Varför fokus på nyanlända just nu? Ökning Fler

Report
Varför fokus på nyanlända just nu?
Ökning
Fler kommuner
Kommuners erfarenheter och kompetens
Skollag – elevs rätt
Skolresultat
Vi vet mer
Valår
Nyanlända i fokus
Vad vet vi?
Skolinspektionen
Forskningen
Skolverket
Nyanlända i fokus
Skolinspektionen
Granskningsrapport 2009:3
Rätt till utbildning åsidosätts
Avskildhet motverkar inkludering
Eldsjälar
Kartläggning, studiehandledning, attityder
Nyanlända i fokus
Kvalitetsgranskning Rapport 2010:16
Okunskap
Svagt flerspråkigt perspektiv
Svenska som andraspråk
Trygghet i förskolan tar över
Modersmålsundervisningen eget liv
Nyanlända i fokus
Forskningen
Bunar, Axelsson
Förberedelseklasser? Utslussning kan vara
inledning till segregation
Yttre faktorer, ekonomiska resurser, lärares
utbildning mindre viktiga
Tillåtande arbetsklimat, kollegialt lärande,
formativ bedömning, pedagogiskt ledarskap,
inkludering avgörande
Nyanlända i fokus
Skolverket – effektiv kompetensutveckling
och framgångsfaktorer
Inkludering contra isolering – alla elever
Höga förväntningar
Insatser kopplas till resultat
Långsiktighet
Få, tydliga, mål
Organisatoriska förutsättningar
Systematiskt kvalitetsarbete och kollegialt
lärande
Nyanlända i fokus
Vad gör staten?
Ds 2013:6 Utbildning för nyanlända elever
Ds 2? Svenska som andraspråk?
Regeringsuppdrag
Nyanlända i fokus
Ds 2013:6 Utbildning för nyanlända elever
Mottagande och skolgång
Nyanländ i fyra år
Kartläggning inom två månader
Förberedelseklass
Prioriterad timplan ett år
Framgångsfaktorer – kompetens, flexibilitet,
höga förväntningar
Nyanlända i fokus
Ds 2 ?????
Svenska som andraspråk – svenska för
nyanlända??
Utformning av skolförfattningar
Kompetenskrav för lärare – lärarutbildningen
Stöd på modersmålet i
ämnesundervisningen
Förändringar i lärarutbildningen?
Nyanlända i fokus
Regeringsuppdrag
Kartläggnings- och bedömningsmaterial
Kompetensutvecklingsinsatser
Information om det fria skolvalet
Nyanlända i fokus
Kompetensutvecklingsinsatser – högt tryck
Rektorsutbildningarna
11 lärosäten med svenska som andraspråk –
ramplan 1
Nationella konferenser Göteborg, Malmö,
Stockholm
Ramplan 2
Nyanländas lärande
HT -13
VT -14
VT -15
Rektorer
+ team
Team
+ rektorer
Lärare i alla
ämnen
Nyanlända i fokus
Innehåll ramplan 1
Aktuella juridiska aspekter
Aktuell forskning och beprövad erfarenhet
Systematiskt kvalitetsarbete
Organisatoriska förutsättningar
Attityder och förhållningssätt
Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt
Formativ bedömning
Nyanlända i fokus
Mål för team
Kunskap och verktyg kartläggning
Förutsättningar för alla elever att nå målen
Utveckling av mottagande och undervisning
Hur språk- och kunskapsutvecklande
arbetssätt utvecklar elevers lärande
Teamarbete leder till bättre undervisning
Nyanlända i fokus
Examensrätt i svenska som andraspråk
Göteborgs universitet, Högskolan Dalarna
Linköpings universitet, Lunds universitet,
Malmö högskola, Mälardalens högskola,
Stockholms universitet, Umeå universitet,
Uppsala universitet.
Kvantitet! Borås på vänt. Plus fler??

similar documents