Закачати

Report
Контроль знань
1.Частіца, що володіє найменшим позитивним зарядом, називається ...
А) нейтроном. Б) Електроном. В) Іоном. Г) Протоном.
2. Скло при терті о шовк заряджається ...
А) Позитивно. Б) Негативно. В) Ні як не заряджає. Г) Правильної відповіді
немає.
3. Якщо наелектризоване тіло відштовхується від ебонітовой палички, натертою о
хутро, то вона заряджена ...
А) Негативно. Б) Позитивно. В) Ні як не заряджає. Г) Правильної відповіді
немає.
4. Три пари легких кульок підвішені на нитках. Однойменні заряди має пара під
номером ...
А) Перша. Б) Друга. В) Третя.
Г) Немає правильної відповіді.
5. Крапля ртуті, що мала заряд 2q, злилася з іншого краплею з зарядом -3q. Заряд
краплі що утворилася дорівнює ...
А) 5q. Б) -5q. В) -1q. Г) 1q.
6. Алгебраїчна сума зарядів в замкнутій системі залишається постійною.
Наведений вираз формулює ...
А) Закон збереження електричних зарядів. Б) Закон Кулона. В) Процес
електризації. Г) Закон збереження енергії.
Контроль знань
7. Одиниця виміру електричного заряду в Міжнародній системі
...
А) м. Б) Кл. В) Н. Г) А.
8.При збільшенні відстані між двома точковими зарядами в
3 рази, сила взаємодії між ними ...
А) Зменшилася в 9 разів. Б) Зменшилася в 3 рази.
В) Збільшилася в 3 зрази. Г) Збільшилася в 9 разів.
9.Із запропонованих варіантів виберіть вираз, що визначає
діелектричну проникність середовища.
А). F
Б). k q  q В). F
Г) Правильної відповіді немає.
1
в вакууме
Fв
2
R
среде
q
10.Із запропонованих варіантів виберіть вираз закону Кулона.
А). 2 k q  q Б). k q  q В). k R
Г) Немає правильної відповіді.
1
R
2
2
1
R
2
2
q1 q 2
1. У який спосіб можна дізнатися, що в певній точці простору існує електричне
поле?
а Помістити в цю точку магнітну стрілку й додивитися, чи зорієнтується вона
б Помістити в цю точку лампочку розжарювання й подивитися, чи засвітиться
вона
в Помістити в цю точку заряд і подивитися, чи діятиме на нього сила
електричного поля
г Цього не можна визначити експериментально, оскільки поле не діє на
органи чуттів людини
C= двох точкових електричних
2. Як зміниться сила кулонівської взаємодії
зарядів, якщо відстань між ними зменшити у 2 рази?
3.Яку фізичну величину вимірюють у ньютонах поділених на Кулон?
а) електроємність; б) електричний заряд; в) потенціал; г) напруженість поля.
4. За якою формулою розраховують напруженість електричного поля точкового
заряду у вакуумі?
|q0|
F
|q0| х |q |
E
=
k
Е=
F =k
2
q
r2
r
5.На малюнку наведено графічне зображення електричного поля за допомогою
ліній напруженості. На якому з малюнків зображено однорідне електричне поле?
6. Електричне поле створене позитивним зарядом. Який напрям має вектор
напруженості в точці а?
а) 3; б) 2; в) 4; г) 1
7. На малюнку зображено однорідне електричне поле і протон. В якому напрямку
на протон діє сила і який характер руху частки?
а) вліво рівномірно; б) вліво рівноприскорено;
в) вправо рівномірно; г) вправо рівноприскорено
8. Як зміниться по модулю напруженість електричного поля в даній точці при
зменшенні заряду, що створює поле, в 3 рази?
а) зменшиться в 3 рази; б) зменшиться в 9 рази; в) зменшиться в 3 рази; г) не
зміниться.
Аналогия с работой силы тяжести
Заряд q переміщається
в електричному полі
Тіло маси m переміщається в
полі сили тяжіння
+
F = qE
d1
F = mg
h1
+
d2
----------
Wp = qEd
Aэл.поля = -ΔWp
h2
A = FScos(0)
= mg(h1 – h2)
Wp = mgh
= -(mgh2 – mgh1) = - ΔEp
Aтяж = -ΔWp
Робота електростатичного поля
+
+
+
+
+
+
+
+
d1
+
+ F
S
d2
-
Помістимо
+q у
З малюнка заряд
знаходимо:
електричне
S = d1 – d2 поле.
Підчас
дієюруху
поля
Під
назаряд
заряд
переміститься
по
діє
сила F =qE, яка
напряму роботу:
силових ліній.
здійснює
A = FScos(0°) = qE(d1 – d2) = -(qEd2 – qEd1) = - ΔWp
Wp = qEd
Робота електричного поля
не залежить від траєкторії
A12 = -ΔW12 = - (W2 – W1)
1
II
+
F
Енергії заряду W1 і W2 не
залежать від траєкторії.
Отже, при переміщенні
заряду по траєкторіях I і II
робота однакова.
I
2
Робота при переміщенні
по замкнутій траєкторії
При переміщенні заряду по замкнутій лінії робота
A
=
FS
cos(α)
cos(180°)
=
F
F
cos(α)
=
F
*=AB
*F*BC
*cos(180°)
*BC= -0F*BC
A
=
FS
cos(90°)
=
CA
cos(90°)
1
2
1
2
*
*
3
3
електричного поля дорівнює нулю.
A
+
F
α
S3
C
A1 = F*BC
S1
+
F
S2 α
F
B
A2 = - F*BC
A3= 0
A123= 0
Висновок з виведеної формули
• Робота поля по переміщенню заряду не
залежить від форми траєкторії, а залежить
від початкового та кінцевого положення тіл
• Робота поля на замкненій траєкторії
дорівнює нулю.
• Поля в яких робота на замкненій траєкторії
дорівнює нулю називаються
потенціальними. Тобто електростатичне
поле - потенціальне
Потенціал електричного поля
На заряд, що знаходиться в електричному
полі, діє сила F
Якщо видалити заряд, то в
крапці «залишиться»
напруженість
1
+
q
FE1


F
E 
q
Напруженість – силова
характеристика
електричного поля
Потенціал електричного поля
Потенціал
– енергетична
характеристика
Заряд,
що знаходиться
в електричному
полі,
володієелектричного
потенційноюполя
енергією.
«0» уровень
d1
1
?
+
φ1F1
Якщо
видалити заряд,
то в
Що «залишилося»
в крапці?
крапці «залишився»
Wp = |qEd|
потенціал
 
Wp

q
q
[ ] 
[W p ]
[q ]
qEd
 Ed
q

Дж
Кл
 В
Напруженість і напруга
1 -2
U
[U ]
В
Перемістимий
заряд
з
крапки
1
в
E 

E  
 крапку 2
d
φ
q1 F
d
φ2
+
1
Δd
2
[d ]
м
Робота електричного поля: A
= FS= qEΔd
A = - (Wp2 – Wp1) = Wp2 – Wp1
Wp1 = qφ1; Wp2 = qφ2
A = qEΔd = q(φ1 – φ2) = qU
U = φ1 – φ2 - різниця
потенціалів або напруга
Еквіпотенціальні поверхні
При переміщенні заряду перпендикулярно силовим
Поверхня, всі точки якої мають рівний потенціал,
лініям
електричного
поляA = q(φ1 – φ2) = 0,
називається
еквіпотенціальною
отже, φ1 = φ2
Однородное поле
Поле точечного заряда
+
+
Q
+

similar documents