پایپینگ

Report
‫اصطالح پايپينگ عموماً در مسائل مربوط به انتقال سيال از طريق لوله‪ ،‬اتصاالت مربوطه و شيرآالت بكاربرده مي شود‪.‬‬
‫در موارد توان‪ ،‬محتوي‪،‬‬
‫استاندارد‪ :‬عبارت است ًاز مطالبي که براي استفاده ًاز قانونً يا ًبر پايه مقايسه اندازه گيريً يا قضاوت ً‬
‫مقدار ًو يا کيفيت استفاده مي شود‪.‬‬
‫ً‬
‫درصد‪،‬‬
‫قوانين موجود در استانداردها که در قالب يک مجموعه براي مراجعه آسان تهيه شده است را کد گويند‪.‬‬
‫مجموعه کد و استانداردهاي مربوط به يک پروژه را مشخصات فني گويند‪.‬‬
‫‪ -١‬دستور العملهاي خاص پروژه‬
‫‪-٢‬روش هاي هايدروتست‬
‫‪ -٣‬مواد‪ ،‬جنس‪ ،‬مشخصات و‪.............‬‬
‫“‪OD = 6.025‬‬
‫“‪OD = 12.750‬‬
‫"‪NPS : 6‬‬
‫"‪NPS : 12‬‬
‫بار فوقً قويً که ًاز طريق ابعاد‬
‫دو ً‬
‫در استاندارد ‪ASME‬و ‪ASTM‬ضخامت لوله ها به سه دسته ‪ ،‬استاندارد‪ ،‬فوقً قوي‪ً ،‬‬
‫ً‬
‫الگو گرفته مي شود‪.‬‬
‫ثبت شده سازندگان ً‬
‫‪t < 0/ 375 inch‬‬
‫‪t < 0/500 inch‬‬
‫‪t ≤ 1/000 inch‬‬
‫‪Standard weight‬‬
‫‪Extra Strong‬‬
‫‪Double Extra Strong‬‬
‫استاندارد ‪ ANSI‬کليه ضخامت لولهها را در ‪ 11‬گروه تقسيمگويند‪ .‬هر چه اين اعداد بيشتر شوند‪ ،‬نشان دهنده باالتر بودن‬
‫ضخامت يا گوشت لوله است‪ .‬بندي نموده است‪.‬که گروهاي ضخامتي نامبرده شده را ‪number Schedule‬‬
‫‪SCH 5 10 20 30 40 60 80 100 120 140 160‬‬
‫براي شناسائي لولهها در ظاهر از رنگهاي خاص ي استفاده ميشود ‪.‬‬
‫يكديگر ميباشد‪.‬‬
‫ً‬
‫فلنجها يكي ًاز اتصال دهنده لولهها ‪ -‬شيرآالت ًو دستگاهها به‬
‫قطر اسمي فلنجها برابر قطر لوله اي که فلنج به آن وصل مي شود‪.‬‬
‫فلنجها بسته به نوع جنس‪ ،‬متناسب با فشاري که تحمل مي کند به کالسهاي مختلف بشرح زير تقسيم ميًشوند‪.‬‬
‫فلنجهاي فوالدي وآلياژهاي آن به کالسهاي ‪ 2500 ،1500، 900، 600، 300،400، 150‬و‪ ....‬تقسيم که اين اعداد ماکزيمم‬
‫مجاز ميتوانند تحمل کنند‪ً .‬و معموال فشار کارکرد حدود ‪ 2/1‬برابر اعداد‬
‫حداکثر دماي ً‬
‫ً‬
‫در‬
‫فشاربر حسب ‪ PSI‬است‪ .‬که فلنجها ً‬
‫فوقً مي باشد‬
‫فشار تحمل فلنجهاي فووالدي وآلياژهواي آن بوا ‪ PN‬کوه نشوان دهنوده فشوار اسومي فلونج بور حسوب ‪Bar‬مويباشود‪ ،‬مشوخ‬
‫گردد‪.‬‬
‫اين نوع فلنجها داراي تحمل فشار بيشتريً نسبت به فلنجهاي ‪ANSI‬هستند و به کالسهاي ‪، 5000، 2000‬‬
‫‪ 15000 ، 10000‬و ‪ ...‬رده بندي شده است‪).‬‬
‫موي‬
‫‪194 A‬‬
‫اسوتاندارد موورد قبوولً صونعت نفوت و گواز بوراي پيچهواي فووالدي وآلياژهواي آن ‪193 A ASTM‬و بوراي مهوره هوا‬
‫‪ ASTM‬مويباشود و معمووال بوراي فلنجهواي فووالدي مطوابق اسوتاندارد فووق از پيچهواي گريود ‪ 7 B‬ومهوره هواي گريود ‪H2‬اسوتفاده‬
‫ميشود ‪.‬استاندارد رزوه پيچ ومهره ها براي نوع اينچي ‪ ANSI B.1.1‬و براي نوع متريک ‪ ISO‬مي باشد‪.‬‬
‫در فلنجهووا بوراي جلوووگيريً از نشووتي سوويال از واشوور کووه بووين سووطوح فلوونج قورار موويگيوورد‪ ،‬اسووتفاده مووي شووود‪.‬کووه اسووتانداد‬
‫مربطه ‪ ANSI B 16-20‬و ‪ API 6A‬ميباشد‪).‬‬
‫با شعاع ‪ 5/1‬برابر قطر نامي لوله و براي سايزهاي ‪ 4/3‬به باال‬
‫با شعاع برابر قطر نامي لـــــوله ميباشند‪.‬‬
‫استاندارد ‪ ASME B16.9‬براي شعاع بلند و ‪ ASME B 16.28‬براي شعاع کو وووتاه اندازه هاي استاندارد را بيان‬
‫نموده است‪.‬‬
‫براي انش ووعاب گيري از خطوط اصلي از سه راهي ها استفاده ميشود‪.‬‬
‫مشخصات فني جوشکاري با استفاده از استاندارد ‪AWS D1.1‬و ‪ASME- IX‬تهيه ميگردد‬
‫با توجه به فرايند جوشكاري مورد نظر از ‪ QW- 252‬استاندارد ‪ ASME-IX‬استفاده و پاراگراف مربوطه مشخ‬
‫با توجه به ‪ QW-403‬استاندارد ‪ ASME-IX‬اين پاراگراف مشخ‬
‫ميًگردد‪.‬‬
‫ميًگردد‪.‬‬
‫نوع آلياژ سيم جوش‬
‫‪F.No‬‬
‫‪QW‬‬
‫آلياژهاي فوالدي‬
‫‪1-6‬‬
‫‪432.1‬‬
‫آلومينيوم و آلياژهاي پايه ‪Al‬‬
‫‪21-24‬‬
‫‪432.2‬‬
‫مس و آلياژهاي پايه ‪Cu‬‬
‫‪31-37‬‬
‫‪432.3‬‬
‫نيكل و آلياژهاي پايه ‪Ni‬‬
‫‪41-45‬‬
‫‪432.4‬‬
‫تيتانيوم و آلياژهاي پايه ‪Ti‬‬
‫‪51‬‬
‫‪432.5‬‬
‫زيركونيم و آلياژهاي پايه ‪Zr‬‬
‫‪61‬‬
‫‪432.6‬‬
‫‪71-72‬‬
‫‪432.7‬‬
‫آلياژهاي روكش‌كاري و سخت‌كاري سطحي‬
‫سربراي موقعيت جوش استاندارد در نظر گرفته است‪.‬‬
‫بر اساس (‪ ASME )QW-405‬وضعيتهاي تخت‪ ،‬افقي‪ ،‬عموديو باالي ً‬
‫پيشًگرم كردن جهت كاهش گراديان حرارتي‪ ،‬كاهش ايجاد ترك و پيچيودگي قطعوه موورد نيواز ميًباشود‪ .‬دمواي پيشًگورم و‬
‫دماي بين پاس ي از نكات مهم بوده و توسط گچًهاي حرارتي كنترل ميًگردند‪.‬‬
‫با توجه به ‪ QW-407‬استاندارد‪ ASME‬ميتوان عمليات حرارتي پس از جوشكاري مواد را تعيين کرد‬
‫بر اساس ‪ QW-408‬استاندارد ‪ ASME‬تكميل ميًگردد‪.‬‬
‫موثر به ميزان گرماي‬
‫در كيفيت جوش ميگرددكه يكي ًاز عوامل ً‬
‫تغيير ً‬
‫در نوع ًو قطبيت جريان الكتريكي موجب ً‬
‫تغيير ً‬
‫ً‬
‫ورودي ميًباشد‪.‬‬
‫فرايند جوشكاريً‬
‫قطر الكترود‬
‫آمپر‬
‫فرايند جوشكاريً‬
‫قطر الكترود‬
‫آمپر‬
‫‪SMAW‬‬
‫‪1.5mm‬‬
‫‪25-60‬‬
‫‪SAW‬‬
‫‪1.6mm‬‬
‫‪250-370‬‬
‫‪SMAW‬‬
‫‪2‬‬
‫‪35-80‬‬
‫‪SAW‬‬
‫‪2‬‬
‫‪325-500‬‬
‫‪SMAW‬‬
‫‪2.5‬‬
‫‪50-120‬‬
‫‪SAW‬‬
‫‪3.2‬‬
‫‪400-650‬‬
‫‪SMAW‬‬
‫‪3.25‬‬
‫‪85-180‬‬
‫‪SAW‬‬
‫‪4‬‬
‫‪475-850‬‬
‫‪SMAW‬‬
‫‪4‬‬
‫‪110-320‬‬
‫‪SAW‬‬
‫‪4.8‬‬
‫‪700-950‬‬
‫‪SMAW‬‬
‫‪5‬‬
‫‪150-400‬‬
‫‪SAW‬‬
‫‪5.6‬‬
‫‪850-1200‬‬
‫‪SMAW‬‬
‫‪6‬‬
‫‪210-500‬‬
‫‪SAW‬‬
‫‪6.2‬‬
‫‪1100-1500‬‬
‫‪SMAW‬‬
‫‪8‬‬
‫‪300-600‬‬
‫‪SAW‬‬
‫‪7.9‬‬
‫‪1500-2000‬‬
‫در ‪ QW-410‬استاندارد ‪ ASME‬عنوان شده است‪.‬‬
‫ذكر سرعت كم‪ ،‬نرمال يا زياد يا به صورت محاسباتي در اين قسمت الزامي ميًباشد‪).‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫آماده سازي و جوشکاري نمونه‬
‫انجام آزمايشهاي مورد نظر طبق استاندارد‬
‫تأييديه روش جوشکاري ارائه شده‬
‫ثبت نتايج آزمايشات‬
‫آزمايش کشش عرض ي ( ارزيابي استحکام کشش ي اتصال)‬
‫آزمايش خمش ريشه ‪،‬خمش رويه ًو خمش جانبي ( ارزيابي سالمت جوش)‬
‫ي با نفوذ نسبي ًو جوش گوشه‬
‫در جوش شيار ً‬
‫آزمايش حک براي تعين سالمت ًو اندازه جوش ً‬
‫آزمايش هاي پرتونگاريً ًو فراصوتي (ارزيابي سالمت جوش )‬
‫ابر ضربه‬
‫در بر ً‬
‫آزمايش ضربه براي تعيين تافنس يا مقاومت جوش ً‬
‫فلز جوش خال‬
‫آزمايش نمونه کشش ي ً‬
‫•عدم وجود ترک در داخل جوش‬
‫•همه چاله جوش ها پر شده باشند‪.‬‬
‫•سطح جوش همتراز با سطح فلز پايه بوده و با شيبي ماليم بر روي آن نشسته باشد‪.‬‬
‫•حداکثر عمق بريدگي مجاز کناره معادل يک ميليمتر و حداکثر تحدب مجاز ‪ 3‬ميليمتر‬
‫•ذوب کامل و نفوذ مناسب‬
‫•در صورتيکه ضخامت جوش مساوي و يا بزرگتر از ضخامت فلز پايه باشد تا ‪ 3‬ميليمتر تقعر در ريشه پذيرفته است‪.‬‬
‫• استحکام کشش ميًبايست از حداقل ميزان استحکام کشش فلز پايه‪ ،‬بيشتر باشد‪).‬‬
‫‪ -1‬گسستگي با ابعاد حداکثر ‪ 3mm‬الي ‪ 2‬در هر جهت‬
‫‪ -2‬جمع اندازه ناپيوستگيها (حداقل ‪ .8 mm‬و حداکثر ‪ )2.3 mm‬نبايد از ‪9.5mm‬تجاوز نمايد‪.‬‬
‫صوورت‬
‫‪ -3‬در صورتيکه ترک از گوشه ناش ي از وجود سرباره يا ناخالص ي نباشود حوداکثر تورک مجواز ‪ 6.4mm‬ميًباشود‪ .‬در غيور ايون‬
‫حداکثر مقدار ترک مجاز ‪ 3‬ميليمتر است‪.‬‬
‫‪ -4‬گسستگي با ابعاد حداکثر ‪ 3mm‬الي ‪ 2‬در هر جهت‬
‫‪ -2‬جمع اندازه ناپيوستگيها (حداقل ‪ .8 mm‬و حداکثر ‪ )2.3 mm‬نبايد از ‪9.5mm‬تجاوز نمايد‪.‬‬
‫‪ -3‬در ص ووورتيکه ت وورک از گوش ووه ناش و ي از وج ووود س وورباره ي ووا ناخالص و ي نباش وود ح ووداکثر ت وورک مج وواز ‪ 6.4mm‬ميًباش وود‪ .‬در غي وور اي وون ص ووورت‬
‫حداکثر مقدار ترک مجاز ‪ 3‬ميليمتر است‪.‬‬
‫ساق جوش موثر برقرار باشد و جوش گوشه تا ريشه اتصال نفوذ کرده باشد‪.‬‬
‫• ذوب کافي در جوش گوشه در ريشه مشاهده شود‪.‬‬
‫• بين اليه هاي مختلف جوش‪ ,‬ذوب کافي انجام شده باشد‪.‬‬
‫• در جوش شياري با نفوذ نسبي بعد واقعي جوش مساوي يا بزرگتر از مقدار مورد نياز باشد‪.‬‬
‫• حداکثر عمق بريدگي کنار جوش يک ميليمتر باشد‪.‬‬
‫در صووورت پاگووخگو نبووودن نتووايج نمونووه هوواي تهيووه شووده در يووک آزمووايش بايوود دو سووري ديگوور از نمونوهًهاي آزمووايش بووا همووان مووواد‬
‫‪ PQR‬تهيه شود‪).‬‬
‫‪3‬‬
‫باالي‪ 12‬اينچ ًو‬
‫قطر اسمي‬
‫در جوش لب به لب روي لولهً با ً‬
‫هر جوشكاريً كه آزمايش صالحيت را مطابق قسمت ‪ً 3-3-1‬‬
‫ً‬
‫‪4‬‬
‫‪3‬‬
‫نظر اين استاندارد داراي مها ًرت ًو‬
‫موفقيت گذرانده باشد‪ً .‬از ً‬
‫با‬
‫بزرگتر ًاز‬
‫ً‬
‫قطر اسمي‬
‫جوش اتصال انشعابي ًاز لولهًاي به ً‬
‫‪12‬‬
‫‪4‬‬
‫هر‬
‫در طرحًهاي مختلف اتصاالت ًو براي ً‬
‫در كليه ضخامتهاي جداره لولهًها ً‬
‫در وضعيتهاي مختلف ً‬
‫صالحيت الزم جهت جوشكاريً ً‬
‫كوچكتر از‬
‫ً‬
‫قطر اسمي‬
‫هر جوشكاريً كه موارد فوقً را مطابق قسمت ‪ 3-3-1‬روي لولهً ًو اتصاالت با ً‬
‫قطر ًاز لولهًها خواهد بود‪ً .‬‬
‫ً‬
‫ي‬
‫كوچكتر ًاز لوله ًو اتصالي كه و ً‬
‫ً‬
‫ي يا‬
‫قطر آن مساو ً‬
‫در كليه وضعيتها روي لولهًهايي كه ً‬
‫ي ً‬
‫مجاز‪12‬به جوشكار ً‬
‫اينچ انجام داده باشد ‪ً 3‬‬
‫‪4‬‬
‫آنرا امتحان داده است ميًباشد‪.‬‬
‫تغيير يافته جديد استفاده ميًكنند بايد مجدداً‬
‫تغيير يابد جوشكارهايي كه ًاز دستورالعمل ً‬
‫هر يك ًاز متغيرهاي اساس ي ً‬
‫هرگاه ً‬
‫مهارتشان مورد ارزيابي ًو آزمايش قر ًار گيرد‪.‬‬
‫ديگر يا تركيب انواع ديگر‪.‬‬
‫ي ًاز نوعي به نوع ً‬
‫تغيير نوع پروسس جوشكار ً‬
‫‪ً -1‬‬
‫سر پائين ًو بالعكس‬
‫در جهت جوشكاريً ًاز سربا ًال به ً‬
‫تغيير ً‬
‫ً‬
‫‪-2‬‬
‫در جنس الكترودها ًاز يك گروه طبقهًبندي شده‪ ،‬به گروه ديگر‬
‫تغيير ً‬
‫‪ً -3‬‬
‫گروه‬
AWS ‫مشخصات‬
‫الكترود‬
A5.1
E6010, E6011
1
A5.5
E7010, E7011
2
A5.5
E8010, E8011
3
A5.1
E7015, E7016, E7018
A5.5
E8015, E8016, E8018
‫هر نوع جوشكاريً ًاز قبيل لب به لب عمودي‪ -‬اتصاالت انشعابي جوشهاي‬
‫بايد طبق دستورالعمل تأييد شده براي ً‬
‫ساير جوشهاي مشابه كه شركت ميًكند مطابق دستورالعملًهاي تأييد شده عمل نمايد‪.‬‬
‫گوشهًاي ًو يا ً‬
‫ي)‬
‫‪ -1‬تغيير نوع جوشكاري از نوعي به نوع ديگر يا تركيبي با انواع ديگر (تغيير پروسس جوشكار ً‬
‫‪ -2‬تغيير جهت جوشكاري از سرباال به سرپائين و بالعكس‬
‫‪ -3‬تغيير چند فلز پركننده (الكترود مصرفي) از يك گروه به گروه ديگر‪ ،‬مطابق طبقهًبندي جدول (‪) 2-1‬‬
‫‪ -4‬تغيير قطر از يك گروه به گروه ديگر‪ .‬اين گروهًها كه براساس قطر خارجي طبقهًبندي ميًگردند به شرح زير ميًباشند‪.‬‬
‫•‬
‫كوچكتر از ‪2 3‬اينچ (‪ 3/60‬ميليمتر)‬
‫‪8‬‬
‫•‬
‫بين ‪2 3‬تا‬
‫•‬
‫بزرگتر از ‪12 3‬اينچ (‪ 8/323‬ميليمتر)‬
‫‪3‬‬
‫اينچ (از ‪ 3/60‬ميليمتر تا ‪ 3/60‬ميليمتر)‬
‫‪12‬‬
‫‪8‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪ -5‬تغيير ضخامت اسمي جداره از يك گروه به گروه ديگر شامل‪:‬‬
‫‪3‬اينچ (‪ 78/4‬ميليمتر)‬
‫•‬
‫كمتر از‬
‫•‬
‫بي‬
‫•‬
‫بيشتر از اينچ (‪ 05/19‬ميليمتر)‬
‫‪16‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬تا اينچ (از ‪ 78/4‬تا ‪ 05/19‬ميليمتر)‬
‫‪4 16‬‬
‫‪ -6‬تغيير وضعيت جوشكاري از گردان به ثابت و بالعكس و عمودي به افقي و باالعكس‬
‫‪ -7‬تغيير طرح اتصال (نصب پشتًبند‪ .‬تسمهًاز اي ‪ V‬شكل به ‪ U‬شكل)‬
‫‪ -8‬تغيير نوع پروسس جوشكاري از نوعي به نوع ديگر يا تركيب انواع ديگر‪.‬‬
‫‪ -9‬تغيير در جهت جوشكاري از سرباال به سر پائين و بالعكس‬
‫تغيير در جنس الكترودها از يك گروه‪ ،‬به گروه ديگر‪.‬‬
‫‪ً -10‬‬
‫سايز لوله و‪ً ...‬از اتصاالت استفاده ميگرددقبل از هر چيز دو‬
‫تغيير ً‬
‫ً‬
‫مسير لولهها‪ ،‬بستن خطوط‪،‬‬
‫تغير ً‬
‫جهت انشعاب گيري‪ً ،‬‬
‫قانو ًن را براي كليه اتصاالت مطرح ميكنيم‪.‬‬
‫قطر لوله ( " ‪ )3/2" ~ 2/1‬كه اتصال آن (پيچي يا ساکتي ) بود‪ .‬ما براي شناسايي آن به ‪ rating‬يا ‪ Class‬نياز داريم‪ .‬كه‬
‫• اگر ً‬
‫نمايش آن به صورت ‪ 2000# ،3000 # ، 6000 # ,‬مي باشد که عالمت ‪#‬يا همان پوند که مرجع اين كالسها ‪ASME‬‬
‫‪B16.11‬ميباشد‪.‬‬
‫قطر لوله از " ‪ 2‬به باال سايز داشت‪ .‬و به صورت جوش لب به لب بود به ضخامت نياز داريم‪ .‬كه همان ضخامت لوله‬
‫اگر ً‬
‫ً‬
‫•‬
‫خواهد بود‪ .‬و مرجع استاندارد ما نيز ‪ASME B16.9‬خواهد بود‪.‬‬
‫انشعابي روي لوله اصلي‪ ،‬که روي لوله قرار ميگيورد و يوک انشوعاب ‪ 90‬درجوه بوه انودازه سوايز لولوه اصولي يوا کووچکتر از خوط اصولي مويگيورد‪.‬‬
‫کوه از اسوتاندارد ‪ASME B31.3‬مويتووان کموک گرفوت‪ .‬معمووال از متريوال ‪ASTM A 105-A 350 – A 182‬جهوت سواخت آن اسوتفاده‬
‫ميشود‪.‬‬
‫طبق استاندارد ‪ASME B16-11‬مي باشد‪ .‬براي کالسهاي تا سه هزار پونود از ‪ 8/1‬ايونچ توا ‪ 4‬ايونچ موي تووان انشوعاب گرفوت و‬
‫تا کالس شش هزار از ‪ 4/1‬اينچ تا ‪ 2‬اينچ مي توان از آن استفاده نمود‪ .‬نوع پيچي آن نيز به شکل زير مورد استفاده قرار مي گيرد‪.‬‬
‫يک انشعاب کاهنده که بر روي زانوئي ها ( شعاع بلند يا کوتاه) قرار مي گيرد‪.‬اين اتصال نيز در سه نوع ساکتي‪،‬‬
‫پيچي و جوش لب به لب ساخته مي شود‪.‬‬
‫مشخصووات ايوون نوووع اتصووال بووه شوورح زيوور اسووت‪ :‬انتهوواي پووط شووده طبووق اسووتاندارد ‪ ASME B16-25‬و ب وراي نوووع سوواکتي از‬
‫استاندارد ‪ ASME B 16-11‬و ازنوع پيچي طبق استاندارد ‪ ANSI B1-20-1‬ميباشد‪.‬‬
‫هدف از ساپورت گذاريً لوله ها نگهداريً آنها در محل نصب و خنثي نمودن اثر نيروها و گشتاورهاي وارد شده به سيستم‬
‫لوله کش ي مي باشد‪.‬‬
‫اين نوع ساپورتها داراي قسمت متحرک نميباشند وبطور عمده جهت خنثي نمودن نيروها و گشتاورهاي ناشي‬
‫از بار مرده وزن ‪ ،‬زلزله ‪ ،‬باد ‪ ،‬ضربه قوچ و ضربه شيرهاي اطمينان بکار ميروند‪.‬‬
‫در سوواختمان ايوون سوواپورتها از يووک يووا چنوود فنوور اسووتفاده شووده کووه ضوومن تحموول وزن لولووه‪ ،‬ايوون اجووازه را بووه سيسووتم لولوه کشو ي مووي‬
‫دهنود کووه تحووت اثوور نيووروي حاصوول از انبسوواط و انقبووا حرارتووي در جهووت عموودي بووه سوومت بوواال و پووايين حرکووت نمايوود و بووه ايوون ترتيووب‬
‫ميزان انعطاف پذيريً سيستم با نصب ساپورتهاي فنريً افزايش مي يابد‬
‫اين ساپورتها بطورً عمده جهت خنثي نمودن شوکهاي وارد بر سيستم لولهکش ي و يا لرزشهاي دايمي موجود در‬
‫سيستم مورد استفاده قرار ميگيرد‪.‬‬
‫نصب درست شير اطمينان‬
‫نصب نادرست شير اطمينان‬
‫در جوشکاري لوله ها معموال از درز اتصال ‪ V‬شکل ( جناقي يک طرفه ) استفاده مي شود‪.‬‬
‫مشخصات استاندارد درز جوش براي لوله هاي با ضخامت باال‬
‫لوله هايي که ضخامت جداره آنها از " ‪ 1/8‬تا " ‪ 5/16‬باشد جزء لوله هاي با ضخامت کم مي باشند‪.‬‬
‫مشخصات استاندارد درز جوش براي لوله هاي با ضخامت کم‬
‫استاندارد تعداد پاسهاي جوش‬
‫موقعيت صحيح خال جوشها مطابق ساعت ‪ 5 ،2 ،11‬و ‪ 8‬مي باشد ‪.‬بايد توجه کرد که طول خال جوشها نبايد از يک اينچ‬
‫کمتر باشد‪.‬‬
‫الي ‪ 10‬الکترود را روشن کرده تا موقعيت ‪ 6‬مي آئيم از موقعيت ‪6‬‬
‫الکترود ‪̊ 5‬‬
‫̊‬
‫براي شروع جوشکاري از موقعيت ‪ 30/6‬با زاويه‬
‫جوش ريشه ( پاس يک) را با همان زاويه الکترود ادامه مي دهيم تا موقعيت ‪.4‬‬
‫زاويه صحيح الکترود در جوشکاري سرباال‬
‫در حالت جوشکاري نرمال زاويه الکترود بايد ̊‪ 10‬باشد‪ .‬چنانچه بخواهيم از نفوذ زياد پاس يک جلوگيري کنيم ( براثر جريان‬
‫زياد) زاويه الکترود را از ̊‪ 10‬به ̊ ‪ 15‬بايد تغيير دهيم‪.‬‬
‫تغيير زاويه الکترود براي جوشکاري تخت سرباالي پاس‬
‫يک جهت جلوگيري از نفوذ زياد بر اثر جريان باال‬
‫زاويه صحيح نرمال الکترود براي جوشکاري تخت‬
‫سرباالي پاس يک‬
‫• آشنايي با نقشه ها و مشخصات فني‬
‫• اشنايي با فرايندي هاي جوشكاري‬
‫• شناخت روشهاي آزمايش‬
‫• توانايي گزارش نويس ي و حفظ سوابق‬
‫• هو و و و و و و و و وور روش آزمو و و و و و و و و ووايش مح و و و و و و و و و و وودوديتهو و و و و و و و و وواي خو و و و و و و و و و و ووود را دارد‪ .‬بو و و و و و و و و ووازرس جو و و و و و و و و وووش بايسو و و و و و و و و و و ووتي بدانو و و و و و و و و ود ه و و و و و و و و و وور روش‬
‫آزمايش چه كاربردي دارد و نتايج حاصله چگونه تجزيه و تحليل مي شود‪.‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫تفسير نقشههاي جوشكاري و مشخصات‬
‫بررس ي و شناسايي مواد دريافت شده طبق سفارش خريد‬
‫بررس ي فلز مبنا از نظر عيوب‬
‫بررس ي نحوه انبار كردن فلز پركننده و ديگر عوامل مصرفي‬
‫بررس ي تجهيزات مورد استفاده‬
‫بررس ي آماده سازي اتصال جوش‬
‫بررس ي بكار گرفتن دستورالعمل جوشكاري تاييد شده‬
‫بررس ي ارزيابي صالحيت جوشكاران و اپراتورهاي جوشكاري‬
‫ارزيابي نتايج آزمايشات )‬
‫• كليه اجناس ًو ماشينًآالت قبل ًاز استفاده بايد به تأييد مهندس يا نماينده ا ًو برسد‪.‬‬
‫پيمانكار بطورً ليست تهيه شده ًو قبل ًاز استفاده ًاز طريق مهندس يا نماينده ا ًو به تأييد‬
‫ً‬
‫• روش بازرس ي جوشها بايستي توسط‬
‫امورً بازرس ي ًو كنترلً فني ًو ايمني رسيده باشد‪.‬‬
‫هر مرحله ًاز جوشكاريً ميًتواند‬
‫در ً‬
‫ناظر قر ًار خواهد گرفت ًو بازرس چشمي ً‬
‫• كليه جوشهاي انجام شده مورد بازرس ي چشمي ً‬
‫صورت گيرد‪.‬‬
‫نظر برسد بايستي راديوگرافي شوند‪.‬‬
‫ناظر مشكوك به ً‬
‫نظر ً‬
‫• كليه جوش هائيكه ًاز ً‬
‫ناظر يا بازرس فني ميًتواند درخ ًواست‬
‫برخوردار باشد ً‬
‫ً‬
‫جوشكار ًاز كيفيت نزولي‬
‫ً‬
‫هر‬
‫• چنانچه جوشهاي انجام شده توسط ً‬
‫نظر بنمايد‪.‬‬
‫جوشكار مورد ً‬
‫ً‬
‫لغو صالحيت جوشكاريً را ًاز‬
‫ارزيابي مجدد يا ً‬
‫كمتر از ‪ 2‬اينچ با مهندس يا نماينده ًاو خواهد بود‪).‬‬
‫قطر ً‬
‫• تعيين درصد راديوگرافي براي لوله هاي با ً‬
‫بازرسي چشمي روشي براي شناسايي نواقص و معايب سطحي ميباشد‪.‬‬
‫‪ .1‬مرور طراحيها و مشخصات ‪wps‬‬
‫‪ .2‬چووک کووردن تاييديووه پروسوويجرها و پرسوونل مووورد اسووتفاده‬
‫‪ .3‬بنانهادن نقاط تست ) نقاط نگهداريً (‬
‫‪ .4‬نصب نقشه اي براي ثبت نتايج‬
‫‪ .5‬مرور مواد مورد استفاده‬
‫‪ .6‬چک کردن ناپيوستگي هاي فلز پايه‬
‫‪ .7‬چک کردن جفت کردن و تراز بندي اتصاالت جوش‬
‫‪ .8‬چک کردن پيش گرمايي در صورت نياز‬
‫‪PQR‬‬
‫‪.1‬کيفيت پاس ريشه‬
‫ي طرف دوم‬
‫ي ريشه اتصال قبل ًاز جوشکار ً‬
‫‪.2‬آماده ساز ً‬
‫‪.3‬پيش گرمي ًو دماهاي ميان پاس ي‬
‫‪.4‬توالي پاسهاي جوش‬
‫‪.5‬اليه هاي بعدي جهت کيفيت جوش معلوم‬
‫تميز نمودن بين پاسها‬
‫‪ً .6‬‬
‫ي همچو ًن ولتاژ‪،‬آمپر‪،‬ورود حرارت‪،‬سرعت‪.‬‬
‫پروسيجر کار ً‬
‫ً‬
‫‪.7‬پيروي ًاز‬
‫‪ .1‬بازرس بايد کنترلً کند که آيا همه جوشها طبق ملزومات طراحي ًاز لحاظ اندازه ًو محل(موقعيت) صحيح باشند‪.‬‬
‫بسيار دقيق ًو صحيح اندازه تعيين مي‬
‫ً‬
‫‪ .2‬اندازه جوش گوشه اي بوسيله يکي ًاز چندين نوع سنجه هاي جوش براي تعيين‬
‫شود‪.‬‬
‫در مورد جوشهاي شياريً بايد ًاز لحاظ گرده جوش مناسب د ًو طرف درزً را اندازه گيريً کرد‪.‬بعض ي ًاز شرايط ممکن است‬
‫‪ً .3‬‬
‫نياز به ساخت سنجههاي جوش خاص داشته باشند‪.‬‬
‫ً‬
‫در‬
‫فلز پايه ممکن است عمليات حرارتي بعد ًاز جوش ً‬
‫‪ .4‬عمليات حرارتي بعد ًاز جوشکاريً‪ .‬به لحاظ اندازه‪،‬شکل‪ ،‬يا نوع ً‬
‫روش جوشکاريً اعمال شود‬
‫تاثير قر ًار ميدهد صحت ابعادي آن مي باشد‪ .‬اگ ًر يک‬
‫‪ .5‬اندازهگيريً ديگريً که کيفيت يک قطعه جوشکاريً شده را تحت ً‬
‫غير قابل استفاده شود اگرچه جوش داراي کيفيت کافي باشد‪.‬‬
‫قسمت جوشکاريً شده بخوبي جفت ًو جورً نشود‪،‬ممکن است ً‬
‫تغيير دهد‪ .‬بنابراين‪ ،‬آزمايش ابعادي بعد ًاز‬
‫تغيير شکل داده ًو ميتواند ابعاد کلي اجزاء را ً‬
‫فلز پايه را ً‬
‫‪ .6‬حرارت جوشکاري‪ً ،‬‬
‫نياز واقع شود‪).‬‬
‫موردنظر مورد ً‬
‫ً‬
‫جوشکاريً ممکن است براي تعيين متناسب بودن قطعات جوشکاريً شده براي استفاده‬
‫‪ -1‬قبوول از شووروع راديوووگرافي بايوود روش يووا روشووهاي راديوووگرافي براسوواس مفوواد اسووتاندارد ‪ API-1104‬و يووا در نظوور گوورفتن نكووات ذيوول‬
‫تهيه و از طريق مهندس يا نماينده به تأييد بازرس فني برسد‪.‬‬
‫‪ -2‬همراه اين روش بايد حداقل ‪ 3‬نمونه فيلم بطور آزمايش ي طبق روش تهيه شده گرفته شود و همراه روش ارائه گردد‪.‬‬
‫‪ -3‬شناسائي‪ ،‬گرفتن و ظهور و ثبوت فيلم توسط پيمانكار زير نظر مهندس يا نماينده او انجام خواهد گرفت‪.‬‬
‫‪ -4‬صالحيت مفسرين فيلم و راديوگرافيًها بايد از طريق مهندس يا نماينده او به تأييد بازرس ي فني برسد‪).‬‬
‫ي‬
‫ صد سرجوش اوليه هر گروه جوشكار ً‬‫ جوشهاي نهائي )‪ (Hot-Tie-in) ،(Tie-in‬و جوشهائي كه داخل كانال انجام ميًگردند‪.‬‬‫ جوشهائي كه كلي يا جزئي تعمير شدهًاند‪.‬‬‫ جوشهائي كه در تقاطع قرار ميًگيرند و يا در مشخصات از آنها بعنوان تقاطعهاي ويژه نام برده شده است‪.‬‬‫ جوشهائي كه بين دو آلياژ متفاوت انجام ميًگيرد‪.‬‬‫ جوشهائي كه بين دو لوله با ضخامتهاي مختلف انجام ميًگيرد‪.‬‬‫ هنگاميكه ناظر تشخي ميًدهد كه بوه علوت محول مخصووص جوشوكاري و يوا بنوا بوه مالحظوات جووي (موالال بواد) انجوام جوشوكاري‬‫مشكل است‪.‬‬
‫ هنگاميكه جوشكار يا قطر لوله تغيير داده ميًشود‪.‬‬‫‪ -‬جوشهاي معيوبي كه بريده شده و مجددا جوشكاري شده است‪.‬‬
‫‪.1‬در ميان جوشهاي انجام شده در دو روز متوالي جوش معيوب بريدني وجود نداشته باشد‪.‬‬
‫‪ .2‬ميانگين تعداد جوشهاي تعميري جوشهاي انجام شده دو روز متوالي مساوي يا كمتر از ‪ %6‬باشد‪.‬‬
‫‪ .3‬ميانگين تعداد جوشهاي تعميري جوشهاي راديوگرافي شده در ده روز متوالي قبلي مساوي يا كمتر از ‪ %8‬باشد‪.‬‬
‫تبصووره‪ :‬در صووورتيكه در ابتووداي كووار پووس از صوود سوورجوش اوليووه و قبوول از پايووان گذشووت ده روز از عمليووات جوشووكاري چنانچووه‬
‫شرط ‪ 1‬و ‪ 2‬حاصل شود شرط ‪ 3‬براي كاهش ميزان راديوگرافي حذف ميًگردد‪).‬‬
‫هر روز‪ ،‬جوش معيوب بريدني وجود نداشته باشد‪.‬‬
‫در ميان جوشهاي انجام شده ً‬
‫• ً‬
‫كمتر از ‪ %8‬باشد‪.‬‬
‫ي يا ً‬
‫روز متوالي مساو ً‬
‫در ده ً‬
‫ي جوشهاي راديوگرافي شده ً‬
‫•ميانگين تعداد جوشهاي تعمير ً‬
‫روز ًو روزهاي بعدي از ‪ %30‬به ‪ %100‬افزايش‬
‫دو شرط فوقً حاصل نشود ميزان راديوگرافي جوشهاي همان ً‬
‫هر يك ًاز ً‬
‫•چنانچه ً‬
‫ميًيابد‪).‬‬
‫استاندارد قبولي جوشها براساس استاندارد ‪ API-1104‬خواهد بود‪.‬‬
‫•ميزان و نوع عيب از طريق آزمايشات غيرمخرب و بازرس ي عيني معين ميشود‪.‬‬
‫•عيوبي كه مشاهده ميشود بايد در فرمهائي كه مورد تأييد مهندس و يا نماينده او است گزارش شوند‪.‬‬
‫•در صورت اختالف بين موارد مشروحه زير با استاندارد ‪ API-1104‬مفاد زير مالك عمل ميًباشد‪.‬‬
‫ناظر شركت معيوب تشخي‬
‫در نتيجه بازديد عيني ً‬
‫جوشهائي كه پس ًاز عكسبرداريً ًو يا ً‬
‫تعمير شده ًو يا بريده خواهند شد‪.‬‬
‫ً‬
‫ناظر انجام پذيرد‪.‬‬
‫در حضو ًر ً‬
‫تعمير جوشهاي معيوب بايستي ً‬
‫ً‬
‫تعمير گردند‪.‬‬
‫ناظر ميًتوانند ً‬
‫نظر ً‬
‫جوشهائيكه داراي شيارهاي جانبي ًو سطحي هستند با ً‬
‫غير‬
‫در ً‬
‫تعمير شده مجدداً راديوگرافي خواهد شد ًو چنانچه عيبي مشاهده نگردد مورد قبولً قر ًار خواهد گرفت ًو ً‬
‫ً‬
‫جوش‬
‫ي خواهد شد‪.‬‬
‫اينصورت جوش بريده شده ًو دوباره جوشكار ً‬
‫كليه تعميرات جوشهاي روي خط بايستي تا قبل ًاز عايق پيچي لوله تكميل شوند‪).‬‬
‫نظر ناظ ًر شركت‬
‫داده شوند طبق ً‬
‫كمتر از ‪ %8‬طولً جوش باشد‪.‬‬
‫الف‪ -‬عمق ترك ايجاد شده ً‬
‫تعمير تهيه شده شامل موارد ز ًير بايد باشد‪.‬‬
‫ب‪ -‬دستورالعمل ترميم ًو ً‬
‫• روش كشف ًو پيدا كردن سطح تركها‬
‫• روش برداشتن تركها‬
‫• موازين مربوط به عمليات حرارتي قبل ًو هنگام جوشكاريً‬
‫• دستورالعمل جوشكاريً ًو نوع الكترودها‬
‫• بازرس ي غيرتخريبي‬
‫• عمليات حرارتي پس ًاز جوشكاريً‬
‫نظر تكنسين مجرب تعميرات جوشكاريً انجام گيرد‪.‬‬
‫هر نوع ترميم بايد ز ًير ً‬
‫ج‪ً -‬‬
‫ماهر واجد شرايط صورت گيرد‪.‬‬
‫جوشكار ً‬
‫ً‬
‫د‪ -‬جوشكاريً بايد توسط‬
‫شيار ترميمي بايد بوسيلة يك آزمايش مغناطيس ي يا آزمايش نفوذ مورد بررس ي قر ًار گيرد‪).‬‬
‫ً‬
‫ه‪-‬‬
‫قبال تعيين شده است بازرس ي شوند ًو‬
‫نواحي مورد ترميم بايد مجدداً پرتونگاريً يا مطابق با روشهايي كه ً‬
‫سرتاسر جوش ترميمي با‬
‫ً‬
‫تجويز شركت‬
‫ً‬
‫در صورت‬
‫مجاز نيست‪ً .‬‬
‫هيچگونه تعميرات بعدي روي اين نواحي ًاز جوش ً‬
‫همان روش بازرس ي جوشهاي قبلي مورد ارزشيابي قر ًار ميًگيرد‪).‬‬

similar documents