4. TQF ของสถาบันอุดมศึกษา: กรณีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Report
ผลงานและประสบการณการวั
ด
์
คุณลักษณะของบัณฑิตตามกรอบ
TQF ของสถาบันอุดมศึ กษา:
กรณีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกลาธนบุ
รี
้
ผศ.ดร.ศศิ ธร
สุวรรณเทพ
6 กันยายน 2556
การพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พงึ ประสงค์ ของ
มจธ.: กรณีวิชาศึกษาทั่วไป
KMUTT
Student QF
“Social Change
Agent”
Value
Potential and Competent
Leadership
แนวทางการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่
พึงประสงค ์
KMUTT
QF
GE
Learning
Outcomes
Courses
Outcomes
กรอบแนวคิดวิชาศึกษาทัวไป
่
สุข
คุณธรรม
มจธ
.
พลานา
จริยธรรม
มัย
คุณค่าและ
ความงาม
เทคโนโลยี
นวัตกรรมและ
การจัดการ
ในการ
ดาเนิน
การิ
ชีวต
เรียนรู้
ตลอด
ชีวิต
การคิด
อย่างมี
ระบบ
• Curriculum
• Teachers
• Learning resources
• Teaching aids, scientific instrument, etc.
• Supporting facilities
Support
Input
What to learn?
(contents)
How to learn?
(method &
strategies)
Outcome
Process
ที่มา : ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ภิรมย์ กมลรัตนกุล ในการประชุมหารือ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ วันที่ 18 เมษายน 2552
ณ โรงแรมสยามซิต้ี กรุงเทพฯ อ้างใน จิรณี ตันติรตั นวงศ์ (2552)
Integrated Disciplines
Integrated Knowledge and Learning
Process
Integration
Integrated Contents and
Daily Life
Integrated Teachers
Learning Approaches in General Education
Courses
สอนหมวดวิชาศึกษา
ทัวไป
่
Integrated
courses
Active
learning
Activities
based
learning
Example: GEN Courses
กายจิต รู้ คิดงามนา
GEN 101 พลศึกษา
Physical Education
กา
ย
GEN 111 มนุษย์กบ
ั หลักจริยศาสตร์
ิ
จ
เพื่อการดาเนินชีวิตMan and Ethics
of Living
ต
GEN 121 ทักษะการเรียนรู้และการ
แก้ปัญหา
Learning and Problem
Solving Skills
รู้
GEN 231 มหัศจรรย์แห่ง
ความคิด
Thinking
Miracle of
คิ
ด
GEN 241 ความงดงามแห่ง
ชีวิต
Beauty of Life
งา
ม
คอนเสิ รต
์
ครัง้ ที่ 3
(Mini
Concert
III)
วัน
พฤหัสบดีท ี่
8 มีนาคม
2555
เวลา
14.00 –
19.00 น.
ณ อาคาร
พระจอม
เกลาราชา
้
นุ สรณ์
เพือ
่ ให้
นักศึ กษาได้
เรียนรู้
หลักการ
เบือ
้ งตนใน
้
การฟัง
คอนเสิ รต
์
และไดรั
้ บ
ประสบการณ์
ตรงจาก
ศิ ลปิ นทีม
่ ี
ชือ
่ เสี ยง
และเพือ
่ ให้
นักศึ กษาได้
เรียนรู้
GEN 351 การบริหารจัดการยุค
ใหม่และภาวะผูน้ า
Modern
Management and Leadership
นา
Assessment
Performanc
e of
Learning
Proces
s of
Learni
ng
Authentic
Assessme
ntProduc
t of
Learnin
g
http://gened.kmutt.ac.th
ตัวอย่ าง: การประเมินผลการเรี ยนรู้ ในรายวิชา GEN
METHOD
Learning Outcomes
INSTRUMENT
LO1
Exam/Quiz
Multiple
Choices/Essay
Attendance
Learning Memo
Class Activity
• Participation
• Role Play
• Group
Discussion
• Presentation
Term
Assignment
• Student Project
• Exhibition
• Seminar
LO2
LO3
LO4
LO5
ตัวอย่าง การออกแบบการประเมินผลการเรี ยนรู้
และเครื่ องมือวัดในรายวิชา GEN
ผลการเรี ยนรู้
กิจกรรม
1. การบริหารจัดการ •การกาหนดเป้าหมายชีวิต
ตนเอง
•การสร้ างแรงบันดาลใจ
กิจกรรมบทบาทสมมติ
Inspiration Forum
•การบริหารจัดการการเงิน
ส่วนบุคคล
2. ภาวะผู้นาการทางาน กิจกรรมกลุม่ สัมพันธ์
เป็ นทีม
บทบาทสมมติ
เครื่ องมือวัด
แบบประเมินความต้ องการ
ภายในตนเอง
แบบประเมินภาวะทาง
การเงินส่วนบุคคล
แบบประเมินความเป็ น
ผู้นา
การออกแบบการประเมิน/เครื่ องมือวัดคุณลักษณะ
ผลการเรี ยนรู้
คุณลักษณะที่พงึ ประสงค์
ผลประเมิน
การมีสว่ นร่วมในชั ้นเรี ยน
•นักศึกษาให้ ความร่วมมือและใส่ใจในทุกกิจกรรมเป็ นอย่างดี
A
•นักศึกษาให้ ความร่วมมือพอสมควร โดยร่วมมือในบางกิจกรรม B
•นักศึกษา ให้ ความร่วมมือบ้ าง แต่ไม่ค่อยใส่ใจในการทากิจกรรม C
ภาวะผู้นาการทากิจกรรม
•อาสาเป็ นแกนนาในการทากิจกรรมของกลุม่ / แลกเปลี่ยนกับ
เพื่อนในกลุม่ และรับฟั งความคิดเห็น/ การแลกเปลี่ยนของเพื่อน
อย่างตั ้งใจ
•อาสาเป็ นแกนนาในการทากิจกรรมของกลุม่ / แลกเปลี่ยนกับ
เพื่อนในกลุม่ เมื่อถูกกระตุ้นจากอาจารย์ สามารถเป็ นแกนนาได้
มักจะไม่ยอมรับฟั งความคิดเห็นของผู้อื่น
•ไม่ร่วมทากิจกรรม/ หรื อร่วมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้กบั เพื่อนในกลุม่
A
B
C
ตัวอย่าง: การรายงานผลตามกรอบ TQF
• มคอ.5 รายวิชา GEN 111
• มคอ.5 รายวิชา GEN 121
• มคอ.5 รายวิชา GEN 351
THANK YOU

similar documents