Styringskampen lige nu

Report
Efter New Public Management
Dansk Socialrådgiverforening
Fredericia 16. marts 2012
Udfordring og vision
•
Økonomi-udfordringen
– Kalder på fokus og transparens
•
Innovations-udfordringen
– Kalder på gentænkning af velfærd og politikdannelse
•
Dialog-udfordringen
– Kalder på en oprigtighed og langsigtet dialog
OFF. SEKTOR
Slank, kreativ, transparent
Samarbejdende på tværs
Baseret på langsigtet partnerskab mellem stat, kommuner,
professioner m.fl.
Opbrud i styringen
•
Ophedet debat om NPM
•
Problematisk dikotomi mellem ”hård” styring og ”blød”
ledelse:
– Styringsspor: Budgetlovgivning, performance
management, effektmåling og forandringsteorier
– Ledelsesspor: Værdibasering, anerkendelse,
systemisk/relationel tilgang
• Forsøg på at trænge hinsides ”hårdt” og ”blødt”
Indhold
•
Slaget om NPM
– NPMs intension og bevaringsværdige kerne
– NPMs abstraktioner og begrænsninger
•
Styringskampen lige nu
– Dilemma-spillet
– Uden anerkendelse, ingen rationalitet
•
Vejen frem
– 7 forslag til bedre styringsdialog
Historiske hovedlinjer frem til NPM
1980
1960
1920
1900
Mål og incitamentstyring
NPM
Fokus sektorstyring
(planrationalisme)
Fokus på effektiv drift
Bureaukratiet etableres
SLAGET OM NPM
NPMs bevaringsværdige kerne
•
•
•
•
Sammenstilling af effekter og ressourcer
Afbalancering af politiske, faglige og økonomiske hensyn
gennem en aktiv styringsdialog
Konsekvent rammestyring som grundlag for dialog
Brugerindflydelse
SLAGET OM NPM
NPM på det sociale område
•
Adskillelse mellem myndig og leverandør, bestiller og udfører
•
Effektstyring: effektmål og forandringsteori
•
Evidenskrav: kampen mellem vidensformer
•
Transparens og videndeling: tilbudsportal etc.
SLAGET OM NPM
NPMs abstraktioner og begrænsninger
NPM-koncept
Modstykke
Ydelse
Service,
standardisérbar
Mødet: eksistentielle
samarbejder og
hjælpeforhold
Medarbejderen
Konglomerat af
Eksistentiel væsen,
styrbare kompetencer transformativt
lærende
Styring
Hierarki
Kæde af læringsrum
Ledelse
Generalist-ledelse
Etisk funderet faglig
ledelse
STYRINGSKAMPEN
LIGE NU
Dilemma-spillet
•
Dialogen er styret af abstraktioner og mønstre, som definerer
og fordeler ansvaret for krydspres og dilemmaer
– Der opstilles et krydspres
– Der appelleres til næste niveau om at tage dette krydspres på sig
– under påberåbelse af selvledelse og anerkendelse
– At afvise at tage imod er lig med eksklusion
•
•
Double Bind: Meningssammenbrud og skizofreni
Desperate Governance: Tågernes og spejlenes land
STYRINGSKAMPEN
LIGE NU
Strategier i krydspres
Åbenhed
Refleksion
Dekobling & Hykleri
Fundamentalisme
STYRINGSKAMPEN
LIGE NU
Flugt fra styringen
•
Eksplicit oprør mod NPM fra f.eks. forskere og faglige
professioner
•
Tavst oprør ved at styringen dekobles
•
Iværksættelse af ”bløde” ledelsestiltag ”ved siden af” den
ordinære styring: frirum og eksperimenter
•
Opgivelse af styring som rationelt projekt???
STYRINGSKAMPEN
LIGE NU
Rekonstruér styringen på et
anerkendende grundlag
•
•
•
For at kunne føre en rationel styringsdialog er vi nødt til at
anerkende hinanden som nogen, der kan fremføre
argumenter, som kan være forpligtende
Vi må dog indse at der er forskellige institutionelle kontekster
for sådanne argumentationer
Rationalitet udvikler sig i vores evne til at være åbne i
sammenstøddet mellem stridende institutionelle kontekster
STYRINGSKAMPEN
LIGE NU
Uden anerkendelse, ingen rationalitet
Indhold
Relation
Transformativ rationalitet
Åbenhed for det nye, der opstår i
sammenstøddet mellem
konteksterne
Dele kompleksiteten i
krydsfeltet/overgangene mellem
konteksterne
Reflekteret rationalitet
Bevidsthed om konteksterne for
rationalitet
Fælles ejerskab til konteksterne
Simpel rationalitet
At kunne begrunde sine
handlinger – f.eks. som midler til
et bestemt mål
Anerkende hinanden som
deltagere i en argumentation
STYRINGSKAMPEN
LIGE NU
AUTENTICITET
Transformativ
rationalitet
Reflekteret
rationalitet
Skabende
kollektivt nærvær
Ejerskab til
konteksten
Simpel
rationalitet
Anerkendende
dialog
Vejen frem: 7 forslag
Hvordan udvikle styringen i praksis?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Organisationen som en kæde af læringsrum
Langsigtede mål med fokus på effekter
Sproglig diversitet og dynamik
Rehabilitering af mundtlighed
Styring gennem partnerskaber
Tillid som disciplinering
Kultivering af nærvær og åbenhed
Vejen frem: Forslag 1
Styringsdialog
Medarbejder
Borger
Institution
Område
Forvaltning
Byråd
Organisationen
som en kæde af
læringsrum
Vejen frem: Forslag 2
Langsigtede mål med fokus på effekter
•
Brug for langsigtede pejlemærker, arbejdsro og mulighed
for erfaringsdannelse
•
Flerårige kommuneaftaler
•
Flerårige resultatkontrakter
•
Få mål med fokus på effekter
Vejen frem: Forslag 3
Sproglig diversitet og dynamik
Kausale sprog
Narrative sprog
Formelle sprog
Vejen frem: Forslag 4
Rehabilitering af mundtlighed
Mundtlighed
Skriftlighed
Blind tro på skriftlighed som vej til refleksion og
kvalitet
Udnyt genrernes komparative styrker!
Vejen frem: Forslag 5
Styring gennem partnerskaber
Stat
Kommuner
Professioner
Effektmål og strategier –forandringsteorier/narrativer
Netværksdemokrati/metagovernance
Vejen frem: Forslag 6
Tillid som disciplinering
•
I dag: Kontrol og økonomiske/retlige sanktioner
•
Fremover: Anerkendelse og differentiering af frihedsgrader?
– Forpligter vi os i et tillidsforhold, får vi store frihedsgrader, og skal
levere varen
– Kan vi ikke forpligte os, kan vi indgå i et mere kontrolpræget samspil
– Eksempel: Arbejdsmiljø-certificering
•
Offentlig sektor i flere hastigheder
Vejen frem: Forslag 7
Kultivering af nærvær og åbenhed
•
Vi udvikler primært styringen ved at kvalificere vores egen
deltagelse
•
Evnen til at være rationel beror på evnen til at dele kompleksitet,
at kunne stå i det åbne og finde veje i dilemmaer
•
Egne dagsordner
– Rationaliteten
– Magten
– Engagementet
Vejen frem: 7 forslag
Hvordan udvikle styringen i praksis?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Organisationen som en kæde af læringsrum
Langsigtede mål med fokus på effekter
Sproglig diversitet og dynamik
Rehabilitering af mundtlighed
Styring gennem partnerskaber
Tillid som disciplinering
Kultivering af nærvær og åbenhed

similar documents