Nationell transportplan 2025

Report
Halvera tiden.
Dubblera hastigheten.
Nya Ostkustbanan
Dubbelspår Gävle - Härnösand
Ökar pulsen i hela Sverige
Nya Ostkustbanan är en pulsåder i Sveriges export av varor och råvaror
Gör norra Sverige mer uthålligt
Ökar välbefinnandet i att bo, studera och arbeta i Västernorrland och Gävleborg.
Ger energi till universiteten, näringslivet, skogen, gruvorna och verkstadsindustrin.
Ökar tempot i resandet
2 timmar från Stockholm till Sundsvall
30 minuter från Gävle till Hudiksvall
17 minuter från Sundsvall till Härnösand
Pumpar upp musklerna i transporterna
Går i mål med fyra gånger fler transporter än landsvägen.
Avlastar 1 500 långtradare från vägarna varje dygn.
Nu är det dags att öka takten i besluten
EU ger energi genom viljan att investera 20 procent av kostnaden för dubbelspåret.
Nu måste den svenska regeringen visa kraft och förverkliga Nya Ostkustbanan 2025.
Bygg Nya Ostkustbanan nu!
Halvera tiden. Dubblera hastigheten.
Halvera tiden.
Dubblera hastigheten.
10
Sveriges nästa stora infrastrukturprojekt
• Dagens järnväg mellan Gävle och Sundsvall
är Sveriges längsta och mest trafikerade
enkelspår.
• Varje dygn trängs 70 tåg om utrymmet på
det kurviga och backiga enkelspåret.
• Många tågmöten har lett till att restiderna
har ökat konstant sedan 1996 då en resa
mellan Stockholm och Sundsvall tog 3
timmar. Idag tar den nästan 4 timmar.
• Med Nya Ostkustbanan skulle resan från
Stockholm till Sundsvall ta 2 timmar.
11
Dagens enkelspår klarar inte trycket
• Stryper strömmen av människor, idéer och
gods från norra till södra Sverige och
tvärtom.
• Klarar inte trycket från Botniabanan och
Botniska korridoren.
• Trafikverket tvingas redan idag säga nej till
fler tåg på Ostkustbanan.
• Ökade priser för transporter på sjö-, väg- och
luftfart ökar efterfrågan på
järnvägstransporter.
12
Stål, koppar och skog
13
Nya Ostkustbanan bidrar till hela Sveriges tillväxt
• Norra Sverige är inte bara känt för den
fantastiska naturen…
• Här finns skogsnäringen, stålverken,
verkstadsindustrierna, gruvorna och
mineralerna.
• Många företag runt om i landet är beroende
av produkter och råvaror från norra Sverige.
14
Viktig för Europas råvaruförsörjning
• Export av åtråvärda råvaror och produkter –
skog, järnmalm, guld – från norra Sverige till
andra länder.
• Varje år passerar gods till ett värde av flera
hundra miljarder kronor på sträckan, för
vidare transport till resten av Sverige, Europa
och globala marknader.
15
Knyter ihop järnvägen från norr till söder
• Botniska korridoren är strategiskt viktig i
Europas godstrafiknät.
• Botniska korridoren knyter ihop Sverige,
Norge, Finland och Ryssland och Europa.
• Vidare från Malmö, Helsingborg och
Göteborg ut i Europa och på den globala
marknaden.
• Nya Ostkustbanan är en flaskhals i Botniska
korridoren som inte klarar att bära fler tåg
och hindrar därmed gods och människor att
knyta an till resten av Sverige och världen.
16
Fyrdubblar transporterna av gods på järnväg
• Klarar av trafikprognos med 100 tåg per dygn
• Dubbelspåret skulle kunna avlasta E4 med
1 500 långtradare/dygn.
• Billigare, säkrare och snabbare transporter
för industrin och näringslivet.
• Ökar trafiksäkerheten på vägarna.
• Minskar koldioxidutsläppen och belastningen
på miljön.
• Hjälper Sverige att nå sina miljömål
17
En nödvändig och lönsam investering
• Ny storstadsregion med ökad livskvalitet
• Resandeutveckling från 1 miljon resor per år
till 5 miljoner resor per år.
• Fler jobb kan vända den negativa
befolkningstrenden i Gävle- och
Sundsvallsregionen
• Bra transporter gör företagen
investeringsvilliga och mer
konkurrenskraftiga.
• Tillgänglighet lockar nya företag till regionen.
• Får besöksnäringen att växa.
• Gör utbildning och forskning i området mer
lättillgänglig.
• Samhällsekonomiskt lönsam.
18
Nuvarande plan klarar inte trycket
I investeringsplanen för 2010 – 2021 finns
- ca 1 miljard för 10 nya mötesstationer samt
8 samtidiga infarter
- ca 150 miljoner för resecentrum respektive
genomfart centrala Sundsvall
- ca 160 miljoner för Bergsåkerstriangel
- ca 66 miljoner för Malandstriangel
- ca 15 miljoner för Järnvägsutredning
Sundsvall – Härnösand Regionalt
finansierad
Övrigt
- Samordnad planering Gävle- Sundsvall tom
2013 (enligt nya lagförslaget om planering)
19
Ett kritiskt läge att agera
Ev. närtidssatsningar
Kapacitetsutredningen
April 2012 -
Ny infraprop 2025
- Oktober 2012
Åtgärdsplanering 2025
Remisstid
- Mars 2013
Beslut Core Network/CEF i
parlamentet
Nationell
sxhsfghs
Utvärderingstid
transportplan
2025 ä
- Februari 2014
20
Bygg Nya ostkustbanan i etapper fram till 2025
Kortsiktigt (2012 – 2021)
• Tidigarelägg triangelspår i Maland och
Bergsåker.
• Anslå resurser för
järnvägsutredning/järnvägsplan dubbelspår
Gävle-Sundsvall.
• Spara in på de tre sista mötesstationerna och
satsa på dubbelspår.
• Partiellt dubbelspår Gävle – Axmartavlan.
• Partiellt dubbelspår Dingersjö – Sundsvall.
21
Bygg Nya ostkustbanan i etapper fram till 2025
Långsiktig utbyggnad av dubbelspår (2022 – 2025)
• Enånger – Långsjön.
• Stavreviken – Härnösand.
• Långsjön – Länsgränsen.
• Axmartavlan – Ljusne.
• Länsgränsen – Dingersjö.
• Ljusne – Enånger.
• Sundsvall – Stavreviken.
22
Har stöd från EU-kommissionen
• Botniska korridoren en del i Core Network EUs nya stomnät .
• EU-kommissionen beredd att betala 20
procent av kostnaderna för byggnation av
dubbelspår.
• Nya Ostkustbanan kostar cirka 31 miljarder.
23
Brett regionalt stöd för Nya Ostkustbanan
Eventuellt bytas mot
karta över regionen?
• Projektet Nya ostkustbanan arbetar för att
skynda på ett beslut om att bygga
dubbelspår mellan Gävle och Härnösand.
• Ett 30-tal av de största företagen i de två
länen deltar i projektet.
• Nio kommuner längs Norrlandskusten,
landstingen i Gävleborgs och Västernorrlands
län, samt region Gävleborg och Länsstyrelsen
i Västernorrland, deltar också.
• 75 remissinstanser på Trafikverkets
Kapacitetsutredning är överens: Nya
Ostkustbanan behövs.
24
Bygg Nya Ostkustbanan nu!
Halverar restiderna.
Fyrdubblar transporterna.
Var med i kraftsamlingen!
Följ utvecklingen och gilla oss på
www.facebook.se/nyaostkustbanan
Halvera tiden.
Dubblera hastigheten.

similar documents