och kommunikationsverktyg Elevens lärprocess www.hjarntorget.nu

Report
Karin Wennbo
Bilderna är från flickr
[email protected]
www.hjarntorget.nu
Grundskollärare SO 4-9
Skolutvecklingsfrågor i Göteborgs stad och Örgryte
stadsdelsförvaltning
Myndigheten för skolutveckling
Kursplanerarbete hos Skolverket
www.hjarntorget.nu
Göteborgs stad
25 000 barn i förskolan varav
21 000 i kommunal
38 000 elever i kommunal
skola och 8 000 i fristående
21 stadsdelar med
ansvar för förskola och
skola
7 600 förskollärare och lärare
Utbildningsförvaltningen
med ansvar för
gymnasieskola och
14 000 elever i kommunala
vuxenutbildning
gymnasieskolor
1 200 lärare
www.hjarntorget.nu
Skolplanen för Göteborg anger att
alla ska ha en individuell
utvecklingsplan, från förskola till
gymnasieskola.
Skrevs in 2001
Inga direktiv på hur arbetet ska
gå till eller hur mallen ska se ut
www.hjarntorget.nu
www.hjarntorget.nu
Uppdrag att ta fram ett nytt pedagogiskt itstöd för förskola, grundskola,
gymnasieskola och vuxenutbildning
www.hjarntorget.nu
Verktyg
• Planering, schema, kalender, närvaro/frånvaro
• Samarbetsytor
• Informations- och kommunikationsverktyg
• Elevens lärprocess
Stöd för utvecklingssamtal,
omdömen och individuella
utvecklingsplaner
Möta den diversifierade
verksamheten i Göteborg
www.hjarntorget.nu
www.hjarntorget.nu
www.hjarntorget.nu
www.hjarntorget.nu
http://ugli.pingpong.net/
www.hjarntorget.nu
Utvecklingssamtal
7 kap. 2§ grundskoleförordningen
Läraren ska fortlöpande informera eleven och elevens
vårdnadshavare om elevens skolgång. Minst en gång
varje termin ska läraren, eleven och elevens
vårdnadshavare ha ett utvecklingssamtal om hur
elevens kunskapsutveckling och sociala utveckling bäst
kan stödjas.
Informationen vid utvecklingssamtalet ska grunda sig på
en utvärdering av elevens utveckling i relation till målen
i läroplanen och kursplanerna.
www.hjarntorget.nu
Utvecklingssamtal
7 kap. 2§ grundskoleförordningen
Vid utvecklingssamtalet ska läraren i en skriftlig
individuell utvecklingsplan
1 ge omdömen om elevens kunskapsutveckling i
relation till målen i varje ämne eleven får
undervisning i, och
2 sammanfatta vilka insatser som behövs för att eleven
ska nå målen och i övrigt utvecklas så långt som
möjligt inom ramen för läroplanen och kursplanerna
www.hjarntorget.nu
Utvecklingssamtal
7 kap. 2§ grundskoleförordningen
Den individuella utvecklingsplanen kan även innehålla
omdömen om elevens skolgång i övrigt inom ramen
för läroplanen, om rektor så beslutar det.
Överenskommelser mellan läraren, eleven och
elevens vårdnadshavare vid utvecklingssamtalet ska
alltid dokumenteras i utvecklingsplanen. Rektorn
beslutar om utformningen av sådan skriftlig
information som ges i utvecklingsplanen.
www.hjarntorget.nu
Utgångspunkter för IUP
Rektor bör
ge skolans lärare förutsättningar att skapa
ett gemensamt förhållningssätt till arbetet
med IUP
Skolans lärare bör
Ha gemensamma rutiner och former för
dokumentation av elevens kunskapsutveckling
och lärande
Utveckla och använda ett gemensamt språk i
dokumentationen
www.hjarntorget.nu
Elevens lärare bör
Skapa förutsättningar för att samtalet blir ett
trepartssamtal som ger ömsesidig information och leder
fram till en plan för hur skolan kan främja elevens
fortsatta lärande samt vad eleven själv kan ta ansvar för
Skapa förutsättningar för att samtalet präglas av respekt
och förtroende
Beskriva hur de nationella målen konkretiserats i
undervisningen
Informera elev och vårdnadshavare om vilka kunskaper
och kunskapskvaliteter som ska bedömas
www.hjarntorget.nu
Syften med den individuell
utvecklingsplanen med skriftliga omdömen
Ge tydlig information om kunskapsutvecklingen och om rektor så
beslutar, den sociala utvecklingen
Innehålla en plan för fortsatt lärande
Ge eleven ökade möjligheter att påverka sina studier
Konkret beskriva vad skolan ska göra
Stärka elevens delaktighet
Underlätta kontinuitet i lärande vid byten av lärare, grupp och
skola
www.hjarntorget.nu
De skriftliga omdömena bör
Ge tydlig information om
elevens kunskaper i
relation till de nationella
målen
Utformas så att där inte
förekommer känsliga
uppgifter som kan tänkas
omfattas av sekretess
Ge tydlig information om
elevens kunskaper i
relation till de nationella
målen
Ge tydlig information om
elevens kunskaper i
relation till de nationella
målen
www.hjarntorget.nu
Den framåtsyftande planeringen bör
Sammanfattande ange
vilka kunskaper och
förmågor eleven ska
utveckla
Uttrycka positiva
förväntningar på eleven
Sammanfattande beskriva
skolans insatser för att stödja
och stimulera elevens fortsatta
kunskapsutveckling
Utgå från elevens
förmågor, intressen
och starka sidor
www.hjarntorget.nu
Är ett webbaserat system lösningen?
Är ett webbaserat system farligt?
Är ett webbaserat system bättre?
Gör ett webbaserat system våra
utvecklingssamtal bättre?
www.hjarntorget.nu
www.google.com
www.hjarntorget.nu
Hur vill vi att vår process runt
utvecklingssamtal och omdömen ska se ut?
Hur når vi dit?
Hur ser infrastrukturen ut?
Hur är kompetensen bland våra pedagoger?
Ställ krav på leverantören; hur mycket kan vi
anpassa, hur ser utvecklingsarbetet ut?
www.hjarntorget.nu
I
U
P
Bilden från flickr
www.hjarntorget.nu
IUP
www.hjarntorget.nu
www.hjarntorget.nu
www.hjarntorget.nu

similar documents