TYÖN HAKU, CV JA KELPOISUUDET Pekka Ruuskanen, Jyväskylän normaalikoulu Johtava rehtori, FT 24.1.2011 ”KAIKKI HALUAVAT HYVÄN TYYPIN”  TOIMIVAT VERKOSTOT   SUURI OSA SIJAISUUKSISTA JA LYHYEHKÖISTÄ MÄÄRÄAIKAISISTA TEHTÄVISTÄ TÄYTETÄÄN MUUTEN KUIN ILMOITUSTEN KAUTTA HYVÄ MAINE  TUNNETAAN.

Report
TYÖN HAKU, CV JA
KELPOISUUDET
Pekka Ruuskanen,
Jyväskylän normaalikoulu
Johtava rehtori, FT
24.1.2011
1
”KAIKKI HALUAVAT HYVÄN
TYYPIN”

TOIMIVAT VERKOSTOT


SUURI OSA SIJAISUUKSISTA JA
LYHYEHKÖISTÄ MÄÄRÄAIKAISISTA
TEHTÄVISTÄ TÄYTETÄÄN MUUTEN
KUIN ILMOITUSTEN KAUTTA
HYVÄ MAINE

TUNNETAAN ASIASI OSAAVANA JA
HOITAVANA IHMISENÄ
2
HAKUILMOITUS 1











JYVÄSKYLÄN YLIOPISTOSSA julistetaan haettavaksi
Kasvatustieteiden tiedekunta, Jyväskylän normaalikoulu:
Lehtorin määräaikainen virkasuhde, jonka ala on biologia ja maantieto (vakanssinro
10523) ajalle 1.8.2010 – 31.7.2011. Määräaikaisuuden perusteena on sijaisuus.
Harjoittelukoulun opettajan kelpoisuusvaatimuksista on säädetty … ja asetuksessa
opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (986/1998; muutos 1133/2003). Virkoja
täytettäessä painotetaan opettajankoulutuskokemusta sekä kokeilu- ja kehittämishalukkuutta.
Lehtorilta vaaditaan riittävä suomen kielen taito ja kyky ymmärtää ruotsin kieltä.
Palkkaus määräytyy koulutuksen ja kokemuksen perusteella väliltä 2358,74 – 3623,58 euroa
kuukaudessa.
Ennen virkaan nimittämistä on henkilön toimitettava nähtäväksi itseään koskeva, lasten
kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain L 504/2002 tarkoittama
rikosrekisteriote.
Viran täyttämistä varten on laadittu virantäyttösuunnitelma, jossa on lisätietoa virkaan
kuuluvista tehtävistä ja kelpoisuuden osoittamisesta, virkoihin hakemisesta ja nimittämisestä
sekä hakemukseen liitettävistä hakemusasiakirjoista.
Hakuilmoitus on nähtävänä yliopiston www-sivulla http://www.jyu.fi ja virantäyttösuunnitelma
kasvatustieteiden tiedekunnan www-sivuilla: http://www.jyu.fi/edu/tiedekunta sekä tilattavissa
maksutta yliopiston kirjaamosta, puh. (014) 260 1024.
Tiedustelut: Johtava rehtori Pekka Ruuskanen, puh. (014) 260 1902.
Hakemukseen on liitettävä nimikirjanote tai oikeaksi todistettu ansioluettelo sekä kelpoisuuden
osoittavat todistukset sellaisine liitteineen, joilla hakija haluaa osoittaa kelpoisuutensa ja
ansionsa haettavissa olevaan tehtävään. Hakemukset osoitetaan Jyväskylän yliopistolle
(kirjaamoon) ja toimitetaan yliopiston kirjaamoon, Seminaarinkatu 15, tai postitse PL 35,
40014 Jyväskylän yliopisto. Hakuaika päättyy 31.5.2011 klo 16.15. Hakemuksia ei palauteta.
3
HAKUILMOITUS 2
JYVÄSKYLÄN YLIOPISTOSSA julistetaan haettavaksi
Kasvatustieteiden tiedekunta, Jyväskylän normaalikoulu:
1. Luokanopettajana toimivan lehtorin virka (vakanssinro 10542) 1.8.2011 alkaen. Virkaan
kuuluu velvollisuus opettaa alkuopetuksessa.
Harjoittelukoulun opettajan kelpoisuusvaatimuksista on säädetty … ja asetuksessa
opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (986/1998; muutos 1133/2003). Virkoja
täytettäessä painotetaan opettajankoulutuskokemusta sekä kokeilu- ja kehittämishalukkuutta.
Lehtorilta vaaditaan riittävä suomen kielen taito ja kyky ymmärtää ruotsin kieltä.
Ennen virkasuhteeseen nimittämistä on henkilön toimitettava nähtäväksi itseään koskeva,
lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain L 504/2002
tarkoittama rikosrekisteriote.
Virkojen täyttämistä varten on laadittu virantäyttösuunnitelmat, joissa on lisätietoa virkoihin
kuuluvista tehtävistä ja kelpoisuuden osoittamisesta, virkojen hakemisesta ja nimittämisestä
sekä hakemukseen liitettävistä hakemusasiakirjoista.
Hakuilmoitus on nähtävänä yliopiston www-sivulla http://www.jyu.fi ja virantäyttösuunnitelmat
kasvatustieteiden tiedekunnan www-sivuilla: http://www.jyu.fi/edu/tiedekunta sekä tilattavissa
maksutta yliopiston kirjaamosta, puh. (014) 260 1024.
Tiedustelut: Johtava rehtori Pekka Ruuskanen, puh. (014) 260 1902.
Hakemukseen on liitettävä nimikirjanote tai oikeaksi todistettu ansioluettelo sekä kelpoisuuden
osoittavat todistukset sellaisine liitteineen, joilla hakija haluaa osoittaa kelpoisuutensa ja
ansionsa haettavissa olevaan tehtävään. Hakemukset osoitetaan Jyväskylän yliopistolle
(kirjaamoon) ja toimitetaan yliopiston kirjaamoon, Seminaarinkatu 15, tai postitse PL 35,
40014 Jyväskylän yliopisto. Hakuaika päättyy 31.5.2011 klo 16.15. Hakemuksia ei palauteta.
4
KIRJALLINEN HAKEMUS
Hakijan nimi ja yhteystiedot,
vastaanottaja, päiväys, allekirjoitus
 HERÄTÄ HAKEMUKSELLA
MIELENKIINTO, JOTTA PÄÄSET
HAASTATTELUUN
 VIE ITSE TAI LÄHETÄ POSTITSE
 AVOIMET SÄHKÖPOSTIHAKEMUKSET
 YKSI SOITTO/TIEDUSTELU RIITTÄÄ

5
ANSIOLUETTELO - CV

VALMIS JA PÄIVITETTY CV!
OPINNOT ja muu koulutus
 Täydennyskoulutus
 TYÖKOKEMUS – erityisesti
opettajakokemus
 Mahdolliset julkaisut, opintomatkat,
kielitaito, ATK-taidot, suosittelijat,
luottamustehtävät, muut mahdolliset
lisäansiot, haettavaan tehtävään liittyvät
harrastukset…

6
TODISTUKSET

KOPIOT OPINTO- JA
TYÖTODISTUKSISTA
KELPOISUUS
 TYÖKOKEMUS
 MENESTYMINEN/PÄRJÄÄMINEN
aiemmissa työtehtävissä
 Muut ansiot…

7
VALINTAMENETTELY

VIRKOJEN YLEISET
NIMITYSPERUSTEET
(PERUSTUSLAIN MUKAISET
KRITEERIT)
TAITO (= OPINNOT)
 KYKY (= VIRAN HOIDON KANNALTA
HANKITTUA RELEVANTTIA KOKEMUSTA)
 KOETELTU KANSALAISKUNTO
(= KANSALAISAKTIIVISUUS)

8
VALMISTAUDU HAASTATTELUUN

TYÖPAIKASTA KANNATTAA OTTAA
ETUKÄTEEN SELVÄÄ
– PEREHDY HYVIN TULEVAAN
TYÖPAIKKAASI
NETTISIVUILTA
 TIEDOTTEISTA
 TUTTUJEN KAUTTA…

9
HAASTATTELU 1…
= OHJATTU KESKUSTELU
 HAASTATTELUSSA SAADAAN
NÄKEMYS HENKILÖN
SOVELTUVUUDESTA TEHTÄVÄÄN
JA ORGANISAATIOON
 YLEENSÄ AVOIN TAI PUOLIAVOIN
TOTEUTUS

10
HAASTATTELU 2…

HYÖDYNNÄ ENNAKKOTIETOSI
HAASTATTELUSSA

KEHITTÄMINEN, KOKEILUT, HANKKEET,
PAINOTUKSET..
→ MOTIVAATIO
○ KERRO MISSÄ OLET HYVÄ
→PÄTEVYYS
 PUKEUDU SIISTISTI, KÄYTTÄYDY
RAUHALLISESTI JA ASIALLISESTI
→ ENSIVAIKUTELMA
11
HAASTATTELU 3…
HENKILÖÖN JA OSAAMISEEN
LIITTYVÄT TIEDOT
 HAKIJAN TOIVEET JA ODOTUKSET
 TYÖNANTAJAN TARJOAMAT
MAHDOLLISUUDET
 HAKIJAN OLEMUS

12
HAASTATTELU 4…
AVOIMET KYSYMYKSET –
Kertoisitko?
 FAKTAKYSYMYKSET – Miten?, Mitä?
 TARKENNUSKYSYMYKSET



JOHDATTELEVAT KYSYMYKSET


Kertoisitko lisää?, Ymmärsinkö oikein?
Olet näköjään sitä mieltä…
”KEHOKIELEN” TULKINTA
13
HAASTATTELU 5…

Korosuo, Heikki – Järvinen, Asko,
Rekrytoijan käsikirja. Weilin+Göös.

Sarajärvi, T. – Tenhula, T. – Karjalainen
A., Teemoja ja kysymyksiä akateemista
työhönottohaastattelua varten.
14
MUODOLLINEN PÄTEVYYS KELPOISUUDET

LUOKANOPETTAJA (A 986/1998 4§)
YLEMPI KORKEAKOULUTUTKINTO (KM)
 POM (väh. 60 op)
 Opettajan pedagogiset opinnot (väh. 60 op)

15
KELPOISUUDET - AO

AINEENOPETTAJA (A 986/1998 5§)
YLEMPI KORKEAKOULUTUTKINTO
 OPETETTAVASSA AINEESSA PERUS- JA
AINEOPINNOT



LUKIOSSA SYVENTÄVÄT OPINNOT
AINAKIN YHDESSÄ OPETETTAVASSA
AINEESSA
Opettajan pedagogiset opinnot (väh. 60 op)
16
KELPOISUUDET – EO, OPO

ERITYISOPETTAJA (A 986/1998 8§)
KM (luokanopettaja, erityisopettaja)
↓
 Erityisopettajan opinnot (väh. 60 op)


OPINTO-OHJAAJA (A 986/1998 6§)
Ylempi korkeakoulututkinto
 Opinto-ohjaajan opinnot (väh. 60 op)

17
KELPOISUUDET - ESIOPETUS

ESIOPETUSTA ANTAVAN OPETTAJAN
KELPOISUUS (A 986/1998 7§)
Luokanopettaja
 Lastentarhanopettaja
 Sosiaalikasvattaja
 Sosiaalialan ohjaaja
 Sosionomi (AMK)

18
KELPOISUUDET - REHTORI

REHTORI (A 986/1998 2§)
YLEMPI KORKEAKOULUTUTKINTO
 ASIANOMAISEN KOULUMUODON
OPETTAJAN KELPOISUUS
 OPETUSHALLINNON TUTKINTO (väh. 25
op)
 RIITTÄVÄ TYÖKOKEMUS OPETTAJAN
TEHTÄVISSÄ

19
RIKOSTAUSTAOTE
L 504/2002 mukainen rekisteriote:
 Lasten kanssa työskentelevien
rikostaustan selvittäminen



VÄKIVALTA-, HUUMAUSAINE- JA
SEKSUAALIRIKOKSET
Haetaan:
Oikeusrekisterikeskus
PL 157, 13101 HÄMEENLINNA
www.oikeus.fi/oikeusrekisterikeskus

20
ANSIOVERTAILU

YHTEENVETO HAKIJOIDEN
ANSIOISTA:
”Normaalikoulun malli”:
Tutkinnot ja opinnot + täydennyskoulutus
 Opettajakokemus
 Julkaisut
 Muut ansiot: mm. luottamustehtävät
(relevantit)

21
TASA-ARVOLAKI
HUOM:
TOISTA SUKUPUOLTA EI SAA SYRJIÄ
 HAASTATTELUUN SEKÄ NAISIA
ETTÄ MIEHIÄ
 VALITTAVA ANSIOITUNEIN
22
VIRKAVAALI
Useissa kunnissa valinnan tekee
sivistys/opetuslautakunta tai
sivistys/opetustoimenjohtaja
 Jyväskylän kaupungissa kyseisen koulun
rehtori

23
OIKAISUPYYNTÖ
OIKAISUVAATIMUS 14 PÄIVÄN
KULUESSA
 VALITUS HALLINTO-OIKEUTEEN
 VALTION VIRKANIMITYKSISSÄ
VALITUSKIELTO
 VALINTAPÄÄTÖKSESTÄ
VALITTAMISEEN KANNATTAA
RYHTYÄ VAIN, JOS SIIHEN ON
VAHVAT PERUSTEET

24
TYÖNHAKU

Työ- ja elinkeinoministeriö:

Työ- ja elinkeinotoimistot: www.mol.fi
mm. avoimet työpaikat ja paikkavahti,
ilmoittaudu työnhakijaksi, cv-netti …
 Akateemiset rekrytointipalvelut:
www.aarresaari.net
 Muita: http://tyopaikat.oikotie.fi/

25
PALVELUSSUHTEEN EHDOT

Opettajien ammattijärjestö:


Kuntatyönanantajat:


www.oaj.fi
www.kuntatyönantajat.fi
Sivistystyönantajat:

http://www.ek.fi/yksityisen_opetusalan_liitto/
fi/tyomarkkinatoiminta/voimassa_olevat_tyo
ehtosopimukset.php
26
OPETTAJIEN
PALKKAUSPERUSTEET

Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja
työehtosopimus OVTES 1.2.2010–31.12.2011
 http://www.oajpk.fi/binary/file/-/id/26/fid/111/
 http://www.kuntatyonantajat.fi/fi/sopimukset/op
ettajat/Sivut/default.aspx
 Opettajien peruspalkat muuttuivat 1.8.2006
lukien vähimmäispalkoiksi. Samasta
ajankohdasta lukien palkkauksessa otetaan
huomioon tehtävien vaativuus
27
Työnantajan ja työntekijän
näkökulma
Kelpoisuusehdot
 Viran haku ja viran täyttäminen
 Opetusvelvollisuus ja opettajan muut
tehtävät, virkaehdot
 Rehtorin esimiesrooli – työnjohto ja
valvontavastuu
 Velvollisuudet, vastuu

28

similar documents