๑ - โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม

Report
การประเมินคุณภาพรอบ ๓
แนวคิด...ทิศทาง...การขับเคลือ่ น
และ
หัวใจของการขับเคลือ่ น
โดย
ศาสตราจารย์ ดร. ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์
ผู้อานวยการ สมศ.
วันอังคารที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๔
ณ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ฝ่ ายมัธยม
คุณภาพ
คืออะไร....มีหรือไม่...อยู่ท่ีไหน?...
ศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ พรรุ ่งโรจน์ ผูอ้ านวยการ สมศ.
ผลประเมิน รร. ....รับรองสูงมาก
ผลสัมฤทธิ์..นร......ตา่ มาก
ศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ พรรุ ่งโรจน์ ผูอ้ านวยการ สมศ.
การศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
ศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ ผูอ้ านวยการ สมศ.
หน้า ๒๑
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบแรก
ระดับการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน (๒๕๔๔-๒๕๔๘)
ั ัด
สงก
ได้มาตรฐาน
ไม่ได้มาตรฐาน
รวม
ดี
พอใช ้
ปร ับปรุง
สพฐ.
๑๐,๑๔๗
๓๒.๘๒%
๒๐,๒๐๗
๖๕.๓๕%
๕๖๕
๑.๘๓%
๓๐,๙๑๙
เอกชน
๑,๓๐๕
๔๗.๗๓%
๑,๓๖๒
๔๙.๘๒%
๖๗
๒.๔๕%
๒,๗๓๔
ท้องถิน
่
๖๔๓
๖๙.๔๔%
๒๗๗
๒๙.๙๑%
๖
๐.๖๕%
๙๒๖
พุทธศาสนา
๒๘
๗.๕๑%
๓๒๖
๘๗.๔๐%
๑๙
๕.๐๙%
๓๗๓
ตชด.
๑๔
๘.๔๓%
๑๔๒
๘๕.๕๔%
๑๐
๖.๐๒%
๑๖๖
รร.สาธิต
๓๐
๗๓.๑๗%
๑๐
๒๔.๓๙%
๑
๒.๔๔%
๔๑
รวม
๑๒,๑๖๗
๓๔.๖%
๒๒,๙๙๒
๖๕.๔%
๓๕,๑๕๙
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสอง
ข้ อมูล พ.ศ.๒๕๔๙-๒๕๕๒
ั ัด
สงก
ระด ับปฐมว ัย
ระด ับประถม-ม ัธยม
รวม
ร ับรอง
ไม่ร ับรอง
ร ับรอง
ไม่ร ับรอง
สพฐ.
๒๐,๘๙๘
๘๑.๐๕%
๔,๘๘๕
๑๘.๙๕%
๒๓,๗๙๑
๘๑.๘๒%
๕,๒๘๕
๑๘.๑๘%
๒๙,๐๘๑
เอกชน
๒,๐๖๘
๘๘.๓๔%
๒๗๓
๑๑.๖๖%
๑,๕๒๙
๘๘.๒๘%
๒๐๓
๑๑.๗๒%
๒,๖๐๐
ท้องถิน
่
๔๕๐
๙๒.๕๙%
๓๖
๗.๔๑%
๔๖๑
๘๗.๙๘%
๖๓
๑๒.๐๒%
๕๓๔
กทม.
๔๐๘
๙๔.๘๘%
๒๒
๕.๑๒%
๔๑๗
๙๕.๘๖%
๑๘
๔.๑๔%
๔๓๕
รร.สาธิต
๒๓
๙๕.๘๓%
๑
๔.๑๗%
๓๒
๙๖.๙๗%
๑
๓.๑๓%
๓๘
พุทธศาสนา
-
-
๙
๘๑.๘๒%
๒
๑๘.๑๘%
๑๑
ตชด.
-
๑
๑๐๐.๐๐%
-
๑
๑๐๐.๐๐%
๑
รวม
๒๓,๘๔๗
๘๒.๐๕%
๕,๒๑๘
๑๗.๙๕%
๒๖,๒๓๙
๘๒.๔๘%
๕,๕๗๓
๑๗.๕๒%
๓๒,๗๐๐
ผลการประเมิน
ระดับอาชีวศึกษา
ศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ ผูอ้ านวยการ สมศ.
หน้า ๒๔
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบแรก
ระดับอาชีวศึกษา (๒๕๔๔-๒๕๔๘)
มาตรฐานที่ ๑
มาตรฐานที่ ๒
มาตรฐานที่ ๓
มาตรฐานที่ ๔
มาตรฐานที่ ๕
มาตรฐานที่ ๖
มาตรฐานที่ ๗
มาตรฐานที่ ๘
การได้ งานทาอยู่ในเกณฑ์ ตา่
งบประมาณสาหรับวัสดุฝึกน้ อย
สั ดส่ วนอาจารย์ : นักศึกษา (๑ : ๓๔)
ผลงานวิจัยและนวัตกรรมน้ อยมาก
การให้ บริการวิชาการสั งคมน้ อย
กิจกรรมการทานุบารุ งศิลปวัฒนธรรมน้ อยมาก
บุคลากรสายสนับสนุนน้ อย
ระบบประกันคุณภาพภายใน (๒A): ยังไม่ บรรลุ
ขั้นผลสั มฤทธิ์ในการดาเนินงาน
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสอง
ข้ อมูล พ.ศ.๒๕๔๙-๒๕๕๒
ประเภท
สถาบัน
วิทยาลัย
ของรัฐ
รับรอง
จานวนสถานศึกษา
ไม่รบั รอง รอพินิจ
๓๖๔
๒๗
๑๔
๘๗.๕๐% ๖.๔๙% ๓.๓๗%
โรงเรียน
๒๕๖
๙๔
๒๒
เอกชน ๖๖.๓๒% ๒๔.๓๕% ๕.๗๐%
รวม
๖๒๐
๑๒๑
๓๖
๗๗.๓๑% ๑๕.๐๙% ๔.๔๙%
ไม่ตดั สินผล
รวม
๑๑
๔๑๖
๒.๖๔%
๑๔
๓๘๖
๓.๖๓%
๒๕
๘๐๒
๓.๑๒%
ผลการประเมิน
ระดับอุดมศึกษา
ศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ ผูอ้ านวยการ สมศ.
หน้า ๒๗
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบแรก
ระดับอุดมศึกษา (๒๕๔๔-๒๕๔๘)
ประเภท
ระดับคุณภาพ
ควร
ปรับปรุง
พอใช้
ดี
ดีมาก
รัฐ (๒๔)
๑
๕
๑๖
๒
เอกชน (๕๔)
๗
๓๕
๑๑
๑
ราชภัฏ (๔๑)
๑
๑๖
๒๓
๑
ราชมงคล (๓๘)
๘
๒๖
๔
๐
เฉพาะทาง (๙๓)
๒
๒๖
๖๓
๒
วิทยาลัยชุมชน (๑๐)
๒
๗
๑
๐
รวม (๒๖๐)
๒๑
๑๑๕ ๑๑๘
๖
ค่าเฉลี่ย
๓.๗๙
๓.๑๑
๓.๕๙
๒.๘๙
๓.๗๐
๒.๙๐
๓.๔๒
ดี
พอใช้
ดี
พอใช้
ดี
พอใช้
พอใช้
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสอง
ข้อมูล พ.ศ.๒๕๔๙-๒๕๕๒
ประเภท
รับรอง
รอพินิจ
ไม่รบั รอง
ไม่ตดั สินผล
รวม
ม.ในกากับ
๑๓
๑๔
๓๘
๙
๕๓
๑๕
๗๘
๒๒๐
๑
๒
๕
๑
๑
๑๐
๓
๓
๖
๑๓
๖
๑
๒๐
๑๓
๒๘*
๔๐
๙
๖๗
๒๐
๗๙
๒๕๒
ม.รัฐ
ม.ราชภัฏ
ม.ราชมงคล
ม.เอกชน
วิทยาลัยชุมชน
เฉพาะทาง
รวม
* รวมการประเมินสถาบันการพลศึกษารายวิทยาเขต จานวน ๑๓ วิทยาเขต
การเปลี่ยนแปลงการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
1. ระบบการศึกษา 7.3.2
ระบบ 6.3.2
2. ประเมินด้วยระบบ %
ระบบ หน่ วยกิต
3. จัดการศึกษาแยกรายวิชา จัดเป็ น 8 กลุ่มสาระ
4. สอบตกซา้ ชัน้ มาก
ไม่มีสอบตกซา้ ชัน้
5. ลงโทษได้
ให้รางวัล
6. ครูเรือจ้าง
ครูพนั ธุใ์ หม่
7. GPAX เฉลี่ยประเทศตา่
GPAX เฉลี่ยใกล้ 4.00
การเปลีย่ นแปลงอุดมศึกษา
 มหาวิทยาลัยเลือก นร.
นร. เลือกมหาวิทยาลัย
 ระบบ Entrance
ระบบ Admissions
 นศ.ชาย >นศ.หญิง
นศ.หญิง >นศ.ชาย
 หลักสู ตร Demand Side Supply Side
 การศึกษาเป็ นบริการ
การศึกษาเป็ นสิ นค้ า
การเปลีย่ นแปลงของคนไทย / เยาวชนไทย
วุฒิภาวะ ?
สุขภาวะ ?
ทัศนคติ - ค่ านิยม
•
ควบคุมการจัดตั้งมหาวิทยาลัย
บริหารส่ วนกลาง โดย สกอ.
บริหารระบบราชการ
เคารพผู้บริหาร
ระบบประเมินไม่ หลากหลาย
•
ขยายเพราะความจาเป็ น
•
•
•
•
จัดตั้งอิสระมากขึน้
บริหารโดย สภาสถาบัน
อิสระภายใต้ การกากับของรัฐ
ฟ้อง / ขับไล่ ผ้ ูบริหาร
ระบบประเมินแตกต่ าง
หลากหลาย
ขยายเพราะธุรกิจ
FTA Free Trade Agreement
AEC. ASEAN Economic Community
สมศ.
๑.นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา - ไม่ร้จู กั
๒. คณาจารย์ และบุคลากร - ขาดการมีส่วนร่วม
๓. โรงเรียน/สถานศึกษา - กลัวการประเมิน
๔. ผูป้ ระเมิน
- ไม่เป็ นมิตร
๕. สมศ.
- ไม่ได้มาตรฐาน
19
แนวคิด
ห่ วงโซ่ คุณภาพ
(Chain of Quality)
ห่วงโซ่คณ
ุ ภาพ (Chain of Quality)
ปรัชญา = ก้าวข้ามขีดจากัด
แนวคิด = ลดภาระ สร้างสรรค์กลั ยาณมิตร
หลักการ = Better Together Simplify
นโยบาย = หมื่นมิตร
ดุลยภาพ
คุณค่า
= ปริมาณ & คุณภาพ
= วิทยาศาสตร์ /สังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์
= อุปสงค์ & อุปทาน
= ๑ ช่วย ๙ ( ๑ ช่วยก้าว )
= เพื่อนช่วยเพื่อน
= เครือข่ายการพัฒนา
ศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ พรรุ ่งโรจน์ ผูอ้ านวยการ สมศ.
ศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ พรรุ ่งโรจน์ ผูอ้ านวยการ สมศ.
ทิศทาง
ข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง
วิสยั ทัศน์ : คนไทยได้เรียนรูต้ ลอดชีวิตอย่างมีคณุ ภาพ
ปรัชญา : การเรียนรูอ้ ย่างมีคณุ ภาพ คือ การเรียนรูผ้ ่าน
กิจกรรมที่เชื่อมโยงกับวิถีชีวิต
เป้าหมายระยะยาว : ภายในปี ๒๕๖๑ มีการปฏิรูปการศึกษา
และการเรียนรูอ้ ย่างเป็ นระบบ โดยเน้นประเด็นหลักสามประการ คือ
• พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและการเรียนรู ้
ของคนไทย
• โอกาสทางการศึกษาและเรียนรู ้
• ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคมในการ
บริหารและจัดการศึกษา
ศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ พรรุ ่งโรจน์ ผูอ้ านวยการ สมศ.
กฎกระทรวงว่ าด้ วยระบบ
หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓
28
กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓
ได้กาหนดความเชื่อมโยง IQA กับ EQA ไว้
ในหมวด 1 บททั ่วไป
ข้อ ๕ ให้สถานศึกษาดาเนินการประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่อง
เป็ นประจาทุกปี โดยเน้นผูเ้ รียนเป็ นสาคัญ ทั้งนี้ ด้วยการสนับสนุนจากต้น
สังกัดและการมีส่วนร่วมของชุมชน
...........
ข้อ ๗ สถานศึกษาต้องนาผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและ
ภายนอกไปประกอบการจัดทาแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา
กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๓
หมวด ๓ การประกันคุณภาพภายนอก
ข้อ ๓๗ การประกันคุณภาพภายนอกให้คานึงถึงจุดมุ่งหมายและหลักการ ดังต่อไปนี้
(๑) เพื่อให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
(๒) ยึดหลักความเที่ยงตรง เป็ นธรรม โปร่งใส มีหลักฐานข้อมูลตามสภาพความ
เป็ นจริง....
(๓) ......สถานศึกษาสามารถกาหนดเป้าหมายเฉพาะและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ให้เต็มตามศักยภาพของสถานศึกษาและผูเ้ รียน
(๔) ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับสถานศึกษาในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายใน.....
(๕) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการประเมินคุณภาพ ......
(๖) ความเป็ นอิสระ เสรีภาพทางวิชาการ เอกลักษณ์ ปรัชญา ปณิธาน วิสยั ทัศน์
พันธกิจ และเป้าหมายของสถานศึกษา
ศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ พรรุ ่งโรจน์ ผูอ้ านวยการ สมศ.
๒๕๕๓
หมวด ๓ การประกันคุณภาพภายนอก
ข้อ ๓๘ ในการประกันคุณภาพภายนอก ให้สานักงานทาการ
ประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาแต่ละแห่งตามมาตรฐานการศึกษา
ของชาติและครอบคลุมหลักเกณฑ์ในเรือ่ ง ดังต่อไปนี้
(๑) มาตรฐานที่ว่าด้วยผลการจัดการศึกษาในแต่ละระดับและ
ประเภทการศึกษา
(๒) มาตรฐานที่ว่าด้วยการบริหารจัดการศึกษา
(๓) มาตรฐานที่ว่าด้วยการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้ รียนเป็ น
สาคัญ
(๔) มาตรฐานที่ว่าด้วยการประกันคุณภาพภายใน
การขับเคลื่อน
32
ตัวบ่งชี้ ๓ มิติ
๑
ตัวบ่งชี้
๒
ตัวบ่งชี้
๓
ตัวบ่งชี้
มาตรการ
พื้นฐาน
อัตลักษณ์
ส่งเสริม
ศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ ผูอ้ านวยการ สมศ.
หน้า ๓
อัตลักษณ์...ผูเ้ รียน
เอกลักษณ์...สถานศึกษา
ศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ ผูอ้ านวยการ สมศ.
หน้า ๑๒
ตัวบง่ ชี้
ศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ ผูอ้ านวยการ สมศ.
หน้า ๑๖
ศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ ผูอ้ านวยการ สมศ.
หน้า ๑๖
ศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ ผูอ้ านวยการ สมศ.
หน้า ๑๔
การประเมินแบบ
“๑ ช่วย ๙”
แนวคิด : เพื่อขับเคลื่อนให้สถานศึกษามีศกั ยภาพสามารถพัฒนาและเพิ่มพูน
ศักยภาพตนเองอย่างต่อเนื่ องสู่ความเป็ นเลิศ
เงื่อนไข : - ประเมินสถานศึกษาตามความสมัครใจ
- ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง (พ.ศ. ๒๕๔๙ – ๒๕๕๓)
ในระดับดีมาก
- สถานศึกษา ๑ แห่งช่วยสถานศึกษา ๙ แห่งให้มีผลประเมินดีขึน้
รายชื่อสถานศึกษาเสนอรับการประเมิน ๑ ช่ วย ๙
๑. จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
๒. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
๓. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
๔.มหาวิทยาลัยขอนแก่น
๕. โรงเรียนพายัพเทคโนโลยีและบริหารธุรกิจ
๖. วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช
๗. โรงเรียนปริ้นส์ รอยแยลส์ วทิ ยาลัย
๘. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
ศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์
๙. ผูอ้ านวยการ สมศ.
หน้า ๔๔
ศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ ผูอ้ านวยการ สมศ.
หน้า ๒๔
ศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ ผูอ้ านวยการ สมศ.
หน้า ๒๕
หัวใจ...ของการขับเคลือ่ น
42
ผูป้ ระเมินภายนอกรอบ ๓
“ ฑูตคุณภาพ ”
(ผูป้ ระเมินมืออาชีพ)
ความสัมพันธ์ (สมศ. + ผูป้ ระเมินภายนอก)
“ ฉันมิตร ”
ร่วมรับผิดชอบสังคม
44
แนวทางการประเมินรอบสาม
- ตรวจสอบ / ชี้แนะ
-
จับผิด / จับถูก
Expert / Idol
ระบบทักท้วง
สร้างสรรค์/สาน เสวนา (Creative Dialogue)
ข้อเสนอแนะ
ประเมินผูป้ ระเมิน
45
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
คุณธรรม ๙ ประการ
- วินยั
- เมตตา - ประหยัด
- สติ
- อดทน - ขยัน
- กตัญญู - ซื่อสัตย์ - ไม่เห็นแก่ตวั
จริยธรรม
กัลยาณมิตร
ซื่อสัตย์
ปราศจากอคติ
47
“คุณภาพ” เป็ นหัวใจของการพัฒนาที่ยงั ่ ยืน
(ความรับผิดชอบต่อสังคม)
“คุณภาพ” เริ่มที่ปัจเจก...
คุณภาพปั จเจกชนสร้างชุมชนคุณภาพ
(การมีส่วนร่วม)
“คุณภาพ” เกิดจาก ความเข้าใจ..เข้าถึง..พัฒนา
(ทัศนคติ)
“คุณภาพ” มีชีวิต...ต้องอุทิศ และทุ่มเท
ศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ พรรุ ่งโรจน์ ผูอ้ านวยการ สมศ.
ริเริ่ม................... วัฒนธรรมคุณภาพ
สร้ างสรรค์ ......... วิถีแห่ งปัญญา
มุ่งมัน่ ................ ปรั ชญาการศึกษา
พัฒนา............... ปัญญาของแผ่ นดิน
ผล ONET ม.6 / รร. สาธิตจุฬาฯ ฝ่ ายมัธยม
กลุ่มสาระ
รร.
สั งกัด
ประเทศ
ภาษาไทย
สั งคมศึกษา
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สุ ขศึกษา/พลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพ/เทคโนโลยี่
60.19
59.45
53.78
45.79
51.67
71.64
41.97
55.19
56.14
54.89
40.96
31.53
42.64
68.81
38.42
51.72
42.61
46.51
19.22
14.99
30.90
62.86
32.62
43.69
การประเมินภายนอก สมศ.
เป็ นมาตรฐานขัน้ ตา่
ผลการประเมินภายนอกรอบ 3
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์ฯ ฝ่ ายมัธยม
ต้อง.........ดีมาก ?
ต้อง.........100 คะแนน ?
ต้อง......... เป็ นที่พึ่งของสังคม ?
สวัสดี

similar documents