شركت پالايش نفت اصفهان زیر معیار برنامه‌هاي بهبود پيشنهادي پروژه

Report
‫شركت پااليش‬
‫نفت اصفهان‬
‫پروژههای بهبود‬
‫تعالی سازمانی‬
‫‪Business Excellence Improvement Projects‬‬
‫ويرايش ‪ ، 1‬مهر ماه ‪( 1391‬تحت بازنگري)‬
‫‪ -1‬رهبری‬
‫پروژه‬
‫طراحی و تدوین استانداردهای عملیاتی رفتاری برای جاریسازی ارزشهای سازمانی‬
‫‪‬‬
‫طراحي و اجراي برنامه جامع توسعه رهبران‬
‫‪‬‬
‫طراحي و اجراي روش بازخورد ‪ 360‬درجه (ارزيابي رهبران)‬
‫ارزيابي مديريت فرهنگ سازماني (وضعیت مولفههای فرهنگ سازمانی) با استفاده از روش دنيسون‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫طراحی و استقرار سيستم مديريت سازمان‬
‫‪-1‬ب‬
‫‪‬‬
‫طراحی و استقرار نظام الگوبرداری از بهترینها )‪(Benchmarking‬‬
‫‪‬‬
‫طراحی و استقرار نظام جامع خالقیت و نوآوری سازمانی‬
‫‪‬‬
‫طراحی نظام جامع مدیریت ریسک سازمان )‪(ERM‬‬
‫‪‬‬
‫‪ ‬پروژههای بهبود تعالی سازمانی (ويرايش ‪ ، 1‬مهر ‪)1391‬‬
‫‪Q.F‬‬
‫زیر معیار‬
‫‪-1‬الف‬
‫برنامههاي بهبود پيشنهادي‬
‫شركت پااليش‬
‫نفت اصفهان‬
‫‪2‬‬
‫‪ -1‬رهبری (ادامه)‬
‫‪- 1‬ﻫ‬
‫پروژه‬
‫‪-1‬د‬
‫‪Q.F‬‬
‫زیر معیار‬
‫‪- 1‬ج‬
‫برنامههاي بهبود پيشنهادي‬
‫شركت پااليش‬
‫نفت اصفهان‬
‫تدوین رویهای برای نظام مند نمودن تعامالت رهبرران برا ‌ینفعران بنرونری (مشرتریان‪ ،‬شرریای تجراری‪،‬‬
‫جامعه و مسووالن استانی‪ ،‬سهامداران و ‪)...‬‬
‫‪‬‬
‫تدوین برنامه جلب مشارکت شركاء‪ ،‬مشتريان و جامعه در خلق ايدهها و نوآوريها‬
‫‪‬‬
‫استقرار استاندارد مسوولیت اجتماعی ‪ISO 26000‬‬
‫‪‬‬
‫ايجاد رويكردهاي نوآورانه براي تقويت خوشنامي و تصوير سازمان و جذب استعدادهاي جديد‬
‫‪‬‬
‫تدوين رويهاي براي برقراري تعامالت نظام مند با انجمنها و نهادهاي تخصص ي‬
‫‪‬‬
‫تدوين برنامه ارتباطات و تعامالت دو سويه ميان كليه رهبران و كاركنان مرتبط‬
‫‪‬‬
‫تدوين و اجراي برنامه نظام مند الهام بخش ي رهبران (به خصوص مديريت عامل)‬
‫‪‬‬
‫تدوين و اجراي برنامه توسعه فرهنگ يادگنري سازماني‬
‫‪‬‬
‫شناسايي‪ ،‬پايش و تحليل مداوم محركها‪ /‬متغنرهاي كليدي مؤثر بر كسب و كار شركت‬
‫‪‬‬
‫طراحي و استقرار نظام مديريت تحول شركت‬
‫‪ ‬پروژههای بهبود تعالی سازمانی (ويرايش ‪ ، 1‬مهر ‪)1391‬‬
‫‪‬‬
‫‪3‬‬
‫‪ -2‬استراتژي و مديريت فرآيندها‬
‫‪- 2‬ج‬
‫پروژه‬
‫‪-2‬ب‬
‫شناسايي و ارزيابي سيستماتيك خواستهها و انتظارات ‌ينفعان‬
‫‪‬‬
‫ارزيابي و تحلیل سيستماتيك عوامل محيط كالن به روش ‪PEST‬‬
‫‪‬‬
‫ارزيابي و تحلیل سيستماتيك عوامل محيط رقابتي به روش پنج ننروي رقابتي پورتر‬
‫‪‬‬
‫ارزيابي و تحلیل روند تحوالت فناوری )‪(Technology Trends‬‬
‫‪‬‬
‫ارزيابي و تحليل شاخصهاي كليدي عملكرد )‪ (KPI’s‬و شناسايي قوتها و ضعفها‬
‫‪‬‬
‫ارزيابي و تحليل منابع‪ ،‬قابليتها و شايستگيهاي محوري به روش )‪(RBV‬‬
‫‪‬‬
‫مقايسه )‪ (Benchmarking‬شاخصهاي كليدي عملكرد با سازمانهاي مشابه‪/‬برتر‬
‫‪‬‬
‫بازنگري استراتژيهاي شركت و طراحي نقشه استراتژي با استفاده از روش ‪BSC‬‬
‫‪‬‬
‫شناسايي عوامل كليدي موفقيت )‪ (KSF‬شركت‬
‫ارزيابي و تحليل ريسك استراتژيها (با استفاده از رويكرد كاپالن)‬
‫‪ ‬پروژههای بهبود تعالی سازمانی (ويرايش ‪ ، 1‬مهر ‪)1391‬‬
‫‪4‬‬
‫‪Q.F‬‬
‫زیر معیار‬
‫‪-2‬الف‬
‫برنامههاي بهبود پيشنهادي‬
‫شركت پااليش‬
‫نفت اصفهان‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪ -2‬استراتژي و مديريت فرآيندها (ادامه)‬
‫پروژه‬
‫‪- 2‬ﻫ‬
‫بازنگری چارچوب فرآیندهای کسب ویار با توجه به استراتژیها (با استفاده از ‪)APQC‬‬
‫‪‬‬
‫طراح ر رری و اج ر رررای نظ ر ررام‪ /‬روی ر ررهای ب ر رررای پ ر ررایش م ر ررداوم ش ر رراخصهای فرآین ر رردی و طر ری ر ر ی و اج ر رررای‬
‫برنامههای بهبود مورد نیاز (بر اساس چرخه ‪)PDCA‬‬
‫‪‬‬
‫طراحی و استقرار نظام مشتری مداری داخلی (‪(Triple Role‬‬
‫‪‬‬
‫پررايش و تحليررل نظررام منررد و مررداوم شرراخصهاي كليرردي عملكرررد (داشرربورد مررديريت) و ابتكررارات اجرايرري و‬
‫‪‬‬
‫برگ اري جلسات فصلي بازنگري استراتژيها و اهداف‬
‫اتصال فرآیند بودجهری ی به برنامهری ی استراتژیک‬
‫‪ ‬پروژههای بهبود تعالی سازمانی (ويرايش ‪ ، 1‬مهر ‪)1391‬‬
‫‪5‬‬
‫‪‬‬
‫‪Q.F‬‬
‫زیر معیار‬
‫‪-2‬د‬
‫برنامههاي بهبود پيشنهادي‬
‫شركت پااليش‬
‫نفت اصفهان‬
‫‪ -3‬سرمايههاي انساني‬
‫پروژه‬
‫تدوين استراتژيها و نقشه استراتژي سطح وظيفهاي منابع انساني‬
‫‪‬‬
‫ب ررازنگری نظ ررام ارزی ررابی عمل رررد یارکن رران‪ ،‬جه ررت تعی ررنن اه ررداف عمل ررردی ف ررردی (همس ررو ب ررا اه ررداف‬
‫استراتژیک شركت)‬
‫‪‬‬
‫ت میل و بازنگری دستورالعمل سنجش رضایت یارکنان‬
‫‪-3‬ب‬
‫‪- 3‬ج‬
‫‪‬‬
‫طراحی و استقرار نظام جانشنن پروری (با تمرک بر مشاغل یلیدی)‬
‫‪‬‬
‫طراحی و استقرار نظام كار راهه شغلی مشاغل سازمان‬
‫‪‬‬
‫طراحی و استقرار مدل اخالقی یارکنان شركت‬
‫‪‬‬
‫طراحی و استقرار نظام جامع پروفايل شايستگي مشاغل‬
‫‪‬‬
‫بازنگری نظام پیشنهادها در قالب تقویت یار تیمی‬
‫‪ ‬پروژههای بهبود تعالی سازمانی (ويرايش ‪ ، 1‬مهر ‪)1391‬‬
‫‪Q.F‬‬
‫زیر معیار‬
‫‪-3‬الف‬
‫برنامههاي بهبود پيشنهادي‬
‫شركت پااليش‬
‫نفت اصفهان‬
‫‪‬‬
‫‪6‬‬
‫‪ -3‬سرمايههاي انساني (ادامه)‬
‫زیر معیار‬
‫برنامههاي بهبود پيشنهادي‬
‫پروژه‬
‫‪-3‬د‬
‫طراحی و استقرار نظام جامع ارتباطات سازمانی (شناسایی نیازهای ارتباطی یارکنران‪ ،‬تردوین و اجررای‬
‫استراتژیها و یانالهای ارتباطی و ارزیابی اثربخش ی آنها)‬
‫‪‬‬
‫استقرار نظام مدیرت دانش با هدف تقویت مشارکت یارکنان در اشتراک گذاری دانش‬
‫‪‬‬
‫بهیارگنری مدلی در خصوص برقراری توازن میان یار ‪ -‬زندگی‬
‫‪‬‬
‫طراحی و اجراي نظام ی پارچه قدردانی و پاداش هماهنگ با استراتژیهای منابع انسانی‬
‫‪‬‬
‫‪- 3‬ﻫ‬
‫‪ ‬پروژههای بهبود تعالی سازمانی (ويرايش ‪ ، 1‬مهر ‪)1391‬‬
‫‪7‬‬
‫‪Q.F‬‬
‫شركت پااليش‬
‫نفت اصفهان‬
‫‪ -4‬منابع سازماني‬
‫پروژه‬
‫تدوين استراتژيها و نقشه استراتژي سطح وظيفهاي مديريت مالي‬
‫‪‬‬
‫طراحي و استقرار نظام ارزیابی و مدیریت ریسک مالی‬
‫‪‬‬
‫استقرار نظام سنجش اثربخش ي گ ارشات مالي‬
‫‪-4‬ب‬
‫‪Q.F‬‬
‫زیر معیار‬
‫‪-4‬الف‬
‫برنامههاي بهبود پيشنهادي‬
‫شركت پااليش‬
‫نفت اصفهان‬
‫‪‬‬
‫تدوين استراتژيها و نقشه استراتژي سطح وظيفهاي مديريت داراييها و نت‬
‫‪‬‬
‫طراحی و استقرار نظام نگهداری و تعمنرات بهرهور جامع (‪(TPM‬‬
‫‪‬‬
‫بكارگنري كامل و عملياتي نمودن نرماف ار ‪CMMS‬‬
‫‪‬‬
‫بكارگنري كامل و عملياتي نمودن نرماف ار ‪IDMS‬‬
‫‪‬‬
‫استقرار استاندارد سیستم مدیریت انرژی ‪ ISO 50001‬و انجام ممنزي انرژي در سطح شركت‬
‫‪‬‬
‫ارزيابي و تحليل شرايط ارگونومي محيط كار و بهبود آن‬
‫‪‬‬
‫‪ ‬پروژههای بهبود تعالی سازمانی (ويرايش ‪ ، 1‬مهر ‪)1391‬‬
‫‪8‬‬
‫‪ -4‬منابع سازماني (ادامه)‬
‫پروژه‬
‫‪-4‬د‬
‫تدوين استراتژيها و نقشه استراتژي سطح وظيفهاي مديريت ت نولوژی‬
‫‪‬‬
‫طراحي و استقرار نظام مدیریت فناوری‬
‫‪‬‬
‫اجراي كامل طر بهينهسازي سيستمهاي كنترل الكترونيكي‬
‫‪‬‬
‫تدوين استراتژيها و نقشه استراتژي سطح وظيفهاي مديريت فناوري اطالعات )‪(IT‬‬
‫‪‬‬
‫تدوين استراتژيها و نقشه استراتژي سطح وظيفهاي مديريت دانش‬
‫‪‬‬
‫استقرار نظام مديريت دانش‬
‫‪‬‬
‫طراحی و استقرار سیستم هوشمندی کسب و یار (‪(BI‬و پشتيبان تصميم گنري )‪(DSS‬‬
‫‪‬‬
‫استقرار نظام جامع مديريت اطالعات )‪(MIS‬‬
‫‪‬‬
‫استقرار استاندارد مديريت امنيت اطالعات ‪ISO 27001‬‬
‫‪‬‬
‫‪ ‬پروژههای بهبود تعالی سازمانی (ويرايش ‪ ، 1‬مهر ‪)1391‬‬
‫‪9‬‬
‫‪Q.F‬‬
‫زیر معیار‬
‫‪- 4‬ج‬
‫برنامههاي بهبود پيشنهادي‬
‫شركت پااليش‬
‫نفت اصفهان‬
‫‪ -5‬بازاريابي و روابط با مشتري‬
‫پروژه‬
‫تدوين استراتژيها و نقشه استراتژي سطح وظيفهاي بازاريابي و فروش‬
‫‪‬‬
‫طراحي پيشنهاد ارزش براي بخشهاي مختلف مشتريان‬
‫‪-5‬ب‬
‫‪- 5‬ج‬
‫‪‬‬
‫طراحي مدل كسب و كار شركت بر اساس روش ‪Canvas‬‬
‫‪‬‬
‫شناس ررايي‪ ،‬اولوي ررت بن رردي‪ ،‬برنام ررهري ي و اج ررراي بهبوده رراي م رررتبط ب ررا عارض ررههاي نا ر ر ي از ب ررازخورد‬
‫مشتريان (به صورت ساختار يافته و نظام مند)‬
‫‪‬‬
‫‪ ‬پروژههای بهبود تعالی سازمانی (ويرايش ‪ ، 1‬مهر ‪)1391‬‬
‫‪10‬‬
‫‪Q.F‬‬
‫زیر معیار‬
‫‪-5‬الف‬
‫برنامههاي بهبود پيشنهادي‬
‫شركت پااليش‬
‫نفت اصفهان‬
‫‪ -6‬محصوالت و خدمات‬
‫تدوين استراتژيها و نقشه استراتژي سطح وظيفهاي مديريت تأمنن‬
‫پروژه‬
‫زیر معیار‬
‫‪‬‬
‫تدوين گردشکار برون سپاری (مشخص کردن معیارهای برون سپاری فعالیتهای شركت با اسرتفاده‬
‫از تج یه و تحلیل زنجنره ارزش)‬
‫‪-6‬الف‬
‫‪-6‬ب‬
‫سازماندهی و توسعه سازندگان قطعات و تأمننكنندگان خدمات فني (شب ه سازی)‬
‫‪Q.F‬‬
‫برنامههاي بهبود پيشنهادي‬
‫شركت پااليش‬
‫نفت اصفهان‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫بازنگری شاخصهای ارزيابي اثربخش ی و یارایی فرآیند مدیریت تامنن کنندگان‬
‫‪‬‬
‫شناسررايي و بخررش بنرردي یاالهررا و خرردمات بررر مبنررای اهمیررت آنهررا در شرررکت و بکررارگنری خطمش ر يها و‬
‫فرآيندهاي متماي براي تعامل با تامنن کنندگان‬
‫‪‬‬
‫تعريف و پايش شاخصهای ارزيابي اثربخش ی و یارایی فرآیند طراحی محصول جدید‬
‫‪‬‬
‫بررازنگري برنامررهری ی اقتصررادی تولیررد محصرروالت (در جهررت طراحرری سرربد محصرروالت بررا ارزش اف ر وده‬
‫باالتر)‬
‫‪‬‬
‫‪ ‬پروژههای بهبود تعالی سازمانی (ويرايش ‪ ، 1‬مهر ‪)1391‬‬
‫‪11‬‬
‫‪ -6‬محصوالت و خدمات (ادامه)‬
‫طر ري ي و استقرار نظام بهبود كاي ني (نظام حل مسئله ‪)PDCA‬‬
‫‪- 6‬ج‬
‫پروژه‬
‫زیر معیار‬
‫‪Q.F‬‬
‫برنامههاي بهبود پيشنهادي‬
‫شركت پااليش‬
‫نفت اصفهان‬
‫‪‬‬
‫بازنگری شاخصهای ارزيابي اثربخش ی و یارایی فرآیندهاي تولید و فروش‬
‫‪‬‬
‫طراحي نقشه تجربه مشتری‬
‫‪‬‬
‫‪ ‬پروژههای بهبود تعالی سازمانی (ويرايش ‪ ، 1‬مهر ‪)1391‬‬
‫‪12‬‬
‫‪ -7‬نتایج مشتری‬
‫پروژه‬
‫ب ررازنگری نظ ررام نظرس ررنای از مش ررتریان و اس ررتفاده از نت ررایج آن در ب ررازنگری اس ررتراتژیها‪ /‬اج ررای برنام ررههای‬
‫بهبود‬
‫‪‬‬
‫‪Q.F‬‬
‫برنامههاي بهبود پيشنهادي‬
‫زیر معیار‬
‫‪-7‬الف‬
‫‪-7‬ب‬
‫شركت پااليش‬
‫نفت اصفهان‬
‫بهين ررهكاوي و مقايس رره ش رراخصهاي برداش ررتی و عمل ررردی مش ررتری ب ررا پااليش ررگاههاي داخل رري و خ رارجي و‬
‫‪‬‬
‫استفاده از نتایج ٱن در بازنگری استراتژیها‪ /‬اجرای برنامههای بهبود‬
‫تدوین گ ارش تحلیلی نظرسنای از مشتریان‪ ،‬شناسایی و طر ری ی اقدامات بهبود مورد نیاز و برقراری‬
‫ارتباط میان نتایج و توانمندسازهای مربوطه‬
‫‪‬‬
‫تدوین گ ارش تحلیلی از شاخصهای عمل رردی مشرتریان‪ ،‬شناسرایی و طر ریر ی اقردامات بهبرود مرورد‬
‫نیاز و برقراری ارتباط میان نتایج و توانمندسازهای مربوطه‬
‫‪‬‬
‫‪ ‬پروژههای بهبود تعالی سازمانی (ويرايش ‪ ، 1‬مهر ‪)1391‬‬
‫‪13‬‬
‫‪ -8‬نتایج سرمايههاي انساني‬
‫پروژه‬
‫بهينهكاوي و مقايسه شاخصهاي برداشتی و عمل ردی كاركنران برا سرازمانهاي برترر داخلري و خرارجي و‬
‫استفاده از نتایج ٱن در بازنگری استراتژیها‪ /‬اجرای برنامههای بهبود‬
‫‪‬‬
‫‪Q.F‬‬
‫برنامههاي بهبود پيشنهادي‬
‫زیر معیار‬
‫‪-8‬الف‬
‫‪-8‬ب‬
‫شركت پااليش‬
‫نفت اصفهان‬
‫تدوین گ ارش تحلیلی نظرسنای از یارکنان‪ ،‬شناسایی و طر ری ی اقدامات بهبرود مرورد نیراز و برقرراری‬
‫ارتباط میان نتایج و توانمندسازهای مربوطه‬
‫‪‬‬
‫ترردوین گر ارش تحلیلرری از شرراخصهای عمل ررردی یارکنرران‪ ،‬شناسررایی و طر ریر ی اقرردامات بهبررود مررورد‬
‫نیاز و برقراری ارتباط میان نتایج و توانمندسازهای مربوطه‬
‫‪‬‬
‫‪ ‬پروژههای بهبود تعالی سازمانی (ويرايش ‪ ، 1‬مهر ‪)1391‬‬
‫‪14‬‬
‫‪ -9‬نتايج مسووليتهاي اجتماعي‬
‫پروژه‬
‫زیر معیار‬
‫بازنگري در سيستم نظرسناي از جامعه‬
‫‪-9‬الف‬
‫‪-9‬ب‬
‫‪Q.F‬‬
‫برنامههاي بهبود پيشنهادي‬
‫شركت پااليش‬
‫نفت اصفهان‬
‫‪‬‬
‫بهينرهكاوي و مقايسرره شراخصهاي برداشررتی و عمل رردی جامعرره برا سررازمانهاي برترر داخلرري و خررارجي و‬
‫‪‬‬
‫استفاده از نتایج ٱن در بازنگری استراتژیها‪ /‬اجرای برنامههای بهبود‬
‫تدوین گ ارش تحلیلی نظرسرنای از جامعره‪ ،‬شناسرایی و طر ریر ی اقردامات بهبرود مرورد نیراز و برقرراری‬
‫ارتباط میان نتایج و توانمندسازهای مربوطه‬
‫‪ ‬پروژههای بهبود تعالی سازمانی (ويرايش ‪ ، 1‬مهر ‪)1391‬‬
‫‪15‬‬
‫‪‬‬
‫‪ -10‬نتایج یلیدی عملكرد‬
‫‪ -11‬دستاوردهاي یلیدی استراتژيك‬
‫شركت پااليش‬
‫نفت اصفهان‬
‫پروژه‬
‫‪-10‬الف‬
‫‪-11‬الف‬
‫بهين ر ررهكاوي و مقايس ر رره نت ر ررايج كلي ر رردي عملك ر رررد و دس ر ررتاوردهاي كلي ر رردي اس ر ررتراتژيك م ر ررالي ش ر ررركت ب ر ررا‬
‫پااليشگاههاي داخلي و خارجي و استفاده از نتایج ٱن در بازنگری استراتژیها‪ /‬اجرای برنامههای بهبود‬
‫‪‬‬
‫‪-10‬ب‬
‫‪-11‬ب‬
‫بهين ررهكاوي و مقايس رره نت ررايج كلي رردي عملك رررد و دس ررتاوردهاي كلي رردي اس ررتراتژيك غن ررر م ررالي شر رركت ب ررا‬
‫پااليشگاههاي داخلي و خارجي و استفاده از نتایج ٱن در بازنگری استراتژیها‪ /‬اجرای برنامههای بهبود‬
‫‪‬‬
‫تدوين دستورالعمل منطق هدف گذاري و جاري سازي آن در سطح شركت‬
‫‪ ‬پروژههای بهبود تعالی سازمانی (ويرايش ‪ ، 1‬مهر ‪)1391‬‬
‫‪16‬‬
‫‪Q.F‬‬
‫زیر معیار‬
‫برنامههاي بهبود پيشنهادي‬
‫‪‬‬
‫شركت پااليش‬
‫نفت اصفهان‬
‫پايان‬

similar documents