004-20140305-ภาวะอุตสาหกรรม

Report
ภาวะอุตสาหกรรมไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์
สถาบันไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์
Outline
• ภาวะอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์โลก
• ภาวะการส่งออกและนาเข้าของประเทศในอาเซียน
• ภาวะและแนวโน้มอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของไทย
– มูลค่าการส่งออก
– ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม
– การขอรับการส่งเสริมการลงทุน
• สรุป
2
ภาวะอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ โลก
Semiconductor
ภาวะอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์โลก
Consumer Electronics
(000 Units)
(000 Units)
Source: DisplaySearch
4
ภาวะอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์โลก
Consumer Electronics (Cont.)
(000 Units)
ทีม
่ า: DisplaySearch
5
ภาวะอุตสาหกรรมไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์:
ภูมShipments
ิภาค of Air Conditioning
ภาวะส่งออกและนาเข้าของประเทศใน ASEAN
ภาวะส่งออกและนาเข้าของประเทศใน ASEAN
ภาวะส่งออกและนาเข้าของประเทศใน ASEAN
Proportion of Main EE Export Products in ASEAN Countries (Cont.)
ภาวะและแนวโน้ มอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ของไทย
สัดส่วนมูลค่าการส่งออก EE เทียบกับภาพรวมส่งออกรวมและอุตสาหกรรม
ภาวะและแนวโน้ มอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ของไทย
มูลค่าส่งออก EE และแนวโน้ม
Growth
2009
2010
2011
2012
2013
2014f
Export
-9.7
25.5
-0.5
2.0
Import
-11.7
28.8
5.8
9.3
-1.4
1.97
(1.70 - 2.24)
-5.0
2.8
11
ภาวะและแนวโน้ มอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ของไทย
มูลค่า สัดส่วนตลาด และการขยายตัวของการส่งออก EE
ภาวะและแนวโน้ มอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ของไทย
มูลค่า สัดส่วนตลาด และการขยายตัวของการส่งออกไฟฟ้า
ภาวะและแนวโน้ มอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ของไทย
มูลค่า สัดส่วนตลาด และการขยายตัวของการส่งออกอิเล็กทรอนิกส์
ภาวะและแนวโน้ มอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ของไทย
ภาวะการผลิตและการขยายตัวของผลิตภัณฑ์ EE
ดัชนี ผลผลิตอุตสาหกรรม
%การขยายตัว (%yoy)
(MPI)
EE
-5.5
เครื่องใช้ไฟฟ้ า
-3.3
-5.9
อิเล็กทรอนิกส์
Electrical MPI
เครื่องปรับอากาศ
คอมเพรสเซอร์
พัดลมตามบ้าน
ตู้เย็น
กระติ กน้าร้อน
หม้อหุงข้าว
สายไฟฟ้ า
Electronics MPI
Semiconductor
Hard Disk Drive
IC
%การขยายตัว (%yoy)
7.6
1.2
-6.2
-11.3
-17.4
-1.5
6.7
%การขยายตัว (%yoy)
1.4
-7.4
-0.515
ภาวะและแนวโน้ มอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ของไทย
ปริมาณการจาหน่ายในประเทศ
16
ภาวะและแนวโน้ มเศรษฐกิจอุตสาหกรรม EE ไทย
มูลค่าเงินลงทุนและจานวนโครงการ: การขอรับการส่งเสริม
สรุป
• คาดการณ์ มูลค่าการส่ งออก EE ปี 2014 คาดว่าจะปรับตัวเพิ่ มขึ้นจากปี ก่ อน ร้อยละ 1.97 ทัง้ นี้ เนื่ องจากการฟื้ นตัวของเศรษฐกิ จ
ประเทศคู่ค้าในช่ วงครึ่งปี หลังของปี 2014 เป็ นหลัก ประกอบกับฐานตัวเลขการส่งออกที่ ไม่สูงมากนักในปี 2013 ทาให้ มูลค่าส่งออกมี
โอกาสปรับตัวสูงขึน้ ในปี นี้
• ปัจจัยบวกต่ออุตสาหกรรมไฟฟ้ าและอิ เล็กทรอนิ กส์ ได้แก่
– เศรษฐกิ จของประเทศคู่ค้าหลายประเทศเริ่ มมีสญ
ั ญาณฟื้ นตัว และ คาดว่าจะกระเตื้องขึน้ ในช่วงครึ่งปี หลัง ปี 2014
– การคาดการณ์ แนวโน้ มมูลค่าเซมิ คอนดักเตอร์โลกปรับตัวเพิ่ มขึน้ ส่งสัญญาณดีกบั สิ นค้าสาเร็จรูปว่าอาจจะมีแนวโน้ มเพิ่ มขึน้
– ค่าเงิ นบาทต่อดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าจะส่งผลดีกบั การส่งออก
• ปัจจัยที่ ยงั คงส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมไฟฟ้ าและอิ เล็กทรอนิ กส์ ได้แก่
– ตลาดส่งออกหลักค่อนข้างซบเซา เช่น จีน และ ญี่ปนุ่ ส่งผลต่อการส่งออกไปยังทัง้ สองตลาดลดน้ อยลง
– จากกาลังซื้อของผู้บริ โภคลดน้ อยลงส่งผลต่อปริ มาณการซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้ าที่ ลดลงน้ อยลงด้วย
• ประเด็นที่ ต้องติ ดตามในช่วงถัดไป ได้แก่ มาตรการต่างๆของต่างประเทศ เช่น QE ของสหรัฐอเมริ กา ส่งผลต่อความเชื่อมัน่ กาลังซื้อ
และการส่งออกทัวโลกที
่
่อาจปรับตัวลดลง เศรษฐกิ จในประเทศค่อนข้างซบเซาส่งผลต่อกาลังซื้อในประเทศ
18
สถาบันไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์
19

similar documents