bijlage bij nieuwsbrief 10, presentatie nieuwe Cito

Report
nieuwe Cito normen
Deze basispresentatie wordt u aangeboden door O21
en is bedoeld om scholen te ondersteunen bij het
uitleggen van de nieuwe Cito-normen naar
leerkrachten en ouders. U kunt deze presentatie
aanpassen aan uw eigen situatie.
Voor meer informatie kunt u contact met ons
opnemen via:
[email protected] of via onze website www.O21.nu
O21 - Onderwijs in de 21e eeuw
Julianaschool
Informatie nieuwe
Cito-normering
januari 2014
Aanleiding
Cito heeft de opdracht om landelijk genormeerde
toetsen te ontwikkelen. Onlangs hebben zij de
normering van de toetsen Rekenen & Wiskunde,
Spelling en Begrijpend lezen aangepast.
Waarom nieuwe Cito normen?
De oude normen bleken te soepel te zijn. Leerlingen
haalden te gemakkelijk een hoge score. Dit komt
door:
• Grotere focus op opbrengsten
• Bekendheid met de toetsen
• Verandering in de leerling populatie
Effect nieuwe normen
Cito legt dit als volgt uit:
Heel vroeger was je lang wanneer je 1.70 cm was. Je
behoorde dan met deze lengte tot de 25% langste
mensen van het land.
Tegenwoordig is 1.70 cm helemaal niet lang. Je
behoort nu tot de 35% langste mensen van het land.
De norm wanneer je lang genoemd wordt is dus
opgeschoven in de loop der tijd. Dat gebeurt met
toetsen ook
individueel niveau
effect nieuwe Cito-normering
op de individuele leerling
Kirsten vorige toetsperiode (E – A)
Kirsten haalt eind groep 4 in het schooljaar 20122013 op de Cito-toets Rekenen-Wiskunde een
vaardigheidsscore van 60. Ze valt hiermee, volgens
de oude landelijke normen, binnen het B-niveau.
Kirsten, nu met de oude norm (E – A)
Stel: bij de volgende toets medio groep 5 behaalt
Kirsten een vaardigheidsscore van 75. Ook hiermee
zou ze binnen het B-niveau scoren als de oude
landelijke normen nog geldig zouden zijn. Kirsten is
qua vaardigheidsscore gegroeid van 60 naar 75.
Haar rekenvaardigheid gaat dus vooruit.
Kirsten, nu met de nieuwe norm (E - A)
Doordat Cito de landelijke normen heeft verzwaard
past bij de vaardigheidsscore 75 op de medio-toets
geen B-niveau meer, maar een C-niveau. Alhoewel
de rekenvaardigheid van Kirsten niet is gedaald, valt
ze wel binnen een lager Cito-niveau. Ze lijkt dus nu
‘gezakt’. In werkelijkheid zijn de echter de normen
aangepast. Hierdoor is de plaats van Kirsten binnen
de landelijke rangorde is nu reëel.
Kirsten vorige toetsperiode (V – I)
Kirsten haalt eind groep 4 in het schooljaar 20122013 op de Cito-toets Rekenen-Wiskunde een
vaardigheidsscore van 62. Ze valt hiermee, volgens
de oude landelijke normen, binnen het II-niveau.
Kirsten, nu met de oude norm (V – I)
Stel: bij de volgende toets medio groep 5 behaalt
Kirsten een vaardigheidsscore van 80. Ook hiermee
zou ze binnen het II-niveau scoren als de oude
landelijke normen nog geldig zouden zijn. Kirsten is
qua vaardigheidsscore gegroeid van 62 naar 80.
Haar rekenvaardigheid gaat dus vooruit.
Kirsten, nu met de nieuwe norm (V – I)
Doordat Cito de landelijke normen heeft verzwaard
past bij de vaardigheidsscore 80 op de medio-toets
geen II-niveau meer, maar een III-niveau. Alhoewel
de rekenvaardigheid van Kirsten niet is gedaald, valt
ze wel binnen een lager Cito-niveau. Ze lijkt dus nu
‘gezakt’. In werkelijkheid zijn de echter de normen
aangepast. Hierdoor is de plaats van Kirsten binnen
de landelijke rangorde is nu reëel.
groepsniveau
effect nieuwe Cito-normering
op de groep
Groepsniveau (E – A)
De rekenopbrengsten in deze groep lopen synchroon
met de snelheid waarmee het curriculum wordt
doorlopen. Maar dit isnuwel geconcludeerd op basis
van verouderde normen.
Groepsniveau (E – A)
De leeropbrengsten in de groep niet meer synchroon
met de snelheid waarmee het curriculum wordt
doorlopen. Om weer ‘op
niveau’
te
komen,
zal
er
nu
intensiever met de groep gewerkt moeten worden.
Groepsniveau (V – I)
De rekenopbrengsten in deze groep lopen synchroon
met de snelheid waarmee het curriculum wordt
doorlopen. Maar dit isnuwel geconcludeerd op basis
van verouderde normen.
Groepsniveau (V – I)
De leeropbrengsten in de groep niet meer synchroon
met de snelheid waarmee het curriculum wordt
doorlopen. Om weer ‘op
niveau’
te
komen,
zal
er
nu
intensiever met de groep gewerkt moeten worden.
schoolniveau
effect nieuwe Cito-normering
op de school
Schoolniveau (E – A)
Bij ongeveer de helft van de groepen ligt de ondergrens
van de middenmoot op of boven de landelijke ondergrens.
Op schoolniveau hoeft er geen nieuw beleid ingezet te
worden. Echter, schijn bedriegt, want met de strengere
normen is dit schooloverzicht niet meer reëel.
Schoolniveau (E – A)
Qua rekenvaardigheid is er werk aan winkel als de school
zou willen dat zij leeropbrengsten realiseert die in lijn
liggen met de landelijke normen. Bij een groot aantal
groepen is de ondergrens van de middenmoot namelijk
onder de landelijke ondergrens ‘gezakt’.
Schoolniveau (V – I)
Bij ongeveer de helft van de groepen ligt de ondergrens
van de middenmoot op of boven de landelijke ondergrens.
Op schoolniveau hoeft er geen nieuw beleid ingezet te
worden. Echter, schijn bedriegt, want met de strengere
normen is dit schooloverzicht niet meer reëel.
Schoolniveau (V – I)
Qua rekenvaardigheid is er werk aan winkel als de school
zou willen dat zij leeropbrengsten realiseert die in lijn
liggen met de landelijke normen. Bij een groot aantal
groepen is de ondergrens van de middenmoot namelijk
onder de landelijke ondergrens ‘gezakt’.
wanneer invoeren?
Een aantal leerlingadministratie- en volgsystemen
heeft op dit moment de geactualiseerde landelijke
normen van de LVS-toetsen Rekenen-Wiskunde,
Begrijpend Lezen en Spelling nog niet doorgevoerd.
Dit heeft te maken met de technische implicaties die
groter zijn dan in eerste instantie gedacht. Gebruikers
van Cito-LOVS kunnen wel nu al overschakelen.
Bedenk wel dat de nieuwe normen worden
doorberekend in de historische gegevens.
welke problemen lost Cito op?
•
•
•
•
betere aansluiting op de referentieniveaus
tussentoetsen sluit beter aan op Cito-Eindtoets
nieuwe normen beter in lijn met inspectienormen
soepeler overgang op de derde generatie toetsen

similar documents