Voorlichting Tweede Fase HAVO

Report
Voorlichtingsavond 3 havo
profiel- en vakkenkeuze
Programma

Kiezen


mevr. H. Scholten, teamleider havoonderbouw
Voorlichting Tweede Fase

mw. E. van Rij, havo-decaan

Deze sheets staan ook op de site
Mw. H. Scholten - teamleider




Het belang van kiezen
Naar SCR of SCW?
Nieuwe overgangsnormen
Wat als…..?
Het belang van het kiezen van
een vakkenpakket




Snelle veranderingen in de maatschappij
Een leven lang leren
Slechts een basis, maar richtinggevend
Veel variatie door opbouw van opleidingen
Naar SCR of SCW?






Ruimtegebrek op SCW
2 profielen op SCR: C&M en E&M
N&G en N&T op SCW + bijzondere vakken
Welke keuzevakken waar is afhankelijk van
keuzes van de leerlingen
Ieder wordt voorkeur gevraagd
Docenten, reizen, profielwerkstuk e.d. zijn
“identiek”
Nieuwe overgangsnormen

Over met




max. 3 tekorten
bij 3 tekorten: max. 1 onvold. in Ne, En en wi
6,3 gemiddeld
Puntencriterium vakkenpakket


profielvakken + vrije-deelvak : 32 punten (5 vakken)
26 punten (4 vakken)
20 punten (3 vakken)
zo niet: ander vakkenpakket
Nalezen: site – onderwijs - overgangsnormen - bevorderingsrichtlijnen
Wat als…..?

Wie niet aan de overgangsnormen
voldoet



Blijft zitten in 3 havo
Stroomt door naar 4 mavo+
Blijft zitten en gaat naar 3 mavo+
Mw. E. van Rij - decaan








Kiezen
Tijdpad
Opbouw 4 & 5 havo
Gemeenschappelijk deel
Profielen
Vrije deel
Nieuwe vakken
Doorstroom naar HBO
Let op 3 zaken:



Wat wil ik?
Wat kan ik?
Wat kan er?
Tijdpad


Tot nu toe
Vanaf nu
Tijdpad – tot nu toe
Keuzelessen / Voorlichtingslessen
(http://www.keuzedossier.nl)
 Twee interessetesten
 Voorlichting/ Inloggen
 (http:www.scr.dedecaan.net)
 Voorlichtingsavond

Interessetesten



IVO (Instaptoets Voortgezet Onderwijs)
PZO (Peroonlijkheids ZelfOnderzoek)
LC - data vrijwillig
IVO
PZO
Tijdpad – vanaf nu
Vakkenvoorlichting
 Voorlopige profielkeuze, eind januari
(http://scr.dedecaan.net)
 Profielgesprek in februari
 Gespreksmiddag in maart
 Adviesvergadering in maart
 Definitieve keuze 1 april

Opbouw 4 & 5 havo



Gemeenschappelijk deel
4 Profielen
Vrije deel; 1 (of 2?) keuzevakken
Gemeenschappelijk deel









Nederlands
Engels
Maatschappijleer
Lichamelijke Opvoeding
Culturele - en Kunstzinnige Vorming
Levensbeschouwing
Loopbaanoriëntatie
Profielwerkstuk
Internationalisering
400 slu
300 slu
120 slu
120 slu
120 slu
80 slu
40 slu
80 slu
40 slu
4 profielen




Cultuur en Maatschappij (CM)
Economie en Maatschappij (EM)
Natuur en Gezondheid (NG)
Natuur en Techniek (NT)
Vanaf blz. 9 in het Gele Boekje
Vrije deel












Frans
Duits
Aardrijkskunde
Maatschappijwetenschappen
Economie
Management en Organisatie
Wiskunde A
Natuurkunde
Biologie
Informatica
Tekenen
Bewegen, sport en maatschappij
400 slu
400 slu
320 slu
300 slu
400 slu
300 slu
320 slu
400 slu
400 slu
320 slu
320 slu
320 slu
Cultuur en Maatschappij (CM)
op SCR/SCW




1 van: Frans / Duits
Geschiedenis
1 van: Aardrijkskunde /
Maatschappijwetenschappen / Economie
1 van: Tekenen / Frans / Duits
 dus geen wiskunde verplicht
Economie en Maatschappij (EM)
op SCR/SCW




1 van: Wiskunde A / Wiskunde B
Geschiedenis
Economie
1 van: Management & Organisatie /
Maatschappijwetenschappen /
Aardrijkskunde / Frans / Duits
 wiA of wiB hangt af van vervolgopleiding
Natuur en Gezondheid (NG) op
SCW




1 van: Wiskunde A / Wiskunde B
Biologie
Scheikunde
1 van: Aardrijkskunde / Natuurkunde
 voor veel vervolgstudies is wi B een betere
keuze
Natuur en Techniek (NT) op SCW




Wiskunde B
Scheikunde
Natuurkunde
1 van: Informatica / Biologie
Twee soorten profielen


Mensprofielen: CM en EM
Natuurprofielen: NG en NT




Tip 1: Kies eerst tussen “mens” of “natuur”
Tip 2: Kies breed. Kies bij “mens” ook iets uit
“natuur” en omgekeerd
Tip 3: Kies een vakkenpakket, kies nog geen
vervolgopleiding of beroep
Tip 4: Let op speciale regels, blz. 10 Gele
Boekje
Nieuwe vakken





Wiskunde A, B
BSM
Maatschappijwetenschappen
Management & Organisatie
Informatica
Wiskunde A




Bereidt voor op de sociaalwetenschappelijke beroepspraktijk
Eenvoudige algebraïsche vaardigheden
zoals eerstegraadsvergelijkingen, breuken,
procenten, kansberekening en statistiek
Altijd in een context, in een verhaal, in een
praktisch vraagstuk
Makkelijker dan wiB???
Wiskunde B




Bereidt voor op technische en economische
studies met hoge algebraïsche eisen
Ingewikkelde algebraïsche vaardigheden,
zoals exponenten, hogeregraadsongelijkheden
Opgaven zonder context
vb: los op: 2x – 3y = -5 en 2x – 5y = 3
Moeilijker dan wiA???
BSM



Bewegen, Sport en Maatschappij
Naast LO (dat verplicht is)
Kenmerken:



Een praktijkvak: 70% praktijk, 30% theorie
Sport in relatie tot de maatschappij
Je leert organiseren, leiding geven en werken
met mensen
Maatschappijwetenschappen


Naast Maatschappijleer (dat verplicht is)
Kenmerken:



Inzicht in denken en doen van mensen
Je leert je eigen mening te vormen en te
ondersteunen met argumenten
Onderwerpen: politiek / bestuur van
Nederland, criminaliteit / rechtsstaat,
ontwikkelingssamenwerking, massamedia
M&O



Management en Organisatie
Naast economie
Kenmerken:


Economie binnen bedrijven: financiering,
kostprijsberekening, marketing
Meer inzicht in financiële en organisatorische
zaken binnen een onderneming
Informatica


Heel anders dan in leerjaar 1
Kenmerken:






Creatieve oplossingen voor problemen
Nauwkeurig en structureel werken
Werken met modellen en theorieën
Logisch redeneren
Onderzoek doen
Je leert niet programmeren of het Officepakket
Eventueel





e
2
vak in vrije ruimte
Toestemming teamleider / decaan / mentor
vereist
Interessant voor vervolgtraject (decentrale
selectie e.d.)
Voorwaarden: rooster, geen extra lesgroep
Geen roostergaranties
Niet vrijblijvend ‘proberen’
 Zie brief met criteria en procedure
en blz. 5 Gele Boekje
Criteria om 2e vak
te mogen kiezen





Zelfstandige leerling met goede werkhouding
Vak moet 2 jaar gevolgd worden
Gemiddeld 7,5 of hoger
Tussen 7,0 en 7,5 :
- Positief advies van eindrapportvergadering
Al bespreken in mentorgesprek
Doorstromen van havo naar het
atheneum





Gemiddeld 7,5 hoger
Wiskunde verplicht
Nu al een extra vak kiezen
Overleg met decaan/teamleider
Positief advies van eindrapportvergadering
Doorstromen naar HBO

Doorstroomrechten:
het goede profiel en/of keuzevak(ken)

Toelaatbaarheid:
met aanvullende eisen

vanaf blz. 51 Gele Boekje
Toelaatbaarheid in HBO

Mogelijke aanvullende eisen:






Lichamelijke of geestelijke keuring
Motivatie
Vaardigheden
Portfolio
Toelatingsexamen
Loting (in combinatie met cijfergemiddelde)
NT
NG
EM
CM






2e mvt

opleiding
a
1
b
(ec of m&o)
c
ec of m&o
ec of m&o
ec of m&o
+ wi (A of B)
1
voor deze opleiding gelden aanvullende eisen
doorstroomrecht
 geen doorstroomrecht
Spijt in klas 4 ?!




Wisselingen in klas 4 alleen mogelijk in gevallen van hoge
uitzondering;
Schriftelijk verzoek bij de teamleider
Verzoeken meestal niet toegekend (lesgroep vol,
roostertechnische kwesties, te grote inhaalslag)
Dus nu, in klas 3, weloverwogen keuze maken!
Tot slot:

Vragen?

http://www.keuzedossier.nl
http://www.scr.dedecaan.net

Mail naar: [email protected]

similar documents