การประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. 2556

Report
Your Investment Partner
ี เอ็ มเอฟซ ี มำสเตอร์ ฟันด์
้ งชพ
กองทุนสำรองเลีย
ซงึ่ จดทะเบียนแล้ว เฉพำะสว่ น
มหำวิทยำล ัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุร ี
โดย บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน เอ็มเอฟซี จากัด (มหาชน)
ห ัวข้อในกำรนำเสนอ
1.
เพือ
่ ทราบเกีย
่ วกับการดาเนินงานของกองทุน
2.
แผนการลงทุนของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล ้า ธนบุรี
ใน MFC Master Fund
3.
สรุปภาวะเศรษฐกิจ
4.
ภาวะตลาดตราสารหนีแ
้ ละ กลยุทธ์การลงทุน
5.
ภาวะตลาดตราสารทุนและ กลยุทธ์การลงทุน
นำเสนอ กองทุนสำรองเลีย
้ งชีพ เอ็มเอฟซี มำสเตอรฟั
้ เฉพำะส่วน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล ้าธนบุรี
์ นด ์ ซึง่ จดทะเบียนแลว
2
1. เพือ
่ ทรำบเกีย
่ วก ับ
กำรดำเนินงำนของกองทุน
้ เงินฝำกประจำ 1 ปี
อ ัตรำดอกเบีย
เดือน มกรำคม 2556 – ธ ันวำคม 2556
ความเคลือ
่ นไหวของอัตราดอกเบีย
้ เงินฝากประจาระยะเวลา 1 ปี ตัง้ แต่ 1 ม.ค. 2556 – ธ.ค. 2556
เฉลีย
่ 4 ธนาคาร ได ้แก่ KBANK, BBL, SCB, KTB)
2.35%
2.30%
2.3125%
2.25%
2.20%
2.15%
2.10%
2.05%
2.00%
1.9625%
1.95%
1.90%
1.85%
Jan-13 Feb-13 Mar-13 Apr-13 May-13 Jun-13 Jul-13 Aug-13 Sep-13 Oct-13 Nov-13 Dec-13
่ งเดือนมกรำคม – เดือน ธ ันวำคม 2556 อ ัตรำดอกเบีย
้ เงินฝำกประจำ 1 ปี ปร ับลดลงจำก
ในชว
2.3125% มำอยูท
่ ี่ 1.9625%
นำเสนอ กองทุนสำรองเลีย
้ งชีพ เอ็มเอฟซี มำสเตอรฟั
้ เฉพำะส่วน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล ้าธนบุรี
์ นด ์ ซึง่ จดทะเบียนแลว
4
ด ัชนีผลตอบแทนรวมพ ันธบ ัตร อำยุ 2 ปี
เดือน มกรำคม 2556 – ธ ันวำคม 2556
150.50
150.00
149.72
149.50
149.00
148.50
148.00
147.50
147.00
146.50
146.00
145.50
145.00
144.50
144.00
Jan-13
Feb-13 Mar-13 Apr-13 May-13 Jun-13
Jul-13
Aug-13
Sep-13 Oct-13
Nov-13 Dec-13
ในชว่ งเดือน มกราคม 2556 – ธันวาคม 2556 ดัชนีราคาพันธบัตรรัฐบาลรุ่นอายุ 2 ปี ปรับเพิม
่ ขึน
้
จาก 144.50 เป็ น 149.72 หรือคิดเป็ น 3.61%
นำเสนอ กองทุนสำรองเลีย
้ งชีพ เอ็มเอฟซี มำสเตอรฟั
้ เฉพำะส่วน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล ้าธนบุรี
์ นด ์ ซึง่ จดทะเบียนแลว
5
ด ัชนีผลตอบแทนของ
ตลำดหล ักทร ัพย์แห่งประเทศไทย
เดือน มกรำคม 2556 – ธ ันวำคม 2556
1700
1650
1600
1550
1500
1450
1400
1350
1300
1298.71
1250
1200
Dec-12
Jan-13
Feb-13 Mar-13 Apr-13 May-13 Jun-13
Jul-13
Aug-13
Sep-13 Oct-13
Nov-13
ในชว่ งเดือน มกราคม 2556 – ธันวคม 2556 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ปรับตัวขึน
้ จาก 1,391.93 จุด
ไปอยูท
่ ี่ 1,298.71 หรือคิดเป็ นอัตราการเปลีย
่ นแปลง -6.69%
นำเสนอ กองทุนสำรองเลีย
้ งชีพ เอ็มเอฟซี มำสเตอรฟั
้ เฉพำะส่วน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล ้าธนบุรี
์ นด ์ ซึง่ จดทะเบียนแลว
6
นโยบำยกำรลงทุนที่ 2
Master Pool Fund 02 (“MPF 02”)
นำเสนอ กองทุนสำรองเลีย
้ งชีพ เอ็มเอฟซี มำสเตอรฟั
้ เฉพำะส่วน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล ้าธนบุรี
์ นด ์ ซึง่ จดทะเบียนแลว
7
สถานะของกองทุน (MPF 02)
ณ 31 ธันวาคม 2556
มูลค่าทรัพย์สน
ิ สุทธิ (ล้านบาท)
มูลค่าทรัพย์สน
ิ สุทธิตอ
่ หน่ วย (บาท)
31 ธ.ค. 55
31 ธ.ค.56
เปลี่ยนแปลง
3,352
4,626
1,274
10.9960
11.2861
2.69%
นำเสนอ กองทุนสำรองเลีย
้ งชีพ เอ็มเอฟซี มำสเตอรฟั
้ เฉพำะส่วน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล ้าธนบุรี
์ นด ์ ซึง่ จดทะเบียนแลว
8
สัดส่วนการลงทุน ณ 31 ธันวาคม 2556
(นโยบายตราสารหนี้ MPF02)
นโยบำยกำรลงทุน
กลุม
่ 1: ตราสารหนีภ
้ าครัฐ หรือตราสารหนีท
้ ี่
ได ้รับการค้าประกันโดยกระทรวงการคลัง
ไม่จากัด
กลุม
่ 2: เงินฝาก หรือบัตรเงินฝากธนาคาร
หรือสถายบันการเงินทีค
่ ้าประกันโดยกองทุน
เพือ
่ การฟื้ นฟูและพัฒนาสถาบันการเงิน
(FIDF)
ไม่จากัด
กลุม
่ 3: ตราสารหนีส
้ ถาบันการเงิน
40%
กลุม
่ 4: ตราสารหนีอ
้ อกโดยบริษัทเอกชน
องค์การมหาชน และรัฐวิสาหกิจ
(กระทรวงการคลังไม่ค้าประกัน)
40%
กลุม
่ 5: อืน
่ ๆ อาทิ หน่วยลงทุน ตราสาร
อนุพันธ์ กองทุนอสงั หาริมทรัพย์ ตราสาร
ต่างประเทศ เป็ นต ้น
-
รวมเงินลงทุน
4,626,312,212.71
บำท
Average YTM
3.25
%
Duration
1.28
ปี
นำเสนอ กองทุนสำรองเลีย
้ งชีพ เอ็มเอฟซี มำสเตอรฟั
้ เฉพำะส่วน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล ้าธนบุรี
์ นด ์ ซึง่ จดทะเบียนแลว
9
ผลประโยชน์ทเี่ กิดจากการจัดการกองทุน MPF 02
(ก่อนหักค่าใชจ่้ าย) ณ 31 ธันวาคม 2556
1. เงินฝาก / ตราสารหนี้
ื้ ขายหลักทรัพย์
1.1 กาไร (ขาดทุน) จากการซอ
้ เงินฝากธนาคาร
1.2 ดอกเบีย
รายได ้ (บาท)
(88,150,884.70)
33,926,890.73
7,072,617.50
้ บัตรเงินฝาก
1.3 ดอกเบีย
้ พันธบัตร
1.4 ดอกเบีย
120,560,956.42
้ น / ตั๋วแลกเงิน
้ ตั๋วสัญญาใชเงิ
1.5 ดอกเบีย
้ หุ ้นกู ้
1.6 ดอกเบีย
6,351,838.55
51,137,071.70
0.00
1.7 เงินปั นผล
่ (ลด) จากการตีราคาหลักทรัพย์
1.8 สว่ นเพิม
(2,986,476.61)
0.00
่ ๆ
1.9 อืน
รวมผลประโยชน์ทเี่ กิดจากการจัดการเงินฝาก / ตราสารหนี้
127,912,013.59
นำเสนอ กองทุนสำรองเลีย
้ งชีพ เอ็มเอฟซี มำสเตอรฟั
้ เฉพำะส่วน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล ้าธนบุรี
์ นด ์ ซึง่ จดทะเบียนแลว
10
ผลประโยชน์ทเี่ กิดจากการจัดการกองทุน MPF 02
(ก่อนหักค่าใชจ่้ าย) ณ 31 ธันวาคม 2556
2. ผลประโยชน์ทเี่ กิดจากตราสารทุน
ื้ ขายหลักทรัพย์
2.1 กาไร (ขาดทุน) จากการซอ
0.00
2.2 เงินปั นผล
0.00
2.3 สว่ นเพิม
่ (ลด) จากการตีราคาหลักทรัพย์
0.00
รวมผลประโยชน์ทเี่ กิดจากตราสารทุน
0.00
3. ผลประโยชน์ทเี่ กิดจากตราอืน
่ ๆ
ื้ ขายหลักทรัพย์
3.1 กาไร (ขาดทุน) จากการซอ
3,993,549.62
0.00
3.2 เงินปั นผล
3.3 สว่ นเพิม
่ (ลด) จากการตีราคาหลักทรัพย์
(12,322,240.74)
รวมผลประโยชน์ทเี่ กิดจากตราสารอืน
่ ๆ
รวมผลประโยชน์ทงั ้ หมด
1+2+3
(8,328,691.12)
119,583,322.47
นำเสนอ กองทุนสำรองเลีย
้ งชีพ เอ็มเอฟซี มำสเตอรฟั
้ เฉพำะส่วน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล ้าธนบุรี
์ นด ์ ซึง่ จดทะเบียนแลว
11
อ ัตรำผลตอบแทน ณ 31 ธ ันวำคม 2556
(MFC Master Fund Sub Fund 2)
ิ ทธิต่อหน่วย (ณ 31 ธ.ค. 55 )
มูลค่ำทร ัพย์สนสุ
10.9906 บำท
ิ ทธิต่อหน่วย (ณ 31 ธ.ค. 56 )
มูลค่ำทร ัพย์สนสุ
11.2861 บำท
อ ัตรำผลตอบแทนกองทุน (YTD)
2.6887%
อ ัตรำผลตอบแทนอ้ำงอิง (Benchmark) :
2.8508 %
ดัชนีอต
ั ราผลตอบแทนตราสารหนี้ทม
ี่ อ
ี ายุคงที่ 2 ปี 50%
3.6126 %
อัตราเงินฝากประจา เฉลีย
่ 4 ธนาคาร 50%
2.0729 %
นำเสนอ กองทุนสำรองเลีย
้ งชีพ เอ็มเอฟซี มำสเตอรฟั
้ เฉพำะส่วน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล ้าธนบุรี
์ นด ์ ซึง่ จดทะเบียนแลว
12
นโยบำยกำรลงทุนที่ 3
Master Pool Fund 03 (“MPF 03”)
นำเสนอ กองทุนสำรองเลีย
้ งชีพ เอ็มเอฟซี มำสเตอรฟั
้ เฉพำะส่วน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล ้าธนบุรี
์ นด ์ ซึง่ จดทะเบียนแลว
13
สถานะของกองทุน (MPF 03)
ณ 31 ธันวาคม 2556
มูลค่าทรัพย์สน
ิ สุทธิ (ล้านบาท)
มูลค่าทรัพย์สน
ิ สุทธิตอ
่ หน่ วย (บาท)
31 ธ.ค. 55
31 ธ.ค. 56
เปลี่ยนแปลง
1,091
1,344
253
21.6283
20.0832
นำเสนอ กองทุนสำรองเลีย
้ งชีพ เอ็มเอฟซี มำสเตอรฟั
้ เฉพำะส่วน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล ้าธนบุรี
์ นด ์ ซึง่ จดทะเบียนแลว
-7.14%
14
สัดส่วนการลงทุน ณ 31 ธันวาคม 2556
(นโยบายผสม MPF03)
Equity exposure
1,104,082,777.75
as of 31/12/2013
82.10
บำท
%
นำเสนอ กองทุนสำรองเลีย
้ งชีพ เอ็มเอฟซี มำสเตอรฟั
้ เฉพำะส่วน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล ้าธนบุรี
์ นด ์ ซึง่ จดทะเบียนแลว
15
ผลประโยชน์ทเี่ กิดจากการจัดการกองทุน MPF 03
(ก่อนหักค่าใชจ่้ าย) ณ 31 ธันวาคม 2556
1. เงินฝาก / ตราสารหนี้
รายได ้ (บาท)
ื้ ขายหลักทรัพย์
1.1 กาไร (ขาดทุน) จากการซอ
้ เงินฝากธนาคาร
1.2 ดอกเบีย
้ บัตรเงินฝาก
1.3 ดอกเบีย
้ พันธบัตร
1.4 ดอกเบีย
14,996.07
322,067.52
0.00
2,827,016.83
้ น / ตั๋วแลกเงิน
้ ตั๋วสัญญาใชเงิ
1.5 ดอกเบีย
0.00
้ หุ ้นกู ้
1.6 ดอกเบีย
0.00
1.7 เงินปั นผล
0.00
่ (ลด) จากการตีราคาหลักทรัพย์
1.8 สว่ นเพิม
่ ๆ
1.9 อืน
รวมผลประโยชน์ทเี่ กิดจากการจัดการเงินฝาก / ตราสารหนี้
นำเสนอ กองทุนสำรองเลีย
้ งชีพ เอ็มเอฟซี มำสเตอรฟั
้ เฉพำะส่วน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล ้าธนบุรี
์ นด ์ ซึง่ จดทะเบียนแลว
70.73
0.00
3,164,151.15
16
ผลประโยชน์ทเี่ กิดจากการจัดการกองทุน MPF 03
(ก่อนหักค่าใชจ่้ าย) ณ 31 ธันวาคม 2556
2. ตราสารทุน
รายได ้ (บาท)
ื้ ขายหลักทรัพย์
2.1 กาไร (ขาดทุน) จากการซอ
59,920,968.52
2.2 เงินปั นผล
32,988,275.24
2.3 สว่ นเพิม
่ (ลด) จากการตีราคาหลักทรัพย์
(222,442,928.58)
รวมผลประโยชน์ทเี่ กิดจากตราสารทุน
(129,533,684.82)
3. ตราสารอืน
่ ๆ
ื้ ขายหลักทรัพย์
3.1 กาไร (ขาดทุน) จากการซอ
0.00
3.2 เงินปั นผล
1,318,144.50
3.3 สว่ นเพิม
่ (ลด) จากการตีราคาหลักทรัพย์
(52,638.83)
รวมผลประโยชน์ทเี่ กิดจากตราสารอืน
่ ๆ
รวมผลประโยชน์ทัง้ หมด
1+2+3
1,265,505.67
(125,104,028.00)
นำเสนอ กองทุนสำรองเลีย
้ งชีพ เอ็มเอฟซี มำสเตอรฟั
้ เฉพำะส่วน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล ้าธนบุรี
์ นด ์ ซึง่ จดทะเบียนแลว
17
อ ัตรำผลตอบแทน ณ 31 ธ ันวำคม 2556
(MFC Master Fund Sub Fund 3)
ิ ทธิต่อหน่วย (ณ 31 ธ.ค. 55 )
มูลค่ำทร ัพย์สนสุ
21.6283 บำท
ิ ทธิต่อหน่วย (ณ 31 ธ.ค. 56 )
มูลค่ำทร ัพย์สนสุ
20.0832 บำท
อ ัตรำผลตอบแทนกองทุน (YTD)
-7.1439%
อ ัตรำผลตอบแทนอ้ำงอิง (Benchmark) :
-5.4347 %
ดัชนีราคาหุ ้นของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 85%
-6.6972 %
อัตราเงินฝากออมทรัพย์ เฉลีย
่ 4 ธนาคาร 15%
0.6134 %
นำเสนอ กองทุนสำรองเลีย
้ งชีพ เอ็มเอฟซี มำสเตอรฟั
้ เฉพำะส่วน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล ้าธนบุรี
์ นด ์ ซึง่ จดทะเบียนแลว
18
สถำนะ MFC Master Fund
ณ 31 ธันวำคม 2556
ประเภทกองทุน
ิ
สมาชก
(ราย)
นายจ้าง
(ราย)
NAV Per
Unit
NAV
(ล้านบาท)
อ ัตรา
ผลตอบแทน
Sub Fund 1
136
11.1176
1,757,307,687.40
2.72
Sub Fund 2
302
11.2861
4,626,319,165.19
2.69
Sub Fund 3
154
20.0832
1,344,859,542.86
-7.14
Sub Fund 4
9
10.7443
19,532,038.68
2.47
Sub Fund 5
6
9.6954
292,948.48
-5.70
Sub Fund 6
8
14.1399
2,167,537.58
35.63
Sub Fund 7
38
7.7456
11,985,580.61
-27.76
Sub Fund 8
5
12.0467
21,351,255.00
-11.40
Sub Fund 9
8
8.6151
30,197,257.91
-13.85
รวม
661
41,144
7,814,013,013.71
นำเสนอ กองทุนสำรองเลีย
้ งชีพ เอ็มเอฟซี มำสเตอรฟั
้ เฉพำะส่วน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล ้าธนบุรี
์ นด ์ ซึง่ จดทะเบียนแลว
19
2. แผนกำรลงทุนของ
มหำวิทยำล ัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุร ี
ใน MFC Master Fund
สถำนะของ มหำวิทยำล ัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุร ี
แผนการลงทุน
ิ
จานวนสมาชก
ิ สุทธิ
มูลค่าทรัพย์สน
ิ สุทธิ
มูลค่าทรัพย์สน
ิ สุทธิ
มูลค่าทรัพย์สน
SUBFUND 2
SUBFUND 3
รวม NAV
(บาท)
(บาท)
(บาท)
[ 100 ]
606
251,738,023.75
-
251,738,023.75
[ 95 : 5 ]
145
47,918,107.59
2,323,163.56
50,241,271.15
[ 85 : 15 ]
387
111,965,405.71
18,233,178.63
130,198,584.34
[ 80 : 20 ]
122
31,481,498.71
6,720,854.29
38,202,353.00
[ 75 : 25 ]
335
77,265,857.28
22,007,691.82
99,273,549.10
รวม
1,595
520,368,893.04
49,284,888.30
569,653,781.34
ณ 31 ธันวาคม 2556
นำเสนอ กองทุนสำรองเลีย
้ งชีพ เอ็มเอฟซี มำสเตอรฟั
้ เฉพำะส่วน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล ้าธนบุรี
์ นด ์ ซึง่ จดทะเบียนแลว
21
อ ัตรำผลตอบแทนตำมแผนกำรลงทุนของ
มหำวิทยำล ัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุร ี
Sub Fund 2
นโยบำยตรำสำรหนี้
2.69%
Sub Fund 2
แผนที่
Sub Fund 3
นโยบายตราสาร นโยบายผสม (หุ้น
หนี้
0-100%)
Sub Fund 3
นโยบำยผสม
(หุน
้ 0-100%)
-7.14%
อัตรา
ผลตอบแทน
อัตรา
อัตรา
อัตรา
ผลตอบแทน ผลตอบแทน ผลตอบแทน
YTD
YTD
YTD
YTD
2013*
2012
2011
2010
1
100%
-
2.69
3.83
2.63
1.97
2
95%
5%
2.20
5.83
2.40
3.48
3
85%
15%
1.21
9.84
1.93
6.51
4
80%
20%
0.72
11.84
1.70
8.02
5
75%
25%
0.23
13.85
1.47
9.54
*ณ 31 ธ ันวำคม 2556
นำเสนอ กองทุนสำรองเลีย
้ งชีพ เอ็มเอฟซี มำสเตอรฟั
้ เฉพำะส่วน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล ้าธนบุรี
์ นด ์ ซึง่ จดทะเบียนแลว
22
อ ัตรำผลตอบแทนตำมแผนกำรลงทุนของ
มหำวิทยำล ัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุร ี
Sub Fund 2
นโยบำยตรำสำรหนี้
0.91%
Sub Fund 2 Sub Fund 3
แผนที่
1
2
3
4
5
นโยบายตรา นโยบายผสม
สารหนี้
(หุ้น 0-100%)
100%
95%
85%
80%
75%
0
5%
15%
20%
25%
Sub Fund 3
นโยบำยผสม
(หุน
้ 0-100%)
8.01%
อัตรา
ผลตอบแทน
อัตรา
ผลตอบแทน
อัตรา
ผลตอบแทน
อัตรา
ผลตอบแทน
อัตรา
ผลตอบแทน
YTD
YTD
YTD
YTD
YTD
2014*
2013
2012
2011
2010
0.91
1.26
1.97
2.33
2.68
2.69
2.20
1.21
0.72
0.23
3.83
5.83
9.84
11.84
13.85
2.63
2.4
1.93
1.7
1.47
1.97
3.48
6.51
8.02
9.54
*ณ 14 มีนำคม 2557
นำเสนอ กองทุนสำรองเลีย
้ งชีพ เอ็มเอฟซี มำสเตอรฟั
้ เฉพำะส่วน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล ้าธนบุรี
์ นด ์ ซึง่ จดทะเบียนแลว
23
3. สรุปภำวะเศรษฐกิจ
สรุปภำพรวมเศรษฐกิจโลก
•
IMF ปรับเพิม
่ คาดการณ์การขยายตัวทางเศรษฐกิจของโลก จากการเติบโต
ของกลุม
่ ประเทศพัฒนาแล ้ว
•
เศรษฐกิจกลุม
่ G-3 ซงึ่ เป็ นเศรษฐกิจหลักของประเทศพัฒนาแล ้วขยายตัว
ต่อเนือ
่ ง
•
เศรษฐกิจจีนชะลอลงเล็กน ้อย แต่เริม
่ มีประเด็นปั ญหาภาคการเงิน
•
กลุม
่ ประเทศตลาดเกิดใหม่ประสบปั ญหาเงินทุนไหลออก
•
ิ ค ้า
เศรษฐกิจไทยโดยภาพรวมชะลอตัว ยกเว ้น การสง่ ออกสน
•
นโยบายการเงินโดยสว่ นใหญ่ผอ
่ นคลาย ยกเว ้น ธนาคารกลางสหรัฐทีล
่ ดการ
ื้ สน
ิ ทรัพย์ตามโครงการ QE
เข ้าซอ
นำเสนอ กองทุนสำรองเลีย
้ งชีพ เอ็มเอฟซี มำสเตอรฟั
้ เฉพำะส่วน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล ้าธนบุรี
์ นด ์ ซึง่ จดทะเบียนแลว
25
แนวโน้มเศรษฐกิจไทยและอ ัตรำเงินเฟ้อ
ทีม
่ ำ : Consensus Economic ณ เดือนมกรำคม 2557, ธนำคำรแห่งประเทศไทย (BOT), สภำพ ัฒน์ฯ (NESDB), สำน ักเศรษฐกิจกำรคล ัง
(FPO)
•
ิ ควำมเสย
ี่ งหล ัก คือ กำรเมืองในประเทศ สง
่ ผลกระทบผ่ำนชอ
่ งทำงเควำม
เศรษฐกิจไทยเผชญ
้ ำ่ ยภำยในประเทศ
ื่ มนของผู
เชอ
่ั
บ
้ ริโภคและน ักลงทุน มีผลต่อเนือ
่ งไปย ังกำรใชจ
•
ี่ งทีจ
่ งกำรคำดกำรณ์หำกปัญหำกำรเมืองยืดเยือ
้ และ
เศรษฐกิจไทยมีควำมเสย
่ ะเติบโตด้ำนตำ่ ของชว
้ เกินกว่ำครึง่ แรกของปี 2557 จะทำ
ไม่สำมำรถแก้ไขได้ภำยในครึง่ แรกของปี 2557 ในกรณีทย
ี่ ด
ื เยือ
ให้ GDP ชะลอต ัวลงตำ่ กว่ำชว่ งล่ำงของคำดกำรณ์มำทีป
่ ระมำณ 2.2-2.6% (yoy)
•
่ ออกสน
ิ ค้ำมีแนวโน้มค่อย ๆ ปร ับต ัวดีขน
กำรสง
ึ้ ตำมเศรษฐกิจประเทศคูค
่ ำ้ และมีแนวโน้มเป็นปัจจ ัย
้ ำ่ ยภำยในประเทศ
ข ับเคลือ
่ นเศรษฐกิจ แต่ไม่เพียงพอทีจ
่ ะชดเชยควำมอ่อนแอของกำรใชจ
•
แรงกดด ันด้ำนเงินเฟ้ออยูใ่ นระด ับไม่สง
ู น ัก เนือ
่ งจำกแรงกดด ันด้ำนต้นทุนค่อนข้ำงทรงต ัว และกำร
ชะลอต ัวลงของอุปสงค์ในประเทศ
•
ี่ งของกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจและแรงกดด ันเงินเฟ้อในระด ับตำ่ มีโอกำสทีธ
ภำยใต้ควำมเสย
่ นำคำร
้ นโยบำยลงมำที่ 2.00% ต่อปี
แห่งประเทศไทยจะลดอ ัตรำดอกเบีย
นำเสนอ กองทุนสำรองเลีย
้ งชีพ เอ็มเอฟซี มำสเตอรฟั
้ เฉพำะส่วน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล ้าธนบุรี
์ นด ์ ซึง่ จดทะเบียนแลว
26
ภาวะตลาดตราสารหนี้ และกลยุทธ์
การลงทุน
่ ผลกระทบต่อตลำดตรำสำรหนี้
ปัจจ ัยทีส
่ ง
ปั จจัยบวก
 คาดเศรษฐกิจไทยในปี 2557 ยังคงขยายตัวในระดับตา่
 อุปทานของพันธบัตรรัฐบาลในปี งบประมาณ 2557 อยูใ่ นระดับทีจ่ ัดการได ้
 การดาเนินนโยบายอัตราดอกเบีย้ นโยบายในระดับตา่ ของไทยและอาจจะมีการปรับลดลงได ้
หากปั ญหาเศรษฐกิจยืดเยือ
้
ี่ ง
ปั จจัยเสย
 ความกังวลใจของผู ้ลงทุนเกีย่ วกับการลดการดาเนินนโยบาย QE ของ FED ซงึ่ สง่ ผลกระทบ
ต่อเงินไหลออกของตลาดเกิดใหม่
 แนวโน ้มอัตราเงินเฟ้ อทีจ่ ะเพิม่ ขึน้ ในชว่ งครึง่ ปี หลัง
 แนวโน ้มอัตราดอกเบีย้ อาจจะเป็ นขาขึน้ ในปี 2558
นำเสนอ กองทุนสำรองเลีย
้ งชีพ เอ็มเอฟซี มำสเตอรฟั
้ เฉพำะส่วน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล ้าธนบุรี
์ นด ์ ซึง่ จดทะเบียนแลว
28
้ ำหร ับระยะต่อไป
กลยุทธ์ตรำสำรหนีส
้
กลยุทธ์ดำ้ นอ ัตรำดอกเบีย
•
•
ร ักษำอำยุเฉลีย
่ ของกองทุนทีร่ ะด ับ 1.5 +/- 0.5 ปี
ชะลอกำรลงทุนในพ ันธบ ัตรร ัฐบำลรุน
่ อำยุมำกกว่ำ 5 ปี และเน้นกำร
ลงทุนในพ ันธบ ัตรอำยุประมำณ 2-3 ปี
กลยุทธ์ดำ้ นเครดิต
•
•
ั ว่ นกำรลงทุนในเงินฝำกและตรำสำรหนีร้ ะยะสนของธนำคำร
ั้
เพิม
่ สดส
่ งอำยุเดียวก ันและแนวโน้มอ ัตรำ
เมือ
่ ผลตอบแทนสูงกว่ำพ ันธบ ัตรในชว
้ ตำ
ดอกเบีย
่ สุดแล้ว
ั ว่ นกำรลงทุนในตรำสำรหนีเ้ อกชน โดย
หุน
้ กูบ
้ ริษ ัทเอกชน : ร ักษำสดส
้ ผ
เน้นตรำสำรหนีท
ี่ อ
ู ้ อกมีสถำนะทำงกำรเงินทีแ
่ ข็งแกร่ง ได้ร ับอ ันด ับ
้ ไป และอำยุไม่เกิน 5 ปี
เครดิต Rating A- ขึน
นำเสนอ กองทุนสำรองเลีย
้ งชีพ เอ็มเอฟซี มำสเตอรฟั
้ เฉพำะส่วน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล ้าธนบุรี
์ นด ์ ซึง่ จดทะเบียนแลว
29
สรุปภำวะเศรษฐกิจโลกปี 2556
และแนวโน้มปี 2557
Stock Market Review 2013
นำเสนอ กองทุนสำรองเลีย
้ งชีพ เอ็มเอฟซี มำสเตอรฟั
้ เฉพำะส่วน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล ้าธนบุรี
์ นด ์ ซึง่ จดทะเบียนแลว
31
แนวโน้มตลำดตรำสำรทุนในไตรมำส 1/2557
ปัจจ ัยบวก
กำรฟื้ นต ัวของเศรษฐกิจโลกอย่ำงค่อยเป็นค่อย
ไป โดยเฉพำะอย่ำ งยิง
่ กลุ่มประเทศคูค
่ ำ้ ทีส
่ ำค ัญ
ของประเทศไทย เช่ น สหร ฐ
ั อเมริก ำ จีน ญี่ป่ ุ น
สหภำพยุโรป เป็นต้น
ิ ทรัพย์เสย
ี่ ง
: การเคลือ
่ นย ้ายเงินลงทุนมายังสน
เพิม
่ ขึน
้
: การฟื้ นตัวของภาคการสง่ ออก
นโยบำยทำงกำรเงิน ทีผ
่ ่อ นคลำยของธนำคำร
กลำงทวโลก
่ั
ิ ทรัพย์เสย
ี่ ง
: การเคลือ
่ นย ้ายเงินลงทุนมายังสน
เพิม
่ ขึน
้ เพือ
่ หาผลตอบแทนทีส
่ งู กว่าอัตราเงินเฟ้ อ
: Carry Trade มายัง Emerging markets
กำรขยำยต วั ของเศรษฐกิจ ไทยในปี
2557 ที่
เติบโตในอ ัตรำ 2.7 – 3.3% และกำรเติบโตของ
ผลประกำรของบริษ ท
ั จดทะเบีย นในระด บ
ั 1012%
ปัจจ ัยลบ
กำรลดขนำดกำรเข้ำซอื้ สนิ ทร ัพย์จำกมำตรกำร
ิ ปริม ำณ (QE:
ผ่อ นคลำยเช ง
Quantitative
Easing)
: Unwind US dollar carry trade
: Bond yield ปรับตัวเพิม
่ ขึน
้ มีผลให ้ง Earnings
yield gap แคบลง
ปัจจ ัยกำรเมืองภำยในประเทศ
: การชุมนุมอย่างต่อเนื่อง และการทีไ่ ม่สามารถ
ื่ มั่นของ
จัดตัง้ รัฐบาลใหม่ได ้ สง่ ผลให ้ความเชอ
นั ก ล งทุ น ล ดล ง แล ะชะล อก า รเติ บ โต ท า ง
้
เศรษฐกิจ รวมทั ง้ ส่งผลให ้เกิดความล่าช าของ
การก่อสร ้างโครงสร ้างพืน
้ ฐาน
: ประเด็นทางการเมืองทีม
่ แ
ี นวโน ้มยืดเยือ
้ มีผล
ให ้อัตราการเติบโตของเศรษฐกิจไทยมีแนวโน ้ม
ชะลอตัวและถูกปรับลดประมาณการ
นำเสนอ กองทุนสำรองเลีย
้ งชีพ เอ็มเอฟซี มำสเตอรฟั
้ เฉพำะส่วน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล ้าธนบุรี
์ นด ์ ซึง่ จดทะเบียนแลว
32
แนวโน้มตลำดหุน
้ ไทย
ในระยะเวลำ 6 เดือน – 12 เดือนข้ำงหน้ำ
MFC คาดว่าเป้ าหมายดัชนีหลักทรัพย์ ปี 2557 ทีป
่ ระมาณ 1,428 จุด จากสภาพเศรษฐกิจโลกที่
ฟื้ นตัว, อัตราดอกเบีย
้ ทีอ
่ ยู่ในระดับต่าเกือบทั่วโลก, สภาพคล่องทีม
่ อ
ี ยู่สงู จากนโยบายการเงินทีผ
่ ่อน
คลายทั่วโลก, อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศที่ 2.7-3.3% และผลประกอบการบริษัทจด
ทะเบียนเติบโต ร ้อยละ 10-12% ในปี 2557 ทาง MFC มองว่าทิศทางของ SET index ในกรณีต่างๆ
น่าจะเป็ นไปตามตารางด ้านล่าง
Year
2014F
Best Case
PE
SET Index
15.0
1,530
Base Case
PE
SET Index
14.0
1,428
Worst Case
PE
SET Index
11.5
1,173
*SET Target for 2014F is based on 14F EPS and trailing P/E ratio
ี่ งและผันผวนสูงจาก
อย่างไรก็ตามตลาดหุ ้นไทยมีความเสย
 ปั จจัยการเมืองภายในประเทศทีจ
่ ะมีผลกระทบเชงิ ลบต่อการบริโภคภายในประเทศ, การลงทุนทัง้ ของ
ื่ มั่นของนักลงทุน
ภาครัฐในโครงสร ้างขนาดใหญ่ และการลงทุนภาคเอกชน รวมทัง้ ยังกดดันความเชอ
 การปรับลดวงเงินมาตรการ QE ของสหรัฐอเมริกา
 เศรษฐกิจโลกทีค
่ ่อนข ้างเปราะบาง และการชะลอตัวทางเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศในตลาดเกิดใหม่
(Emerging markets)
นำเสนอ กองทุนสำรองเลีย
้ งชีพ เอ็มเอฟซี มำสเตอรฟั
้ เฉพำะส่วน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล ้าธนบุรี
์ นด ์ ซึง่ จดทะเบียนแลว
33
กลยุทธ์ตราสารทุนในไตรมาส 1/2557
กลยุทธ์ดำ้ นนำ้ หน ักกำรลงทุนในตรำสำรทุน
ั สว่ นการลงทุนอยูใ่ นระดับ 80% (+ 5%)
 รักษาสด
ี่ ง
 ทยอยขายทากาไรและกลับเข ้าลงทุนใหม่ (Trading Strategy) เพือ
่ ลดระดับความเสย
ในชว่ งทีต
่ ลาดมีความผันผวน
กลยุทธ์ดำ้ นนำ้ หน ักกำรลงทุนในกลุม
่ อุตสำหกรรม
 Overweight : Telecommunication,Transportation, Food,Healthcare,
Petrochemical, Electronics
 Trading : Industrial estate, Contractor, Construction Material, Tourism
 Underweight: Residential Estate, Commerce, Media, Banking, Energy
นำเสนอ กองทุนสำรองเลีย
้ งชีพ เอ็มเอฟซี มำสเตอรฟั
้ เฉพำะส่วน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล ้าธนบุรี
์ นด ์ ซึง่ จดทะเบียนแลว
34
กลยุทธ์กำรลงทุนของตลำดหุน
้ ไทย
ในระยะเวลำ 6 เดือน – 12 เดือนข้ำงหน้ำ
ั สว่ นการลงทุนให ้อยูใ่ นระดับ 75-85% ของสด
ั สว่ นการลงทุนใน
 Tactical Asset Allocation: รักษาสด
หุ ้นทีไ
่ ด ้รั บ การอนุ มั ต ิ เพื่อ รองรั บ การเติบ โตของเศรษฐกิจและผลก าไรของบริษั ทจดทะเบีย นไทยที่
ยังคงเติบโตอย่างต่อเนือ
่ งด ้วยอัตราการเติบโตทีด
่ ี
ี่ งและเพิม
 เพิม
่ น้ าหนั กการลงทุนให ้หุ ้นกลุ่ม Blue chip เพื่อ ลดความเส ย
่ สภาพคล่องให ้กับ พอร์ต การ
ลงทุนในภาวะทีต
่ ลาดมีความผันผวนสูงจากความไม่แน่นอนของการเคลือ
่ นย ้ายของกระแสเงินลงทุ น
ต่างชาติและความไม่แน่นอนทางการเมืองภายในประเทศ และลดน้ าหนักการลงทุนในหุ ้นกลุม
่ ทีพ
่ งึ่ พา
การบริโภคภายในประเทศ
 Core Portfolio: เน ้นกลุม
่ ได ้ทีผ
่ ลประกอบการจะปรับตัวดีขน
ึ้ จากการฟื้ นตัวของเศรษฐกิจโลก, กลุม
่ หุ ้น
ทีม
่ ก
ี ารเปลีย
่ นแปลงทางโครงสร ้าง (การเปลีย
่ นระบบโทรศัพท์เป็ น 3G และระบบทีวด
ี จ
ิ ต
ิ อล, โครงสร ้าง
ประชากรสู่สั ง คมผู ้สูง วัย และการท่อ งเที่ย วเชงิ สุข ภาพ),
กลุ่ม หุ ้นที่ผ ลประกอบการเติบ โตไปกับ
อุตสาหกรรมการท่องเทีย
่ ว และการขยายตัวของระบบขนสง่ มวลชน ได ้แก่ ได ้แก่ กลุ่มเทคโนโลยีและ
สารสนเทศ, กลุ่ม การแพทย์, กลุ่ม ขนส่งและโลจิส ติกส ,์
กลุ่ม ปิ โตรเคมี,
กลุ่ม อาหาร,
กลุ่ม
อิเล็กทรอนิกส ์
ิ ค ้า
 Trading Portfolio: กลุม
่ วัสดุกอ
่ สร ้าง, กลุม
่ ผู ้รับเหมา, กลุม
่ นิคมอุตสาหกรรม โรงงานและโกดั งสน
ให ้เชา่ , กลุม
่ ท่องเทีย
่ ว
นำเสนอ กองทุนสำรองเลีย
้ งชีพ เอ็มเอฟซี มำสเตอรฟั
้ เฉพำะส่วน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล ้าธนบุรี
์ นด ์ ซึง่ จดทะเบียนแลว
35

similar documents