sayyorani ona tili slaydi

Report
Bu yil qanday yil deb e’lon
qilindi?
Bugun darsda
So’z turkumlari haqidagi
bilimlarimizni mustahkamlash
Sifat so’z turkumi haqida
suhbatlashamiz
O’zaro hurmat
Bir-birini
tinglash
Asosiy
qoidalar
O’ng qo’l
qoidasi
tashabbuskorlik
 Qanday
so’z turkumlarini
bilasiz?
 Sifat deb nimaga
aytiladi?
 Sifat qaysi so’z turkumiga
bog’lanib keladi?
Sifat larga mos otlarni topib so’z birikmasi
Tuzing
1-guruh
2-guruh
3-guruh
Katta
keng
odobli
Oppoq
shirin
sariq
ulkan
pokiza
toza
Qiyin
yangi
yoqimli

Sifat
Narsa va shaxsning
belgisini bildirgan so’z
turkumigasifat deyiladi
.Sifat qanday?qanaqa?
Savollariga javob bo’ladi.



252-mashq
Otlarga mos sifat tanlab yozing
Namuna: to’g’ri yo’l,halol mehnat
253-mashq
Sifatlarga mos ot tanlab yozing.
Namuna:tor yo’l ,keng ko’cha
 Bugun
darsda nimalarni
bilib oldingiz?

Uyga vazifa

254-mashq

similar documents