วิกฤตเพดานหนี้สาธารณะสหรัฐฯกับพฤติกรรมนักลงทุน

Report
วิกฤตเพดานหนี้สาธารณะสหรัฐฯกับพฤติกรรมนักลงทุน
Copyright 2008 PresentationFx.com | Redistribution Prohibited | Image © woodsy/sxc.hu | This text section may be deleted for presentation .
เล่าเรือ่ งวิกฤตเพดานหนีส้ าธารณะสหรัฐอย่างย่อ
• รัฐบาลสหรัฐมีปญั หาด้านงบประมาณ
งบประมาณประจาปี มรี ่ายจ่ายมากกว่ารายรับ
• แต่! รัฐบาลไม่สามารถกู้มาสมทบรายจ่ายได้ เนือ่ งจาก หนีส้ าธารณะสูงกว่าที่
รัฐธรรมนูญสหรัฐกาหนดเพดานไว้
• ทางแก้
ขยายเพดานหนี้
ตัดงบประมาณลง
ซึง่ สองพรรคใหญ่ รีพบั ลิกนั และ เดโมแครต ก็เสนอคนละแนวทาง
เล่าเรือ่ งวิกฤตเพดานหนีส้ าธารณะสหรัฐอย่างย่อ(ต่อ)
• ปัญหาคือทัง้ สองพรรคไม่สามารถเจรจาตกลงกันได้
• หากรัฐสภาไม่สามารถแก้ปญั หานีไ้ ด้ในวันที่ 2 สิงหาคม หน่วยงานภาครัฐของสหรัฐ
อาจจะถูกตัดงบลงบางส่วน รวมถึงสหรัฐอาจจะต้อง “เบีย้ วหนี”้ ด้วย
แล้วหนีส้ าธารณะคือ
อะไร ใครรู้บา้ งบอกผม
ทีสคิ รับ
รู้จกั กับ “หนีส้ าธารณะ”
•
•
•
•
รายจ่าย > รายได้  ขาดดุลงบประมาณ
รัฐบาลกู้เงินมาสมทบส่วนทีข่ าด
เงินกู้ของรัฐบาล คือ “หนีส้ าธารณะ”
ตามปกติ มักจะมีการเปรียบเทียบหนีส้ าธารณะกับ GDP ว่า ประเทศมีหนีส้ าธารณะ
เป็ นกี่ เปอร์เซ็นต์ของ GDP
เพดานหนีส้ าธารณะ
• เพือ่ ไม่ให้มหี นีส้ าธารณะมากเกินไป ทุกประเทศมีกฎระเบียบว่าสามารถสร้างหนีไ้ ด้สูงสุดเท่าไหร่ หรือ
เรียกว่า “เพดานหนีส้ าธารณะ”
งบประมาณแผ่นดิน
• สหรัฐอเมริกาเป็ นประเทศใหญ่ทมี่ คี ่าใช้จา่ ยมากมายหลายด้าน ทัง้ งบประมาณด้านทหาร
ด้านสวัสดิการสังคม ด้านบริการสุขภาพ ฯลฯ จึงเป็ นหนีส้ าธารณะมาโดยตลอด
Copyright 2008 PresentationFx.com | Redistribution Prohibited | Image © woodsy/sxc.hu | This text section may be deleted for presentation .
บทสรุป
• บทสรุปของการเจรจาจะยอมใช้แนวทางของพรรครีพบั ลิกนั เป็ นหลัก แต่กม็ บี างส่วน
ของพรรคเดโมแครตด้วย นัน่ คือ
• ลดการขาดดุลงบประมาณลง 2.4 ล้านล้านดอลลาร์ โดยแบ่งเป็ น
– แผนลดค่าใช้จา่ ยภาครัฐระยะยาว 900,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ตลอด 10
ปี ขา้ งหน้า
– หารายได้ทขี่ าดอยู่อกี 1.5 ล้านล้านดอลลาร์ จากการปรับวิธเี ก็บภาษี และปรับ
ค่าใช้จา่ ยด้านสวัสดิการ
• เพิม่ เพดานหนีส้ าธารณะอีก 2.4 ล้านล้านดอลลาร์ โดยจะทยอยขึน้ ทีละขัน้ แบ่งเป็ น
3 ขัน้ ไปจนถึงปี 2012
บทสรุป
แผนภาพแสดงค่าใช้จา่ ยของรัฐบาลสหรัฐ
ทีม่ า Wall Street Journal
เจ้าหนีข้ องพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ จีนเป็ นเจ้าหนีร้ ายใหญ่
ทีผ่ า่ นมาเงินกู้ทรี่ ฐั บาลสหรัฐกู้มาเอาไปทาอะไร?
• หลังจาก มีการขยายเพดานหนี้ รัฐบาลสามารถกู้ยมื เพิม่ โดยออกมาตรการ
QE เพือ่ กระตุ้นเศรษฐกิจ
• เห็นได้จากทีผ่ า่ นมา สหรัฐใช้มาตรการ QE1 และ QE2 ไปแล้ว
QE คืออะไร
• QE (Quantitative Easing) คือ การทีธ่ นาคารกลางอัดฉีด
เงินเข้าสู่ระบบโดยตรง ผ่านการซื้อพนั ธบัตรรัฐบาล หุน้ กู้เอกชน และตราสารหนี้
เมือ่ สภาพคล่องสูงขึน้ เม็ดเงินในระบบก็ไหลลืน่ สถาบันการเงินก็ปล่อยเงินกู้เพิม่ ซึง่
ถือเป็ นการกระตุ้นเศรษฐกิจอีกทอดหนึง่
QE (ต่อ)
• แต่! สิง่ ทีเ่ กิดขึน้ คือ ธนาคารพาณิชย์มคี วามกังวลในการปล่อยกู้ให้กบั รายย่อยและ
ธุรกิจเอกชนขนาดเล็ก ทาให้ปริมาณเงินจานวนมหาศาลได้ถูกกู้ยมื โดยกองทุนเก็ง
กาไรขนาดใหญ่เพือ่ นาไปใช้ลงทุนในสินทรัพย์เสีย่ งทัวโลก ส่งผลให้ราคาหุน้ พุ ง่ ทะยาน
ไปอย่างรวดเร็ว ซึง่ เป็ นผลลัพธ์ทเี ฟดและทาเนียบขาวเองก็ไม่พอใจนัก
• ดังนัน ทาให้ มาตรการ QE ทัง้ 2 ครัง้ ทีส่ หรัฐอเมริกาใช้ ไม่เกิดผล
เศรษฐกิจยังไม่ดขี น้ ึ
อัตราการว่างงานปรับตัวลดลงเพียงเล็กน้อย
กราฟ IS-LM
70
LM
้ (r)
อ ัตราดอกเบีย
60
LM’
50
40
r
30
r’
20
.. .
LM
LM'
IS
E
E’
A
10
0
IS
Y Y’
Yf
รายได้ประชาชาติ (Y)
มาตรการที่ FED จะใช้ต่อจากนี้
• QE3 เป็ นทีค่ าดการณ์มากทีส่ ุด แต่ยงั ไม่ชดั เจน
• The American Job Act วงเงินถึง 4.47 แสนล้านดอลล่าร์
The American Job Act คืออะไร?
•
แผนกระตุ้นเศรษฐกิจ ของประธานาธิบดี บารัค โอบามา
เนือ้ หาหลักๆมีดงั นี้
1. ลดหย่อนภาษีให้กบั บริษทั ต่างๆทีจ่ า้ งพนักงานใหม่ และจะลดภาษีเงินได้กบั
พนักงานชาวอเมริกนั ทุกคน และธุรกิจขนาดเล็กทุกแห่ง
2. สร้างงานเพิม่ ขึน้ แก่แรงงานและปรับปรุงโครงสร้างพืน้ ฐานให้ดขี น้ ึ ทันสมัย
ขึน้
3. เปิ ดเส้นทางสู่การกลับไปทางานของแรงงาน
พฤติกรรมนักลงทุน
• ตลาดทุน (เกร็งกาไรจากการซื้อ-ขาย “หลักทรัพย์”)
• ตลาดเงิน (เกร็งกาไรจากการซื้อ-ขาย “อัตราแลกเปลีย่ น”)
• ตลาดทองคา (เกร็งกาไรจากการซื้อ-ขาย “ทองคา”)
ทาไมต้องเป็ น
ทองคาครับ?
คุณประโยชน์ของทองคา
• วงการอุตสาหกรรมเครือ่ งประดับอัญมณี
• ความมัน่ คงทางเศรษฐกิจการคลัง
• ทองคาในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
• ประโยชน์ในการคมนาคมและการสือ่ สารโทรคมนาคม
• ประโยชน์ในวงการแพทย์และทันตกรรม
ทองคากับการลงทุน
• ให้โอกาสสร้างผลตอบแทนจากการเพิม่ ขึน้ ของราคาทองคา (Price
Appreciation)
• เพือ่ รักษาระดับความมัง่ คัง่ (Wealth Preservation)
• เป็ นการกระจายการลงทุนเพือ่ ลดความเสีย่ ง (Diversification)
การลงทุนในทอง
• ทางตรง
• ทางอ้อม
การลงทุนในทองคามีความเสีย่ งอยู่ 2ปัจจัย
• ปัจจัยจากความผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ นเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ
• ปัจจัยความเสีย่ งจากความผันผวนของราคาทองคาแท่งในตลาดโลก ทีต่ อ้ งขึน้ อยู่
กับ Demand และ Supply ของตลาดในอนาคตทีอ่ าจจะมีการ
เปลีย่ นแปลงได้ในอนาคต
THE END

similar documents