საქართველოს უმაღლესი განათლების კვალიფიკაციების

Report
“ბოლონიის კვალიფიკაციების
ჩარჩო” და
საქართველოს უმაღლესი
განათლების კვალიფიკაციების
ჩარჩო
ლალი ბაქრაძე
20 დეკემბერი, 2013
ბოლონიის პროცესი - უმაღლესი განათლების
ევროპული სივრცე
მიზანი
ცოდნის ევროპა
(უმაღლესი განათლების
ევროპული სივრცე)
ამოცანები (10)
მექანიზმები
3 საფეხური თავსებადობა; სწავლისა
და კვლევის ერთიანობა
კვალიფიკაციები ჩარჩო
(QF-EHEA)
სტუდენტზე ორიენტაცია
(ჩართულობა, მობილობა,
აღიარება, კრედიტები)
ევროპული განზომილება
სწავლა მთელი
სიცოცხლის მანძილზე
ხარისხის
უზრუნველყოფა
კრედიტების სისტემა
(ECTS)
დიპლომის დანართი (DS)
ცნობის კონვენცია (LRC)
ხარისხის
უზრუნველყოფის
სტანდარტები (ESG)
• ცნობის
კონვენცია
(LRC) - 1997
• კონვენციის
რეკომენდაც
იები (2013)
ასოცირების ხელშეკრულება
• ბოლონიის
დეკლარაცია
• ბერლინის,
ბერგენის
კომუნიკეებ
ი
• QF-EHEA 2005
ლისაბონის კონვენცია
ბოლონიის პროცესი
ეროვნული ჩარჩოს შემუშავებისა და
განვითარების საფუძვლები
• მუხლი 358359
• დანართი
XXXII
• EQF for LLL
საქართველოს უმაღლესი განათლების
კვალიფიკაციების ეროვნული ჩარჩო
• ეროვნული განზომილება
შედეგზე ორიენტირებული სისტემის
ხელშეწყობა
• საერთაშორისო განზომილება
თავსებადობა, აღიარება, მობილობა
ძირითადი ტერმინები
(EQF-LLL, QF-EHEA, NQF)
• კვალიფიკაციების ჩარჩო
• კვალიფიკაცია
• დონე vs საფეხური
• დონის დესკრიპტორი (განზოგადებული
სწავლის შედეგები )
QF –EHEA და HEQF -GE
ბოლონიის ჩარჩო
საქართველო
• საფეხური /დონე -3/4
• საფეხური 3 (4)
• ECTS -ის კრედიტები
• ECTS-ის კრედიტები
• დუბლინის დესკრიპტორის
(I – II საფ. )
ელემენტები +
ღირებულებები
• დუბლინის დესკრიპტორი - • დარგობრივი და ზოგადი
5 ელემენტი
კომპეტენციები
• კვალიფიკაციის
პროფილები
EQF – LLL
• სხვადასხვა
სამართლებრივი საკითხები
• ჩამონათვალი
2 ელემენტი: 8 დონე და დესკრიპტორი
ჩარჩო და ECTS-ის კრედიტები
• I საფეხური - 240
• II საფეხური - 120
გამონაკლისი - განათლება 60
• III საფეხური - 180
გამოწვევა - სადოქტორო საფეხურზე
კრედიტების გამოყენება, რაც კიდევ უფრო
გართულებულია შეფასების სისტემით
დესკრიპტორი: სწავლის შედეგები
EQF
QF-EHEA
Law
• რა იცის, რას აცნობიერებს და რისი გაკეთება შეუძლია სასწავლო პროცესის
დასრულების შემდეგ. აღიწერება ცოდნის, უნარებისა და კომპეტენციის
ტერმინებით
• რა იცის, რას აცნობიერებს და რისი გაკეთება შეუძლია სასწავლო პროცესის
წარმატებით დასრულების შემდეგ (დდ-5)
• საგანმანათლებლო პროგრამის, მოდულის, სასწავლო კურსის დასრულების
შედეგად სტუდენტის მიერ მიღებული ცოდნა და შეძენილი უნარები
-GE
QF-HE-GE
• კვალიფიკაციების აღმწერი
• სწავლის შედეგი
• კომპეტენციები
- ბუნდოვანი ტერმინები
გამოწვევა - კომპეტენციის
განსხვავებული დეფინიციები
• QF –EHEA
• თუნინგი (II; სექტორული, პროგრამის
პროფილების სახელმძღვანელო)
• EQF-LLL
მაგალითი - გერმანიის კვალიფიკაციების ჩარჩო
(DQR)
სხვადასხვა საკითხების ასახვა ჩარჩოში
• ჩარჩოს დოკუმენტში გადმოტანილია
კანონის ნორმები
- დაწესებულებები;
- სამართლებრივი ფორმა;
- დაფინანსების საკითხები;
- ავტორიზაცია და ა.შ.
- მაგ. სსიპ გამოცდების ცენტრი
• მიმართულებების, დარგების,
ქვედარგების ჩამონათვალი vs QF –EHEA
გამოწვევები I საფეხურის ფარგლებში
შუალედური კვალიფიკაცია - აკმაყოფილებს თუ
არა კვალიფიკაციის მოთხოვნებს?
• შუალედური კვალიფიკაციის მინიჭება
დასაშვებია...
• კვალიფიკაციის მინიჭებისათვის აუცილებელია
პროგრამის ავტორიზაცია
• არცერთი უსდ-ს ვებგვერდი არ ადასტურებს
უშუალოდ შუალედური კვალიფიკაციის
არსებობას. არსებობს ინტეგრირებულად, მაგრამ
არ ახასიათებს კვალიფიკაციის ნიშნები
გამოწვევები I საფეხურის ფარგლებში
პროფესიული განათლების V საფეხურისა და I საფეხურის
ფარგლებში არსებული დონის აღმწერების თითქმის იდენტურობა
ა) ცოდნა და გაცნობიერება
პროფესიულ საქმიანობასთან დაკავშირებული მრავალმხრივი
და/ან სპეციალიზებული თეორიული და პრაქტიკული ცოდნა…
სფეროს მრავალმხრივი და/ან სპეციალიზებული თეორიული და
პრაქტიკული ცოდნა.
გ) დასკვნის უნარი
გამოკვეთილი პრობლემების ამოცნობა, …..
მკაფიოდ გამოკვეთილი პრობლემების ამოცნობა, ….
დ) კომუნიკაციის უნარი
… თანამედროვე საინფორმაციო და საკომუნიკაციო
ტექნოლოგიების გამოყენება.
…. თანამედროვე საინფორმაციო და საკომუნიკაციო
ტექნოლოგიების მრავალმხრივად გამოყენება
არ/ვერ ასახავს კანონმდებლობით
გათვალისწინებულ ყველა კვალიფიკაციას
ასოცირებული ხარისხი - კვალიფიკაცია, რომელიც პირს ენიჭება
პროფესიული განათლების მიღების პარალელურად ლიბერალური
განათლების საგანმანათლებლო პროგრამის დაძლევის შედეგად.
ლიბერალური
განათლების
საგანმანათლებლო
პროგრამა
–
სხვადასხვა დარგის ცოდნის, შესაბამისი უნარებისა და
ღირებულებების
განვითარებისკენ
მიმართული
საგანმანათლებლო პროგრამა, რომელიც ხორციელდება უმაღლეს
საგანმანათლებლო
დაწესებულებასთან
გაფორმებული
მემორანდუმის საფუძველზე და სრულდება ასოცირებული
ხარისხის მინიჭებით
გაურკვეველია მართლმადიდებლური პროგრამების მიერ
გაცემული კვალიფიკაციების საკვალიფიკაციო ჩარჩოსთან
შესაბამისობა - (QA ?)
პროფილების არარსებობა უმაღლეს
განათლებაში
უმაღლესი განათლების შესახებ კანონი
ითვალისწინებს მხოლოდ აკადემიურ
ხარისხებს
გამოწვევები:
- რეალურად არსებობს პრაქტიკაზე (და არა
თეორიაზე) დაფუძნებული
კურიკულუმები სამივე საფეხურზე
- ევროკავშირის დირექტივა 2005/36 პროფესიული კვალიფიკაციების შესახებ
- ISCED -2011
დასკვნები და წინადადებები
ზოგადი ნაწილი
• უნდა ჩამოყალიბდეს კვალიფიკაციების
სტაბილური სტრუქტურა, რომელიც არ
შეიცვლება 10 წელი მაინც
• კვალიფიკაციების ეროვნული ჩარჩოს უნდა
მოცილდეს ზედმეტი სამართლებრივი
დეტალები, ასევე მიმართულებების/დარგების
ჩამონათვალი
საფეხურები და დონეები
• გაირკვეს კავშირი პროფესიულის მეხუთე საფეხურსა და
შუალედურ კვალიფიკაციას შორის
• გაირკვეს რა არის შუალედური კვალიფიკაცია, როგორ
განისაზღვრება ამ კვალიფიკაციის სწავლის შედეგები.
• დადგინდეს ასოცირებული ხარისხის ადგილი
კრედიტები
• “ზალცბურგი II” მიერ რეკომენდირებულია კრედიტების
გამოყენება სადოქტორო პროგრამების მხოლოდ სასწავლო
კომპონენტზე (მოდულის სწორი დაგეგმვის მიზნით);
• ამ მიმართულებით დაწყებული განხილვები უნდა გაგრძელდეს,
შესაძლებელია სამუშაო ჯგუფის ფორმალიზებაც;
• კონსულტაციები სამაგისტრო საფეხურზე 120 კრედიტიანთან
ერთად 60 - 90 კრედიტიანი საგანმანათლებლო პროგრამების
შემოღებასთან დაკავშირებით.
დესკრიპტორები
•
უმაღლესი განათლების კვალიფიკაციების ჩარჩოს
აღწერა დუბლინის დესკრიპტორების 5 ელემენტით.
“ღირებულება” ან ამოსაღებია ან ინგლისის მიდგომაა
გამოსაყენებელი
- აისახოს, მხოლოდ იმ შემთხვევაში თუ
მითითებული იქნება, რომ მათი შეფასება არ
ხდება და მიეცეს თავისუფლება უსდ-ს თავად
განსაზღვროს მისი აღწერის საჭიროება
•
კომპეტენციის ტერმინის ამოღება ან განმარტება;
•
დესკრიპტორი არის საფუძველი/ათვლის წერტილი
კურიკულუმის სწავლის შედეგებისათვის და მისი
კოპირება არ შეიძლება
პროფილები
• საჭიროა არსებული რეალობის სწორი აღწერა და
პროფილების დაფიქსირება, რაც ასევე
შესაბამისობაში იქნება იუნესკოს ახალ
კლასიფიკატორთან;
•
პროფილები ხელს შეუწყობს პროგრამის
დაგეგმვას და კვალიფიკაციების სახელწოდების
სწორ განსაზღვრას. იძლევა არჩევანის
საშუალებას;
• ევროკავშირის დირექტივა 2005/39 - პროფესიული
კვალიფიკაციები (არქიტექტურა, ვეტერინარია,
საექთნო სქმე)
საქართველოს ეროვნული
საკვალიფიკაციო ჩარჩო
• ეროვნული ჩარჩო - 3 სხვადასხვა დოკუმენტის ჯამი.
შესაბამისობაშია მოსაყვანი EQF-LLL - თან. უნდა იყოს
ერთი დოკუმენტი ერთიანი სტრუქტურით. პარალელურად
იარსებებს უმაღლესი განათლების კვალიფიკაციების
ჩარჩოც
• გაურკვეველია რამდენი დონეა 2+5+4 ?
• სხვადასხვა სასწავლო გზების (ექსტერნატი), მ.შ. ასახვა
• დასაზუსტებელია შემდეგი ტერმინები:
– კვალიფიკაციების ეროვნული ჩარჩო;
– კვალიფიკაცია (პროფ. გან. კანონი);
– დონე
უმაღლესი განათლების ჩარჩოს ლეგალიზაცია
საერთაშორისო დონეზე
• კომპეტენტური ეროვნული ორგანო
ახორციელებს თვითსერტიფიცირებას
დადგენილი პროცედურებისა და
კრიტერიუმების შესაბამისად
• თვითსერტიფიცირების პროცესში
მონაწილეობენ უცხოელი ექსპერტები
• თვითსერტიფიცირების დოკუმენტი უნდა
გამოქვეყნდეს
• ENIC-NARIC ქსელი ქმნის შესაბამის რეესტრს
• თვითსერტიფიცირების შედეგები აისახება
დიპლომის დანართში
თვითსერტიფიცირება რეფერენსირება
QF –EHEA თვითსერტიფიცირება
1. NQF და მისი შემუშავებელი ორგანოები განისაზღვრა
სამინისტროს მიერ
2. არსებობს მკაფიო კავშირი ეროვნული ჩარჩოს დესკრიპტორსა და
ევროპულ ჩარჩოს დესკრიპტორს შორის
3. კვალიფიკაციები ეფუძნება სწავლის შედეგებს და
დაკავშირებულია ECTS-ის კრედიტებთან
4. კვალიფიკაციების ჩარჩოში ჩართვის პროცედურა არის
გამჭვირვალე
5. ხარისხის უზრუნველყოფის სიტემა იყენებს კვალიფიკაციების
ჩარჩოს
6. ჩარჩოს შესაბამისობა ევროპულ ჩარჩოსთან აისახება დიპლომის
დანართში
7. პასუხისმგევლობა კვალიფიკაციების ჩარჩოზე მკაფიოდაა
განსაზღვრული და გამოქვეყნებული
დიდი მადლობა!
[email protected]

similar documents