PowerPointova prezentacija

Report
Novosti u
Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i
visokom obrazovanju vezane uz
poslijediplomske sveučilišne
doktorske studije
Novi model financiranja znanstvene
djelatnosti - okvir
• Ministarstvo znanosti obrazovanja i sporta je
tijekom 2012. i 2013. godine započelo s
implementacijom novog modela financiranja
znanstvene djelatnosti i visokog obrazovanja
• Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o
znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
(„Narodne novine”, broj: 94/2013)
• Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o Hrvatskoj
zakladi za znanost („Narodne novine”, broj
78/2012)
Novi model financiranja znanstvene
djelatnosti - implementacija
– projektno financiranje znanstvene
djelatnosti
– višegodišnje namjensko institucijsko
financiranje znanstvene djelatnosti
– pilot programski ugovori
Prednosti novog modela
financiranja
• Višegodišnje institucijsko financiranje
znanstvene djelatnosti – stabilno financiranje
– financiranje temeljeno na pokazateljima
znanstvene djelatnosti
– naglasak na daljnjem razvoju sustava kvalitete
javnih znanstvenih organizacija
– naglasak na međunarodnoj suradnji, mobilnosti i
prepoznatljivosti
– poticanje suradnje s gospodarstvom
– povećanje autonomije institucija pri odlučivanju o
raspodjeli financijskih sredstava
• projektno financiranje znanstvene djelatnosti
– naglasak na jasnim i transparentnim
kriterijima
– naglasak na međunarodnoj peer review
evaluaciji
– naglasak na znanstvenoj izvrsnosti
– naglasak na razvoju sustava inovacija
– naglasak na povećanju ljudskog kapitala u
sustavu znanosti – razvojem novog modela
financiranja mladih znanstvenika
Smjernice Ministarstva znanosti, obrazovanja i
sporta za razvoj i pozicioniranje doktorskih studija u
sustavu znanosti i visokog obrazovanja RH
• Agencija za znanost i visoko obrazovanje
• svrha tematskog vrednovanja – analiza
sadašnjeg stanja i prijedlozi za unaprjeđenje
sustava poslijediplomskih doktorskih studija u
Republici Hrvatskoj
• vrednovanje treba pružiti sveobuhvatnu
kvantitativnu i kvalitativnu analizu doktorskih
studija u RH
• ishod treba dati jasan pregled sadašnjeg stanja i
preporuke Ministarstvu znanosti, obrazovanja i
sporta za daljnji razvoj doktorskih studija
• nakon provedenog vrednovanja, čiji se
rezultati očekuju krajem 2013. godine,
Ministarstvo bi trebalo imati podlogu za
prilagodbu pravnog okvira i osiguravanje
dodatnog financiranja za razvoj modernih
doktorskih studija
Načela tematskog vrednovanja
• Salzburška načela
• standardi Eurodoc –a (European Council
of Doctoral Candidates and Junior
Researchers)
• Dublinski deskriptori za doktorski studij
• slično iskustvo vrednovanja doktorskih
studija u zemlji i inozemstvu
Podrška razvoju doktorskih škola
• poticanje institucionalizacije doktorskih
studija u doktorske škole koje bi trebale imati
svoju posebnu upravu, administraciju i
proračun
• cilj: doktorska izobrazba utemeljena na:
– provođenju istraživanja,
– kompetentnom mentorstvu
– razvoju kompetencija, znanja i vještina za razvoj
karijere izvan akademske zajednice
– prijenosu znanja u gospodarstvo
– i jasno procijenjenim kvalifikacijama
Strategija obrazovanja, znanosti i
tehnologije
• Ciljevi doktorskih škola:
–
–
–
–
–
–
–
–
istraživačka izvrsnost,
mogućnost interdisciplinarnih istraživanja,
atraktivno institucijsko okružje,
otvorenost prema gospodarstvu i drugim
djelatnostima,
međunarodno umrežavanje,
internacionalizacija doktorskih studija, uključujući
doktorande i mentore iz inozemstva
stjecanje transverzalnih vještina
osiguranje kvaliteta
• Mjera 2.5. Osnovati doktorske škole na sveučilišnoj
institucijskoj razini, međunarodne združene doktorske
studije i nacionalne doktorske studije s najmanje 80 %
istraživačke komponente na temeljima postojećih
kvalitetnih doktorskih studija.
• Nadležnost: Rektorski zbor, javna sveučilišta
• Provedba: Rektorski zbor, javna sveučilišta,
znanstveni instituti
• Rok: 2014. –2016.
• Pokazatelji uspješnosti: Osnovane doktorske škole.
Nacionalni doktorski programi. Međunarodni združeni
doktorski programi. Doktorandi i postdoktorandi u
sustavu (ukupan broj, novi). Doktorske škole i
doktorski studiji uvedeni u kriterije vrednovanja
sveučilišta (Agencija za znanost i visoko obrazovanje).
• Otvorena javna rasprava od 16. rujna 2013. do 15.
studenoga 2013. godine
Programi poticanja razvoja karijera mladih
istraživača i poslijedoktoranada
• Programi Hrvatske zaklade za znanost
– Program Uspostavni istraživački projekti
– namijenjen je skupini mladih istraživača od čijeg
stjecanja akademskog stupnja doktora znanosti nije
prošlo više od 7 godina.
– cilj je programa omogućiti mladim istraživačima
razvoj karijere do stupnja iskusnih istraživača,
budući da se od njih tijekom trogodišnjeg razdoblja
financiranja očekuje da uspostave samostalnu
karijeru, osnuju svoj laboratorij i istraživačku
skupinu.
• Programi Ministarstva znanosti, obrazovanja i
sporta
– Novi međunarodni program stipendiranja i
mobilnosti za iskusne istraživače u Hrvatskoj NEWFELPRO
– financira se u okviru Marie Curie FP7-PEOPLE-2011COFUND.
– Prvi natječaj je zatvoren 18. rujna 2013., a drugi se
otvara početkom prosinca 2013.
– Projekt „Istraživačke stipendije za
profesionalni razvoj doktoranada mladih
istraživača i poslijedoktoranada
– Financira se iz IPA/ESF 2007.-2013.
– Prvi natječaji kraj 2014. početak 2015.
Novi međunarodni program stipendiranja i mobilnosti za
iskusne istraživače u Hrvatskoj - NEWFELPRO
•
Ciljevi programa
– Pospješiti međunarodnu vidljivost istraživanja razvijenih na svim
hrvatskim sveučilištima kroz poticanje kompetitivnosti i razmjene
ideja s najboljim međunarodnim istraživačkim ustanovama;
– Potaknuti razvoj efikasnog tržišta rada za istraživače u Hrvatskoj
kroz povezivanje industrije i akademske i znanstvene zajednice;
– Unaprjeđivanjem transfera znanja omogućiti bolje uvjete
zapošljavanja istraživača s posebnim naglaskom na inovativne
procese malog i srednjeg poduzetništva.
– Na raspolaganju su 83 stipendije namijenjene:
– Mladim istraživačima s četiri do deset godina istraživačkog
iskustva ili akademskim stupnjem doktora znanosti;
Istraživačke stipendije za profesionalni razvoj
doktoranada mladih istraživača i poslijedoktoranada
• Cilj pojekta :
• osigurati konkurentne istraživačke stipendije doktorandima i mladim
istraživačima u procesu stjecanja akademskog stupnja doktora
znanosti u prirodnim i tehničkim znanostima s ciljem povećanja
broja kvalificiranih znanstvenika u području znanstvenog i
inovacijskog poduzetništva u suradnji s poslovnim sektorom.
• pružiti poticaj poslijedoktorandima zaposlenim na visokim
učilištima,javnim znanstvenim organizacijama ili u poslovnom
sektoru iz Republike Hrvatske i inozemstva u stvaranju novih
istraživačkih skupina te u samostalnom upravljanju projektom,
istovremeno jačajući njihove istraživačke i poduzetničke
sposobnosti.
[Lučin P., Period. biol., 115/1, 2013]
17
Programi poticanja razvoja karijera mladih
istraživača i poslijedoktoranada
2014.-2020.
• Razvoj poslijediplomskih doktorskih
studija u STEM području
• Program usavršavanja istraživača s ciljem
razvijanja poduzetničkih vještima
• Program stipendiranja doktoranada i
poslijedoktoranada
Hrvatski kvalifikacijski
okvir i doktorski studiji
„Modernising Doctoral Education through
Implementation of CROQF“Uvodni sastanak , 1.10.2013., Sveučilište
u Zagrebu
Ana Tecilazić Goršić
načelnica Sektora za razvoj visokog
obrazovanja, MZOS
Okvir izlaganja
•
Pružiti informacije o statusu razvoja institucionalnog i pravnog
okvira za daljnji razvoj i provedbu HKO-a;
•
Predstaviti smjernice za razvoj doktorskih studija koje
proizlaze iz Hrvatskog kvalifikacijskog okvira;
•
Otvoriti dijalog o daljnjem razvoju doktorskih studija kroz
Hrvatski kvalifikacijski okvir.
Status razvoja i provedbe HKO-a
•
Pravni okvir:
- Zakon o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru
- Pravilnik o Registru Hrvatskog kvalifikacijskog okvira
- Pravilnik o vrednovanju neformalnog i informalnog učenja
•
Institucionalni okvir:
- Nacionalno vijeće za razvoj ljudskih potencijala (strateško tijelo)
- Sektorska vijeća (sektorski stručnjaci)
- Ministarstva i agencije (međuresorno partnerstvo)
- Odjel za HKO ([email protected])
•
Stručna, informativna i komunikacijska podrška:
- upute i naputci
- registar i portal (www.kvalifikacije.hr)
- međunarodni i nacionalni skupovi
Opisnice ishoda učenja
•
Ishodi učenja prikazuju se kroz znanja, vještine (psihomotoričke,
socijalne i spoznajne) te pripadajuću samostalnost i odgovornost
(kompetentnost);
•
HKO – 8 razina SIU čije opisnice predstavljaju minimalne uvjete;
•
HKO – 10 razina cjelovitih kvalifikacija (1,2,3,4.1,4.2,5,6,7,8.1,8.2);
•
Opisnice ishoda učenja definirane su u Dodatku A zakona o HKO-u
•
Razina kvalifikacije ovisi o pojedinačnim razinama SIU, ali i o
minimalnim uvjetima za stjecanje kvalifikacije.
Minimalni uvjeti
Razina 8.1
•
pristupanje kvalifikacije: posjedovanje prethodne kvalifikacije na razini 7
•
najmanje 1 godina znanstvenog ili umjetničkog istraživanja u
ekvivalentu
punog radnog vremena;
•
1 objavljen originalni rad s relevantnom međunarodnom recenzijom;
•
poslijediplomski znanstveni magistarski studij.
Razina 8.2
•
pristupanje kvalifikaciji: posjedovanje prethodne kvalifikacije na razini 7
•
najmanje 3 godine znanstvenog ili umjetničkog istraživanja u
punog radnog vremena;
•
originalni radovi s relevantnom međunarodnom recenzijom;
•
poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij;
•
obrana doktorske disertacije izvan studija.
ekvivalentu
Razine kvalifikacija
Europski
kvalifikacijski
okvir
Hrvatski kvalifikacijski okvir
QF EHEA
(Bolonjski
okvir)
Razina 5
Razina 5
Pristupnik, majstor
Kratki ciklus
Razina 6
Razina 6
Prvostupnik
Prvi ciklus
Razina 7
Razina 7
Magistar
Drugi ciklus
Djelomična
Razina 8
Razina 8.1.
Magistar znanosti
Razina 8.2
Doktor znanosti
Razina 8
Treći ciklus
Poruke dobitnicima
•
Iskoristite priliku i budite među prvima čije su kvalifikacije ušle u
Registar HKO-a – podnesite zahtjev!
•
Podijelite s nama probleme, utječite na razvoj politika i šaljite nam
prijedloge za unapređenje dok razvijamo sustav!
•
Izgradite vlastite kapacitete – bit će još natječaja!


similar documents