Inhoudelijke verdieping GvB POV Wadden congres_r02, 169

Report
Hydraulische Randvoorwaarden
POV toepassingen Waddenzee
Imagine the result
Kern
• Nog veel onzekerheden in de hydraulische
randvoorwaarden voor de Wadden
• Huidige randvoorwaarden kunnen dus mee
(te hoog) of tegenvallen (te laag)
• De onzekerheden nemen naar het oosten
gaande toe
• We kijken alleen naar de delen die door
dijken worden beschermd
Dia 2 | 9 oktober 2014 | © ARCADIS 2014
Dijkringen Wadden
Voorbeelden
Dia 4 | 9 oktober 2014 | © ARCADIS 2014
• Hertoetsen dijkvakken met WTI 2011
• Effect van voorlanden op de maatgevende
belastingen op de keringen
• Effecten lange (b.v. zeespiegelstijging,
afsluiting Lauwerszee, verdieping Eems,
aanleg Sperrwerk) en korte termijn (storm)
bodemveranderingen
• Effecten kleinschalige weerfenomenen
• Effecten secundaire belastingen
• Effecten golfdoordringing Eems-Dollard en
meenemen tijdsafhankelijk gedrag golven.
• Effecten aardbevingen, bodemdalingen etc.
Bodemligging
Bepaal met hoge resolutie modellen in
interactieve mode de effecten van verschillende
bodemliggingen of configuraties voor het
dijkontwerp op de maatgevende belasting op
de kering:
•
•
•
•
Dia 5 | 9 oktober 2014 | © ARCADIS 2014
Effecten geulen
Effecten platen
Effecten stroming voor de dijk
Bodemliggingsveranderingen korte (storm)
en lange termijn
Golven stromingen
- weer
Dia 6 | 9 oktober 2014 | © ARCADIS 2014
Beter onderzoek naar de effecten van golfstroom-wind interactie en de variaties van de
waterstanden in de tijd:
1. Interacties tussen wind, golven en
stromingen is uiterst complex
2. Het nu gebruikte modelinstrumentarium is
daar niet voldoende voor geschikt
3. Resolutie in tijd en ruimte te laag
4. Maximale wind, golf en waterstand treden
niet gelijktijdig op
Golven stromingen
- weer
Voorbeeld pompwerking van de Waddenzee:
Er vindt al weer uitstroming plaats tijdens het
laatste staartje vloed in het Oosten omdat de
bak al vol is en het water niet weg kan.
Golf setup zorgt voor extra tunneling van water
door de zeegaten naar de Waddenzee.
Dia 7 | 9 oktober 2014 | © ARCADIS 2014
Golven stromingen
- weer
Dia 8 | 9 oktober 2014 | © ARCADIS 2014
Voorbeeld resolutie in tijd en ruimte te laag:
1. Koppeling weersverwachting met
waterbeweging 1 maal per 3 uur
2. Geen interactie tussen golven en
waterbeweging, geen golven in
waterbeweging meegenomen
3. Resolutie in de ruimte nu orde 3 bij 3 km op
Noordzee schaal
4. Moet veel fijner tot orde 200 m of fijner in
de Waddenzee
5. Alleen wind en druk meegenomen
Golven stromingen
- weer
Dia 9 | 9 oktober 2014 | © ARCADIS 2014
Voorbeeld gelijktijdig optreden max. wind,
waterstand en golf:
1. De waterbeweging heeft veel tijd nodig om
de Waddenzee te vullen
2. De maximale wind treedt vrijwel zeker niet
op, op het moment dat de Waddenzee vol
is
3. De maximale golf treedt op na lange groei
over de Noordzee. De golf heeft tijd nodig
de kust te bereiken. De maximale golf valt
met zekerheid niet samen met het moment
van max. waterstand en wind
Nu:
Secundaire
belastingen
• Maximale waterstand of
• Maximale golf bij een bepaalde waterstand
Beter:
• Verloop van de belasting in de tijd
• Effecten geulvorming
• Interactie tussen verschillende onderdelen
Dia 10 | 9 oktober 2014 | © ARCADIS 2014
Imagine the result
Dia 11 | 9 oktober 2014 | © ARCADIS 2014

similar documents