Integracja sensoryczna Małgorzata Wrzesień Co to jest integracja sensoryczna?  Integracja sensoryczna to odbiór, organizowanie, interpretowanie i przetwarzanie bodźców zmysłowych napływających do układu nerwowego przez zmysły. 

Report
Integracja sensoryczna
Małgorzata
Wrzesień
Co to jest integracja sensoryczna?
 Integracja sensoryczna to odbiór, organizowanie,
interpretowanie i przetwarzanie bodźców
zmysłowych napływających do układu nerwowego
przez zmysły.
 Efektem integracji sensorycznej jest właściwa reakcja
adaptacyjna, czyli adekwatne zachowanie w danej
sytuacji.
W integrację sensoryczną zaangażowane SĄ
WSZYSTKIE ZMYSŁY CZŁOWIEKA:
 - układ przedsionkowy ( narząd równowagi)
 - układ czucia głębokiego(propriocepcja),
 - układ dotykowy,
 - zmysł wzroku,
 - zmysł słuchu,
 - zmysł węchu,
 - zmysł smaku.
 Jeżeli układy te począwszy od okresu płodowego,
właściwie funkcjonują i odbierają informacje
sensoryczne to rozwój psychofizyczny dziecka jest
prawidłowy.
Dlaczego integracja sensoryczna jest
ważna?
 Bez dobrej integracji sensorycznej wykonywanie
codziennych czynności (reakcji adaptacyjnych) jak:
jedzenie, chodzenie, ubieranie się, byłby znacznie
utrudnione czy wręcz niemożliwe.
 Dzięki niej człowiek może funkcjonować w
otaczającym świecie i realizować z powodzeniem
zadania, które ma do wykonania.
 Funkcjonujemy optymalnie wówczas, gdy wszystkie
układy zmysłowe dobrze ze sobą współpracują.
Jeśli dziecko wykazuje zmniejszoną zdolność np. w
zakresie funkcji czuciowych lub przedsionkowych, to
nie będzie mogło na wejściu odbierać prawidłowo
informacji słuchowych i wzrokowych,
umożliwiających optymalne funkcjonowanie.
Wówczas pojawiają się deficyty w zakresie percepcji
wzrokowej , słuchowej.
 Najintensywniej integracja sensoryczna rozwija się
od urodzenia do końca okresu przedszkolnego.
Stanowi bazę dla sprawnego funkcjonowania np.
percepcji wzrokowej, słuchowej, koordynacji
wzrokowo – ruchowej, co z kolei warunkuje
opanowanie czytania, pisania, liczenia i innych
umiejętności gwarantujących sukcesy w szkole.
Kiedy można u dziecka podejrzewać
deficyty integracji sensorycznej?
 Nie u wszystkich dzieci przyczyną problemów w
nauce , rozwoju lub zachowania jest zaburzona
integracja sensoryczna. Deficyty w tym zakresie nie
oznaczają również występowania zawsze rozległych
zaburzeń. Istnieje bowiem wiele stopni i rodzajów
zaburzeń integracji sensorycznej.
 Można jednak wyodrębnić pewne objawy wskazujące
na dysfunkcje integracji sensorycznej:
W przypadku nadwrażliwości dotykowej, wzrokowej,
słuchowej, mogą wystąpić następujące objawy:
 - dziecko nie lubi być dotykane, przytulane,
 - dziecko unika określonych rodzajów ubrań lub jedzenia,
 - dziecko boi się odrywania stóp od podłoża(wchodzenie na






drabinki, podskoki - niepewność grawitacyjna),
- dziecko unika placów zabaw , nie lubi karuzeli, huśtawki,
- dziecko bardzo nie lubi mycia twarzy , włosów, obcinania
paznokci,
- dziecko jest nadmiernie ruchliwe,
- dziecko ma trudności z koncentracją uwagi,
- Dziecko bywa impulsywne,
- dziecko jest rozdrażnione w miejscach głośnych lub jaskrawo
oświetlonych.
 W przeciwieństwie do dziecka z nadwrażliwością, dziecko z







obniżoną wrażliwością (podwrażliwoscią) na ruch,
bodźce dotykowe, wzrokowe, słuchowe może poszukiwać
intensywnych wrażeń sensorycznych lub jest bierne.
Można wówczas obserwować takie zachowania jak:
- dziecko celowo uderza o przedmioty,
- dziecko lubi nadmierne huśtanie, kręcenie się na karuzeli
- dziecko intensywnie kręci się wokół własnej osi,
- dziecko może ignorować ból( często kaleczy się i nie czuje
tego),
- dziecko mocno naciska ołówkiem na papier,
- dziecko często ma buzię pobrudzoną jedzeniem
Dzieci z zaburzeniami sensorycznymi mogą mieć również
problemy z koordynacją zarówno w zakresie małej jak i
dużej motoryki. Wówczas można zauważyć, że:
 - dziecko ma kłopot z opanowaniem nowych umiejętności





ruchowych np.: jazda na rowerze, pływanie,
- dziecko ma trudności z wykonywaniem czynności
samoobsługowych: mycie się, jedzenie, ubieranie,
zapinanie guzików, wiązanie sznurowadeł,
- dziecko źle funkcjonuje na lekcjach wychowania
fizycznego, zwłaszcza podczas gier zespołowych
( trudności z łapaniem i rzucaniem piłki),
- ruchy dziecka mogą być niezgrabne, sztywne często się
przewraca lub uderza o różne przedmioty stojące na jego
drodze(„głupi” stół, ławka).
Także trudności w nauce są często wynikiem
dysfunkcji integracji sensorycznej:
 - dziecko ma trudności z przepisywaniem z tablicy,
 - dziecko ma „brzydki” charakter pisma,
 - dziecko często myli prawą stronę z lewą,
 - dziecko ma kłopoty z czytaniem, przestawia litery,
myli litery podobne, przeskakuje linie,
 - dziecko nie potrafi się skoncentrować,
 Podsumowując, niepowodzenia w nauce, zaburzone
planowanie motoryczne, brak umiejętności płynnego
czytania i pisania, nieprawidłowy rozwój
emocjonalny i społeczny często mają swoje źródło w
nieprawidłowej integracji sensorycznej i braku
integracji odruchów postawy. Warto pamiętać, że
można omówione wcześniej zaburzenia
zdiagnozować przy użyciu testów integracji
sensorycznej, obserwacji klinicznej i skal
rozwojowych. Diagnozę taką przeprowadzają
specjaliści w PPP.
We własnym zakresie nauczyciel oprócz
wnikliwej obserwacji dziecka może :
 1.Przeprowadzić prosty test sprawności motoryki
małej i dużej, percepcji wzrokowej, słuchowej.
 2.Prawidłowo umiejscawiać zeszyt, poprawić chwyt i
pozycję w jakiej dziecko siedzi, dostosować rozmiar
ławki i krzesła.
 3. Pozwolić dziecku pisać większe litery i stopniowo
podwyższać poziom trudności zmniejszając ich
rozmiar.
 4. W razie potrzeby skierować dziecko na diagnozę
SI( PPP)
Kiedy dziecko powinno być badane pod
kątem integracji sensorycznej?
 Na badanie dziecko powinno być zgłoszone wówczas, gdy




rodzice, nauczyciele przedszkola, szkoły, pedagog, psycholog
zauważą u niego występowanie większości zachowań
opisanych powyżej.
Badania integracji sensorycznej można przeprowadzić w
poradni psychologiczno-pedagogicznej. Diagnoza obejmuje:
- wywiad z rodzicem, w celu uzyskania informacji na temat
rozwoju dziecka i jego zachowania w różnych sytuacjach życia
codziennego,
- przeprowadzenie badania dziecka przy pomocy obserwacji
klinicznej i testów( Południowo- Kalifornijskie testy integracji
sensorycznej).
Jeżeli diagnoza wskazuje na zaburzenia integracji
sensorycznej dziecko kierowane jest na terapię.
Dziękuję za uwagę.

similar documents