Dålig arbetsmiljö Vems ansvar? vad kan vi göra? Röst-arbetsmiljö        Röstkrav Röstvila Bakgrundsbuller Akustik Luftkvalitet Arbetsställning Stress Arbetsmiljö regleras av  Arbetsmiljölagen – ramlag  Arbetsmiljöverkets författningssamling AFS. – föreskrifter och allmänna råd som preciserar vilka krav som.

Report
Slide 1

Dålig arbetsmiljö
Vems ansvar?
vad kan vi göra?


Slide 2

Röst-arbetsmiljö
Röstkrav
Röstvila
Bakgrundsbuller
Akustik
Luftkvalitet
Arbetsställning
Stress


Slide 3

Arbetsmiljö regleras av


Arbetsmiljölagen
– ramlagArbetsmiljöverkets författningssamling
AFS.
– föreskrifter och allmänna råd som
preciserar vilka krav som ska ställas på
arbetsmiljön.


Slide 4

Arbetsmiljölagen
1§ Lagens ändamål är att förebygga ohälsa och
olycksfall i arbetet samt att även i övrigt uppnå en
god arbetsmiljö.
”Lagen omfattar allt arbete”. (ur kommentarer till kap 1)


Slide 5

Arbetsmiljölagen säger att…


Arbetsmiljön skall vara tillfredsställande med hänsyn
till arbetets natur och den sociala och tekniska
utvecklingen i samhälletArbetsförhållandena skall anpassas till människors
olika förutsättningar i fysiskt och psykiskt avseendeTeknik, arbetsorganisation och arbetsinnehåll skall
utformas så att arbetstagaren inte utsätts för fysiska
eller psykiska belastningar som kan medföra ohälsa
eller olycksfall


Slide 6

Arbetsmiljölagen säger att…


Arbetslokal skall vara så utformad och inredd
att den är lämplig från arbetsmiljösynpunkt.De arbetshygieniska förhållandena när det
gäller luft, ljud, ljus, vibrationer och liknande
skall vara tillfredsställande.


Slide 7

Arbetsmiljölagen säger att…


Arbetsgivaren har yttersta ansvaret för arbetsmiljönArbetsgivare och arbetstagare skall samverka för att
åstadkomma en god arbetsmiljöPå arbetsställen med minst fem arbetstagare ska
finnas ett eller flera skyddsombud. Även på mindre
arbetsställen ska skyddsombud utses om det behövs.Företagshälsovård skall kopplas in vid behov.


Slide 8

Författningssamlingen


Skrifter med specifika direktiv hur man hanterar tex
bullernivåer, kemikalier etc.Saknas direkta föreskrifter om röstbelastning och
röstergonomi.Kunskapsöversikt om röstergonomi
Rapport 2011:6 (Lindhe, Södersten)


Slide 9

Arbetsgivarens ansvarArbetsgivaren har huvudansvar för arbetsmiljön.
Bedriva systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)
vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga
ohälsa och olycksfall
instruera och informera de anställda för att undvika
risker
ha en organisation för rehabiliterings- och
anpassningsverksamhet
anlita den företagshälsovård som behövs


Slide 10

Arbetstagarens ansvar
 medverka i arbetsmiljöarbetet
– Påtala risker, ohälsa etc
 följa föreskrifter
 delta i genomförandet av åtgärder
 använda skyddsanordningar och personlig
skyddsutrustning


Slide 11

Företagshälsovården
oberoende expertresurs inom områdena arbetsmiljö
och rehabilitering.
Företagshälsovården skall särskilt arbeta för att
förebygga och undanröja hälsorisker på arbetsplatser
samt ha kompetens att identifiera och beskriva
sambanden mellan arbetsmiljö, organisation,
produktivitet och hälsa. Kap 3 2c§


Slide 12

företagshälsovården


Kompetens med flera professioner att bedöma
arbetsmiljö
Finnas med i det fortlöpande arbetsmiljöarbetet
Vara med vid undersökningar, riskbedömning, kontrollerKunskap om Arbetsanpassning och rehabiliteringSaknas dock specifik kunskap om röst och
röstergonomi i många fall.Samarbetet med våra kompetenser bedöms vara av
vikt. (Södersten, Sala)


Slide 13

Företagshälsovård


Previa
FeelGood
Ergotea
Landstingshälsan
….


Slide 14

Kontakt med
Företagshälsovården


Företagshälsovård efter att arbetsgivaren köper in
tjänsten.Företagshälsovård med mottagning
-patienten kan boka tid och få bedömning och
åtgärder.


Slide 15

Vem gör vad?

Arbetsgivaren har huvudansvar för arbetsmiljön.
Arbetstagare deltar i arbetsmiljöarbete genom att bla
upplysa om risker, ohälsa…
Företagshälsovård är en oberoende expertresurs i
arbetsmiljöarbetet.
Skyddsombud är representant för arbetstagarna och
är med vid planeringar, genomförande av
arbetsmiljöarbete och uppföljningar.


Slide 16

När något i arbetsmiljön inte
fungerar
Personen kontaktar arbetsgivaren.
Arbetsgivaren har ansvar att åtgärda miljö, anpassa
arbetet, ta kontakt med expertis om man inte har
kunskap inom företaget, företagshälsovård.
Personen kan också kontakta företagshälsovården
direkt i vissa fall.


Slide 17

Samarbete efterlyses!
 Hur samarbetar vi?
logoped, foniater, företagshälsovård,
arbetsgivare, arbetstagare etc.


Slide 18


Slide 19

Hitta mer information


Arbetsmiljöverket www.av.se
Arbetsmiljölagen
AFS 1994:1 arbetsanpassning och rehabilitering
AFS 2001:1 systematiskt arbetsmiljöarbete
Broschyrer som grundar sig på AFS.
Ansvar och befogenhet i arbetsmiljön
Företagshälsovården behövs för jobbet
Systematiskt arbetsmiljöarbete
Bra arbetsmiljö på Callcenter

Yrkesrelaterade röststörningar och röstergonomi.
Kunskapsöversikt rapport 2011:6.
Röstergonomi. Rösten - ett fungerande
arbetsredskap. Sala, 2005


Slide 20

TACK


similar documents