http://pinhigh.info/AdventureTravel/egypt/NileRiverSunset.jpg Území starověkého Egypta se rozprostíralo podél Nilu, druhé největší řeky na světě (6695 km).

Report
Slide 1

http://pinhigh.info/AdventureTravel/egypt/NileRiverSunset.jpg


Slide 2


Slide 3

Území starověkého Egypta se rozprostíralo podél Nilu, druhé největší řeky na
světě (6695 km). Záplavy trvaly po 3 měsíce a hladina řeky stoupala až o 7 m.
Po opadnutí záplav zůstal kolem řeky široký pás úrodného tmavého bahna
a zemědělci mohli sít obilí. Řeka se využívala jako zásobárna vody, k rybolovu
i k dopravě.
1) Nil ústí do Středozemního moře
2 a 3) Nilská delta - má tvar
řeckého písmene delta
– na mapě je otočeno
o 180°

Δ

5) Na západním břehu Nilu
se rozkládá Sahara
4) Horní Egypt leží na jihu
= na horním toku Nilu
4) Dolní Egypt leží na severu
= na dolním toku Nilu
http://www.veda.cz/article.do?articleId=69015

Úkoly:
1) Kam ústí Nil?
2) Ukaž na mapě
nilskou deltu.

3) Proč se jí tak říká?
4) Ukaž, kde leží
Horní Egypt
a kde Dolní Egypt.
5) Co se rozkládá
na západním
břehu řeky?


Slide 4

Oslavná báseň z 20. století př.n.l.

Buď pozdraven, ó Nile,
jenž prýštíš ze země
a plyneš, abys živil Egypt!
Ó tajemný,
jenž jsi průvodcem temnotou
k jasnému dni jásotu a zpěvu,
kdy lučiny jsou pod vodou!
Ty, kterého Slunce stvořilo,
aby všechen brav mohl žít,
ty, jenž napájíš i vzdálenou poušť
svou rosou z nebes padající,

pane ryb,
jenž přivádíš vodní ptáky,
když ostatní ptactvo odletělo na jih,
tvůrce ječmene, roditeli pšenice,
jenž chrámům dovoluješ,
aby mohly pořádat slavnosti.
Ty když nedáš dostatečnou záplavu,
nosu se nedostává dechu života
a každý je chuďasem,
tu i bohům ubývá obětí a lidstvo hyne!

příteli matky Země,
jenž dozíráš na obilí
a působíš, že dílna Stvořitele
vzkvétá,
http://staroveky-egypt.webz.cz/literatura.html


Slide 5

Mezi hlavní plodiny patřila pšenice a ječmen, z luštěnin se pěstoval hrách
a fazole. Zelenina byla zastoupena cibulí, česnekem, okurkami, ovoce pak
vinnou révou, datlemi, fíky nebo granátovými jablky. Úkol: Poznáš exotické
ovoce a druh obilí?
datle

papyrus
fíky

http://gypsymagicspells.blogspot.com

http://forum.vitarian.cz/viewtopic.php?f=10&t=1226

meloun

http://www.nasevyziva.cz

http://vfu-www.vfu.cz

http://vfu-www.vfu.cz
http://vfu-www.vfu.cz
http://www.rockmelon.net.au/
http://zazraky-vsehomira.blog.cz/rubrika/chramy-a-knezi


Slide 6

Subtropy jsou na jedné straně krásné bujnou a pestrou vegetací a rozmanitými
druhy živočichů, ale na druhé straně se v tomto podnebném pásmu skrývá více
nebezpečí. Úkol: Pojmenuj následující druhy živočichů.

http://www.carphunters.com/Fotoarkiv/Reptiles/Crocodylus-niloticus10.htm

http://alik.idnes.cz


Slide 7

Kolem roku 3100 př.n.l. připojil vládce Horního Egypta MENI (další jeho možná
jména – NARMER, AHA) ke svému knížectví Dolní Egypt, který dobyl. Sídlil
v Cinewu, ale nechal stavět nové sídelní město MENNOFER (tzn.“krása trvá“,
řecky: Memfis) v Dolním Egyptě. Stal se pravděpodobně zakladatelem 1. dynastie.
Meni byl prý rozsápán hrochem při lovu. Úkol: Symbolem sjednoceného Egypta je
dvoubarevná královská koruna. Poznáš z reliéfu tzv. Narmerovy palety, který
z králů je Meni?
Mé jméno
je MENI.

http://masch.blog.cz/0801/panovnici-nulte-dynastie-2

www.historywebka.webnode.cz


Slide 8

vláda 3. – 6. dynastie (2700 – 2270)
• po ukončení vlády 2. dynastie se dějiny Egypta dělí na Starou, Střední a Novou říši
• stavby velkých pyramid
• vznik písma
DŽÓSER
• schopný vojevůdce, který uskutečnil tažení:
• na jih do Núbie (získal zlato, dřevo, slonovinu, otroky)
• na východ na Sinajský poloostrov (měď, nerosty)
• na sever do Palestiny (cedr)
• jeho ministrem byl Imhotep (vynikající stavitel, učenec, kněz, spisovatel, lékař)
• Džóserova stupňovitá pyramida – 6 stupňů, v = 60 m (jeho mumie byla nalezena)

http://www.starovekyegypt.net

http://www.ancient-egypt-book.com

http://www.starovekyegypt.net


Slide 9

vláda 3. – 6. dynastie (2700 – 2270)

• pyramidy v Gíze
• největší pyramida Cheopsova (řecky – CHEOPS, egyptsky – CHUFU)
• prostřední pyramida se Sfingou – Chafrenova (egyptsky – RACHEF) – zdá se
nejvyšší, protože leží na vyvýšeném místě
• Menkaureova pyramida se třemi satelitními pyramidami

http://www.national-geographic.cz

http://mystickyegypt.blogspot.com


Slide 10

vláda 3. – 6. dynastie (2700 – 2270)

• vznik písma
• Egypťané psali obrázkovým písmem – hieroglyfy (každý předmět byl vyjádřen
svým obrázkem) později začal obrázek odpovídat konkrétní hlásce
• vyzkoušej si psaní hlásek v podobě hieroglyfů: http://www.eyelid.co.uk/hieroglyphic-typewriter.html
• hieroglyfy se psaly buď inkoustem na papyrus (druh rákosu), nebo se tesaly
do kamene
• jméno faraóna se vpisovalo do oválného ozdobného tvaru zvaného kartuš
• napiš své jméno do kartuše: http://www.virtual-egypt.com/newhtml/glyph/glyph.html

http://briajones8.files.wordpress.com/2011/03/egypt2.jpg

http://www.crystalinks.com/egyptwriting.html


Slide 11

vláda 11. – 12. dynastie (2070 – 1970)
• v tomto období se rozšířilo používání bronzu
• po zániku Staré říše trval v zemi politický chaos
• pořádek nastolil a říši zase sjednotil MENTUHOTEP I.
• centrum říše se přesouvá více na jih – hlavní město VESET = THÉBY

http://www.starovekyegypt.net

www.ancient-egypt-history.com


Slide 12

vláda 11. – 12. dynastie (2070 – 1970)
• příčinou zániku Střední říše se staly útoky Hyksósů – kmenů z Asie
• na rozdíl od Egypťanů měli Hyksósové jezdectvo, díky němuž byli schopni
provést bleskové útoky
• ovládli Egypt, ale Veset nedobyli


Slide 13

vláda 18. – 20. dynastie (1580 – 1090)

Významní panovníci

AHMOS I.
- přezbrojil egyptskou armádu – vybavil ji válečnými vozy,
sekerami místo mečů
- vybudoval vojenské loďstvo

http://www.touregypt.net

- definitivně vyhnal Hyksósy z Egypta

http://egyptmajec.blogspot.com

THUTMÓSE III.
- za jeho vlády měl Egypt největší území – až k Eufratu
- se svou nevlastní matkou HATŠEPSUT byl pohřben
v chrámovém komplexu DÉR EL BAHRÍ
http://wdict.net/de/word/deir+el-bahari/

http://wysinger.homestead.com


Slide 14

vláda 18. – 20. dynastie (1580 – 1090)
Významní panovníci

ACHNATON – AMENHOTEP IV.
- omezil moc kněží (vzal jim půdu) a zavedl uctívání jediného boha
ATONA = bůh slunce
- nechal si budovat nové hlavní město Achenaton
- jeho manželkou byla NEFERTITI (symbol ženské krásy)

http://www.maat.sofiatopia.org

http://egyptcultureandreligion.wordpress.com

http://fuckybaby.blog.cz


Slide 15

vláda 18. – 20. dynastie (1580 – 1090)
Významní panovníci

TUTANCHAMÓN
- významný spíše pro nás svou velkolepou hrobkou (zemřel velmi mladý)
- jeho jméno napovídá, že po smrti Achnatóna, se navrátily staré
pořádky – obnovilo se původní náboženství – víra v boha Amóna
- zhlédni práci archeologů:

www.youtube.cz

- Nové objevy, pradávné záhady - Ztracené hrobky z Théb 1

H. Carter

http://mystickyegypt.blogspot.com

Údolí králů – hrobky

http://www.theboyking.com


Slide 16

Bednaříková, J., Kysučan L., Fejfušová M.: Dějepis – pravěk a starověk,
Nová škola, Brno 2007


similar documents