หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ ๓๓ - TOT e

Report
หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ ๓๓
าถึ
ง
เข
เขาใจ
้
้
ประจาวันที่ ๒๖
พั
ฒ
นา
ส.ค.๕๕
หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ ๓๓
สถานการณด
าว
้
่
์ านการข
ไมมี
ค
วามเคลื
อ
่
นไหวของ
่
ผกร. ในพืน
้ ที่
หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ ๓๓
การปฏิบตั ิที่สาคัญของหน่วย
เมือ
่ ๒๕๑๙๐๐ ส.ค.๕๕ ร้อย.ทพ.
๓๓๐๑ จัดกาลัง ๑ ชป. ลว.เส้นทางใน
เขตเทศบาลเมืองเบตง เหตุการณปกติ
์
หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ ๓๓
ยุทธ ์
ลว.จร
ลว.
พิสูจนทราบ
์
เมือ
่ ๒๖๘๐๐๐ – ๒๖๑๑๐๐ ส.ค.๕๕
ร้อย.ทพ.๓๓๑๒ จัดกาลัง ๑ ชป.
ลว.จรยุทธ ์
หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ ๓๓
ยุทธ ์
ลว.จร
ลว.
พิสูจนทราบ
์
เมือ
่ ๒๕๐๗๐๐ – ๒๗๐๖๐๐ ส.ค.๕๕ ร้อย.ทพ.๔๑๐๗ จัดกาลัง ๑
ชป. ลว.จรยุทธ ์ พิกด
ั QG เส้นตัง้ ๕๘ – ๖๐ เส้นนอน ๔๔ – ๔๖
หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ ๓๓
ด้านกิจการพลเรื อน
เมือ
่ ๒๖๐๙๐๐ ส.ค.๕๕ ร้อย.ทพ.๓๓๐๑
จัดกาลัง เพือ
่ พบปะพูดคุยกับ ผอ.รร.คอรียะห ์
วิทยา
ชุมชนกุนุงจนอง เขตเทศบาลเมืองเบ
ตง จว.ยะลา
เมือ
่ ๒๖๑๑๐๐ ส.ค.๕๕ ร้อย.ทพ.๓๓๐๑ จัดกาลัง เพือ
่
พบปะประธาน ชุมชนกุนุงจนอง
และติดตามความ
เคลือ
่ นไหวบานเป
้
้ าหมาย ของนาย มูฮัมหมัด สาอิ ในเขต
เทศบาลเมืองเบตง
หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ ๓๓
ฉก.ทพ.๓๓ สั่ งให้ รอย.นขต.
้
ตรวจสอบสถานประกอบการคมนาคม
ใน
พืน
้ ทีรร่ ้อย.ทพ.๔๑๐๗
บ
ั ผิดชอบ
จัดกาลัง ๑ ชป. ลว.จรยุทธ ์
พิกด
ั QG เส้นตัง้ ๕๘ – ๖๐ เส้นนอน ๔๔ – ๔๖
บ.กม.๓๖ ม.๓ ต.อัยเยอรเวง
อ.เบตง จว.ย.ล.
์
ยึดถือการปฏิบต
ั ต
ิ ามยุทธศาสตรพระราชทาน
“เข้าใจ เข้าถึง
์
พัฒนา” พร้อมทัง้ น้อมนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เป็ นแนวทางในการพัฒนาให้เกิดสั นติสุข
หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที๓
่ ๓

similar documents