leksion 2 - Masterat Berat

Report
ALBANIAN UNIVERSITY
FAKULTETI I SHKENCAVE SHOQËRORE
DEPARTAMENTI I SHKENCAVE
JURIDIKE
E Drejta Procedurale
Penale
Dr. Lulzim Lelçaj
Kuptimi I Standartit Nderkombetar
Standartet nderkombetare jane norma te rendesishme,
te pranuara nga shtetet qe sherbejne si pika referimi
per legjislacionin e brendshem shteteror.
Ato ndikojne ne ndertimin e legjislacioneve dhe
praktikave te ngjashme ne shtet te ndryshme
Akte te rendesishme per standartet nderkombetare
Magna Karta
Deklerata e te Drejtave te Njeriut
Kushtetuta e SHBA.
Mbeshtetja e standarteve nderkombetare me parimet e
se drejtes Romako-gjermanike dhe ate Common Law
Create your first presentation
Matarializimi I standarteve nderkombetare ne akte te se
drejtes nderkombetare (marreveshje nderkombetare
dhe traktate)
Deklerata universale e te drejtave te njeriut
Konventa europiane e te drejtave te njeriut
Konventa per ekstradimin
Konventat per ndihmen e ndersjellte juridike
Statuti I Romes per Gjykaten Nderkombetare Penale
Standartet nderkombetare dhe lidhja me te drajtat e
njeriut.
Create your first presentation
Komventa Europiane e te Drejtave te Njeriut
E drejta per jeten (neni 2)
Heqja e denimit me vdekje.
Ndalimi I tortures (neni 3)
Ndalimi I tortures gjate procesit penale.
E drejta per liri dhe siguri (neni 5)
Caktimi I masave te sigurimit, arresti ne flagrance, ndalimi
Njoftimi I akuzes.
E drejta e ankimit kuder vendimeve te gjyqtaret qe
caktojne masat e sigurimit.
E drejta e zhdemtimit per nje vendim gjyqesor te padrejte.
Create your first presentation
E drejta per nje proces te rregullt ligjor (neni 6)
E drejta per nje gjykim te drejte dhe publik, brenda nje afati
te arsyeshem nga nje gjykate e pavarur dhe e paanshme
e caktuar me ligj.
Sistemi gjyqesor, pavarsia e gjyqtareve, kontrolli incidental
ligjeve nga gjyqtaret.
Te drejtat e pandehurit ne procesin penal.te pandehurit e
mitur.
Prezumimi I pafajsise
E drejta e ankimit ndaj vendimit gjyqesor ne nje gjykate me
te larte.
Create your first presentation
E drejta e rishikimit te vendimeve gjyqesore
Ndalimi I gjykimit dy here per te njejten ceshtje. (ne bis
in idem)
Ndalimi I denimit pa ligj (neni 7)
Fuqia propavepruesi e ligjit (KEDNJ)
E drejta per respektimin e jetes private dhe familjare
(neni 8)
E drejta e respektimit te vendbanimit dhe
korrespondences.
Paprekshmeria e baneses.
Create your first presentation
Pajtueshmeria e K.Pr.Penale me standartet ndërkombë
• Rendesia e debatit gjyqesor
• Te drejtat dhe garancitë e mbrojtjes
• Standartet e KEDNJ për masat e sigurise,
kontrolet dhe korespondnces
• Njohja me akuzën
• Paraqitja brenda 48 orëve për caktimin e masave
të sigurimit (Habeas Corpus I njohur Magna Carta
1215)
• Të dretjën e ankimit ndaj këtyre vendimeve
• E drejta e zhdëmtimit për burgim të padrejtë
• Paanësia e gjyqtarëve, nënshtrimi vetëm ndaj
ligjit
•
•
•
•
•
•
Ggjykim publik
Gjykim brenda afatit të arsyeshëm
Barazia e palëve ne procesin gjyqësor
Standarte e të drejtat të të pandehurit
Prezumimi I pafajsisë
E drejta e ankimit ndaj vendimit gjyqësor në një
gjykatë më të lartë.
• Rishikimi I vendimeve gjyqësore
• Gjykimi vetëm njëherë
• Mungesa e fuqiise prapavepruese
Create your first presentation
Parimet e procedimit penal
• Rregullat që përcaktojnë karakterin dhe përmbajtjen e
mënyrës së procedimit penal
• Parimi I ligjsmërisë (neni 2 I K.Pr Penale)
• Pavarsia e gjykatave (neni 3) ndarja e pushteteve
(nderhyrja ne veprimtarine e gjykatave/gjyqtareve
passjell pergjegjesi ligjore
• Prezumimi I pafajsisë (neni 4) bara e proves dyshimet
interpretohen ne favor te te pandehurit. Keo jane pjese
e procesit te rregullt ligjor
Create your first presentation
•
•
•
•
Parimi I sigurimit të mbrojtjes
Dënimi jo më shumë se njëherë për një vepër penale.
Perdorimi I gjuhes shqipe
Parimi I rivendosjes të të drejtave (demshperblimi për
vendim të pa drejtë)
• Rishikimi I vendimit
• Njohja dhe zbatimi I legjislacionit ndërkombëtar
Create your first presentation

similar documents