7% - คปภ.

Report
29 เมษายน 2557
การประชุมพิ จารณาความเหมาะสมของกรอบการทดสอบ
ภาวะวิ กฤตสาหรับธุรกิ จประกันชีวิต ครัง้ ที่ 2/ 2557
สายพัฒนามาตรฐานการกากับ
1
ระเบียบวาระการประชุม
วาระที่ 1
เรือ
่ งทีป
่ ระธานแจงให
้
้ทราบ
วาระที่ 2
รับรองบันทึกการประชุมครัง้ ที่ 1/2557
วาระที่ 3
เรือ
่ งเพือ
่ ทราบ
3.1 การประชุมคณะทางาน Non-Life ครัง้ ที่ 2/2557
3.2
วาระที่ 4
กรอบการทดสอบภาวะวิกฤตของ ธปท.
เรือ
่ งเพือ
่ พิจารณา
4.1 Macroeconomic Scenario
4.1.1 มุมมองตอสถานการณ
ในปี
2557
่
์
4.1.2 Equity price
4.1.3 Interest rate
การประชุมพิ จารณาความเหมาะสมของกรอบการทดสอบ
ภาวะวิ กฤตสาหรับธุรกิ จประกันชีวิต ครัง้ ที่ 2/ 2557
สายพัฒนามาตรฐานการกากับ
2
ระเบียบวาระการประชุม (ตอ)
่
วาระที่ 4
เรือ
่ งเพือ
่ พิจารณา (ตอ)
่
4.1.4 Credit downgrading with spread
4.1.5 Foreign exchange rate
4.1.6 Property price
4.2 Stress-to-Failure Scenario
4.3 Liability revaluation
วาระที่ 5
กาหนดการประชุมครัง้ ที่ 3/2557
การประชุมพิ จารณาความเหมาะสมของกรอบการทดสอบ
ภาวะวิ กฤตสาหรับธุรกิ จประกันชีวิต ครัง้ ที่ 2/ 2557
สายพัฒนามาตรฐานการกากับ
3
การประชุมพิ จารณาความเหมาะสมของกรอบการทดสอบ
ภาวะวิ กฤตสาหรับธุรกิ จประกันชีวิต ครัง้ ที่ 2/ 2557
สายพัฒนามาตรฐานการกากับ
4
การประชุมพิ จารณาความเหมาะสมของกรอบการทดสอบ
ภาวะวิ กฤตสาหรับธุรกิ จประกันชีวิต ครัง้ ที่ 2/ 2557
สายพัฒนามาตรฐานการกากับ
5
การประชุมพิ จารณาความเหมาะสมของกรอบการทดสอบ
ภาวะวิ กฤตสาหรับธุรกิ จประกันชีวิต ครัง้ ที่ 2/ 2557
สายพัฒนามาตรฐานการกากับ
6
การประชุมพิ จารณาความเหมาะสมของกรอบการทดสอบ
ภาวะวิ กฤตสาหรับธุรกิ จประกันชีวิต ครัง้ ที่ 2/ 2557
สายพัฒนามาตรฐานการกากับ
7
3. กรอบการทดสอบภาวะวิกฤตของ ธปท.
 กาหนดให้ทา supervisory scenario ในช่วงปลายปี 56
และมีกาหนดเวลาให้นาส่งภายใน 2 เดือน
 เป็ นการทดสอบเพิม
่ เติมจาก stress test ของ ICAAP ทีต
่ อง
้
จัดทาเป็ นประจาทุกปี
 กาหนด key factors 5 ปัจจัย และ ธพ. สามารถเพิม
่ เติม
ปัจจัยอืน
่ ๆ ได้
 Shock เกิดขึน
้ ณ วันทีก
่ าหนดให้เริม
่ ทาการทดสอบ และ
คงอยูในระดั
บนั้นตลอดไปเป็ นเวลา 2 ปี
่
 Project ผล ณ สิ้ น 12 เดือน และ 24 เดือน
 ความรุนแรงของ shock มี 2 ระดับ คือ Moderate และ
Severe
การประชุมพิ จารณาความเหมาะสมของกรอบการทดสอบ
ภาวะวิ กฤตสาหรับธุรกิ จประกันชีวิต ครัง้ ที่ 2/ 2557
สายพัฒนามาตรฐานการกากับ
8
3. กรอบการทดสอบภาวะวิกฤตของ ธปท. (ตอ)
่
Factors
Moderate
Severe
1. 10-year US Gov
bond yield (%)
3.8
4.5
2. 10-year thai Gov
bond yield (%)
5.0
7.0
3. FX (baht/ dollar)
33
36
1,000
800
2
0
4. SET index
5. GDP growth (%)
การประชุมพิ จารณาความเหมาะสมของกรอบการทดสอบ
ภาวะวิ กฤตสาหรับธุรกิ จประกันชีวิต ครัง้ ที่ 2/ 2557
สายพัฒนามาตรฐานการกากับ
9
การประชุมพิ จารณาความเหมาะสมของกรอบการทดสอบ
ภาวะวิ กฤตสาหรับธุรกิ จประกันชีวิต ครัง้ ที่ 2/ 2557
สายพัฒนามาตรฐานการกากับ
10
4.1.1 มุมมองตอสถานการณ
ในปี
2557
่
์
ขอมู
้ ลจากธนาคารแหงประเทศไทยและสมาคม
่
นักวิเคราะหการลงทุ
นชีใ้ ห้เห็ นวาปี
2557 มีปจ
ั จัยเสี่ ยง
่
์
หลัก 2 ประการ
ปัจจัยเสี่ยงที่สาคัญในปี
2557
1. QE tapering ทีอ
่ าจชะลอ/ เลิก ในปี 2557
2. Economic slowdown เนื่องมาจากปัจจัยทางการเมือง
การประชุมพิ จารณาความเหมาะสมของกรอบการทดสอบ
ภาวะวิ กฤตสาหรับธุรกิ จประกันชีวิต ครัง้ ที่ 2/ 2557
สายพัฒนามาตรฐานการกากับ
11
4.1.1 มุมมองตอสถานการณ
ในปี
2557 (ตอ)
่
่
์
สมาคมนักวิเคราะหการลงทุ
นทาการสารวจความเห็นจาก
์
สานักวิจย
ั ของบริษท
ั หลักทรัพย ์ 19 แหง่ และบริษท
ั
โกลดฟิ
์ วเจอรส
์ 2 แหง่
การประชุมพิ จารณาความเหมาะสมของกรอบการทดสอบ
ภาวะวิ กฤตสาหรับธุรกิ จประกันชีวิต ครัง้ ที่ 2/ 2557
สายพัฒนามาตรฐานการกากับ
12
4.1.1 มุมมองตอสถานการณ
ในปี
2557 (ตอ)
่
่
์
สมาคมนักวิเคราะหการลงทุ
นทาการสารวจความเห็ นเรือ
่ ง
์
การยกเลิกมาตรการ QE ในปี 2557
การประชุมพิ จารณาความเหมาะสมของกรอบการทดสอบ
ภาวะวิ กฤตสาหรับธุรกิ จประกันชีวิต ครัง้ ที่ 2/ 2557
สายพัฒนามาตรฐานการกากับ
13
4.1.1 มุมมองตอสถานการณ
ในปี
2557 (ตอ)
่
่
์
ประมาณการขยายตัวทางเศรษฐกิจทีจ
่ ด
ั ทาและรวบรวม
โดย ธปท.
การประชุมพิ จารณาความเหมาะสมของกรอบการทดสอบ
ภาวะวิ กฤตสาหรับธุรกิ จประกันชีวิต ครัง้ ที่ 2/ 2557
สายพัฒนามาตรฐานการกากับ
14
4.1.1 มุมมองตอสถานการณ
ในปี
2557 (ตอ)
่
่
์
 สานักงาน คปภ. เสนอมุมมองตอสถานการณ
ทาง
่
์
เศรษฐกิจในปี 2557 สาหรับ Macroeconomic
scenario วามี
่ ความเสี่ ยงจากปัจจัยภายในและปัจจัย
ภายนอก
 ปัจจัยภายใน คือ ความไมแน
่ ่ นอนทางการเมืองที่
ยืดเยือ
้ ไปถึงครึง่ หลังของปี
 ปัจจัยภายนอก คือ การปรับลด/ ยกเลิกมาตรการ
QE ของธนาคารกลางสหรัฐ
การประชุมพิ จารณาความเหมาะสมของกรอบการทดสอบ
ภาวะวิ กฤตสาหรับธุรกิ จประกันชีวิต ครัง้ ที่ 2/ 2557
สายพัฒนามาตรฐานการกากับ
15
4.1.1 มุมมองตอสถานการณ
ในปี
2557 (ตอ)
่
่
์
ปัจจัยภายใน: ความไมแน
่ ด
ื เยือ
้ ไปถึง
่ ่ นอนทางการเมืองทีย
ครึง่ หลังของปี ส่งผลให้
1. ผลประกอบการของบริษท
ั ในตลาดหลักทรัพยมี
์ การ
เติบโตตา่ กวาที
่ วร
่ ค
2. คาเงิ
่ เทียบกับสกุลเงินตางๆ
่ นบาทมีคาผั
่ นผวนเมือ
่
3. การเบิกจายงบประมาณภาครั
ฐลาช
่
่ ้า ไมสามารถ
่
กระตุนเศรษฐกิ
จดวยนโยบายการคลั
ง จึงตองใช
้
้
้
้
นโยบายการเงินโดยการลดอัตราดอกเบีย
้ นโยบายเพือ
่
กระตุนเศรษฐกิ
จ
้
การประชุมพิ จารณาความเหมาะสมของกรอบการทดสอบ
ภาวะวิ กฤตสาหรับธุรกิ จประกันชีวิต ครัง้ ที่ 2/ 2557
สายพัฒนามาตรฐานการกากับ
16
4.1.1 มุมมองตอสถานการณ
ในปี
2557 (ตอ)
่
่
์
4. การขยายตัวทางเศรษฐกิจทีต
่ า่ มีโอกาสทาให้ผู้ออก
ตราสารถูกปรับลดอันดับความน่าเชือ
่ ถือ
5. นักลงทุนขาดความเชือ
่ มัน
่ กาลังซือ
้ ของผู้บริโภค
ลดลง ประกอบกับความเขมงวดของสถาบั
นการเงิน
้
ในการปลอยสิ
นเชือ
่ ทาให้เกิดการปรับตัวลดลงของ
่
ราคาอสั งหาริมทรัพย ์
การประชุมพิ จารณาความเหมาะสมของกรอบการทดสอบ
ภาวะวิ กฤตสาหรับธุรกิ จประกันชีวิต ครัง้ ที่ 2/ 2557
สายพัฒนามาตรฐานการกากับ
17
4.1.1 มุมมองตอสถานการณ
ในปี
2557 (ตอ)
่
่
์
ปัจจัยภายนอก: การปรับลด/ ยกเลิก มาตรการ QE
ส่งผลให้
1. ดัชนีตลาดหลักทรัพยลดลงเนื
่องจากเงินทุนไหลออก
์
2. เงินบาทมีคาผั
่ เทียบกับสกุลเงินตางๆ
่ นผวนเมือ
่
3. แมจะมี
การไหลออกของเงินทุนแตไม
้
่ มี
่ นโยบายปรับ
เพิม
่ อัตราดอกเบีย
้ นโยบายเพือ
่ ชะลอการไหลออกของ
เงินทุนเคลือ
่ นยาย
เนื่องจากปัจจัยภายในส่งผลตอ
้
่
เศษฐกิจโดยรวมมากกวา่
การประชุมพิ จารณาความเหมาะสมของกรอบการทดสอบ
ภาวะวิ กฤตสาหรับธุรกิ จประกันชีวิต ครัง้ ที่ 2/ 2557
สายพัฒนามาตรฐานการกากับ
18
4.1.2 Equity price
ธปท. กาหนดให้สถาบันการเงินทดสอบภาวะวิกฤติในช่วง
ปลายปี 2556 ซึง่ ณ เวลาทีป
่ ระกาศสถานการณ์ SET
index อยูที
่ ระมาณ 1,300
จุด
่ ป
ปัจจัย
Moderate
Severe
SET index
1,000
800
% change
- 23 %
- 38%
การประชุมพิ จารณาความเหมาะสมของกรอบการทดสอบ
ภาวะวิ กฤตสาหรับธุรกิ จประกันชีวิต ครัง้ ที่ 2/ 2557
สายพัฒนามาตรฐานการกากับ
19
4.1.2 Equity price (ตอ)
่
สมาคมนักวิเคราะหการลงทุ
นทาการสารวจความเห็นและพบวา่
์
คาเฉลี
ย
่ SET index ณ จุดสูงสุดและตา่ สุดอยูระหว
าง
1,623 –
่
่
่
1,271 จุด หากมองในแงร่ าย
คือ SET index ขึน
้ สูงสุดและปรับ
้
ลดลงตา่ สุดในทันที การปรับลดจะมีคาประมาณ
22%
่
การประชุมพิ จารณาความเหมาะสมของกรอบการทดสอบ
ภาวะวิ กฤตสาหรับธุรกิ จประกันชีวิต ครัง้ ที่ 2/ 2557
สายพัฒนามาตรฐานการกากับ
20
4.1.2 Equity price (ตอ)
่
สานักงาน คปภ. เสนอให้ใช้ equity price shock -20%
และให้ dividend income ลดลง -20% ดวย
้
VaR 99.5
TVaR
99.5
QIS 1
BOT
IAA
Proposed
QIS 2
- 8.04%
- 10.39
-10%
-23%
-22%
-20%
การประชุมพิ จารณาความเหมาะสมของกรอบการทดสอบ
ภาวะวิ กฤตสาหรับธุรกิ จประกันชีวิต ครัง้ ที่ 2/ 2557
สายพัฒนามาตรฐานการกากับ
21
4.1.3 Interest rate
ธปท. มีมุมมองตอการปรั
บตัวของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล ดังนี้
่
อัตราผลตอบแทนระยะสั้ นปรับลดลงเนื่องจาก
 การปรับลดอัตราดอกเบีย
้ นโยบาย
 ความผันผวนทางเศรษฐกิจ ทาให้นักลงทุนทัง้ ในและตางประเทศสนใจการ
่
ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลมากขึน
้
อัตราผลตอบแทนระยะยาวมีการปรับเพิม
่ ขึน
้ ดังนี้

ปรับตัวเพิม
่ ขึน
้ ตามอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ เนื่องมาจาก
ความกังวลในการชะลอ/ ยกเลิกมาตรการ QE ทาให้มีการเทขายพันธบัตร
รัฐบาลสหรัฐฯ มากขึน
้

อยางไรก็
ตาม การปรับเพิม
่ ขึน
้ ของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทย
่
จะไมสู
บเพิม
่ ขึน
้ ของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐ เนื่องจาก
่ งเทาการปรั
่
การเพิม
่ ขึน
้ ของความตองการลงทุ
นในสิ นทรัพยที
่ ค
ี วามเสี่ ยงน้อย และการ
้
์ ม
คาดการณว์ าจะมี
พน
ั ธบัตรรัฐบาลทีอ
่ อกใหมลดลงหลั
งการยุบสภาและการ
่
่
ลงทุนในโครงการขนาดใหญที
่ าช
่ ล
่ ้าออกไป
หมายเหตุ: สรุปจากรายงานนโยบายการเงิน เดือนมีนาคม 2557
การประชุมพิ จารณาความเหมาะสมของกรอบการทดสอบ
ภาวะวิ กฤตสาหรับธุรกิ จประกันชีวิต ครัง้ ที่ 2/ 2557
สายพัฒนามาตรฐานการกากับ
22
4.1.3 Interest rate (ตอ)
่
มติทป
ี่ ระชุม ครัง้ ที่ 1/2557 คณะทางานในนามของ
สมาคมประกันชีวต
ิ ไทยเสนอกลับไปหารือเรือ
่ งการกาหนด
yield curve ทีเ่ หมาะสม และนาผลทีไ่ ดมาเสนอต
อที
้
่ ่
ประชุมครัง้ ที่ 2/2557
การประชุมพิ จารณาความเหมาะสมของกรอบการทดสอบ
ภาวะวิ กฤตสาหรับธุรกิ จประกันชีวิต ครัง้ ที่ 2/ 2557
สายพัฒนามาตรฐานการกากับ
23
4.1.4 Credit downgrading with spread
 เสนอให้คงไวเช
้ ่ นเดียวกับ QIS 1 คือลดลง 2 notches
และไมส
่ ่ งผลตอ
่ credit rating ของ reinsurers
QIS 1
QIS 2
- 2 notches
- 2 notches
การประชุมพิ จารณาความเหมาะสมของกรอบการทดสอบ
ภาวะวิ กฤตสาหรับธุรกิ จประกันชีวิต ครัง้ ที่ 2/ 2557
สายพัฒนามาตรฐานการกากับ
24
4.1.4 Credit downgrading with spread (ตอ)
่
เสนอให้ใช้ Spread จากการศึ กษาของ Towers
Watson ทีใ่ ช้ในโครงการ RBC 2
Scale
down to
1 year
การประชุมพิ จารณาความเหมาะสมของกรอบการทดสอบ
ภาวะวิ กฤตสาหรับธุรกิ จประกันชีวิต ครัง้ ที่ 2/ 2557
สายพัฒนามาตรฐานการกากับ
25
4.1.4 Credit downgrading with spread (ตอ)
่
การประชุมพิ จารณาความเหมาะสมของกรอบการทดสอบ
ภาวะวิ กฤตสาหรับธุรกิ จประกันชีวิต ครัง้ ที่ 2/ 2557
สายพัฒนามาตรฐานการกากับ
26
4.1.4 Credit downgrading with spread (ตอ)
่
 หาก downgrade 2 notches แลวอยู
ในระดั
บ AA+, AA, AA- หรือ
้
่
เทียบเทา่ ตราสารนั้นจะมีมูลคาลดลงอี
ก 1.3%
่
[มูลคาเดิ
่ ม x 0.987]
 หาก downgrade 2 notches แลวอยู
ในระดั
บ A+, A, A- หรือ
้
่
เทียบเทา่ ตราสารนั้นจะมีมูลคาลดลงอี
ก 2.1%
่
[มูลคาเดิ
่ ม x 0.979]
 หาก downgrade 2 notches แลวอยู
ในระดั
บ BBB+, BBB, BBB้
่
หรือเทียบเทา่ ตราสารนั้นจะมีมูลคาลดลงอี
ก 2.9%
่
[มูลคาเดิ
่ ม x 0.971]
 หาก downgrade 2 notches แลวอยู
ในระดั
บ BB+, BB, BB- หรือ
้
่
เทียบเทา่ ตราสารนั้นจะมีมูลคาลดลงอี
ก 3.5%
่
[มูลคาเดิ
่ ม x 0.965]
 หาก downgrade 2 notches แลวอยู
ในระดั
บตัง้ แต่ B+, B, B- ลง
้
่
ไปหรือเทียบเทา่ ตราสารนั้นจะมีมูลคาลดลงอี
ก 8.0%
่
[มูลคาเดิ
่ ม x 0.920]
การประชุมพิ จารณาความเหมาะสมของกรอบการทดสอบ
ภาวะวิ กฤตสาหรับธุรกิ จประกันชีวิต ครัง้ ที่ 2/ 2557
สายพัฒนามาตรฐานการกากับ
27
4.1.5 Foreign exchange rate
Appreciation
Depreciation
QIS 2
QIS 2
USD
9.28%
-7.13%
GBP
12.57%
-8.47%
EUR
17.04%
-13.53%
JPY
26.94%
-13.25%
HKD
9.64%
-7.39%
MYR
6.72%
-5.06%
SGD
6.67%
-7.96%
KRW
7.31%
-10.21%
TWD
6.28%
-7.68%
Currency
การประชุมพิ จารณาความเหมาะสมของกรอบการทดสอบ
ภาวะวิ กฤตสาหรับธุรกิ จประกันชีวิต ครัง้ ที่ 2/ 2557
สายพัฒนามาตรฐานการกากับ
28
4.1.6 Property price
 เปลีย
่ นแปลงแหลงข
่ อมู
้ ลจาก ธอส. ซึง่ มีเพียงขอมู
้ ล
รายไตรมาส เป็ นขอมู
้ ลจาก ธปท. ซึง่ เป็ นขอมู
้ ลราย
เดือน
 ขอมู
่
้ ลดัชนีราคาอาคารชุดจากฐานขอมู
้ ลสิ นเชือ
ธนาคารพาณิชย ์ ปี 54 – 56
 ไมใช
่ น
ิ เนื่องจากมีการปรับเพิม
่ ขึน
้ ตลอด
่ ้ดัชนีราคาทีด
 Percentage change 12 เดือน
 TVaR 99.5 percentile
VaR
TVaR
QIS 1
Proposed
QIS 2
-0.91%
-0.96%
-2.0%
-2.0%
การประชุมพิ จารณาความเหมาะสมของกรอบการทดสอบ
ภาวะวิ กฤตสาหรับธุรกิ จประกันชีวิต ครัง้ ที่ 2/ 2557
สายพัฒนามาตรฐานการกากับ
29
4.2 Stress-to-Failure
 กาหนดเป็ น Prescribed Scenario
 Sensitivity Test
 Interest rate parallel shift down
 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 M ณ 27 ธ.ค. 56
อยูที
่ ต
ั ราดอกเบีย
้ นโยบายซึง่ ปรับลดลงเมือ
่
่ ่ 2.31% ขณะทีอ
27 พ.ย. 56 อยูที
่ ่ 2.25%
 กาหนด floor เมือ
่ อัตราผลตอบแทนที่ 1 M เป็ น 0.00%
 Management action ขึน
้ อยูกั
ั เช่น
่ บดุลยพินิจของบริษท
หาก shift down 25 - 50 bps แลวท
้ าให้ CAR ตา่ กวา่ 140%
อาจจาเป็ นตองมี
management action
้
การประชุมพิ จารณาความเหมาะสมของกรอบการทดสอบ
ภาวะวิ กฤตสาหรับธุรกิ จประกันชีวิต ครัง้ ที่ 2/ 2557
สายพัฒนามาตรฐานการกากับ
30
4.2 Stress-to-Failure (ตอ)
่
6.00
5.00
4.00
% 3.00
2.31
2.00
1.00
0.00
1M 1
4
7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46
TTM
27-Dec-56
การประชุมพิ จารณาความเหมาะสมของกรอบการทดสอบ
ภาวะวิ กฤตสาหรับธุรกิ จประกันชีวิต ครัง้ ที่ 2/ 2557
Floor
สายพัฒนามาตรฐานการกากับ
31
4.3 Liability revaluation
 สานักงาน คปภ. เสนอให้ทาการ shock กอน
่
average เนื่องจากตองการทราบผลการทดสอบภายใต
้
้
กฎเกณฑที
่ งั คับใช้อยูในปั
จจุบน
ั (ตามทีร่ ะบุไวใน
่
้
์ บ
ประกาศประเมินราคาฯ)
 ตางกั
บ QIS 1 ทีก
่ าหนดให้ทาการ average กอน
่
่
shock เพราะไมต
่ องการให
้
้การทดสอบครัง้ แรกมีความ
ซับซ้อนเกินไป
การประชุมพิ จารณาความเหมาะสมของกรอบการทดสอบ
ภาวะวิ กฤตสาหรับธุรกิ จประกันชีวิต ครัง้ ที่ 2/ 2557
สายพัฒนามาตรฐานการกากับ
32
4.3 Liability revaluation
สาหรับ immediate impact คือ 2 ม.ค. 57 ซึ่งสมมติให้มี
คาเท
่ ก
ู นาไป shock
่ ากั
่ บ yield ณ 27 ธ.ค. 56 ทีถ
สาหรับ end of year impact คือ 31 ธ.ค. 57 ซึ่งสมมติให้
มีคาเท
่ ก
ู นาไป shock
่ ากั
่ บ yield ณ 27 ธ.ค. 56 ทีถ
การประชุมพิ จารณาความเหมาะสมของกรอบการทดสอบ
ภาวะวิ กฤตสาหรับธุรกิ จประกันชีวิต ครัง้ ที่ 2/ 2557
สาหรับ immediate impact คือ
Q4/56 ทีม
่ ี weight 51% และ Q3/56,
Q2/56, Q1/56, Q4/55, Q3/55,
Q2/55, Q1/55 ทีม
่ ี weight 7% และ
ไมมี
่ ไตรมาสใดถูก shock
สาหรับ end of year impact คือ Q4/57 ที่
มี weight 51% และ Q3/57, Q2/57, Q1/57,
Q4/56, Q3/56, Q2/56, Q1/56 ทีม
่ ี weight
7% โดยไตรมาสที่ Q4/57, Q3/57, Q2/57,
และ Q1/57 ไดรั
้ บผลจาก shock ทีเ่ กิดตน
้
ปี และคงอยูโดยไม
มี
้ นปี
ากับ งสิ33
่ สายพัฒนามาตรฐานการก
่ recovery จนถึ
4.3 Liability revaluation
Shock
QIS 1
7%
7%
7%
7%
7%
7%
1/55 2/55 3/55 4/55 1/56 2/56
QIS 2
average กอนแล
วจึ
่
้ ง
shock หลังจากนั้นใช้
คาเดิ
่ มตลอดจนถึงสิ้ นปี
7%
51%
3/56 4/56 1/57 2/57 3/57 4/57
เฉลี่ย 8 ไตรมาส ไม่มี shock นาไป
เทียบกับ yield ณ 2 ม.ค. ซึ่งโดน shock
2 ม.ค. 57 ซึ่งสมมติว่ามีค่าเท่ากับ
27 ธ.ค. 56 และต้องโดน shock
7%
7%
7%
7%
7%
7%
1/55 2/55 3/55 4/55 1/56 2/56
shock กอนแล
วจึ
่
้ ง
average ทาให้ตนปี
้ และ
สิ้ นปี มค
ี าต
น
่ างกั
่
การประชุมพิ จารณาความเหมาะสมของกรอบการทดสอบ
ภาวะวิ กฤตสาหรับธุรกิ จประกันชีวิต ครัง้ ที่ 2/ 2557
7%
7%
7%
51%
3/56 4/56 1/57 2/57 3/57 4/57
7%
7%
7%
7%
7%
51%
ปลายปี Shock 4 ไตรมาส
แลวเฉลี
ย
่
้
สายพัฒนามาตรฐานการกากับ
34
Immediate & End of Year Impacts
Stressed Projection
Base Projection
Beginning of year
End of year 1
Business
Plan
Investment
Shocks
Normal
situation
• Profit Growth 20%
• CAR  50%
End of year impact
Non
investment
shocks (if any)
• Loss 10%
• CAR  20%
Reinvestment
Immediate
impact
การประชุมพิ จารณาความเหมาะสมของกรอบการทดสอบ
ภาวะวิ กฤตสาหรับธุรกิ จประกันชีวิต ครัง้ ที่ 2/ 2557
ได้รบั ผลกระทบ
จาก shock ด้วย
สายพัฒนามาตรฐานการกากับ
35
การประชุมพิ จารณาความเหมาะสมของกรอบการทดสอบ
ภาวะวิ กฤตสาหรับธุรกิ จประกันชีวิต ครัง้ ที่ 2/ 2557
สายพัฒนามาตรฐานการกากับ
36
Thank You
การประชุมพิ จารณาความเหมาะสมของกรอบการทดสอบ
ภาวะวิ กฤตสาหรับธุรกิ จประกันชีวิต ครัง้ ที่ 2/ 2557
สายพัฒนามาตรฐานการกากับ
37

similar documents