PENAMBAHBAIKAN UPSR DAN PMR COMPANY LOGO Kuasa Pengarah Peperiksaan Dengan Persetujuan Menteri COMPANY LOGO a b c COMPANY LOGO.

Report
PENAMBAHBAIKAN UPSR DAN PMR
COMPANY LOGO
Kuasa
Pengarah
Peperiksaan
Dengan
Persetujuan
Menteri
COMPANY LOGO
a
b
c
COMPANY LOGO
20 Jun 2010
14 Mei 2009
18 SEPT 2008
4 OGOS 2008
2005 – 2006
•International
Colloquium
September 2005
•Kuala Lumpur
International
Conference On
Assessment (KLICA)
“Memperkasa PBS
Humanising
Assessment”
Mesyuarat JKP
meluluskan
cadangan PBS
dalam
transformasi
pentaksiran
Mesyuarat JPP
meluluskan
pelaksanaan
SPPK dengan
melaksanakan
projek rintis ke
atas 500 sekolah
terlebih dahulu.
Mesyuarat
Susulan Jemaah
Menteri Bil.
3/2009 telah
bersetuju SPPK
dilaksanakan
Pengumuman YAB
Menteri Pelajaran
KPM
mencadangkan
kemungkinan
pemansuhan UPSR
dan PMR
Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) telah menjadi teras
strategik PIPP (2006 – 2010) ;
• Teras 2 dalam PIPP (Membangunkan Modal Insan)
• Teras 6 dalam PIPP (Melonjakkan Kecemerlangan
Institusi Pendidikan)
5
COMPANY LOGO
24 Sept 2010
18 Ogos 2010
27 Julai 2010
19 Julai 2010
20 Jun 2010
COMPANY LOGO
COMPANY LOGO
Mengapa perlu
3
berubah?
Penekanan kepada JERI - aspirasi Falsafah Pendidikan Negara
tidak tercapai
Pendidikan berorientasikan peperiksaan - penglibatan dalam
kokurikulum sangat kurang
3
Pengiktirafan keterlaluan kepada pencapaian akademik sematamata - tekanan kepada guru, murid & ibu bapa
4
Menilai produk akhir berbanding proses pembelajaran - pengabaian
pembentukan modal insan yang seimbang
3
Tekanan ke atas guru-guru untuk menghabiskan sukatan pelajaran Assessment for learning diabaikan - kurang membantu dalam proses
pembelajaran sebenarnya
4
Meningkatkan martabat profesyen keguruan – guru lebih
dihormati, peningkatan integriti dan keberkesanan guru
3
Sistem Pentaksiran Sesetengah Negara Maju telah Berubah – tiada
peperiksaan awam di sekolah rendah dan menengah
rendah
8
COMPANY LOGO
1
PBS
PBS
100%
B.Melayu
B.Inggeris
B.Cina/B.Tamil
Sains
Matematik
PBP/PBS
60:40
Agama/Moral
Kemahiran
Hidup
Pend.Jasmani
Kesihatan
PBS 100%
Pengukuhan
UPSR
Peralihan
1
Tidak memenuhi standard
minimum Bahasa Melayu
PEMULIHAN
5
Tingkatan
SJKC/SJKT
DIAGNOSTIK
LINUS
4
Persediaan /
3
Tidak melepasi standard minimum
2
APTITUD
1
Tahun 6
Tahun Tahun
UJIAN
Tahun Tahun Tahun
Melepasi asas kemahiran literasi dan numerasi
Penambahbaikan UPSR
Arus
Perdana
Sukan
Seni
Kemahiran
dan
vokasional
4 komponen PBS iaitu Pentaksiran Pusat, Pentaksiran Sekolah, Pentaksiran Psikometrik
dan Pentaksiran Aktiviti Jasmani, Sukan dan Kokurikulum.
COMPANY LOGO
Dilaksanakan
oleh LP
seperti
UPSR
sekarang
UJIAN
APTITUD
Peperiksaan Pentaksiran
Pusat
Pusat
60%
BM
BI
M’MATIK
SAINS
BC
BT
Kerja
Kursus
Projek Lisan
Pentaksiran
sekolah
MP Teras & elektif
40%
Dilaksanakan
sepenuhnya
oleh sekolah
PAJSK
Inventori
Personaliti
Dilaksanakan oleh sekolah dengan
instrumen dan garis panduan dari LP
COMPANY LOGO
2
Penambahbaikan PMR dengan PBS 100%
Ting 1
Ting 2
Ting 3
Pentaksiran
Menengah
Rendah
Pentaksiran
Menengah
Rendah
Pentaksiran
Menengah
Rendah
PBS 100%
PBS 100%
PBS 100%
4 komponen PBS iaitu Pentaksiran Pusat, Pentaksiran Sekolah, Pentaksiran
Psikometrik dan Pentaksiran Aktiviti Jasmani, Sukan dan Kokurikulum
COMPANY LOGO
Pentaksiran
Pusat
Ujian Bertulis
(MP Teras)
Kerja Kursus
Projek
Lisan
(Teras &
Elektif)
Ujian
Aptitud
Dilaksanakan oleh sekolah
dengan instrumen & garis
panduan dari LP
Pentaksiran
Sekolah
Ujian Bertulis
(MP Teras &
Elektif
PAJSK
Inventori
Personaliti
Dilaksanakan
sepenuhnya di
peringkat sekolah
COMPANY LOGO
COMPANY LOGO
Pentaksiran yang dilaksanakan
di peringkat sekolah dan/atau
pusat untuk mengukur
kebolehan semula jadi,
kemahiran berfikir, kemahiran
menyelesaikan masalah, minat,
kecenderungan, sikap dan
personaliti murid
COMPANY LOGO
PENTAKSIRAN
PSIKOMETRIK
Mengukur kebolehan semula
jadi (innate ability) dan
kebolehan yang diperoleh
(acquired ability)
• Tidak
berjadual,
UJIAN APTITUD
• Dicadangkan • Aptitud Umum
• Aptitud Khusus
kepada
semua murid
Mengenal pasti
kecenderungan,
kekuatan/kelemahan,
minat, bakat dan
kesediaan bagi
menyediakan situasi
pengajaran dan
pembelajaran yang
terbaik dan
mewujudkan suasana
pembelajaran yang
aktif dan berkesan
 LP sediakan item
/ instrumen dan
manual yang
komprehensif
 Penskoran secara
dikotomus,
polikotomus,
kadaran pilihan
 Pelaporan secara
deskriptif dan
individu
Tidak berasaskan
kurikulum dan pengajaran
pembelajaran
• Tidak berjadual
INVENTORI • Tidak diwajibkan
PERSONALITI untuk semua
murid
Mendapatkan
maklumat tentang ciriciri perilaku unik dan
stabil yang ada pada
setiap individu untuk
membimbing murid
membentuk personaliti
yang seimbang dan
membantu guru
menggunakan strategi
pengajaran dan
pembelajaran yang
sesuai
15
COMPANY LOGO
Pentaksiran yang dijalankan untuk
mendapatkan maklumat tentang
kapasiti dan potensi jasmani, sukan
dan kokurikulum yang dikawal
secara harmoni oleh kapasiti dan
proses mental seseorang individu
murid supaya pertumbuhannya
dapat dipantau dan diperbaiki.
COMPANY LOGO
Komponen Yang Ditaksir Dalam PAJSK
Pentaksiran Aktiviti Jasmani, Sukan &
Kokurikulum (PAJSK)
Sukan
Penyertaan,
penglibatan
dan
pencapaian
Sukan dan
Permainan
di peringkat
sekolah,
daerah,
negeri, negara
dan
antarabangsa
Pendidikan
Jasmani
• Penjagaan
Kecergasan
• Senaman
• Standard
Kecergasan
Fizikal
Kebangsaan
(SEGAK)
Aktiviti
Kokurikulum
Penyertaan,
penglibatan dan
pencapaian
Kelab, Persatuan,
Pakaian Beruniform
di peringkat
sekolah, daerah,
negeri, negara dan
antarabangsa
Kesihatan
•Penjagaan
Kesihatan
•Diet
•Kebersihan
•Amalan
BMI
Aktiviti
Ekstra Kurikulum
Penyertaan dan
penglibatan secara
sukarela di sekolah
atau di luar sekolah
COMPANY LOGO
Pentaksiran yang dirancang, dibina
dan dilapor oleh Lembaga
Peperiksaan tetapi ditadbir,
diperiksa dan direkod oleh sekolah.
Pentaksiran Pusat dilaksana dalam
bentuk pentaksiran sumatif di
hujung semester atau tahun.
COMPANY LOGO
Format & tugasan (LP)
Pelaporan PP &
Pentaksiran Sekolah
digabung ikut semester
8
Pemantauan &
penyelarasan 7
bagi penjaminan
kualiti & standard
1
Tugasan berbeza
setiap tahun
2
mengikut lokasi
PRINSIP
PENTAKSIRAN
PUSAT
Skor berdasarkan
6
Standard Prestasi
(LP)
3
4
5
Ditaksir oleh guru mata
pelajaran
Dilaksana di
sekolah
Tempoh 1 jangka masa
bagi mata pelajaran
terpilih dari kumpulan
teras dan elektif
19
COMPANY LOGO
Pentaksiran yang dirancang, dibina,
ditadbir, diperiksa, direkod dan dilapor
oleh guru di sekolah yang melibatkan
murid, ibu bapa dan organisasi luar.
Pentaksiran Sekolah dilaksana dalam
bentuk pentaksiran formatif yang
dijalankan seiring dengan proses
pengajaran dan pembelajaran dan
pentaksiran sumatif di akhir unit
pembelajaran, semester atau tahun.
COMPANY LOGO
Formatif
Apabila makanan
sedang dimasak,
tukang masak
melaksanakan
pentaksiran
formatif
Sumatif
Apabila makanan
telah dihidang,
tetamu atau hakim
melaksanakan
pentaksiran
sumatif
COMPANY LOGO
.
Apabila diperlukan sahaja
.
Disediakan dua kali setahun
COMPANY LOGO
Pelaporan Pencapaian Murid
COMPANY LOGO
Memberi maklum balas
Mendapatkan maklumat
Membuat pemerhatian
Menjadi pemudahcara
COMPANY LOGO
Mengetahui apa dan bagaimana
sesuatu perkara itu hendak dipelajari
Mengetahui bagaimana standard
hendak dicapai
Melaksanakan tugasan yang diberikan
supaya apa yang diketahui dan boleh
dibuat boleh ditaksir
Kejayaan
dalam
mendapatkan
ilmu,
kemahiran
dan amalan
nilai murni
serta sikap
yang terpuji
COMPANY LOGO
Peranan Pentaksiran Sekolah
1
2
Memperbaiki
kelemahan/
masalah
murid dalam
pembelajaran
3
Meningkatkan
keyakinan
kepada murid
untuk belajar
4
Mengubahsuai
strategi
pengajaran
COMPANY LOGO
1
Holistik
2
Sepadu
3
Seimbang
4
Fleksibel
5
Merujuk Standard
6
Sebahagian Proses P&P
COMPANY LOGO
5
Merujuk Standard Prestasi
Proses mendapatkan maklumat tentang
sejauh mana murid tahu, faham dan boleh
buat atau telah menguasai apa yang
dipelajari berdasarkan pernyataan
standard prestasi yang ditetapkan
mengikut tahap-tahap pencapaian
seperti yang dihasratkan dalam
6
dokumen kurikulum
COMPANY LOGO
PROSES PENTAKSIRAN SEKOLAH
MULA
Pemulihan
Belum mencapai
tahap penguasaan
Telah mencapai
tahap penguasaan
COMPANY LOGO
STANDARD PRESTASI
(Performance Standard)
COMPANY LOGO
Standard Prestasi murid Sekolah Rendah di Malaysia
dalam pembelajaran Matematik mengikut tahap
pencapaian masing-masing adalah seperti berikut:
Band 6
Menguasai dan mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran
matematik dalam menyelesaikan masalah matematik yang
kompleks secara kreatif dan inovatif
Band 5
Menguasai dan mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran
matematik dalam menyelesaikan masalah matematik yang
kompleks dengan menggunakan pelbagai strategi
Band 4
Tahu dan faham pengetahuan matematik bagi melakukan
langkah-langkah pengiraan matematik secara terbimbing,
penukaran dan menyelesaikan masalah matematik mudah
Band 3
Tahu dan faham pengetahuan asas matematik dan boleh
melakukan operasi asas matematik, penukaran asas dan
menyelesaikan masalah yang melibatkan perkataan
Band 2
Tahu dan faham pengetahuan asas matematik
Band 1
Tahu pengetahuan asas matematik
COMPANY LOGO
PELAN PELAKSANAAN PBS
Tahun
Aktiviti
2010
Latihan KSSR & PBS
untuk guru Tahun 1
Tahun
Aktiviti
2011
Latihan KSSR & PBS
untuk guru Tahun 2
2011
Latihan KSSM & PBS
untuk guru Tingkatan 1
2012
Latihan KSSR & PBS
untuk guru Tahun 3
2012
Latihan KSSM & PBS
untuk guru Tingkatan 2
2013
Latihan KSSR & PBS
untuk guru Tahun 4
2013
Latihan KSSM & PBS
untuk guru Tingkatan 3
2014
Latihan KSSR & PBS
untuk guru Tahun 5
2014
PMR dilaksanakan
secara PBS
2015
Latihan KSSR & PBS
untuk guru Tahun 6
2016
UPSR dilaksanakan
COMPANY LOGO
CABARAN KEPADA KEJAYAAN PBS
A
Kesediaan dan
Kemahiran guru
Melaksanakan
PBS
Penyelesaian
Program
latihan dan
penataran
yang
menyeluruh
B
Guru akan
terasa
terbeban
dengan tugas
‘tambahan’
Penyelesaian
• Penerangan
• Automasikan
Pelaporan
• Tiada ujian bulanan
dan ujian selaras
C
Integriti
Guru
diragui
Penyelesaian
• Pemantauan
• Pementoran
• Pengesanan
• Penyelarasan
COMPANY LOGO
Pemastian
pelaksanaan
pentaksiran
mengikut
prosedur
Membantu,
memudahcara
& membimbing
pelaksanaan
pentaksiran
Keseragaman
pemberian skor
berdasarkan
standard
prestasi
Memastikan
kekuatan &
keberkesanan
instrumen
pentaksiran
34
COMPANY LOGO
Lembaga Peperiksaan
SPPBS
Lembaga Peperiksaan
COMPANY LOGO
PANDUAN DAN PERATURAN
PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH
RENDAH DAN MENENGAH RENDAH
Tujuan diadakan Buku Panduan
Guru berkeyakinan
4. Guru terpandu
PPD dan JPN tahu fungsi
3. JPN dan PPD terpandu
Semua petugas maklum
2. Prosedur terselaras
Maklumat tersebar
1. Sumber Maklumat
COMPANY LOGO
Pelaksanaan PBS
Surat Pekeliling Peperiksaan
 Penambahbaikan UPSR
 Penambahbaikan PMR
COMPANY LOGO
Thank You

similar documents