Oğuz Yavuzgil

Report
Reçete Günleri
27 Mart 2014
KORONER ARTER HASTALIĞI
ve
AKUT KORONER SENDROM
Prof. Dr. Oğuz Yavuzgil
Kardiyovasküler hastalıklar
Yaygın hastalıklardır. (Ölümlerde 1. sıra!!)
Uzun süreli tedavi gerektirirler
Bazılarında bu süre “ömür boyu” dur
Çok fazla ekonomik yük
Birliktelik çok yaygın
– Hipertansiyon - Hiperlipidemi - KAH - KKY - DM
İlaç sayısı / İlaç firması çok fazla
Kardiyovasküler hastalıkların
tedavisinde amaç nedir?
Yakınmaları gidermek ?
Prognozu düzeltmek
Hastalığın hızlanmasını önlemek, durdurmak
hatta geriletmek
Hastalığın komplikasyonlarını önlemek
Yeni sorunları ortaya çıkarmamak…
AKS öncesi
1
2
3
AKS
4
4
5
sonrası
6
Koroner arter hastalığında tedavi
Semptomlar
ın tedavisi
Risk
faktörlerinin
düzeltilmesi
Cihaz
tedavileri
Başarı
Revaskülar
izasyon
Yaşam tarzı
değişiklikleri
İlaç
tedavisi
Stabil anjina pektoris
 Hastaların yaklaşık %50’sinde ilk
bulgu stabil anjina pektoris (SAP)
 Olguların yaklaşık %50’sinde
semptomlar günlük yaşam ve
işgücünü kısıtlamakta
 ABD’de >30 yaş için 213 / 100.000
insidans
 Her bir AMİ’ye karşın 30 SAP
Akut Koroner Sendrom
Prezentasyon
Tanısal Algoritma
EKG
Kardiak
Biomarker
Son Tanı
ST Elevasyonu yok
Non-ST AKS
UA
NSTEMI
Kararsız
Angina
ST Elevasyonu
STE AKS
Miyokard İnfarktüsü
NQMI
Qw MI
Libby P. Circulation 2001;104:365, Hamm CW, Bertrand M, Braunwald E, Lancet 2001; 358:1533-1538; Davies MJ. Heart 2000; 83:361-366.
Anderson JL, et al. J Am Coll Cardiol. 2007;50:e1-e157, Figure 1. Reprinted with permission.
Stabil anjina pektoris tedavisinde ilaçlar
 Vasküler direnç
 Koroner kan akımı
 O2 taşıma kapasitesi
SUNU
 Kalp hızı
 Kontraktilite
 Sistolik duvar gerilimi
GEREKSİNİM
Akut Koroner Sendrom
tedavisinde ilaçlar
Damarı açmak
Yakınmaları azaltmak
Kalan lezyonu stabilize etmek
Komplikasyonları azaltmak
Prognozu düzeltmek
Miyokard hasarını azaltmak
Miyokard düzelmesini sağlamak
Sık Rastlanan klinik senaryolar
Stabil koroner arter hastalığı
 Stabil (kararlı) Anjina Pektoris
 Asemptomatik koroner arter hastalığı
Akut Koroner Sendrom’lar
 STE-AKS
 NSTE-AKS
 Kararsız Anjina Pektoris
 Varyant (Prinzmetal) Anjina Pektoris
Diğerleri
 Kalp yetersizliği
 Aritmiler
 Ani ölüm
 …..
İlaçlar – Antianjinal ajanlar
Beta blokerler
Kalsiyum kanal blokerleri (dihidropiridin olmayanlar)
Nitratlar
Metabolik ajanlar
İlaçlar – Prognozu düzelten ajanlar
ACE inhibitörleri
Statinler
Antiagreganlar
NARKOTİK ANALJEZİKLER
Narkotik analjezikler
Morfin HCL 10mg/ml
Aldolan 100mg/2ml (Petidin )
BETA BLOKERLER
Beta blokerler
Birinci kuşak --- nonselektif blokerler (b1+b2)
– DİDERAL®
Propranolol 40 Mg
İkinci kuşak --- Selektif blokerler (Temel olarak b1 ,
yüksek dozlarda b1+b2)
– BELOC®
– TENSİNOR®
– CONCOR®
– PRENT ®
Metoprolol 25/50/100mg
5mg amp
Atenolol 50/100 mg
Bisoprolol 5/10mg
Acebutolol 200mg
Beta blokerler
Üçüncü kuşak -- Vazodilatör blokerler
– DİLATREND® Karvedilol 6,25/12.5/25mg
– VASOXEN® Nebivolol 5mg
Bucindolol
Labetalol
NİTRATLAR
Nitratlar
İSORDİL®
CARDİOKET®
MONOKET®
MONOKET Long®
MONODUR®
MONOLONG SR®
DANİTRİN®
DANİTİN FORT®
İsosorbid dinitrat 5mg/10
PERLİNGANİT® AMPUL
10 ml.'lik bir ampulde; Gliserol
trinitrat 10.0 mg Propilen glikol 10.5
mg Glukoz, susuz 504.0 mg Enjeksiyonluk
su ile 10.0 ml.'e tamamlanır
İsosorbid mononitrat
20/25/40/40/50/60mg
Pentaeritritol tetranitrat
20mg (+meprobomate)
Nitrolingual Pump 0,4 Mg
250 Püskürtme Sprey
Uzun etkililer (12-24 saat)
KALSİYUM KANAL
BLOKERLERİ
Kalsiyum kanal blokerleri
Dihidropridinler
– NORVASC®
– ADALAT CRONO®
NİDİLAT®
– CONİEL®
Amlodipin 5/10mg
Nifedipin 30mg
Nifedipin 10mg
Benidipine 4mg
Nondihidropridinler
– İSOPTİN®
– DİLTİZEM®
Uzun etkili tipler
Verapamil 40/80/120/240mg
Diltiazem 30/60/90/120/240 mg
ampul 25 mg
RAS BLOKERLERİ
ACE-İ leri
Sülfidril grubu
KAPTORİL®
KAPRİL®
Karboksil grubu
ENAPRİL®
KONVERİL®
RENİTEC®
SİNOPRYL®
ZESTRİL®
RİLACE®
Kaptopril 25/50mg
Kaptopril 25mg
Enalapril 5/10/20mg
Lisinopril 5/10/20mg
ACE-İ leri
DELİX®
COVERSYL®
ACUİTEL®
CIBACEN®
GOPTEN®
İNHİBACE®
ZOPROTEC®
Fosfinik asid grubu
MONOPRİL®
Ramipril 2.5/5/10mg
Perindopril 5mg
Kinapril 5/20mg
Benazepril 5/10mg
Trandolapril 0.5/2mg
Cilazapril 1/2.5/5 mg
Zofenopril 15/30mg
Fosinopril 10/20mg
Diüretik (HCT 12.5/25mg) eklenirse....
KONVERİL PLUS®
DELİX PLUS®
SİNORETİK®
COVERSYL PLUS®
ACCUZİDE®
MONOPRİL PLUS®
CİBADREX®
İNHİBACE PLUS®
ZOPROTEC PLUS®
ARB ler
COZAAR®
DİOVAN®
ATACAND®
KARVEA®
MİCARDİS®
PRİTOR®
OLMETEC®
HİPERSAR®
Losartan 50/100mg
Valsartan 80/160/320mg
Candesartan 8/16/32mg
İrbesartan 75/150/300mg
Telmisartan 80mg
Olmesartan 20mg
Diüretikli ARB preparatları
HYZAAR®, HYZAAR FORT®
CO-DİOVAN®
ATACAND PLUS®
KARVEZİDE®
MİCARDİS PLUS®
PRİTOR PLUS®
OLMETEC PLUS®
HYPERSAR PLUS®
STATİNLER
ZOCOR ®
ZOVATİN ®
SİMVAKOL ®
.....
LİPİTOR ®
ATOR ®
TARDEN ®
.....
CRESTOR ®
ROSUCOR ®
COLNAR ®
Simvastatin 10/20/40/80mg
Atorvastatin10/20/40/80mg
Rosuvastatin10/20/40mg
PRAVACHOL ®
LESCOL®
Pravastatin 10/20/40mg
Fluvastatin 40/80mg
Antitrombosit ilaçlar
ASPİRİN ®
CORASPİN ®
Asetil salisilik asit 0.5gm
Asetil salisilik asit
100/300mg tb
PLAVİX ®
KARUM ®
PİNGEL ®
KLOPRA ®
OPİREL ®
BACLAN
Klopidogrel 75mg tb
PLETAL ®
Silostazol 50/100 mg tb
DRİSENTİN ®
TROMBOLİZ ®
Dipridamol 75 mg drj
Antitrombosit ilaçlar
Effient 10 Mg
Brilinta 90 Mg
Prasugrel
Tikagrelor
Aggrastat 12,5 Mg/50Ml Tirofiban
Trombolitik (Fibrinolitik) ilaçlar
STREPTASE 1500000 IU/1 FLAKON
Streptokinaz
Actilyse 50 Mg/1 Flakon
Rekombinan insan doku tipi plazminojen aktivatörü
METALYSE 10000 U (50 MG)/1 FLAKON
Tenekteplaz
RAPILYSIN 10 U IV/ 1 flakon
Reteplaz
Antikoagulanlar
K vitamin antagonisti
– COUMADİNE ®
Varfarin 5 mg tablet
Heparin
– NEVPARİN ®
Heparin sodyum 25.000Ü/5ml
– HEPARİN SODYUM PANPHARMA ®
Düşük molekül ağırlıklı heparin
– CLEXANE ®
– FRAXIPARINE ®
Enoksaparin Sodyum
2000/4000/6000/8000/
10.000/12.000Ü
Nadroparin Kalsiyum
0.3/0.4/0.6 ml
Kardiyolojide Antitrombosit ve
antikoagulan ilaç kullanım alanları
Kronik Koroner hastalığında
 Antitrombosit
Akut koroner sendrom
Aritmilerde
Kapak hastalıkları
Derin Ven Trombozu
Kronik pulmoner embolizm
Antikoagulan

+
Antitrombosit
STABİL ANJİNALI HASTA REÇETESİ
Nitrat
Beta bloker
Antiagregan
Statin
Nitrat
Kalsiyum
antagonisti
AKS GEÇİRMİŞ HASTA REÇETESİ
62 yaşında Anteriyor STEAKS sonrası
taburculuk reçetesi:
Hastaya PPKG yapılmış, LVEF %42
Çıkışta yakınması yok
İkili Antiagregan
62 yaşında Anteriyor STEAKS sonrası
taburculuk reçetesi:
Hastaya PPKG yapılmış, LVEF %42
Çıkışta yakınması yok
Hastada 4.gün dayanılmaz kuru öksürük
başlamış
5.
Diovan 80mg tab. DIB (bir)
S: 1 x 1 PO
82 yaşında inferiyor STEAKS sonrası
taburculuk reçetesi:
Hastaya trombolitik verilmiş, LVEF %38
Kan basıncı 95/40mmHg
Nabız 55/dk
Çıkışta yakınması yok
46 yaşında STEAKS öntanısı ile yatırılmış
ancak “Varyant AP” tanısı konulmuş
LVEF %65
TnT normal
Kan basıncı normal
Nabız 82/dk
78 yaşında NSTEMİ
Diyabetik
Yatışta KA: Ciddi 3 damar + LMC lezyonu
hastası
LVEF %35
KDC’e geçerek çıkmadan KABG yapılacak
65 yaşında NSTEMİ
Diyabetik
Yatışta KA: Prox LAD lezyonu hastası
LVEF %35
DES implante edilmiş
Süre ?
Ne eksik??
45 yaşında STEMİ
Diyabetik
LVEF %35
Kronik Atriyal fibrilasyon mevcut
Yatışta PPKG uygulanmış, çıplak metal stent
implante edilmiş
60 yaşında UAP
Yatışta KA: Distal Cx lezyonu hastası
LVEF N
Medikal tedavi kararı alınmış
Yakın zamanda üst GİSK
Htc 35
80 yaşında UAP
Yatışta KA: Diffüz KAH
PKG ya da KABG için uygun değil
LVEF N
Medikal tedavi kararı alınmış
AKS hastasına ilaç yazılırken
AKS tipi
Yapılan müdahale (PKG, DES ?)
Hastanın hemodinamik verileri (Nabız, TA vs)
Komplikasyonlar (LVEF, KY ?)
Komorbid durumlar ( Hpt, DM ?)
İlaç yan etkileri
Yakınmaların durumu

similar documents