WYNIKI AUTOEWALUACJI SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE W ZESPOLE SZKÓŁ ROLNICZYCH IM. JULIUSZA PONIATOWSKIEGO W CZARNOCINIE 18 GRUDNIA 2013 r. ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH W CZARNOCINIE ul.

Report
WYNIKI
AUTOEWALUACJI
SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE
W ZESPOLE SZKÓŁ ROLNICZYCH
IM. JULIUSZA PONIATOWSKIEGO
W CZARNOCINIE
18 GRUDNIA 2013 r.
ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH W CZARNOCINIE
ul. J. Poniatowskiego 5, 97-318 Czarnocin, 44-616-51-23, www.zsr.czarnocin.edu.pl
Wyniki ankiet przeprowadzonych
wśród uczniów, rodziców,
nauczycieli i niepedagogicznych
pracowników szkoły
138 osób łącznie
STANDARD PIERWSZY
Szkoła promująca zdrowie pomaga członkom
społeczności szkoły (w tym rodzicom) zrozumieć
i zaakceptować koncepcję szkoły promującej zdrowie
Średnia
liczba
punktów
Wymiar
I.
Upowszechnianie
koncepcji
i
znajomość
koncepcji
tej
szkoły
w
promującej
społeczności
zdrowie
4,36
szkolnej
i lokalnej (arkusz I).
II. Zrozumienie i akceptacja koncepcji szkoły promującej zdrowie
4,23
w społeczności szkolnej(arkusz II).
Ocena łączna:
4,29
STANDARD PIERWSZY
4.36
Upowszechnianie koncepcji szkoły promującej zdrowie i
znajomość tej koncepcji w społeczności szkolnej i lokalnej
(arkusz I).
4.34
4.32
4.29
4.3
4.28
4.26
Zrozumienie i akceptacja koncepcji szkoły promującej
zdrowie w społeczności szkolnej(arkusz II).
Suma punktów
4.23
4.24
4.22
4.2
4.18
4.16
Wnioski: średnia ocena łączna wyniosła 4,29 – świadczy
o tym, że pomagamy społeczności szkolnej zrozumieć
koncepcję SzPZ
Chcieliby otrzymywać więcej informacji na temat Szkoły Promującej Zdrowie:
Nauczyciele:
52,4%
Uczniowie:
62,5%
Rodzice: 26,6%
Inni pracownicy szkoły, którzy nie są nauczycielami: 87,5%
90.00%
80.00%
70.00%
Nauczyciele:
60.00%
Rodzice:
50.00%
Uczniowie:
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%
Inni pracownicy szkoły, którzy nie są nauczycielami:
STANDARD PIERWSZY
Wnioski:
 zdecydowana większość członków społeczności
szkolnej i lokalnej zna, rozumie i akceptuje
koncepcję Szkoły Promującej Zdrowie
 duża liczba członków społeczności szkolnej
angażuje się w realizację naszego autorskiego
programu
 szkoła organizuje wiele imprez i przedsięwzięć
mających na celu upowszechnianie zdrowego
stylu życia
Problemy priorytetowe wymagające rozwiązania
w standardzie I:
przygotować ulotkę informacyjną, która będzie
zawierała
wszystkie
niezbędne
informacje
o SzPZ - wiedzę w pigułce
 zorganizować
pogadanki
dla
pracowników
niepedagogicznych szkoły i rodziców mające na celu
zapoznanie ich z celami i działaniami Szkoły
Promującej Zdrowie

STANDARD DRUGI
Szkoła Promująca Zdrowie zarządza projektami
zdrowia w sposób sprzyjający:
uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu
społeczności szkolnej w tym rodziców i lokalnej
skuteczności i długofalowości działań
Wymiar
Średnia liczba
punktów
III. Działalność szkolnego koordynatora ds. promocji zdrowia
4,33
IV. Działalność szkolnego zespołu promocji zdrowia
4,57
V. Miejsce promocji zdrowia w działalności (polityce) szkoły
4,4
VI. Diagnozowanie potrzeb społeczności szkolnej w zakresie
4,16
promocji zdrowia.
VII. Planowanie działań (w tym projektów) w zakresie promocji
4,5
zdrowia.
VIII. Realizacja działań (w tym projektów) w zakresie promocji
4,33
zdrowia.
IX. Ewaluacja wyników działań (w tym projektów) w zakresie
4,5
promocji zdrowia.
Ocena łączna:
4,39
STANDARD DRUGI
4.6
Działalność szkolnego koordynatora ds. promocji
zdrowia
4.5
Działalność szkolnego zespołu promocji zdrowia
4.4
Miejsce promocji zdrowia w działalności (polityce)
szkoły
4.3
Diagnozowanie potrzeb społeczności szkolnej w
zakresie promocji zdrowia
4.2
Planowanie działań (w tym projektów) w zakresie
promocji zdrowia.
4.1
Realizacja działań (w tym projektów) w zakresie
promocji zdrowia.
4
3.9
1
Ewaluacja wyników działań (w tym projektów) w
zakresie promocji zdrowia.
STANDARD DRUGI
Nauczyciele i rodzice dostrzegają możliwość zwiększenia
swojego udziału w podejmowanych w szkole działaniach
w zakresie promocji zdrowia:
Nauczyciele:
TAK 55,23%
NIE 44,76%
Rodzice: TAK
62,09%
NIE 37,90%
70.00%
60.00%
50.00%
Nauczyciele TAK
Rodzice TAK
40.00%
Nauczyciele NIE
30.00%
Rodzice NIE
20.00%
10.00%
0.00%



Wnioski:
jesteśmy szkołą bezpieczną i jak dotychczas wolną od
obecności subkultur młodzieżowych
realizujemy szeroko zakrojone działania na rzecz
tworzenia w szkole klimatu sprzyjającego zdrowiu
i osiąganiu przez wszystkich sukcesów,
Szkolny Zespół ds. Promocji Zdrowia jest zgrany, w jego
skład wchodzą przedstawiciele całej społeczności
szkolnej i przedstawiciele społeczności lokalnej
Problemy wymagające rozwiązania w standardzie II:
 możemy i powinniśmy aktywizować jeszcze więcej
członków całej społeczności szkolnej i lokalnej
STANDARD TRZECI
Szkoła promująca zdrowie prowadzi edukację
zdrowotną uczniów i pracowników
oraz
dąży do zwiększenia jej jakości i skuteczności
Wymiar
Średnia liczba
punktów
I. Polityka, warunki i organizacja życia szkoły sprzyjają edukacji
4,6
zdrowotnej
II. Uczeń jest aktywnym uczestnikiem procesu realizacji edukacji
4,07
zdrowotnej
III. Szkoła współpracuje ze środowiskiem i wykorzystuje jego zasoby
4,18
VI. Szkoła prowadzi ewaluację i wykorzystuje jej wyniki dla
4,54
podnoszenia jakości edukacji zdrowotnej
Ocena łączna:
4,34
STANDARD TRZECI
4.6
4.5
Polityka, warunki i organizacja życia szkoły sprzyjają
edukacji zdrowotnej
4.4
4.3
Uczeń jest aktywnym uczestnikiem procesu realizacji
edukacji zdrowotnej
4.2
Szkoła współpracuje ze środowiskiem i wykorzystuje jego
zasoby
4.1
4
Szkoła prowadzi ewaluację i wykorzystuje jej wyniki dla
podnoszenia jakości edukacji zdrowotnej
3.9
3.8
1
Wnioski:






edukacja zdrowotna jest prowadzona w sposób ciągły w wielu
obszarach
nauczyciele regularnie uczestniczą w szkoleniach
z zakresu edukacji zdrowotnej,
większość nauczycieli ukończyła kurs z zakresu udzielania
pierwszej pomocy przedmedycznej, na którym zdobyła wiedzę
ratującą wykorzystywaną do ratowania życia w nagłych
wypadkach,
Edukacja zdrowotna jest wpisana w Program Rozwoju Szkoły
(wizja i misja szkoły).
Problemy wymagające rozwiązania w standardzie III:
zmienić, udoskonalić formę zajęć zdrowotnych tak, aby stwarzać
uczniom okazję do wymiany doświadczeń, wiedzy i poglądów
zaangażować większą liczbę rodziców do współpracy.
STANDARD CZWARTY
Szkoła promująca zdrowie tworzy klimat społeczny
sprzyjający:
satysfakcji z nauki i pracy w szkole, osiąganiu sukcesów
oraz wzmacniania poczucia własnej wartości u uczniów
i pracowników,
zdrowiu i rozwojowi uczniów i pracowników,
uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu członków
społeczności szkolnej, rodziców i osób ze społeczności
lokalnej
Podskale i badane osoby
Średnia liczba
punktów
Uczniowie (N=64)
I. Satysfakcja ze szkoły
3,96
II. Stwarzanie uczniom możliwości uczestnictwa w życiu klasy
3,82
III. Wsparcie uczniów ze strony nauczycieli
3,93
IV. Podejście uczniów do nauki i zachowania na lekcjach
3,73
V. Motywowanie do osiągania sukcesów
3,8
VI. Przestrzeganie praw ucznia, znajomość reguł i ich ocena
3,86
VII. Relacje między uczniami
3,9
VIII. Poczucie przeciążenia pracą szkolną i stresu w szkole
3,16
IX. Wstępowanie przemocy i zachowań aspołecznych wśród uczniów.
2,5
Nauczyciele (N=21)
I. Satysfakcja z pracy w szkole
4,52
II. Stwarzanie nauczycielom możliwości uczestnictwa w życiu i racy szkoły oraz wsparcie ze strony
4,01
dyrekcji
III. Wsparcie uczniów ze strony nauczycieli
4,4
IV. Podejście uczniów do nauki i zachowanie na lekcjach
3,73
V. Relacje nauczyciele-nauczyciele
3,99
VI. Uczestnictwo rodziców uczniów z klasy wychowawczej w życiu klasy/szkoły
3,83
VII. Poczucie przeciążenia pracą szkolną i stres w pracy
3,38
VIII. Występowanie przemocy i zachowań aspołecznych wśród uczniów.
1,96
Pracownicy szkoły, którzy nie są nauczycielami (N=8)
I. Satysfakcja z pracy w szkole oraz wsparcie ze strony dyrekcji
4,29
II. Stworzenie pracownikom, którzy nie są nauczycielami, możliwości uczestnictwa w życiu i pracy
3,63
szkoły
III. Relacje miedzy pracownikami, którzy nie są nauczycielami
4,58
STANDARD CZWARTY
Uczniowie
Satysfakcja ze szkoły
4
Stwarzanie uczniom możliwości uczestnictwa w
życiu klasy
3.5
Wsparcie uczniów ze strony nauczycieli
3
Podejście uczniów do nauki i zachowania na
lekcjach
2.5
Motywowanie do osiągania sukcesów
2
Przestrzeganie praw ucznia, znajomość reguł i ich
ocena
1.5
Relacje między uczniami
1
Poczucie przeciążenia pracą szkolną i stresu w
szkole
0.5
0
1
Wstępowanie przemocy i zachowań aspołecznych
wśród uczniów.







Wnioski:
klimat szkoły stwarza dobre warunki do nauki i pracy
większość uczniów, pracowników i rodziców odczuwa
satysfakcję ze szkoły jako miejsca pracy i nauki,
relacje między uczniami, nauczycielami i pracownikami
w naszej szkole są przyjazne,
Według wszystkich ankietowanych grup w szkole nie
obserwuje się częstych przejawów agresji, przemocy
i zachowań aspołecznych
uczniowie doceniają działania nauczycieli w zakresie
motywowania ich do osiągania sukcesów
nauczyciele bardzo wysoko oceniają własne działania
mające na celu wspieranie uczniów
uczniowie mają duże możliwości udziału w życiu szkoły i
klasy
Nauczyciele
Satysfakcja ze szkoły
Stwarzanie nauczycielom możliwości uczestnictwa
w życiu i racy szkoły oraz wsparcie ze strony
dyrekcji
5
4.5
Wsparcie uczniów ze strony nauczycieli
4
3.5
Podejście uczniów do nauki i zachowanie na
lekcjach
3
2.5
Uczestnictwo rodziców uczniów z klasy
wychowawczej w życiu klasy/szkoły
2
1.5
Poczucie przeciążenia pracą szkolną i stres w
pracy
1
0.5
0
1
Występowanie przemocy i zachowań aspołecznych
wśród uczniów.
Rodzice
4.5
Satysfakcja dziecka ze szkoły
4
Stworzenie rodzicom możliwości uczestnictwa w
życiu klasy i szkoły.
3.5
3
Wsparcie uczniów ze strony nauczycieli
2.5
2
Uczestnictwo rodziców w życiu i pracy klasy i
szkoły
1.5
Wsparcie dla rodziców
1
0.5
Przeciążenie dziecka pracą szkolną i stres w
szkole
0
1
Pracownicy szkoły, którzy nie są nauczycielami
5
Satysfakcja z pracy w szkole oraz wsparcie ze
strony dyrekcji
Stworzenie pracownikom, którzy nie są
nauczycielami, możliwości uczestnictwa w życiu i
pracy szkoły
4.5
4
Relacje miedzy pracownikami, którzy nie są
nauczycielami
3.5
3
Stosunek uczniów do pracowników , którzy nie są
nauczycielami
2.5
2
1.5
Poczucie przeciążenia pracą w szkole i stresem w
pracy
1
0.5
0
1
Występowanie przemocy i zachowań aspołecznych
wśród uczniów
Problemy wymagające rozwiązania
w standardzie III:
• porozmawiać z nauczycielami na temat ich poczucia
przeciążenia pracą w szkole
• zorganizować cykl szkoleń dla młodzieży na temat
motywacji do nauki, korzyści płynących z posiadania
wiedzy i osiągania wyższych wyników w nauce, gdyż
według ankiet ich ocena osobistego zaangażowania
w naukę jest niska
STANDARD PIĄTY
Szkoła promująca zdrowie tworzy środowisko
fizyczne sprzyjające zdrowiu, bezpieczeństwu
i dobremu samopoczuciu uczniów i pracowników
Wymiar
Średnia
liczba
punktów
I. Budynek i teren szkoły
4,42
II. Warunki sanitarne, czystość i estetyka pomieszczeń
4,54
III. Mikroklimat, oświetlenie, ochrona przed hałasem
4,4
IV. Meble dla uczniów i nauczycieli
3,87
V. Organizacja lekcji i przerw międzylekcyjnych
4,62
VI. Warunki i organizacja zajęć ruchowych
4,66
VII. Organizacja posiłków i dostępność napojów dla uczniów
4,44
VIII. Zabezpieczenie przed wypadkami, urazami i dostępność
4,93
pierwszej pomocy
Średnia liczba punktów łącznie
4,48
Rodzice
4.5
Satysfakcja dziecka ze szkoły
4
Stworzenie rodzicom możliwości uczestnictwa w
życiu klasy i szkoły.
3.5
3
Wsparcie uczniów ze strony nauczycieli
2.5
2
Uczestnictwo rodziców w życiu i pracy klasy i szkoły
1.5
Wsparcie dla rodziców
1
0.5
Przeciążenie dziecka pracą szkolną i stres w szkole
0
1
Wnioski:
Liczba uczniów jest dopasowana do wielkości budynku,
szkoła nie jest przeludniona
 Pomieszczenia szkolne są estetyczne
 W szkole prowadzone są zajęcia z edukacji dla
bezpieczeństwa
 Każdy odział ma stałe godziny pracy

Problemy wymagające rozwiązywania:
 Należy zakupić baniaki z wodą lub wybudować
poidełka z wodą źródlaną
 Wybudować podjazd dla osób niepełnosprawnych
i dostosować łazienkę
 Pracować na zmniejszeniem zjawiska palenia tytoniu
Ogólne wnioski
jako koordynator uważam, że szkoła spełniła
wymagania we wszystkich pięciu standardów na
właściwym poziomie,
 większość społeczności szkolnej i lokalnej
uważa nasze starania o otrzymanie Krajowego
Certyfikatu SzPZ za zasadne

Autor: koordynator SzPZ Małgorzata Lacheta

similar documents