Av. Andreea DELI - Business Review

Report
ELEMENTE DE NOUTATE ÎN
CODUL INSOLVENȚEI
- argumente pro și contra -
Av. Simona Maria MILOȘ
Președinte INPPI
Av. Andreea DELI
Membru în Consiliul Științific al INPPI
• Neajunsuri ale Legii nr.85/2006;
• Remediile oferite prin Codul insolvenței unor
situații sesizate în practică;
• Era necesară introducerea anumitor elemente
suplimentare prin Codul Insolvenței?
Neajunsuri ale Legii nr. 85/2006
• accesul mult prea facil al debitorului la deschiderea
procedurii insolvenței;
• posibilitatea debitorului de a controla procedura, prin:
schimbarea sediului în vederea alegerii instanței, desemnarea
administratorului
judiciar
provizoriu,
confirmarea
administratorului judiciar definitiv (n.b. în cazuri izolate),
modificarea ulterioară a majorității reale a creanțelor nu anulează
hotărârile adoptate anterior de către deținătorii unei minorități;
• accesul mult prea facil al debitorului la confirmarea unui
plan de reorganizare – lipsa susținerii din partea majorității
valorice a creanțelor;
• lipsa reglementării insolvenței grupului de societăți;
• lipsa superpriorității reale la finanțare;
• insuficienta protecție a creditorilor cu creanțe curente.
Remediile Codului insolvenței
• Egalizarea termenului de soluționare a cererii de
deschidere a procedurii insolvenței debitor/creditor;
• limitarea practicilor de forum shopping- schimbarea
sediului debitorului în cele 6 luni anterioare datei
depunerii cererii de insolvență atrage competența
instanței de la sediul inițial;
• desemnarea practicianului în insolvență – din oficiu de
către judecătorul sindic – riscul netransparenței și al
subiectivismului;
• dacă votul exprimat este viciat (introducere/eliminare
creanță) în adunarea creditorilor, aceasta este
reconvocată cu aceeași ordine de zi - rezultat diferit –
desființare măsură de către judecătorul sindic.
Remediile Codului insolvențeicontinuare
• Superprioritate la distribuire pentru finanțările
acordate debitorului în următoarele condiții:
(i) finanțările se acordă numai cu acordul comitetului creditorilor si vor fi garantate
cu bunuri sau drepturi care nu formează obiectul unor cauze de preferință, fiind
libere de sarcini;
(ii) în lipsa unor bunuri libere de sarcini, finanțările vor fi garantate prin garanții
deja constituite, cu acordul creditorilor garantați preexistenți;
(iii) în lipsa unor bunuri libere de sarcini sau a acordului creditorilor garantați
preexistenți, finanțările vor fi garantate de toti creditorii pro rata, raportat la
totalitatea garanțiilor;
(iv) în cazul în care finanțarea debitorului este efectuată de către acționari/asociați,
aceștia nu vor veni în concurs cu creditorii anteriori și deci nu vor avea prioritate la
distribuire din bunurile grevate de sarcini în favoarea altor creditori, ci vor avea o
creanță curentă și nu una garantată.
Remediile Codului insolvențeicontinuare
• Asigurarea unui cadru echilibrat de votare a planurilor de
reorganizare, prin:
- asigurarea suportului unei majorități valorice a creanțelor prin
introducerea unei condiții suplimentare de confirmare a planului;
- oferirea către creditori de plăți egale sau mai mari decât ar primi în caz de
faliment –introducerea definiției testului creditorului privat;
- revenirea la creanțele înregistrate în tabelul definitiv, în situația eșuării
planului, chiar dacă prin plan respectivele creanțe fuseseră diminuate sau chiar
înlăturate (art.140);
- obligativitatea administratorului judiciar de a solicita falimentul, în
ipoteza în care constată – în timpul planului- pierderi sau acumulări de noi
datorii;
- eliminarea dreptului creditorilor care controlează debitorul să
voteze planul de reorganizare;
- asigurarea distribuirii plăților către creditori, în regim pro rata, din
încasările realizate din activitatea curentă și vânzarea bunurilor libere de sarcini
în perioada planului de reorganizare.
Remediile Codului insolvențeicontinuare
• Introducerea posibilității exprese a creditorilor
curenți de a solicita intrarea în faliment, pentru
neplata creanțelor exigibile de 30 de zile;
• Introducerea obligativității de soluționare a litigiilor
privind existența/cuantumul creanțelor curente în
competența exclusivă a judecătorului sindic;
• Introducerea condițiilor expres și limitativ
prevăzute, în care cererea de faliment poate fi
respinsă de către judecătorul sindic, respectiv:
- creanța curentă este achitată;
- creanța curentă nu este datorată;
- debitorul încheie o convenție de plată cu creditorul
curent.
Dispoziții esențiale introduse prin Codul
Insolvenței, cu impact asupra procedurilor de
reorganizare/faliment
• Ridicarea procentului de omologare a concordatului
preventiv de la 80% la 90% din total creanțe;
• Reducerea duratei planului de reorganizare de la 3
ani la 1 an, cu posibilitate de prelungire pentru 12
luni;
• Stabilirea procentului de confirmare a planului de
reorganizare la 50% din total creanțe;
• Introducerea posibilității exprese de executare silită
în favoarea deținătorilor de creanțe curente.
Argumentele prezentate în susținerea
acestor elemente
• accesul mult prea facil al debitorului la confirmarea
unui plan de reorganizare, prin:
- lipsa susținerii din partea majorității valorice a creanțelor;
- posibilitatea de a efectua plăți prin planul de reorganizare nu
în tranșe egale ci progresive, lăsând la finalul duratei
planului, pe cele mai importante, ca valoare;
• concurența neloială între cei aflați în insolvență și cei
care își exercită activitatea în afara procedurii;
• insuficienta protecție a creditorilor cu creanțe
curente, acumularea de datorii și evaziunea fiscală.
Concluziile....
• Eliminarea evaziunii fiscale;
• Durata de 1 an a planului nu constituie o
problemă reală. Remediu: se adună durata
concordatului
cu
durata
planului
de
reorganizare și se ajunge la un maxim de 4 ani;
• Stabilirea procentului de aprobare a planului de
reorganizare la 50% va elimina calitatea de
spectator pasiv a creditorului majoritar;
• Posibilitatea executării silite a creanțelor curente
reprezintă un beneficiu al creditorilor.
Posibile efecte...
• Unirea duratei procedurii de prevenire a insolvenței cu durata
planului de reorganizare nu are în vedere scopul prevenției în sine;
• Durata planului de 1 an de zile diminuează posibilitatea de achitare
a datoriilor istorice, pentru care nu este posibilă restructurarea în
afara planului de reorganizare (OUG nr. 29/2011 aprobată prin Legea nr. 15/2012
privind reglementarea acordării eșalonărilor la plată, prevede posibilitatea acordării, de către
creditorul bugetar, de eșalonări la plată pe o perioadă de până la 5 ani, însă sub condiția ca
debitorul să nu se afle în procedura insolvenței)
• Procentul de 50% din total masă credală este excesiv și creează o
poziție dominantă, de natură a afecta șansele de reorganizare ale
debitorului;
• Posibilitatea creditorului curent de a executa silit debitorul aduce
atingere celor mai importante principii care guvernează procedura
insolvenței: caracterul colectiv, concursual și caracterul egalitar al
creditorilor în procedură.
Executarea silită a creanțelor curente măsura poate crea conflicte între:
• creditorii anteriori și cei curenți;
• creditorii curenți cu titlu executoriu/cei fără
astfel de titlu;
• creditorii curenți - furnizori de utilități/ceilalți
creditori curenți;
• creditorii curenți și creditorii garantați;
• practicianul în insolvență/executorul
judecătoresc/fiscal;
• creditorii care acordă finanțare în
procedură/ceilalți creditori curenți.
ÎN LOC DE CONCLUZII...
”The distinguishing feature of an insolvency or
bankruptcy law, in comparison with ordinary debt
recovery legislation, is that it provides for collective
action by creditors which often provides certain
significants advantages”
(Henry N. Schiffman, consultant FMI, membru al NY Bar si al Columbia
District Bar- Joint Vienna Institute, Financial Transactions for Lawyers –
1995)
Procedura reorganizării: „dă debitorului onest aflat într-o
situație nefericită, o nouă oportunitate în viață și orizont liber
viitoarelor sale eforturi, nemarcate de presiunea și descurajarea
generate de debitele preexistente.”
(Decizie Curtea Supremă a Statelor Unite ale Americii, anul 1934)

similar documents