klik hier.

Report
Moeten of willen?




Lucy Hermsen, algemeen directeur
Personeel en onderwijs SKOB
Geert Gerritsen, algemeen directeur PRO8
Jan Ruikes, algemeen directeur Financiën en
beheer SKOB
En………… (naam, functie/rol, school)




De Mariabasisschool (9 januari, 14.00 u.)
De St.Bernardusschool (15 januari, 19.30 u.)
De Roncallischool (24 januari, 19.30 u.)
Basisschool Dichterbij (30 januari, 14.00 u.)






Voorgeschiedenis / haalbaarheidsrapport GoNoGo / actuele stand van zaken
Schetsen van beide organisaties
Consequenties voor de diverse geledingen
Tijdpad januari 2013 – januari 2014
Rol van de (gemeenschappelijke)
medezeggenschapsraden
Inventariseren van meningen, ideeën,
wensen, aandachtspunten etc.


Samenwerking op het terrein van scholing,
kwaliteitszorg (visitatiecommissie,
opbrengstgericht leiding geven), Breinbaas,
inkoop (energie), Gambia-project,
beleidsontwikkeling, onderhoud gebouwen
(klussendienst)
Regionale ontwikkelingen (o.a. dalende
leerlingaantallen > effecten op schaalgrootte)



Besturen zoeken naar intensieve
samenwerking (lees: fusie) om te
anticiperen op effecten van krimp, financiële
risico’s te verminderen, bestuurlijke
aansturing te professionaliseren.
Bijvoorbeeld: IJsselgraaf/Archipel
(43/7800), Gelderveste/SKBG (36/6500),
De Liemers/R’IJssel (24/5400 ),
Reflexis/Essentius/Accent/Lima (50/7500).
Positie van éénpitters



SKOB en PRO8:
in 2013 samen 21 scholen met 24 locaties
in 2020 samen 15 scholen met 15 locaties?
(ook zonder fusie!)
Binding aangaan met éénpitters in de regio
d.m.v. het oprichten van een coöperatie?
Nu wordt al samengewerkt met de
Laetareschool in Kilder, Het Timpaan in
Wehl, De Plakkenberg in Silvolde




2010 en 2011: advisering externe
deskundigen tot risicodemping
Januari 2012: intentieverklaring tot
onderzoek van een besturenfusie
Juni 2012: rapport Go-NoGo, opgesteld met
inbreng van directeuren, GMR-leden,
leerkrachten en de algemeen directeuren
Met als advies:


“De algemeen directeuren adviseren het
bestuur van SKOB, de Raad van Toezicht van
PRO8, de directieraden en GMR’en om een
daadkrachtig GO uit te spreken en middels
werkgroepen de fundamenten te leggen voor
een stevige fusie-stichting per 1-1-2014”
Dit advies is door genoemde geledingen
overgenomen; het definitieve besluit valt na de
presentatie van het eindrapport (juni 2013)
SKOB en PRO8 nu 3560 leerlingen
In 2020 nog ongeveer 2950 leerlingen
Terugloop van 600 leerlingen = 30 lege
lokalen = 30 fte groepsleerkrachten
De Kolkstede, Beek (198)
De Galamaschool, ‘s Heerenberg (284)
De Mariaschool, 's Heerenberg (219)
De Boomgaard, Braamt (73)
De Suitbertusschool, Stokkum (90)
De Roncallischool, Zeddam (205)
De St.Martinusschool, Loerbeek (72)
De St.Jozefschool, Azewijn (92)
Augustinus, Gaanderen (211)
De Pas, Doetinchem (213)
St.Willibrordus, Olburgen (27)
De Leer, Hengelo (178)
St.Bernardus, Keijenborg (184)
De Vijverberg, Doetinchem (80)
Dichterbij, Doetinchem (426)
St.Martinus, Gaanderen (159)
St.Martinus, Baak (63)
De Wegwijzer, Doetinchem (240)
Het Palet, Doetinchem (90)
Dynamiek, Terborg (346)
St.Joannes, Steenderen (111)
Nieuw gebouw in Gaanderen
Fusieschool, Gaanderen (350)
De Pas, Doetinchem (200)
De Leer, Hengelo (160)
St.Bernardus, Keijenborg (160)
Dichterbij, Doetinchem (400)
De Wegwijzer, Doetinchem (200)
Dynamiek, Terborg (330)
Fusieschool, Steenderen (250)
Fusieschool
in
Steenderen
(samen met
De Akker en
De Steenuil)
SKOB
PRO8
8 scholen (8 locaties)
13 scholen (16 locaties)
1200 leerlingen
2400 leerlingen
120 medewerkers
220 medewerkers
Bestuursbureau in Braamt (De
Boomgaard)
Bestuursbureau in Doetinchem (CABO)
Alle scholen basistoezicht inspectie
Alle scholen basistoezicht inspectie
Partner van Breinbaas, Playing for
Success, WSNS Doetinchem
Partner van Breinbaas, Playing for
Success, WSNS Doetinchem
Lid van Personeelscluster Oost
Nederland PON
Lid van Personeelscluster Oost
Nederland PON
Werkzaam in gemeente Montferland
Werkzaam in gemeenten Bronckhorst,
Doetinchem en Oude IJsselstreek
Administratiekantoor CABO
Administratiekantoor CABO



Bredere mobiliteit binnen één bestuur: meer
scholen, meer onderwijsconcepten, spreiding
in de regio, meer identiteiten.
Werkgelegenheidsbeleid binnen één bestuur
biedt meer mogelijkheden (ontwikkelen
specifieke kennis, meer mogelijkheden tot
scholing, functiebeleid)
Wet- en regelgeving / cao en PONwerkgelegenheidsbeleid blijven hetzelfde.



Grotere afstanden
Grotere overleggroepen (directieberaad,
internbegeleiderskring)
Minder “familiegevoel” ?

Ouders hebben voornamelijk te maken met
de school van hun kind > op dat niveau
zullen ze weinig tot niets van een
besturenfusie merken






Van 2 Raden van Toezicht naar 1
Van 3 algemeen directeuren/bestuurders
(2,3 fte) naar 2 (1,8 / 2,0 fte?)
Van 2 bestuursbureaus naar 1
Van 2 directieberaden naar 1
Van 2 IB-kringen naar 1
Naam, logo, website………..



GMR’en: wel / niet instemmen met
fusiebesluit op basis van de fusieeffectrapportage (FER) en de daarbij
behorende eindrapportage en
het officiële fusiebesluit.
Bij fusie: inrichten van nieuwe GMR, incl.
opstellen GMR-reglement, organiseren van
verkiezingen
MR’en: aanpassen reglementen
Tijdens het fusieproces worden deskundigen
geraadpleegd voor de volgende thema’s:
 Inrichting organisatie,
statuten, reglementen
 Financiën
 Personeel
 Fusie-effectrapportage (FER)
Actie
Datum
Door
Informatiebijeenkomsten
9,15,24,30 januari
Algemeen directeuren
Opstellen fusie-effectrapportage en
deelrapportages
Periode januari-april
Regiegroep (ontwerp),
directieberaden en
GMR’en
Opstellen FER en eindrapportage
Mei
Regiegroep
Instemmen met FER en eindrapportage Juni-juli
Raden van toezicht en
GMR’en
Indienen FER en fusietoetsaanvraag bij
ministerie van OC en W
Juli
Regiegroep
Opstellen statuten e.d.
September-oktober
Raden van Toezicht /
algemeen directeuren
Samenvoegen administraties, formele
afhandeling
September-december Regiegroep
Fusie
1 januari 2014
Medewerkers SKOB
(groen)
Medewerkers PRO8
(geel)
Strategische positie en
(kwaliteit van) onderwijs /
scholen
Bestuur en organisatie (w.o.
medezeggenschap)
MR-leden SKOB (oranje)
Financiën en beheer
MR-leden PRO8 (rose)
Personeel
Eindrappor
-tage




Denk je dat een fusie de kwaliteit van het onderwijs
op onze scholen een extra impuls geeft:
ja……………maakt geen verschil…………..nee
Denk je dat een fusie extra voordelen oplevert voor
jou als werknemer:
ja……………maakt geen verschil…………..nee
Denk je dat een fusie extra organisatorische
voordelen oplevert:
ja……………maakt geen verschil ………….nee
Denk je dat een fusie extra financiële voordelen
oplevert:
ja……………maakt geen verschil ………….nee



Ideeën, meningen, wensen, zorgen en
vreugde-uitingen kun je mailen naar:
[email protected] of
[email protected] of
[email protected]
Of kenbaar maken tijdens mrvergaderingen, teamvergaderingen en
mailen naar bovenstaande adressen.
Websites van de stichtingen

similar documents