De Werkschool - Gemeenteloket SZW

Report
DE WERKSCHOOL
NIET NIEUW. WEL UNIEK.
Van papier naar praktijk
SZW-dagen Extra 2011
Maarten Crump
[email protected]
AANLEIDING
Een groot aantal jongeren die niet in staat is
een startkwalificatie te behalen mist de
aansluiting met de arbeidsmarkt en wordt
uitkeringsafhankelijk (instroom in Wajong al
dan niet in combinatie met werk):
– 70% REC 3 (van de 2.600 lpj)
– 35% REC 4 (van de 3.400 lpj)
– 45% Pro (van de 6.000 lpj)
KABINET: WERKEN NAAR
VERMOGEN
Kabinet:
• Uit indicering WSW blijkt dat minstens helft van de mensen regulier
werk (al dan niet met ondersteuning) zou moeten kunnen verrichten.
Is nu 5%
• Bij Wajong werkt 25% (waarvan 15% beschut). Meer dan de helft
zou regulier werk moeten kunnen verrichten. Is nu 10%
• “(…) voorzieningenstelsel is historisch gegroeid tot wat het nu is: een
systeem met onvoldoende samenhang.”
• fuikvorming (bijvoorbeeld WSW)
• Wajong: naar 6.000 nieuwe instroom, 10.000 aan het werk per jaar
(waarvan 5.000 met inkomensondersteuning)
WAAR STAAN WE?
STAND VAN ZAKEN
LANDELIJK
Proces:
• Advies:
– 23-11-2010 verschijnen advies
– 17-12-2010 positieve reactie van sociale
partners vanuit STAR
– 24-06-2011 Kabinetsreactie: groen licht voor
de Werkschool
• Landelijke Stichting de Werkschool opgericht
STAND VAN ZAKEN
IN DE REGIO’S
Interesse regio’s boven verwachting:
– >5 gestart:
– Eindhoven
– Zuid-Limburg
– Amsterdam
– Rotterdam
– Achterhoek
– Utrecht
– Flevoland
– Drechtsteden
– >20 interesse
PAPIER
VOOR WIE
• Toeleverend onderwijs:
– Vso (m.n. REC 3 en 4)
– Pro
– Mbo1/AKA
• Maximaal 3 jaar, gemiddeld 2 jaar
• Traject tussen 16 en 21
• Aandacht i.i.g. voor werkcapaciteit,
ondersteuningsbehoefte en
loonwaardebepaling
WERKSCHOOLALLIANTIE
WERKSCHOOLTRAJECT
•
•
•
•
•
•
•
Leerling echt centraal
Werk is einddoel en leidend
Ontzorgen leerling en werkgever in alle facetten
Maatwerk
Toepassen kwalificatiestructuur MBO
Branchecertificaten en EVC
Aan de voorkant: ontschot inzetten van middelen
ZOEK DE VERSCHILLEN
FORMULE WERKSCHOLEN
FINANCIERING
• Ontschotte inzet van alle middelen voor
ondersteuning route onderwijs/arbeidsmarkt
• Basis:
– Bekostiging OCW
– Inzet instrumentarium UWV/gemeenten
• Aanvullend:
– Leerlinggebonden: ondersteuning en zorg
– Werkschoolgebonden: fondsen en
opstartfinanciering
RENDEMENT
•
•
•
Jongere:
werk in plaats van uitkering
Werkgever: gekwalificeerde werknemer
Overheid:
meer rendement met minder
middelen. Budgettair neutraal. Direct ten minste
20% besparingen door ontschotte inzet van
middelen
VAN PAPIER NAAR PRAKTIJK
KWARTIERMAKEN EN UITVOEREN
MEERWAARDE
WERKSCHOOL
–
–
–
–
–
Opschalen
Ontzorgen
Ontschotten
Focus op werk
Onafhankelijk en objectieve gebundelde
middeleninzet en vormgeving integraal en
vraaggericht Werkschooltraject
– Regionale aanpak met landelijke infrastructuur
ACTIVITEITEN WERKSCHOOL
–
Randvoorwaarden creëren:
o
Regionaal functionerend netwerk
o
Beschikbaarheid alle ingrediënten voor Werkschooltraject vanuit
perspectief leerling en werkgever
o
Rechtmatige middelencoördinatie
–
Trajecten samenstellen:
o
Wat, met wie, door wie betaald?
o
Ononderhandelbaar: traject is integraal en vraaggericht en komt
onafhankelijk tot stand
o
Expertise samenwerkingspartners maximaal benutten
o
Eerst traject vaststellen, dan bepalen wie wat doet
–
Uitvoering regisseren:
o
Alle uitvoerende taken worden uitbesteed
o
Werkschool selecteert uitvoerders
o
Kunnen Werkschoolpartijen, maar ook anderen zijn
WERKSCHOOLALLIANTIE
REGIONALE FORMULE
CONSEQUENTIES
– Elke speler laat zijn eigen totaalpakket los. Werkschool stelt
totaalpakket samen. Werkschool benut hierbij regionale en
landelijke ingrediënten
– Onder welke voorwaarden zou je dit doen? Wat krijg je hiervoor
terug?
– Werkschool heeft voldoende bevoegdheden nodig. Is
onafhankelijk ten opzichte van elke deelnemende partij.
– Opbrengsten collectief en voor elke partij moeten duidelijk zijn
– Resultaat = regionale Werkschoolformule (uitgewerkte aanpak op
basis van afspraken regionale partijen + Stichting)
AANPAK
– Kwartiermaker
– ‘coalition of the willing’
– Regionale Werkschoolformule ontwikkelen en toewerken
naar start uitvoering (uitvoeringsplan inclusief begroting)
– Zo snel mogelijk richting uitvoering
– Werkendeweg formule verfijnen
– Daarom klein beginnen
GEMEENTEN EN
DE WERKSCHOOL
NU
In ieder geval belangrijk vanwege:
• WMO
• Lokaal preventieve jeugdveld
• Schuldhulpverlening/budgetbeheer
STRAKS
Impact Regeerakkoord:
• Decentralisatieslag/transities:
– 2013 Wet werken naar vermogen
– 2014-2018 jeugdzorg. 2012 wetsvoorstel Jeugdzorg naar
Tweede Kamer (Wet zorg voor jeugd; ook jeugd-GGZ – nu
Zvw - en jeugd-LVG – nu ABWZ)
– 2013/2014 begeleiding/dagbestding van ABWZ naar WMO
• Meer met minder
CONSEQUENTIES
• Meer financiering in één hand
• Nadruk op zelfredzaamheid
• Sterke samenhang stelsels sociaaleconomisch domein
• Regionalisering
• Vraaggericht (o.a. werkgeversbenadering)
• Focus op werken naar vermogen
DUS …
• Gemeenten cruciaal voor Werkschool
• Werkschool loopt voor op deze ontwikkelingen:
• Regionaal
• Focus op werk
• Samenhangende inzet van middelen
• Leerling echt centraal
• Empowerment/zelfredzaamheid
• Leren, werken en kwalificeren naar vermogen

similar documents