วิธีการผลิตบ่อพัก ขนาด 35 x 40 x 40 ซม. มภัสกาญคอนสตรัคชั่น 2. ทำการ

Report
มูลเหตุจงู ใจ
CEC 2557
เนื่ องจากการสารวจวัสดุใน Store พบว่า มีวสั ดุที่เหลือใช้
จากการทางาน เช่น เหล็ก Wire Mesh ถุงปูนซีเมนต์ที่ขาด
จากการ Stock แต่ยงั สามารถนาไปใช้ได้ เป็ นต้น
ทาง หจก. จึงเห็นความสาคัญของวัสดุเหลือใช้ เนื่ องจาก
บ่อพักขนาด 35 x 40 x 40 ซม. ใช้วสั ดุที่ไม่มาก จึงเหมาะ
ที่จะนามาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ สงู สุด
วัตถุประสงค์
1. เพื่อความยังยื
่ นของ หจก. มภัสกาญ คอนสตรัตชัน่
2. เพื่อลดต้นทุนของบ่อพัก ขนาด 35 x 40 x 40 ซม.
CEC 2557
ข้อมูลก่อนการผลิตบ่อพัก
CEC 2557
การสารวจวัสดุทีเ่ หลือใช้จากการทางาน
เศษเหล็ก Wire Mesh
ถุงปูนซีเมนต์ขาด เกิดจากการ Stock
วิธีการผลิตบ่อพัก ขนาด 35 x 40 x 40 ซม.
การผลิตมีขนั ้ ตอน ดังนี้
CEC 2557
มภัสกาญคอนสต
ในการผลิตบ่อพัก จาเป็ นต้องมีแม่แบบ ซึ่งทางเราได้ทาการสังผล
่ ิ ตแม่แบบเหล็ก
จานวน 4 ชุด คิดเป็ นจานวนเงิน 20000 บาท ประกอบไปด้วยอุปกรณ์ ดังนี้
แบบเหล็กสาหรับหล่อบ่อพัก
วิธีการผลิตบ่อพัก ขนาด 35 x 40 x 40 ซม.
1. เตรียมวัสดุและอุปกรณ์
CEC 2557
มภัสกาญคอนสต
วิธีการผลิตบ่อพัก ขนาด 35 x 40 x 40 ซม.
2. ทาการเตรียมแบบบ่อพัก ด้วยการทาน้ามันที่แบบ
ทาแบบเหล็กบ่อพักแล้วประกอบ
CEC 2557
มภัสกาญคอนสต
ทาแบบเหล็กฝาบ่อพัก
วิธีการผลิตบ่อพัก ขนาด 35 x 40 x 40 ซม.
3. ทาการผสมคอนกรีตด้วยอัตราส่วน 1 : 2 : 4
CEC 2557
มภัสกาญคอนสต
ปูน 1 ถุง 50 กก. มีปริมาตร
= 0.036 x 1 = 0.036 ลบ.ม.
ทราย 2 ส่วน มีปริมาตร
= 0.036 x 2 = 0.072 ลบ.ม.
หิน 4 ส่วน มีปริมาตร
= 0.036 x 4 = 0.144 ลบ.ม.
น้าหนักหิน
= 0.144 x 1450 = 206 กก.
ปริมาณน้าที่ใช้ เท่ากับ 30 ลิตร
วิธีการผลิตบ่อพัก ขนาด 35 x 40 x 40 ซม.
CEC 2557
4. เทคอนกรีตพร้อมใส่เหล็กกลม 4 มม. รอบบนและรอบล่าง มภัสกาญคอนสต
หลังจากนัน้ ทิ้งไว้ระยะเวลา 1 วัน
การเปรียบเทียบต้นทุนในการผลิต
CEC 2557
ตารางต้นทุนในการผลิต
รายการ (บ่อพัก + ฝาบ่อพัก)
จานวนเงิน
(บาท)
ค่าแบบบ่อพักเหล็ก 1 ชุด 5000 บาท สมมติช่วงระยะเวลา 5 ปี ทาได้ประมาณ
5000 บ่อ คิดเป็ นต้นทุนต่อบ่อ 5000/5000 = 1 บาท
1.00
ปูน (ใช้ปนู ซีเมนต์ถงุ ที่แตก) ทราย หิน ต่อบ่อพัก 1 ชุด
22.31
ค่าแรง ต่อบ่อพัก 1 ชุด (45 นาที)
22.50
ค่าเหล็กเสริม (ใช้เศษเหล็กไวเมทที่เหลือจากการเทพื้นชัน้ 1)
ค่าน้ามันทาแบบ ต่อบ่อพัก 1 ชุด
5.00
รวมต้นทุน / บ่อพัก 1 บ่อ
50.81
CEC 2557
การเปรียบเทียบต้นทุนในการผลิต
ราคาตาม BOQ ของ LH คือ 180 บาท
สามารถลดต้นทุนได้ 71.77 % ต่อบ่อพัก 1 ชุด
แบบบ้าน
จานวนบ่อพักตามแบบ (บ่อ)
ส่วนต่าง (บาทต่อหลัง)
088SW
098SW
5
7
645.95
904.33
122SW
7
904.33
132SW
7
904.33
ข้อดีของการผลิตบ่อพักใช้งานเอง
CEC 2557
1. มีคณ
ุ ภาพเทียบเท่ากับบ่อพักทัวไป
่ (ความแข็งแรงและความสวยงาม)
2. มีต้นุทนที่ตา่ กว่า
3. สามารถลดปัญหาความเสียหายที่เกิดจากการใช้งาน เช่น
การแตกร้าวของฝาบ่อพัก เป็ นต้น
4. สามารถผลิตได้ตามที่ต้องการ ถึงแม้จะมีความต้องการในปริมาณที่น้อย
เช่น บ่อพักเกิดความเสียหาย 1 ชุด สามารถผลิตเพิ่มได้ทนั ที เป็ นต้น
5. เป็ นการเพิ่มความรู้ในการผลิตบ่อพักให้กบั ช่าง
6. ซึ่งการใช้วสั ดุที่เหลือใช้นัน้ สามารถเบิกมาใช้งานได้ทนั ที ซึ่งทาให้
ประหยัดค่าใช้จ่ายทางด้านขนส่ง และไม่ทาให้เสียเวลา
สรุปผลที่ได้รบั
CEC 2557
บ่อพักสามารถใช้งานได้จริงและสามารถลดต้นทุนได้จริง
กิตติกรรมประกาศ
CEC 2557
หจก.มภัสกาญคอนสตรัคชันได้
่ จดั ทาโครงการ CEC ภาคพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง
“การผลิตบ่อพักใช้งานเอง เพิ่มงาน เพิ่มเงิน” มีผ้ใู ห้คาแนะนาคือ คุณบุญยง
ปานหลิม PJ และคุณพร้อมพงษ์ หริ่มประพร FM เป็ นที่ ปรึกษา ให้ความ
ร่วมมือร่วมใจและประสานงานเป็ นอย่างดี อีกทัง้ คุณมภัสกาญ อภิรมย์ (ผรม.)
และคุณจักรกฤษ แดงสอาด QF
ทาง หจก.มภัสกาญคอนสตรัคชัน่ ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
โดยเฉพาะ ทางฝ่ ายมาตรฐานอาคารของ LH ที่สร้างสรรค์ให้โครงการ CEC
ภาคพิเศษเกิดขึน้ มา
CEC 2557
จบการนาเสนอ
หจก. มภัสกาญ คอนสตรัคชัน่

similar documents