,001
500,000
-
840,000
-
420,000
4,000,000
75,938,382
72,486,381
-
โครงการแปลและตรวจภาษาบทความ
้ การระหว่าง พ.ค. 56 – มิ.ย.57
จานวนบทความทีส
่ ง่ มาใชบริ
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
เดือนพฤษภาคม 2556
เดือนมิถน
ุ ายน 2556
เดือนกรกฎาคม 2556
เดือนสงิ หาคม 2556
เดือนกันยายน 2556
บทความภาษาอ ังกฤษ
10 บทความ
37 บทความ
21 บทความ
15 บทความ
23 บทความ
เดือนตุลาคม 2556
เดือนพฤศจิกายน 2556
เดือนธันวาคม 2556
เดือนมกราคม 2557
เดือนกุมภาพันธ์ 2557
เดือนมีนาคม 2557
เดือนเมษายน 2557
เดือนพฤษภาคม 2557
เดือนมิถน
ุ ายน 2557
10 บทความ
10 บทความ
6
บทความ
9
บทความ
9
บทความ
18 บทความ
11 บทความ
10
บทความ
15
บทความ
บทความภาษาไทย
4 บทความ
1 บทความ
2 บทความ
2 บทความ
2 บทความ
5
1
1
2
2
3
1
1
1
บทความ
บทความ
บทความ
บทความ
บทความ
บทความ
บทความ
บทความ
บทความ
คณะทีส
่ ง่ บทความเข ้ามารับบริการแปลและตรวจ
คณะ
พค.
ั วแพทยศาสตร์
สต
4
ั ศาสตร์
เภสช
2
เทคนิคการแพทย์
1
วิทยาศาสตร์
2
เกษตรศาสตร์
1
มนุษยศาสตร์
1
ิ ป์
วิจต
ิ รศล
1
พยาบาลศาสตร์
1
ึ ษาศาสตร์
ศก
1
เศรษฐศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์
ทันตแพทยศาสตร์
บริหารธุรกิจ
สงั คมศาสตร์
อุตสาหกรรมเกษตร
สถาปั ตยกรรม
ศาสตร์
แพทยศาสตร์
รวม
14
มิย.
1
กค.
2
1
4
1
3
สค.
2
1
8
1
กย.
1
3
10
ตค.
พย.
1
ธค.
3
2
6
2
1
1
3
1
1
มค.
2
กพ.
1
1
5
1
4
1
1
1
1
2
26
2
13
1
1
1
1
1
1
38
23
1
2
2
1
3
6
1
1
1
2
2
17
1
1
21
1
1
11
15
2
11
1
7
3
11
คณะทีส
่ ง่ บทความเข ้ามารับบริการแปลและตรวจ
คณะ
พค.
สัตวแพทยศาสตร์
4
เภสัชศาสตร์
2
เทคนิคการแพทย์
1
วิทยาศาสตร์
2
เกษตรศาสตร์
1
มนุษยศาสตร์
1
วิจิตรศิลป์
1
พยาบาลศาสตร์
1
ศึกษาศาสตร์
1
เศรษฐศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์
ทันตแพทยศาสตร์
บริหารธุรกิจ
สังคมศาสตร์
อุตสาหกรรมเกษตร
สถาปั ตยกรรม
ศาสตร์
แพทยศาสตร์
ส.วิจยั วิทย์-เทคโน
รวม
14
มิย.
1
กค.
2
1
4
1
3
สค.
2
1
8
1
กย.
1
3
10
ตค.
พย.
1
ธค.
3
2
6
2
มค.
2
กพ.
1
1
5
1
3
8
1
1
3
2
1
1
มีค. เมษ. พค.
1
3
2
3
4
2
2
2
1
1
1
2
26
2
13
1
1
1
1
1
1
38
2
1
3
6
1
3
1
1
4
1
7
1
1
1
1
1
1
23
1
2
มิย.
1
17
2
2
1
1
1
1
21
2
15
11
1
7
11
1
3
11
1
2
1
21
12
1
1
11
1
3
16
Special Issue of Chiang Mai University Journal of Natural Sciences
No
Conference Titled
th
1. The 10 ASIAN Conference on
Chemical Sensors: ACCS 2013
2. Joint Symposium in MechanicalIndustrial Engineering and Robotics
2013 (MIER 2013)
3.
4.
5.
6.
Thai-Italian Conference on Food and
Agriculture for Sustainable Upland
Development
The International Graduate Research
Conference 2013 (IGRC 2013)
The Seventh International Conference
of the Thailand Econometric Society:
TES 2014
The 2nd International Conference on
Food and Applied Bioscience: 50th
Chiang Mai University Anniversary
No
Conference Titled
1. Physic Conference
2.
Call for papers
Supply Chain Risk Management
Period
November 1117, 2013
November 1418, 2013
Hosted by
Faculty of Science
December 20,
2013
January 8-10,
2014
Theme
Chemical Sensors
(Tentative)
Technological
Advancement for
Sustainability – Digital
Engineering
Food and Agriculture
for Sustainable Upland
Development
Global Issues and
Awareness
Econometric
(Tentative)
February 67,2013
Food and Applied
Bioscience
Faculty of AgroIndustry
December 2-3,
2013
On Queue
Theme
Faculty of
Engineering
Faculty of
Agriculture
Graduate School
DONE
Faculty of
Economics
Period
2013
Hosted by
Faculty of Science
-
November 2125,2012
Food and Supply Chain Faculty of
Engineering
ื ทีจ
หน ังสอ
่ ัดพิมพ์ในนาม CMU Press
1. “Feeding the Dragon-AgricultureChina and
the GMS”
โดย ศ. ดร. มิง่ สรรพ์ ขาวสอาดและ
Mr. Andrew Adam (ภาษาอ ังกฤษ)
ื “คิดอย่างมิเชล ฟู
2 . หน ังสอ
โกต์ คิดอย่างวิพากษ์” - จากวาท
กรรมของอ ัตบุคคลถึงจุดเปลีย
่ น
ของอ ัตตา โดย ศ.ดร.อาน ันท์
กาญจนพ ันธุ ์ (ภาษาไทย)
ื “Climate Change
3. หน ังสอ
Challenges
in the Mekong Region”
โดย รศ.ดร.กอบกุล รายะนาคร
ื ดีเด่น ประจาปี 2557
ได้ร ับรางว ัลหน ังสอ
ึ ษาขนพื
้ ฐาน(สพฐ.)
จาก สาน ักงานคณะกรรมการการศก
ั้ น
รำยชื่อหนังสือ/ตำรำ ที่อยู่ระหว่ำงกระบวนกำรเพื่อจัดตีพิมพ์ของ
ิ
ิ
ส
ำนั
ก
พ
ม
พ์
ม
หำว
ทยำลัยเชียงใหม่
ลำดั
หนังสือ/ตำรำ
ผูแ้ ต่ง
บ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ร เ
น:
มร้ น
้
น
ก ร เ่ ก ่
้
ะก ร ร
ร
ร
้ ่ ศ
ก ร
้ ป
์
กร ศึ ก
ร ศ
ร
ร ์
เ น ก ร
์
น ม ร เร น
ร
ร
้ ่ ศ
ะ
ศ
ก รศึ ก ก รเ ่ นไ
ะเ
ร ศ
ร
ร ์
(Motion and Time Study)
ศ กรรมศ
ร์
เ
น
ก ร ป
ม
ร ศ
ร
ร ์
ศ กรรมศ
ร์
ก ร ก
ะ
ระ
น
ร
ร
้ ่ ศ
ศ กรรมศ
ร์
รร
ไมด
(Physiology ร ศ
ร
ร ์
้ กประเ
of Flower Bulbs)
เก รศ
ร์
ระ
รป ้ นน ก
ศ น
ร ศ
ร
ร ์
ม
น ะนก
ร น
ศ ป์
ร
ร
่ ม น ร์
้ ่ ศ
ศ ป์
์ ดร.ร ด
เ ร
ดร.
รประเ ร
ร
่
์ ดร. ร ร ์
ร์
ดร.น
เ ร ใ
์ ดร.ศ ะ
ร
ศ
ะ
ร ะ
ะ
ร่ มร
ม. . ร
์
ะ
ะ
ศ์
ระ
ด์ ศ
์
น
เ
ดร.น ร
ดร.
ะเ
ะ
ด์
น ร
ะ
ะ
ร
ร
่ เสริม
การสน ับสนุนกลไก การผล ักด ัน สง
และบริหารงานวิจ ัย

่ ปรับปรุงประกาศทุนนักวิจัย
ปรับปรุงประกาศเกีย
่ วการเงิน เชน
รุน
่ ใหม่ เน ้นการผลิตผลงานตีพม
ิ พ์ โดยให ้อิสระในการบริหาร
จัดการเงินทุน

ปรับปรุงระบบการเบิกจ่ายเงินทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก
โดยหักเงินสว่ นทีเ่ ข ้ากองทุน และเข ้าคณะ จากนัน
้ โอนเงินเข ้า
บัญชใี ห ้แก่หวั หน ้าโครงการเพือ
่ ลดขัน
้ ตอนการเบิกจ่าย

ิ ธิใ์ นการเข ้าดู บัญช ี GFMIS เพือ
หารือกับกองคลัง เพือ
่ ขอสท
่
check เงินเข ้าทุกวัน โดยไม่ต ้องรอการ print out จากกอง
คลัง ลดขัน
้ ตอนการเบิกจ่ายได ้ 1 วัน

่ ค่าตอบแทนการตีพม
จัดให ้มีแรงจูงใจต่างๆ เชน
ิ พ์, ค่า page
charge
ผังกำรจัดกำรงำนวิจยั ของ
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ สังคม
สภามหาวิทยาลัย
VPRA© 2012-2013
ศูนย์
สัตว์ทด
ลอง
อุทยาน
วิทยาศาส
ตร์ มช.
STeP
ศูนย์บริหาร
งานวิจยั
TLO*
UBI*
การบ่มเพาะ
เพื่อ
นักศึกษา
นักวิจยั
บ่มเพาะวิสาหกิจทังภายในอุ
้
ทยาน และภายนอกอุทยาน
ABI*
สิทธิในการใช้ เทคโนโลยี (Technology Lincensing)
อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Start-up
Company
Start-up
Company
Start-up
Company
Spin-off
Company
Spin-off
Company
Spin-off
Company
University-Industry’s
Joint Research Facilities
ทุนวิจยั เงินรายได้
ส่วนงาน
เป็ น ม.วิจยั แห่งชาติ อยูใ่ นอันดับ
300 ของโลก และ 50 ของเอเชีย
มี papers ใน Scopus ปี 2013 =
1,200 เรื่ อง ปี 2014= 1,320 เรื่ อง
Impact Factor เฉลี่ยใน ISI
เทียบเท่ามหาวิทยาลัยอันดับ 1
หรื อ 2 ของประเทศ
Process
Technology
Business
Incubator
(TBI)
CMU’s
Venture
Capitol
and/or
Holding
Company**
Start-up
Company
Other
Financial
Institutes
and
Government
Agencies for
innovation
Start-up
Company
Spin-off
Company
Spin-off
Company
* ปั จจุบนั งาน TLO , UBI และ ABI อยู่ภายใต้ outsourcing ของศูนย์บริ หารงานวิจยั
** อาจเป็ นหน่วยงานที่ตงขึ
ั ้ ้นใหม่ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนในนวัตกรรมของ มช.
Input
เอกชน
คณะกรรมการจริยธรรมวิจยั ในคนและสัตว์
ประเทศ
CoE
สถาบันวิจยั
ทุนวิจยั จากเงิน
รายได้ เช่น สมทบ
สกว., นักวิจยั รุ่น
ใหม่, นักวิจยั รุ่น
กลาง, กลุ่มวิจยั
ทุนการผลิตผลงาน
เพื่อการแข่งขัน 50
ล้ านบาท
NRU
บุคคล
5
องค์
ความรู้
เทคโนโลยี
ชุมชน
21
คณะ
ทุนวิจยั ภายนอก
เฉพาะทาง NRU,
CoE
ทุนงบประมาณ
แผ่นดิน
แหล่งความรู้
และการ
บริ การ
วิชาการ
คณะกรรมการฯ ด้ านการวิจัย
นานา
ทุนวิจยั
ภายนอก
ชาติ
อธิการบดี
Output
งานวิจ ัยเพือ
่
้ ุมชน
ร ับใชช
ั
และสงคม
Community
and Social
Research)
10%
งานวิจ ัยเชงิ
นโยบาย
(Policy
Research)
10%
CMU Research Cluster +
Northern Science Park Focus
งานวิจ ัยเชงิ
พาณิชย์
(Commerc
ialized
Research)
30%
Internal key
player
(ปัจจุบ ัน)
Required key
player (ตงเพิ
ั้
ม
่ )
กลไกสน ับสนุนทีต
่ อ
้ งเพิม
่
(Required Enabling Mechanism)
-World class
Social Needs
งานวิจ ัย
้ ฐาน
พืน
(Basic
Research)
50%
National
Policy
ประเภท
งานวิจ ัย
ทิศทาง
/มุง
่ เน้น
project
-Big Incentive
้ งโดย อ.เกษียณ
-พีเ่ ลีย
-การพิจารณา ผศ.
โดย มช
-คณะ
-สถาบ ันวิจ ัย
วิทย์ (เทคโน+
สุขภาพ)
-STeP
-TLOUBI
-CMU NSP office
-CMU Innovation
Co., Ltd.
-CMU Holding
การแก้กฎระเบียบ
-Talent mobility
-Eco-System
้ รุภ ัณฑ์
-การเปิ ดให้ใชค
lab
-ศ/รศ. สายอุตสาหกรรม
เป้าหมาย/ผลล ัพธ์/
ประโยชน์ทไี่ ด้
-Publication
-University Ranking
-ฐานในการต่อยอดตาม
กรอบงานวิจ ัยอีก 3
ประเภท
ิ ทางปัญญา
-ทร ัพย์สน
-การวิจ ัยร่วมเอกชน
-รายได้
-ศ./รศ. สาย
อุตสาหกรรม
-มหาบ ัณฑิต/ดุษฎี ฯ
สายอุตสาหกรรม
ปัจจ ัยเสริม
อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ
ี งใหม่) (NSP)
(จ.เชย
-สถาบ ันวิจ ัย
ั
สงคม
-Uniserv
-ศูนย์วจ
ิ ัย/
บริการต่างๆ
-สถาบ ันวิจ ัย
ั
สงคม
-คณะ
เศรษฐศาสตร์
และคณะ
ั
สงคมศาสตร์
- ศูนย์
ประสานงาน
วิชาการร ับใช ้
ั
สงคม
-หน่วย
ั
พ ัฒนาสงคม
และความ
ร่วมมือ
ภาคร ัฐ
Food valley (สภาอุตฯ)
Cosmetic valley
(หอการค้า)
้ ผ่นดิน
 เรียนรูเ้ พือ
่ ร ับใชแ
 การทางานร่วมก ับชุมชน
/อปท. / หน่วยงานใน
้ ที่
พืน
-การร่วมมือก ับ
สศช., สวทน., วช
-การทางานเชงิ รุก
สนช. (NIA)
สวทช. ภาคเหนือ (new
model)
ั
 ทีพ
่ งึ่ ของสงคมและ
ี งใหม่
ชุมชนเชย
ภาคเหนือ และ
ประเทศไทย
 ศ/ รศ. / ผศ. สายร ับ
้ งคม
ั
ใชส
 ข้อเสนอเชงิ นโยบาย
้ อง
และการนาไปใชข
ร ัฐบาล/หน่วยงาน
กลางของ ประเทศ
 การพ ัฒนาประเทศ
ในหลากลหายมิต ิ
เพือ
่ ความเป็นอยูท
่ ด
ี่ ี
้ ของประชาชน
ขึน
รายได ้ มช. ปี 57 (ล ้านบาท)
เงินรายได ้
เงินแผ่นดิน
ิ้
รวมทัง้ สน
7,621
5,482
13,103
งบประมาณสนับสนุนวิจัย (ล ้านบาท)
จากเงินรายได ้
183
จากเงินทีจ
่ ะนาเข ้ากองทุนวิจัย
72.5
ิ้
รวมทัง้ สน
256
ั สว่ นการลงทุนในการวิจัย ของ มช.
สด
2%

similar documents